Hotărârea nr. 121/2016

Hotãrârea nr. 121 privind trecerea în domeniul public a imobilului –teren aferent Hipodromului Ploieşti şi modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti ,,privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului şi a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A.’’

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 121 privind trecerea în domeniul public a imobilului -teren aferent Hipodromului Ploiești și modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului și a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A”

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Liviu Teodorescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Radu Mateescu și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind trecerea în domeniul public a imobilului -teren aferent Hipodromului Ploiești și modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului și a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.AN\

Luând în considerare faptul că imobilul - teren ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, fiind înscris în Cartea funciară numărul 131848 cu numărul cadastral 131848;

în conformitate cu Raportul din data de 05.04.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.3, art.4 și art.8 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art.12 alin.2, 3 și 4 din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice și gazelor naturale;

Luând în considerare prevederile art. 866 și art. 874 din Codul Civil;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art.36 alin.l si art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l)Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a imobilului-teren aferent Hipodromului Ploiești în suprafață de 208.336 mp, situat în Ploiești. Str. Ghighiului nr.2 și înscris în Cartea funciară numărul 131848 a U.A.T. Ploiești, cu numărul cadastral 131848;

 • (2)Aprobă completarea Anexei nr.J „Baze sportive și de agrement” cu o nouă poziție identificată conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea Art.l al Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului și a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.AN care va avea următorul cuprins:

„Aprobă constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru suprafața de 2.733,4 mp -din incinta Hipodromului Ploiești, identificata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare, necesară realizării unui post de transformare și a două linii electrice subterane”.

Art.3.Restul prevederilor Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art.4. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar să semneze orice documente necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 11 aprilie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune Patrimoniu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public a imobilului -teren aferent Hipodromului Ploiești și modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului și a Parcului municipal Vest către F.D.E.E.

Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.”


în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile care fac parte din patrimoniul privat al localității face parte si terenul aferent Hipodromului Ploiești, pe care se realizează investiția “Modernizare / extindere funcționala a Hipodromului Ploiești”.

Pentru finalizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrica si incheierea contractului de racord electric la acest obiectiv, la solicitarea Direcției Tehnic Investiții prin adresa DT/863/10.02.2016, a fost adoptata Hotararea nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești conform careia a fost constituit dreptul de superficie cu titlu gratuit în favoarea F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru suprafața de 2733,4 mp - din incinta Hipodromului.

Prin adresa numărul DT/2112/30.03.2016, Direcția Tehnic Investiții, a solicitat inițierea unei Hotarari a Consiliului Local din care „sa reiasa ca terenul din incinta Hipodromului Ploiești este domeniu public” si aprobarea constituirii ,, dreptului de folosința cu titlu gratuit pe perioada investiției, in favoarea F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru suprafața de 2733,4 mp”, identificata in Anexa la prezenta hotarare, necesara realizării unui post de transformare si a doua linii electrice subterane.

La aceasta adresa a fost anexata adresa nr. 1603/08.02.2016 transmisa de către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. in care se menționează faptul ca aceasta solicitare a fost făcută in conformitate cu prevederile art.12 alin.2, 3 si 4 din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice si gazelor naturale, potrivit carora:

„ Art. 12.... (2) Asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de


retehnologizării sau desființării capacității energetice, obiect al auton^fi^y^^fF b) dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacităfi^tNdîfct


al autorizației de înființare, pentru reviziile, reparațiile și intervențiile necesare;

 • c) servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condițiile legii;

 • d) dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;

 • e) dreptul de acces la utilitățile publice.

 • (3) Drepturile de uz și de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conținutul acestora este prevăzut la art. 14 și se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei capacității energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție în caz de avarