Hotărârea nr. 122/2016

Hotãrârea nr. 122 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 463/25.11.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 122 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 463/25.11.2015

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Botez, Șuga Nicolae, Răzvan Ursu, Iulian Bolocan, Iulian Teodorescu și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană și al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 463/25.11.2015 ;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 08.04.2016.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, completată și actualizată;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 463/25.11.2015, cât și a anexei nr. 1 (planșa U2/1 și U2/2) la regulament, conform anexei la prezenta.

Art. 2. Anexele nr. 1 (planșele 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4 carouri analiză, 4 carouri propuneri, Ul.l și U1.2), nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5, ale Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 463/25.11.2015, rămân neschimbate.

Art.3. Aprobă taxa privind analizarea documentației pentru fiecare amplasament în parte, în valoare de 50 lei, cu excepția documentațiilor privind amplasarea mijloacelor publicitare de către instituțiile publice pe fațadele sau calcanele construcțiilor ce aparțin instituțiilor publice (așa cum se specifică în acest regulament).

Art.4. Publicitatea electorală nu face obiectul prezentului Regulament.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Poliția Locală Ploiești și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 11 aprilie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAT,

VICEPRIMAR,

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, GANEA CRISTIAN MIHAI


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regualmentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 463/25.11.2015

Prin Hotărârea nr. 463/25.11.2015 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Regulamentul privind publicitatea staradală în municipiul Ploiești.

Având in vedere Legea nr. 185/25 iunie 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate au fost efectuate modificări (la Regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești, aprobat prin HCL 463/25.11.2015) de către proiectantul inițial (S.C CPS City Planning Strategies S.R.L) in data de 04.04.2016 conform adresei nr. 302355/04.04.2016.

Documentațiile care privesc amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al municipalității se vor depune la registratura Primăriei municipiului Ploiești - b-dul. /-X Republicii nr. 2,

Direcția de Gestiune Patrimoniu sau alte instituții care au in administrare, concesiune, etc, terenuri care aparțin domeniului public sau privat al municipalității vor completa documentația cu regimul juridic al terenului.

Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va emite un punct de vedere împreuna cu Direcția de Gestiune Patrimoniu, Politia Locala Ploiești, si după caz S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L, pe care il va prezenta împreuna cu documentația Comisiei pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, pentru analiză si avizare.

Menționam faptul ca Regulamentul privind publicitatea staradală în municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 463/25.11.2015 trebuia sa se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2016.


Având în vedere cele de mai sus prezentate, se impune introducerea pe ordinea ședinței extraordinare de Consiliu Local in vederea aprobării proiectul de hotărâre p modificarea si completarea Regualmentului privind pub;icitatea stradala in municipî Ploiești, aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 463/25.11.2015


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

p.ARHITECT ȘEF,                        p.DIRECTOR ADJUNCT

Ing. Rita Marcel eagu                             Ing. Coca Elena Patrascu

ONIUVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana PopaROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regualmentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 463/25.11.2015

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

Prin Hotărârea nr. 463/25.11.2015 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Regulamentul privind publicitatea stradală în municipiul Ploiești.

Având in vedere Legea nr. 185/25 iunie 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate au fost efectuate modificări (la Regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești, aprobat prin HCL 463/25.11.2015) de către proiectantul inițial (S.C CPS City Planning Strategies S.R.L) in data de 04.04.2016 conform adresei nr. 302355/04.04.2016.

Documentațiile care privesc amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al municipalității se vor depune la registratura Primăriei municipiului Ploiești - b-dul. Republicii nr. 2,

Direcția de Gestiune Patrimoniu sau alte instituții care au în administrare, concesiune, etc, terenuri care aparțin domeniului public sau privat al municipalității vor completa documentația cu regimul juridic al terenului.

Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va emite un punct de vedere impreuna cu Direcția de Gestiune Patrimoniu, Politia Local Ploiești, si după caz S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L, pe care il va prezenta impreuna cu documentația, Comisiei pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, pentru analiză si avizare.

Având in vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regua.i pub;icitatea stradala in municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 463/25.11.2015

mentului privind
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                   p

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTț ii

HOTĂRÂREA NR. 463 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/31.03.2010 si aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Botez, Ganea Cristian Mihai, Radu Socoleanu, Șuga Nicolae, Răzvan Ursu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu, a Raportului de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană si al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modofîcarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/31.03.2010 de aprobarea a Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, completata si actualizata.

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura” .din data del8.1L2015.

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Adopta prezentul Regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești, care intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2016.

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentului Regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești si a anexelor ce fac parte integranta din acesta, se abroga Hotărârea Consiliului Local nr.105/31.03.2010.

Art.3. Aproba taxa privind analizarea documentației pentru fiecare amplasament în parte, in valoare de 50 lei.

Art.4. Publicitatea electorala nu face obiectul prezentului Regulament.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Politia Locala Ploiești si Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 noiembrie 2015
1.2 - DOMENIUL DE REGLEMENTARE

Art. 2         Prevederile prezentului regulament se aplica autorității administrației publice

locale precum și tuturor persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de publicitate.

Art. 3         (1) Categoriile de publicitate in municipiul Ploiești sunt următoarele:

 • 1.  firme,

 • 2. panouri publicitare și ecrane publicitare, luminoase sau nu

 • 3. panouri publicitare mobile,

 • 4. mobilier urban ca suport de publicitate,

 • 5. bannere și steaguri publicitare,

 • 6. mash-uri,

 • 7. indicatoare publicitare direcționale,

 • 8. suport de publicitate temporară și proiecte publicitare speciale,

 • 9. aviziere publicitare și de anunț de mică publicitate,

10. vehicule publicitare și publicitatea pe mijloacele de transport public.

 • (2) înțelesul termenilor utilizați în prezentul regulament este definit prin Legea nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Art. 4         (1) Prin prezentul regulament se instituie:

 • -  zona de publicitate lărgită și

 • —  zona de publicitate restrânsă,

in conformitate cu prevederile Legii 185/2013.


 • (2) Planșa U2plan propuneri, care stabilește configurația celor două zone, ; constituie Anexa 1 a prezentului regulament, împreuna cu planșa IJl^pla situație existentă.

Art. 5         Categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre cele două

zone sunt prevăzute în Anexa 2 a regulamentului.


Art. 6         (1) Prezentul regulament prevede în Anexa 1 - UI_plan situație existentă și

U2 plan propuneri - amplasamentele (existente și propuse) pentru:

 • -  panouri publicitare amplasate pe sol - situate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești,

 • -  mesh-uri - amplasate în zonele de publicitate lărgită și zona de publicitate restrânsă,

 • -  proiectele publicitare speciale și publicitatea temporară - arealul permis,

 • -  coloane port afiș și adăposturile pentru transportul public -amplasate în zonele de publicitate lărgită și zona de publicitate restrânsă.

 • (2) Pentru categoriile de mijloace de publicitate care se amplasează pe domeniul privat al persoanelor fizice și juridice, amplasamentele se vor identifica de către persoanele interesate și vor trebui să respecte cumulat următoarele condiții:

 • -  să se situeze în zonele de publicitate stabilite prin prezentul regulament - Anexa 1, și

 • -  să respecte condițiile generale și condițiile specifice de amplasare prevăzute în Legea 185/2013 și în prezentul regulament.

 • (3) Excepție fac mesh-urile și panourile/ecranele publicitare amplasate pe fațadele imobilelor situate pe străzile de categoria I, II și HI din cadrul zonelor de publicitate menționate în alin. (1).


  Art. 7


  Art. 8 • (1) Pentru amplasamentele mijloacelor de publicitate existente\^jp publicitare pe sol, sisteme complexe de publicitate (ceasuri, ecrane lu obiecte unicat de mobilier urban) — care se regăsesc în Anexa 1 — situate pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești, și care nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute în lege și în prezentul regulament, menținerea acestora pe amplasament se va realiza conform art. 56 din Legea 185/2013.

 • (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații:

 • a) în spații verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită — așa cum sunt marcate în planul UI care se constituie în Anexa 1 la regulament;

 • b) în locurile de joacă organizate sau locurile de odihnă situate în vecinătatea blocurilor de locuințe colective;

 • c) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației publice locale și centrale, precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul sediilor sau a evenimentelor organizate de acestea;

 • d)     arbori’,

 • e) pe zona carosabilă a străzilor și a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

 • f)  pe obiectele de artă monumentală și monumentele de for public sau;

 • g) pe monumentele istorice, cu excepția firmelor care anunța activitatea ce se desfășoară în interiorul clădirii și a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condițiile legii;

 • h) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situația în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistență și/sau stabilitatea și integritatea elementelor constructive și decorative ale anvelopei clădirii;

1 spații verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită, se definesc ca fiind spațiul verde organizat si realizat pe baza unor principii de compoziție din plante floricole, arbori si/sau arbuști cu caracter ornamental si care realizează astfel anumite scheme de plante cu caracter decorativ, ca de exemplu partere/covoare florare, labirinte din gard viu, etc.

Din categoria spatiilor verzi cu caracter ornamental fac parte parcurile si grădinile urbane ~ de exemplu grădinile botanice sau dendrologice.

Nu fac parte din spatiile verzi cu caracter ornamental fâșiile plantate care au rol de separare a sensurilor de circulație pentru strazile/drumurile publice si aliniamentele verzi, in cazul in care pe acestea nu sunt realizate compoziții alcătuite din cel puțin doua categorii de vegetație (arbori, arbuști, plante floricole) plantate pe baza de scheme compoziționale decorative.

Spatiile verzi cu valoare deosebita sunt cele care sunt incluse intr-o anumita categorie de protecție definita conform legii, precum parcurile sau grădinile incluse in lista monumentelor antropice sau ale naturii.


 • i)

j)

k)

 • l)


în incinta și pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, cult, a scuarurilor, parcurilor și grădinilor publice-, în zonele în care a fost restricționată sau interzisă publicitate^pnif prezentul regulament;

în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbata -evaluarea acestui criteriu se va face prin obținerea avizului Poliției Rutiere și a Comisiei de Circulație organizată la nivelul Primăriei municipiului Ploiești;

pe parapetele și/sau pereții pasajelor rutiere subterane și supraterane ori sub poduri',

m) pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de

circulație-,

n) în zona de protecție a autostrăzii (proiectate) delimitată conform PUG;

o) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului.

p) pe domeniul public sau in vitrinele magazinelor de pompe funebre a produselor si articolelor specifice pentru înmormântare, precum si neluarea masurilor de dotare a vitrinelor cu geamuri semitransparente si obloane.

 • (2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor.

 • (3) Se interzice amplasarea și utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publica, cu excepția vehiculelor publicitare utilizate în condițiile prezentului regulament.

 • (4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conținut, dimensiuni și culori în combinații specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum și a indicatoarelor de orientare și informare - evaluarea acestui criteriu se va face prin obținerea avizului Poliției Rutiere și a Comisiei de Circulație organizată la nivelul Primăriei municipiului Ploiești.

 • (5) în situația în care pe fațada sau pe calcanul unei clădiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de același tip și de aceleași dimensiuni, fiind încadrate simetric pe fațada sau pe calcanul respectiv. Prealabil obținerii autorizației de construire se va obține avizul CTATU Ploiești pe baza unui studiu de fațadă în care să se reprezinte modalitatea de afișare a materialului publicitar. In cazul amplasării de mijloace publicitare pe fațadele sau calcanele construcțiilor care aparțin instituțiilor publice sau sunt sedii ale acestora studiul de fațada se poate înlocuisimulareamplasaremijloacelor documentar fotografic, realizat la data solicitării.


 • (6) In zona de publicitate restrânsă este permisa orice fel de publicitate, cu limitările speciale, conform legii, condițiile privind forma si amplasarea fiind stabilite prin certificatul de urbanism, cu avizul Comisiei pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera,

Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura.

Art 9        Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanța mai mică de 3,00 m față de

limita de proprietate a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice și/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile și astfel încât să nu afecteze accesul și utilizarea acestora.

n.2-REGULisPECiF^

n.2.1~ REGUII DE AMPLASARE PENTRU FIRME


Art 10        (1) Firmele se amplasează pe fațadele clădirilor sau în locuri special

amenajate, după cum urmează:

 • a) pe clădirile de locuit având spații cu altă destinație la parter sau mezanin, se amplasează numai pe:

 • -  porțiunea de fațadă corespunzătoare acestor spații sau pe

 • -  parapetul plin și continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

 • b) firmele în consolă se amplasează:

 • -  la o înălțime minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului,

 • -  față de planul vertical al fațadei, firmele vor putea ieși în consolă maximum 1,20 m, dar

 • -  păstrând o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de limita interioară a plantației de aliniament

 • c) copertinele pe care se inscripționează o firmă vor fi amplasate la

 • -  minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului și

 • -  vor ieși din planul fațadei maximum 1,50 m;

 • -  ele vor păstra o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de limita interioară a plantației de aliniament;

 • d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuințe colective sau pe parapetul plin al etajului I, după caz, firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive-suport;


 • e) în cazul apartamentelor în care se derulează activ ita|ir\:.u;Jcara eter Iki temporar situate în clădiri de locuințe colective, firmelezâferente-seV ...                                "Q ,'“?4

amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afcciați.,:L_„j><<

 • (2) In situația prevăzută la alin. (1) lit. e), firmele se amplasează astfel:

 • a) în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;

 • b) fără a depăși limita spațiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

Art 11        (1) Amplasarea firmelor și copertinelor inscripționate se autorizează în

condițiile legii si ale prezentului regulament.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autorizația de construire nu este necesară în cazul firmelor inscripționate pe vitrinele și ușile de acces.


 • (3) Firmele inscripționate pe vitrinele/ușile de acces se pot amplasa în baza avizului emis de către Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unui punct de vedere emis de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

 • (4) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la alin. (3) se va face după achitarea taxelor de publicitate prevăzute de legislația în vigoare.

Art 12        (1) Pe fațada spațiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot

amplasa, alături de firme, și alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea firmelor.

 • (2) Publicitatea amplasată pe fațada unui spațiu comercial se va diferenția față de firmă prin culoare, formă sau dimensiune.


Art 13        (1) în cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să

asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei.

 • (2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.

 • (3) Firmele iluminate amplasate la mai puțin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

Art 14       Firmele amplasate în zona centrală (Piața Victoriei, Take lonescu, Cuza Vodă,

Carpați, Emil Zolla, Vasile Milea, Griviței, Călin Cătălin, George Coșbuc, Mihai Kogalniceanu, Toma Caragiu, Gheorghe Lazăr} vor fi modulate și se vor autoriza pe baza unui studiu obligatoriu de fațadă avizat de către CTATU


a municipiului Ploiești. In cazul amplasării de mijloace publicitar sau calcanele construcțiilor care aparțin instituțiilor publice sau suni acestora studiul de fațada se poate inlocui cu o simulare de amplasare a mijloacelor publicitare pe un documentar fotografic, realizat la data solicitării.

Ari. 15


O

Art 16Art 17


 • (1) Pentru magazinele Mercur și Unirea, firmele amplasate vor fi exclusiv ale proprietarilor spațiilor comerciale din cele imobile. Acestea pot fi amplasate pe aticele existente, cu respectarea ritmului și a configurației volumetrice a fațadelor. Se admit și firme și reclame tip roof-top (amplasate pe terasele clădirilor).

 • (2) Pentru Galeriile comerciale Ploiești se interzic firmele amplasate pe primul sau al doilea atic și zona de apartamente. Firmele se vor amplasa doar pe zona vitrata - atât pentru spațiile de la parter cât și pentru cele de la primul etaj - sau în zona intrărilor (trei la număr), doar în baza unui studiu de fațadă avizat de CTATU Ploiești.

 • (1) Pentru următoarele categorii de investiții ce urmează a fi realizate (construcții noi sau schimbări de destinație):

 • —  bănci,

 • —  instituții publice,

 • —  sedii ale unor instituții private având importanță la nivel județean, regional sau național,

 • —  hoteluri,

 • —  spitale,

 • —  magazine,

se va asigura obligatoriu iluminatul exterior al firmelor pe tot parcursul nopții.

 • (2) Firmele, în aceste cazuri, se vor autoriza odată cu investiția propriuzisă sau cu schimbarea de funcțiune.

 • (1) Firmele instituțiilor sau unităților comerciale situate în zona de publicitate restrânsă, așa cum este stabilită prin prezentul regulament, vor putea opta pentru una din următoarele variante de conformare:

 • - casete luminoase din profil de aluminiu cu fața din stiplex/poliplan, inscripționate, având dimensiunile de 1,20x0,80 m,

 • - structuri metalice care susțin plăci de metal gravat având dimensiunile de 0,80x0,60 m,

 • - litere volumetrice cu dimensiunea de minimum 0,20m.

 • (2) Acestea, indiferent de variantă pentru care s-a optat, vor fi iluminate obligatoriu pe timpul nopții și se vor autoriza pe baza unui studiu obligatoriu de fațada avizat de către CTATU a municipiului Ploiești.

  Art 18 • (1) în cazul societăților comerciale sau a instituțiilor care'Sîși dbsâșbâră L “ I activitatea într-un imobil în care funcționează mai multe organizații, firmele s©^ / vor amplasa (numai cu acordul proprietarilor) pe fațadă, la nivelul parterului,? dacă activitatea se desfășoară la parter, sau în zona accesului, dacă activitatea se desfășoară la etaj.

 • (2) Acestea se vor afișa pe o singură structură publicitară - recomandat sub forma unui totem publicitar - amplasat la o distanța de maxim 1,0 m față de zona de acces și fără a ocupa suprafața carosabilă sau pietonală de acces.

11.2.2 - REGULI DE AMPLASARE PENTRU PANOURI PUBLICITARE, A ECRANELOR ȘI PUBLICITĂȚII LUMINOASE


Art. 19       Panourile publicitare și ecranele publicitare luminoase sunt structuri

publicitare care se grupează în trei categorii, din punct de vedere al amplasării, și anume:

 • — panouri/ecrane publicitare amplasate pe construcții,

 • —  panouri/ecrane publicitare amplasate pe stâlpi/suporturi existente și

 • — panouri/ecrane publicitare amplasate pe sol - autoportante.

Art. 20       Este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe

suporturile existente care nu au fost destinate publicității, cum sunt:

 • —  stâlpii de telecomunicații și/sau electricitate,

 • —  instalațiile de iluminat public, cu excepțiile prevăzute la art. 23,

 • —  instalațiile de semaforizare.

Art 21        (1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane și publicitate luminoasă pe:


 • -  calcane,

 • - fațade,

 • -  terase ori acoperișuri ale clădirilor (tip roof-top),

astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente și să nu afecteze structura de rezistență și funcționarea optimă a clădirilor.

 • (2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor și publicității luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condițiile legii de către experți tehnici atestați, precum și a documentației tehnice pentru autorizare, verificata de verificatori de proiecte atestați pentru cerințele esențiale de calitate "rezistență mecanică și stabilitate" A, "siguranță în exploatare" B și "securitate la incendiu" C, prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea în construcții.

 • (3) Verificarea construcției cu privire la respectarea cerințelor esențiale de


calitate prevăzute la alin. (2) se realizează prin reexpertizare terții

10 ani de la data emiterii autorizației de construire pentru amplasareă<strticturij publicitare, sau ca urmare a acțiunilor factorilor de risc namrali/arkrdpts^ asupra construcției/elementului constructiv care susține structura publicitară.

Art. 22


Art. 23


Art. 24


Art. 25


Art 26


 • (1) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fațadele clădirilor nu vor depăși limitele acestora.

 • (2) Panourile amplasate pe calcane, fațade, terase sau acoperișuri se vor dimensiona în funcție de elementele arhitecturale ale construcției. Panourile amplasate pe același calcan vor fi standardizate, având aceleași dimensiuni.

 • (3) Sunt exceptate de la prevederile regulamentului ecranele publicitare care fac parte integrantă din fațadele clădirilor și care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligația transmiterii de informații de interes public și local, precum și informații de interes pentru populație în cazul unor situații de urgență.

 • (2) Conținutul și modul de transmitere a informațiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare și Primăria municipiului Ploiești sau alte instituții abilitate ale statului.

în situația amplasării pe terasele sau acoperișurile construcțiilor, panourile publicitare, ecranele și publicitatea luminoasă vor avea următoarele înălțimi:

 • a) cel mult 3,00 m, dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mică de 15,00 m;

 • b) cel mult 1/5 din înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 6,00 m, dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mare de 15,00 m.

 • (1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere și indicatoare de circulație se pot amplasa panouri peste cota minimă de + 4,00 m de la sol.

 • (2) Pe un stâlp se poate amplasa un singur panou, iar proiecția la sol a panoului se va situa în afara gabaritului carosabilului.

 • (1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulația rutieră și/sau pietonală, ori accesul pietonal și/sau al autovehiculelor de intervenție pe proprietăți, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

 • (2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecția la sol a acestora să fie în


totalitate în interiorul proprietății pe care au fost autorizate.

 • (3) în mod obligatoriu, pe un tronson de arteră (cuprins între doiVă-intersecțif, consecutive cu străzi din aceeași categorie sau categorie superioară) hti; se va^ .                                                                                                                                                                                                                                                              ’’x 11

monta decât un singur tip de panou.                                    \ ț

Art. 27


o

Art 28


Art 29


 • (1) Pe străzile de categoria I, II și IU, conform clasificării prevăzute de legislația în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare în următoarele condiții:

 • a) la distanță de minimum 4,00 m față de limita carosabilului, în cazul în care nu există trotuar;

 • b) la distanță de minimum 1,00 m față de limita dinspre carosabil a spațiului verde de pe trotuar, Iară a împiedica circulația pietonilor;

 • c) la minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp per față.

 • (2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafața maximă de 2,20 mp se amplasează la o distanță de cel puțin 25,00 m între panouri.

 • (3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafața maximă de 12,00 mp, se amplasează la o distanță de ce puțin 50,00 m între panouri.

 • (4) în situația în care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse în orice combinație, distanța dintre panouri va fi de minimum 50,00 m.

 • (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (l)-(4) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor

 • —  centrelor comerciale,

 • —  supermagazinelor,

 • —  hipermagazinelor,

 • — parcurilor comerciale,

 • — parcurilor industriale,

astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (1) Se interzice montarea pe trotuare și spații pietonale cu lățimea mai mică de 2,25 m, precum și pe zonele verzi dintre trotuar sau spațiu pietonal și carosabil a panourilor publicitare cu structură proprie și elemente de susținere care necesita fimdație.

 • (2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilității panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeței solului/trotuarului, până la nivelul solului.

De-a lungul drumurilor de interes național, județean, de centura si centură DN1 și DN1B, în cadrul zonei de protecție a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiții:

 • -  la minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru utilă mai mare de 2,50 mp per față;

 • -  cu distanța de minimum 50,00 m între două sectoarele de străzi din intravilan;


 • -  cu distanța de minimum 100,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;

 • -  la minimum 100,00 m față de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulație;

 • -  în afara curbelor cu vizibilitate redusă;

~ la minimum 100,00 m față de intersecțiile semaforizate.

Art 30        (1) Panourile și ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul

municipiului Ploiești vor avea următoarele dimensiuni:

 • -  1,20 x 1,80 m,

 • -  3,20 x 2,40 m, respectiv

 • -  4,00 x 3,00 m.

(2) In extravilanul municipiului Ploiești pot fî amplasate panouri publicitare

 • -  pe zona de protecție a drumurilor publice, având dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar

 • -  în afara acestora și panouri de 14,00 x 4,00 m.

H.23 - REGULI DE AMPLASARE PENTRU PANOURI PUBLICITARE MOBILE

Art 31       Pe trotuarele/spațiile pietonale cu o lățime de cel puțin 2,25 m se pot

amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop

 • — promovarea comercială,

 • —  comunicarea de tarife sau

 • —  acțiuni promoționale,

specifice activității desfășurate de beneficiarul publicității, în următoarele condiții:

 • —  dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;

 • —  amplasarea panoului este permisă

o numai în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității și

o numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia.

Art 32       (1) Suprafața ocupată de panouri publicitare mobile pliante pe terenurile

ce fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Ploiești nu va depăși 0,5 mp.

(2) Modul de amplasare al acestora va respecta regulile cu caracter general


prevăzute în cap. IL1 din prezentul regulament și nu va afec^.'ci^^^a

pietonală, asigurând un culoar de trecere de cel puțin 2 construcție sau amenajare supraterană.

Art 33


Art 34


Forma, dimensiunile și aspectul panourilor publicitare mobile pliante se avizează de către Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, ca urmare a unui punct de vedere intocmit de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană.

Panourile publicitare mobile vor trebui să:

 • -  să se încadreze în specificul arhitectural al zonei,

 • —  să elibereze locația în fiecare zi la finalul programului de lucru.

n 2.4 - REGULI DE AMPLASARE PENTRU MOBILIER URBAN CA SUPORT PUBLICITAR

Art. 35


Art. 36


Art 37


Pot fî utilizate ca suport publicitar în municipiul Ploiești următoarele tipuri de mobilier urban:

 • - adăposturile destinate publicului/stațiile de autobuz (bus shelter),

 • — chioșcurile de ziare și alte chioșcuri cu activități comerciale,

 • - coloanele port-ajiș,

 • — cabinele telefonice și altele asemenea.

 • (1) Adăposturile destinate publicului și stațiile de transport public pot fî utilizate ca suport de publicitate pentru panouri unitare de maximum 2,20 mp. In cazul în care sunt amplasate mai multe panouri sau panouri cu două fețe utile, suprafața totală de publicitate nu va depăși 4,50 mp.

 • (2) Adăposturile menționate la alin. (1) vor avea aceeași dimensiune și aceleași caracteristici pe raza municipiului Ploiești. Pentru stațiile de transport public se vor putea utiliza 1 până la 3 adăposturi situate la distanța de maxim 2,0 m unul fața de celălalt, în funcție de numărul de trasee de transport care staționează.

 • (3) Se interzice instalarea panourilor publicitare pe acoperișul adăposturilor destinate publicului și a stațiilor de transport public.

 • (1) Chioșcurile de ziare și alte chioșcuri cu activități comerciale pot fî utilizate ca suport de publicitate pentru panouri cu suprafața unitară de maximum 2,00 mp.

 • (2) în cazul în care sunt amplasate mai multe panouri, suprafața totala de publicitate pentru un chioșc nu va depăși 6,00 mp.


 • (3) Se interzice instalarea panourilor publicitare pe acoperișul chio^i^or^

  Art. 38


(1) Coloanele port-afiș vor putea fi utilizate pentru afișe și/sau anunțuri "de spectacole și manifestări culturale; este interzisă suprapunerea de afișe de spectacol în cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depășit.

 • (2) Suprafața de expunere a acestora se va diviza astfel:

 • -  o treime din afișaj va putea fi utilizat pentru expunerea materialelor publicitare,

 • -  o treime va fi folosită pentru expunerea anunțurilor pentru spectacole si diverse manifestări locale, și

 • -  o treime se va utiliza pentru expunerea materialelor de interes public cât și a hărților tematice pentru municipiul Ploiești (afișarea materialelor de consultare publică, a documentațiilor de urbanism, hărți turistice sau de localizare a obiectivelor de interes public din proximitate etc).

 • (3) Se interzice utilizarea altor forme de expunere și de informare de tip avizier pe raza municipiului Ploiești.

 • (4) Coloanele port afiș vor avea aceeași dimensiune și aceleași caracteristici pe teritoriul municipiului Ploiești. Mobilierul urban menționat mai sus și care se amplasează în afara zonelor de publicitate, așa cum sunt ele reglementate prin prezentul, nu va expune materiale publicitare. Suprafața de expunere corespunzătoare se va utiliza pentru afișarea informațiilor de interes public.

IT2.5—REGULI DE AMPLASARE PENTRU BANNERE ȘI STEAGURI PUBLICITARE


Art. 39       Amplasarea de bannere care conțin anunțuri privind promovarea de

evenimente culturale, economice, de interes public, științifice și altele de aceasta natură se avizează pe baza documentației privind rezistența elementelor de susținere, precum și cu acordul proprietarului elementelor de susținere utilizate în acest scop.

Art. 40       La amplasarea bannerelor prevăzute la art. 39 alin. (1) se vor avea în vedere

următoarele:

 • a) nu este permisă amplasarea bannerelor în:

 • —  intersecții,

 • —  în zone în care împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau

 • —  în locuri unde există panouri publicitare ',


 • c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o înălțime minimă de 5,00 m față de sol, astfel încât să nu afecteze vizibilitatea rutiera și imaginea urbană;

 • d) bannerele vor fi amplasate astfel încât distanța între acestea să fie de minimum 100,00 m;

 • e) este permisă amplasarea bannerelor pe o durată de cel mult o lună calendaristică.

Art. 41        (1) Steagurile publicitare montate pe catarg și pe stâlpi, la înălțimea minimă

de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulației rutiere.


 • (2) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag.

 • (3) Durata de menținere a steagurilor publicitare, în cazul în care se montează pe stâlpi existenți, va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 30 de zile. Pentru cele care se montează pe stâlpi/catarge dedicate exclusiv acestora, durata menținerii lor se va face pe perioada și în condițiile stabilite prin autorizația de construire.

 • (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (l)-(3) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea circulației rutiere.

11.2.6 - REGULI DE AMPLASARE PENTRU MESH-URI

Art. 42

O


Este permisă amplasarea de mesh-uri și mesh-uri digitale in zonele de publicitate lărgită, în următoarele situații:

 • a) pe construcții, inclusiv monumente istorice amplasate în zone de publicitate restrânsă, sau în zone în care este interzisă publicitatea, numai în situația în care acestea constituie protecție către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, și numai dacă reproduc imaginea construcției după consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafața totală a acesteia',

 • b) pe calcanele construcțiilor care nu sunt clasate monumente istorice.

Art. 43        (1) Prin excepție de la prevederile art. 42 si art. 8 alin. (2), se pot amplasa


jm

II o (

IO iii

mesh-uri și mesh-uri digitale pe fațadele clădirilor de locuit, a clădi

funcțiuni comerciale și de birouri situate în zonele de publicitate lărgită asa

cum sunt marcate pe planșa U2_plan propuneri.

 • (2) Acestea se vor amplasa pe structura metalică de susținere, a cărui plan de expunere va fi la limita parapetului balconului deschis sau la o distanță de minim 1 m de fațadă, asigurând astfel ventilația naturală a încăperilor.

 • (3) Dimensiunile și configurația cadrului de expunere pentru mesh-urile prevăzute la alin. (1) vor fi în concordanța cu specificul arhitectural al fațadei în cauză. Prealabil obținerii autorizației de construire pentru cadrul de expunere se va obține avizul CTATU Ploiești pe baza unui studiu de fațadă în care să se reprezinte modalitatea de conformare arhitecturală și de afișare a materialului publicitar. In cazul amplasării de mesh-uri pe fațadele sau calcanele construcțiilor ce aparțin instituțiilor publice sau sunt sedii ale acestora studiul de fațada se poate înlocui cu o simulare de amplasare a mijloacelor publicitare pe un documentar fotografic, realizat la data solicitării.

 • (4) Durata de expunere pentru mesh-urile digitale si pe structura metalica se va stabili prin autorizația de construire obținută pentru realizarea acestora.

 • (5) Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesita fundații utilizate in cadrul unor companii publicitare si/sau activitati promotionale ce nu depasesc 30 de zile, care se desfasoara pe domeniul public sau privat al statului ori al unitarii administrativ ~ teritoriale, ori pe proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, in condițiile prezentei legi, autoritatea administrației publice locale poate emite avize pentru publicitate temporara, la cererea solicitantilor.

 • (6) Durata expunerii mesh-urilor, prevăzute la (5) nu va depăși 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire cu încă 30 zile.

n.2.7 - REGULI DE AMPLASARE PENTRU INDICATOARE PUBLICITARE DIRECȚIONALE

Art. 44       (1) Este permisă amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale, în afara

casetelor și steagurilor publicitare, pe stâlpii de iluminat public, dacă pe aceștia nu sunt montate semnalizări rutiere, în următoarele condiții:

 • a) suprafața indicatorului publicitar direcțional este mai mică de

1,00 mp;

 • b) înălțimea de amplasare este de minimum 4,00 m;

 • c) pe un stâlp se poate monta un singur indicator publicitar direcțional;

 • d) prin excepție de la prevederile punctului c), poate fi montat un al doilea indicator direcțional pentru semnalarea serviciilor de urgență sau a serviciilor necesare în deplasare, cum sunt:

- stațiile de alimentare cu carburanți,


- atelierele auto sau de vulcanizare.

(2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare direcționale-se""' va realiza în baza avizului emis de Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea

Monumentelor Istorice si de Arhitectura (pe baza unui punct de vedere intocmit de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană), a avizului Poliției Rutiere și al Comisiei de Circulație a municipiului Ploiești.

 • (3) Forma, dimensiunile și aspectul indicatoarelor publicitare direcționale se avizează de către Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor

Istorice si de Arhitectura.

n.2.8 - REGULI DE AMPLASARE PENTRU PUBLICITATEA TEMPORARA ȘI O     PROIECTELE PUBLICITARE SPECIALE

Art 45       Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va stabili prin avizul

emis de către Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, pe baza punctului de vedere comun al Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcției de Gestiune Patrimoniu, Politiei Locale Ploiești, si după caz S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L, în baza documentației special întocmite și înaintate în acest sens de către operatorii de publicitate.

Art 46        în vederea obținerii avizului pentru publicitate temporară, menționat la

art. 45, mijloacele de publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activități de promovare cu durată determinată și precizată în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusă de solicitant;

 • b) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 24 de ore;

 • c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară să fie aduse la starea inițială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara.

Art 47       Amplasamentele destinate pentru

 • — mijloacele de publicitate temporară și pentru

-  proiectele publicitare speciale

sunt prevăzute în Anexa 1 - U2_planșa propuneri, și anume:

 • -  zona pietonală din Piața Victoriei și din fața magazinului Mercur și

 • —  zona pietonală din fața Casei de Cultură a Sindicatelor și delimitată de Galeriile Comerciale Ploiești (Winmarkt).


  Ari. 48


Structurile publicitare autoportante și proiectele publicitare

avizează cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în prezentul regulament.

Alt 49

(1) Executarea și amplasarea structurilor publicitare autoportante și a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documentații tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură in care se vor specifica următoarele:

 • -  locația și suprafața de teren ocupată,

 • - perioada în care se solicită menținerea structurilor publicitare,

 • - forma, dimensiunile și caracteristicile (materiale, culori, iluminare etc) mijloacelor publicitare,

0

- modul m care sunt îndeplinite toate regulile de amplasare — generale și specifice prevăzute prin prezentul regulament și prin lege.

(2) Durata expunerii proiectelor publicitare speciale nu va depăși 15 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire cu încă 15 zile.

H.2,9 - REGULI DE AMPLASARE PENTRU AFIȘELE PUBLICITARE SI A ANUNȚURILOR DE MICĂ PUBLICITATE

Art. 50

 • (1) In vederea asigurării eficientei informări a cetățenilor, a libertății de expresie și esteticii urbane, Primăria municipiului Ploiești, va instala în amplasamente cu vizibilitate, în condițiile art. 38 din prezentului regulament, coloane port afiș destinate expunerii afișelor publicitare și anunțurilor de mică publicitate.

 • (2) Orice alta formă de expunere a materialelor informative este interzisă în municipiul Ploiești.

 • (3) Coloanele port afiș prevăzute la alin. (1) vor fi curățate săptămânal prin

O

grija operatorului de publicitate.

(4) Primăria municipiului Ploiești va stabili prin contractul încheiat cu operatorul menționat la alin. (1) si alin. (3) ziua din cursul săptămânii în care suprafețele de expunere a anunțurilor de mică publicitate vor fi curățate în vederea actualizării anunțurilor.

Art 51

Este interzisă amplasarea de afișe publicitare care să acopere alte afișe publicitare postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acțiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

Art. 52

(1) In zonele de publicitate lărgită și zona de publicitate restrânsă, coloanele port afiș se vor amplasa astfel:


3,0 mfață de limita trecerilor de pietoni,

6,0 m.fală de intrarea în clădirile de orice fel,

3,0 m față de semnele de circulație sau semafoare, acces sau garaje, alei carosabile de acces în incinte, stații de taxi,

 • -  1,5 mjăță de structuri de comerț ambulant, așa cum este reglementat prin regulamentul de comerț stradal al municipiului Ploiești,

 • -  1,5 m fața de copertinele stațiilor de transport persoane, cabine telefonice, bănci sau alte elemente de mobilier urban similar,

 • -  0,5 m față de marginea trotuarului.

(2) Cerințele prevăzute la alineatul (1) se aplică cumulativ, fără excepție.

Art 53       Se interzice amplasarea coloanele port afiș astfel:

-  în fața vitrinelor sau spațiilor de expunere a spațiilor comerciale,

 • -  pe spații verzi amenajate sau prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate conform legii sau cele înscrise în Registrul spațiilor verzi realizat în conformitate cu Legea nr. 24/ 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  în arealul de vizibilitate al intersecțiilor drumurilor publice de orice fel. Acesta se delimitează ca suprafață definită la 50 m din axul intersecției pe fiecare stradă și la un unghi de 45° fața de acestea,

-  pe trotuare care au mai puțin de 2,5 in lățime,

 • -  dacă nu asigură un culoar de trecere de 2 m calculat tangent la toate elementele de construcții sau mobilier urban existente în proximitate.

H2.9 - REGULI PENTRU PUBLICITATEA PE VEHICULE PUBLICITARE ȘI PE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN

Art. 54       (1) Vehiculele, incluzând mijloacele de transport in comun urban si

extraurban, echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau inscripționarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate să circule pe teritoriul municipiului Ploiești cu condiția obținerii avizului pentru publicitate temporară, pe o durată determinată și pe un traseu stabilit de Primăria municipiului Ploiești - prin Comisia pentru Avizarea Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice.

(2) Suprafața de publicitate amplasată pe vehicul nu va depăși suprafața maxima prevăzută de lege.

 • (2) Staționarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă.

 • (3) Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor circula în


convoi mai mare de două mașini și cu o viteză mai mare decât juib viteza admisibilă pe tronsonul de stradă.

 • (4) Circulația convoaielor este permisă numai cu ocazia manife speciale, în baza avizului emis de Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea

Monumentelor Istorice si de Arhitectura, a unui punct de vedere emis de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Politia Locala, cu durata de valabilitate de o zi.

Art. 55        Este permisă utilizarea ca suport pentru afișe/reclame publicitare a mijloacelor

de transport în comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.


CAP. III - OBLIGAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICIArt 56        (1) Agenții economici care desfașora activități de publicitate au următoarele

obligații :

 • 1. să afișeze materiale publicitare pe întreaga perioadă de menținere în amplasament a construcțiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate,

 • 2. să afișeze materiale privind propria activitate/folie alba sau materiale privind campanii educaționale, umanitare, sociale, culturale de interes public și care sunt puse la dispoziție de Primăria municipiului Ploiești, în situația în care proprietarul construcției-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare,

 • 3.  să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire,

 • 4.  să respecte prevederile legale privind calitatea în construcții in ceea ce privesc mijloacele publicitare, materialele și sistemele constructive alese,

 • 5.  sa păstreze aspectul ingrijit al mijloacelor publicitare, intervenind cu reparațiile, recondiționările, lucrările care se impun ori de câte ori este cazul.

(2) Operatorii de publicitate care au mijloace publicitare situate în zone publice sunt obligați să elibereze amplasamentul în cazul efectuării unor lucrări de utilitate publică sau în cazul în care funcționarea pe acel amplasament este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelorprevăzute în prezentul regulament, pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, se face doar în baza unui aviz de amplasare sau în baza unei autorizații de construire, emise în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, a Legii 185/2013 și a prezentului regulament.


 • (2) Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesită fundații utilizate în cadrul unor campanii publicitare și/sau activități de promovare ce nu depășesc 30 de zile, care se desfășoară pe domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale, ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în condițiile prezentului regulament, Primăria municipiului Ploiești, prin Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura si pe baza punctului de vedere comun al Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcției de Gestiune Patrimoniu, Politiei Locale Ploiești, si după caz S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L, în baza documentației special întocmite, emite aviz de amplasare pentru publicitate temporară, la cererea solicitanților.

 • (3) în tabelul Anexa 3 la prezentul regulament sunt prevăzute corelările dintre categoriile de publicitate și actul care permite amplasarea acestora atât pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești cât și pe terenurile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.

IV 1 - AVIZUL DE AMPLASARE

Art. 58        Obținerea avizului de amplasare nu exonerează obligațiile pe care agenții

economici le au cu privire la obținerea celorlalte avize, acorduri și autorizații prevăzute de lege sau de încheiere a formei de ocupare a domeniului public și privat (convenția anuală de ocupare a domeniului public sau contractul de închiriere pentru domeniul public/privat al municipiului Ploiești).

Art. 59        (1) Solicitarea și obținerea avizului de amplasament se va realiza anterior

oricărei solicitări către autoritatea publică în vederea exercitării unei forme de publicitate, așa cum este reglementat prin prezentul document.


(2) In cazul în care, după obținerea avizului de amplasare, soliei finalizează cu ocuparea efectivă a locației - din motive de incompafâțlftațeZ altor criterii de natură fiscală, economică sau juridică a agentului ecoric

sau prin renunțarea acestuia la locație - Direcția de Patrimoniu și agentul economic vor notifica Direcția Generala de Dezvoltare Urbana asupra faptului

ca locația este vacantă.

(3) In caz contrar locația va fi considerată ocupată în evaluarea solicitărilor ulterioare și care au incidență asupra zonei în cauză.

Art. 60       Taxa pentru analizarea documentației si de emitere a avizului de amplasare va

fi in valoare de 50 lei, cu excepția documentațiilor privind amplasarea mijloacelor publicitare de către instituțiile publice pe fațadele sau calcanele construcțiilor ce aparțin instituțiilor publice (asa cum se specifica in acest regulament).

O

Art 61        (1) Conținutul dosarului pentru solicitarea emiterii avizului de amplasare este

următorul:

 • 1. cererea tip — conform anexei 4 la prezentul regulament — completată, semnată și parafată de reprezentantul legal al agentului economic,

 • 2. copie după chitanța cu care s-a achitat taxa de aviz de amplasare,

3.  certificatul de înregistrare la RC - copie,

 • 4. plan de situație întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură OAR sau RUR - realizat pe suport topografic actualizat pus la dispoziție de DGDU prin Serviciul de Cadastru, scara 1:1000 — 1:2000, și care să conțină analiza amplasamentului/amplasamentelor solicitate prin trasarea tuturor restricțiilor și interdicțiilor de amplasare așa cum sunt acestea stabilite prin prezentul regulament, și delimitarea zonelor permise - 2 exemplare, în original, ștampilate și parafate,

 • 5. modelul de structură publicitară propusă sau ansamblul propus (în cazul proiectelor publicitare speciale) - documentație care se va întocmi de proiectant autorizat cu drept de semnătură OAR sau RUR și care va utiliza scheme, schițe, perspective, axonometrii, documentare fotografice sau orice formă de ilustrare care să fie relevantă în scopul evaluării atât a cerințelor de amplasare cât și a celor de calitate și tratare arhitecturală impuse de prezentul regulament In cazul amplasării în zone protejate din punct de vedere arhitectural sau urbanistic se va prezenta obligatoriu punctul de vedere/avizul Direcției Județene de Cultură și Patrimoniu Național Prahova - 2 exemplare documentație în original, ștampilate și parafate,

 • 6.  extras din statut - din care să reiasă are ca obiect principal sau secundar de activitate publicitatea și/sau organizarea de evnimente -

c°Pie’                                  W (V

 • 7. propunerea traseului de deplasare și a locațiilor de, staționare /Z> pentru structurile de publicitare specificate la secțiunea R.^l ă^realizato de proiectant autorizat (OAR sau RUR) și care va avea punctul-Me^^ vedere al Comisiei de Circulație și al Poliției Rutiere - 2 exemplare, în original, ștampilate și parafate.

 • (2) Dosarul se va înregistra într-un singur exemplar original.

 • (3) In cazul solicitării emiterii avizului de amplasare de mijloace

publicitare pentru construcțiile care aparțin instituțiilor publice sau sunt sedii ale acestora, planul de situație specificat la alin (1) pct. 4 si

o

Art. 62


Art. 63


O

Art 64


modelul de structura publicitarapropusa la ansamblul propus specificat la alin. (1) pct. 5 se pot inlocui cu o documentație simplificata, avand conținutul specificat, si care va putea fi realizata de solicitantul - instituție publica fara a mai fi necesara semnătură de proiectant autorizat (OAR sau RUR), cu excepția cazului in care imobilul este monument clasificat conform legii.

Avizul de amplasare are forma și conținutul stabilit prin anexa 4 la prezentul regulament, și va avea ca parte integrantă câte 1 exemplar (original) din documentația care a fundamentat emiterea avizului, vizata spre neschimbare de către Arhitectul Șef.

 • (1) în cazul proiectelor publicitare speciale, așa cum simt reglementate de prezentul, responsabilitatea întocmirii dosarului și de prezentare a documentației necesare emiterii avizului de amplasare va fi a organizatorului evenimentului.

 • (2) Solicitarea în acest caz a avizului de amplasare se va face comasat pentru toate locațiile și pentru toate structurile de publicitate componente și se va emite un singur aviz de amplasare.

Perioada de valabilitate a avizului de amplasare este de maximum 30 de zile și poate fi prelungită o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată inițial.

7 ? .........

Art. 65       Pentru emiterea autorizației de construire în vederea executării lucrărilor de

execuție a construcțiilor cu caracter permanent/provizoriu pentru categoriile de publicitate reglementate prin prezenta, pe terenurile aparținând domeniului public și privat a municipiului Ploiești, la faza de înregistrare a solicitării emiterii Certificatului de Urbanism, dosarul cadru va fi completat cu plan


Art. 66


Art. 67


OAR sau RUR - realizat pe suport topografic actualizat pus la dispoziție de DGDU prin Serviciul de Cadastru, scara 1:1000 — 1:2000, și care să conțină analiza amplasamentului/amplasamentelor solicitate prin trasarea tuturor restricțiilor și interdicțiilor de amplasare așa cum sunt acestea sunt stabilite prin prezentul regulament - 2 exemplare, în original, ștampilate și parafate.

 • (1) La emiterea autorizației de construire, emitentul va include în mod obligatoriu precizări privind obligațiile care decurg din caracterul provizoriu și durata de existența limitata a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării acestuia.

 • (2) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe fațadele construcțiilor aflate în curs de execuție a lucrărilor de intervenții, ori pe elementele de împrejmuire a șantierului aferent se face cu condiția autorizării amplasării acestora împreună cu lucrările privind organizarea executării lucrărilor de construcții, sau ulterior, pentru o perioadă mai mică sau cel mult egală cu durata autorizată a organizării de șantier.

 • (3) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligați să permită executarea lucrărilor pentru amplasarea acestora numai în baza autorizației de construire, emisă în condițiile alin. (1).

 • (1) în cazul în care, la expirarea termenului de încetare a funcționării mijlocului de publicitate autorizat, prevăzut la art 66 alin. (2), nu a fost obținută prelungirea acestui termen, proprietarul construcției-suport de publicitate are obligația desființării mijlocului de publicitate și aducerii imobilului la starea inițială.

 • (2) în situația în care, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de încetare a funcționării mijlocului de publicitate autorizat, prevăzut la art. 66 alin. (2), proprietarul construcției - suport de publicitate nu a îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (1), primarul municipiului Ploiești dispune desființarea acestuia pe cale administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care acestea sunt amplasate, fără emiterea unei autorizații de desființare și fără sesizarea instanțelor judecătorești.

 • (3) Cheltuielile rezultate ca urmare a acțiunilor prevăzute la alin. (2) sunt în sarcina proprietarului construcției și vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condițiile legii.

 • (4) Procedura prevăzută la alin. (2) poate fi declanșată din oficiu de către primarul municipiului Ploiești, de către Inspectoratul de Stat în Construcții sau la solicitarea deținătorului legal al imobilului.

 • (5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligația de a lua măsurile


necesare pentru întreținerea și repararea acestora, ori de câte ori este necesar.


CAP. V-CONTRAVENȚII SI SANCȚIUNI


Art. 68


Art. 69


Sancțiunile prevăzute în prezentul regulament se completează cu cele

prevăzute prin Legea 185/2013 și cele referitoare la nerespectarea legislației în vigoare privind autorizarea construcțiilor, urbanismul și amenajarea teritoriului.

Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă, după cum urmează :

 • -  500 - 2500 lei - pentru persoane fizice ;

 • -  1000 - 2500 lei - pentru persoane juridice

 • 1) Menținerea mijlocului de publicitate avizat sau autorizat, după caz, după expirarea termenului de încetare a funcționării mijlocului de publicitate.

 • 2) Emiterea de avize de amplasare pentru mijloacele de publicitate prevăzute de prezentul regulament fara respectarea cadrului conținut al dosarului prevăzut la art. 61.

 • 3) Lipirea afișelor, posterelor sau anunțurilor publicitare în alte locuri decât cele autorizate.

 • 4) Montarea de panouri publicitare, mash-uri sau bannere fără autorizare sau alte locuri dacat cele pentru care s-a obtinut autorizația de construire.

 • 5) Neîntretinerea panourilor de afîsaj sau de publicitate de către utilizatorii sau deținătorii legali.

 • 6) Menținerea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de către deținătorii legali ai acestora.

 • 7) Folosirea mijloacelor de transport în scopuri publicitare fără autorizație si/sau fara achitarea taxelor legale..

 • 8) Nerespectarea distantei de amplasare a firmelor luminoase.

 • 9) Nerespectarea distantei între panoul de reclamă si elementul cel mai avansat al fațadei unei construcții.

 • 10) Nerespectarea procedurii de amplasare a fiecărui panou publicitar pe clădiri.

 • 11) Folosirea materialelor reflectorizante, a formei, dimensiunilor si a culorilor in combinații specifice semnalizărilor (indicatoarelor) rutiere la execuția panourilor publicitare din zonele cu semnalizare rutiera sau la mai puțin de 100 m inainte de intersecții.

 • 12) Nerespectarea zonelor de amplasare a reclamelor sonore sau


luminoase, care pot tulbura liniștea publica.

 • 13)Nerespectarea traseului aprobat si a orelor de funcționare reclamelor mobile sonore.

 • 14) Folosirea în alcătuirea firmelor si reclamelor a textelor si imaginilor care contravin normelor legale în vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri.

 • 15) Nerespectarea clauzelor contractuale de către contractantul (societatile/operatorii de publicitate) care montează un sistem publicitar pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești.

 • 16) Nerespectarea interdicțiilor prevăzute de art. 8 din prezentul Regulament.

 • 17) Nerespectarea obligațiilor prevăzute in art.56 din prezentul Regulament.

 • 18) Amplasarea mijloacelor publicitare pe terenuri care fee obiectul unor cereri de revendicare sau de constatare a dreptului de proprietate.

 • 19) Nerespectarea de către proprietarii suporturilor de publicitate a obligației de a menționa, în mod permanent pe suprafața de afisaj, denumirea si codul de identificare fiscala a societarii, precum si numărul autorizației de construire.

Art. 70        Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fece de către

Primarul municipiului Ploiești și împutemiciții acestuia și de către Poliția Locală a municipiului Ploiești.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 ore de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute in actul normativ, agentul constatator fecand mențiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 71


 • (1) încălcarea repetată a prezentului regulament (maxim 3 încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament, diferite sau similare. într-un trimestrureferitoare la un mijloc de publicitate amplasat sau in funcțiune, atrage după sine revocarea avizului de amplasare și a convenției de ocupare a domeniului public sau privat al municipiului Ploiești și pierderea dreptului de a obține un nou aviz sau convenție de ocupare a domeniului public sau privat al unitarii administrative teritoriale privind acel mijloc de publicitate.

 • (2) Revocarea avizului de amplasare se face de către organul emitent al acestuia.

Agenții constatatori care constata si aplica sancțiuni in baza prezentului Regulament, a Legii nr. 185/2013 si a altor acte normative care reglementează activitatea de publicitate au obligația de a comunica o copie a procesului

----

/ > ,£s. \4A llo (>.■■■    />C?$ Z-x. \ t*4!

fcc/ „•••'"'Z^Z/ verbal de contravenție si Direcției Generale de Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.                                                    J

\ ’ Z ’

•K

Art. 72


In cazul categoriilor de publicitate realizate în baza unei autorizații de construire, odată cu aplicarea amenzilor corespunzătoare prevederilor Legii 50/1991 se va dispune și eliberarea pe cale administrativă a terenului și rezilierea contractului de închiriere sau de concesiune.


Art. 73        In vederea asigurării respectării prevederilor prezentului Regulament local


privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situația de fapt din teren, în termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană înpreună cu Direcția de Gestiune Patrimoniu vor identifica și vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:

 • a) pentru panourile situate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire, se va dispune dezafectarea.


 • b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală al acestuia și numărul autorizației de construire, se va dispune dezafectarea.

Art. 74        (1) începând de la data intrării in vigoare a prezentului Regulamentul privind

publicitatea stradala in municipiul Ploiești, mijloacele de publicitate (panouri, prisme, cuburi, totem-uri, etc) autorizate pot fi menținute in următoarele condiții:

 • a) mijloacele de publicitate mai sus menționate, care au fost autorizate anterior intrării in vigoare a prezentului Regulament si care nu mai corespund acestuia, se mențin pana la finalizarea contractului de publicitate in curs.

 • b) mijloacele de publicitate mai sus menționate, care au fost autorizate anterior intrării in vigoare a prezentului Regulament si corespund acestuia, sunt menținute pe amplasament pe perioada contractului de ocupare a domeniului public sau privat al municiupiului Ploiești, sau teren privat.


  Art 75


  Art 76în termen de 5 zile de la notificarea emisă conform art. 73 lit. a) și municipiului Ploiești va dispune demolarea mijloacelor de publicitlte

amplasate contrar prevederilor Regulamentul privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești pe cheltuiala proprietarului, tara emiterea unei autorizații

de desființare și fără sesizarea instanțelor judecătorești.

 • (1) în caz de avarii sau în situația în care terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești pe care sunt amplasate structuri publicitare, care fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament, urmează să fie afectate de amenajări și obiective de utilitate publică, de lucrări de modernizare și/sau reparații a infrastructurii edilitare și de transport, agenții economici deținători ai structurilor în cauză le vor dezafecta imediat și necondiționat și fără trecerea unui alt termen la notificarea făcută de Primăria municipiului Ploiești.

 • (2) în caz contrar, dezafectarea se va realiza pe cale administrativă și pe cheltuiala agentului economic.

Art 77        Sumele încasate ca urmare aplicării taxelor și amenzilor menționate în

prezentul regulament se constituie venit la bugetul municipiului Ploiești.

Art. 78       Dispozițiile prezentului regulament se completează corespunzător cu

dispozițiile legale în vigoare privind siguranța în exploatare și disciplina în construcții, protecția consumatorilor, igiena și sanătatea publică, respectarea ordinii și liniștii publice și protecția mediului, precum și cele privind regimul juridic al contravențiilor.

O

Art 79

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă cap. XI ~ Publicitatea pe Domeniul Public - din Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții, urmând ca H.C.L. nr. 228/2006 a fi republicată cu modificările corespunzătoare.

Art 80

Începând cu data intrării in vigoare a prezentului Regulament privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești, se abroga Hotararea Consiliului Local nr. 105/31.03.2010.PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ

COMISIA 4

08.04.2016, ora 10,0003. Solicitare: prezentarea modificărilor efectuate de către elaborator/proiectan privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești (asa cum s-a solicitat in ședința data de 25.03.2016)

 • - Ca urmare a adreselor nr. 301553 si 309102/2016 transmise de către DirectiaGeneraJ^^e Dezvoltare Urbana elaboratorului/proiectantului Regulamentului privind publicitatea stradăla in municipiul Ploiești (S.C CPS - City Planning Strategies S.R.L), acesta a depus prin adresa nr. 302355/04.04.2016 modificările si lămuririle privind aspectele semnalate prin cele doua adrese, iar pe planșele inițiale U2/1 si U2/2 s-au făcut modificări (care au fost stampilate si semnate de către proiectant) in data de 04.04.2016;

-Prezentare adresa6534/28.03.2016 emisa de către S.G.UPloiești SR.L, inregistrata laD.G-D.U sub nr. 302275/31.03.2016, cu privire la spatiile verzi pe care sunt propuse amplasamnetele pentru panouri publicitare;

 • - Proprietarul suprafețelor de teren pe care sunt propuse amplasamentele (pentru panouri publicitare) trebuie sa solicite si sa obțină (inainte de a demara procedura de valorificare) certificat de urbanism (pentru amplasare ganou publicitar) pentru fiecare amplasament in parte;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

AVIZ

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre:

pentru modificarea si completarea Regualmentului privind pub;icitatea stradala in municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 463/25.11.2015

președinte;

George BOTEZ


SECRETAR,

Razvan Ursu

Data: 0^042016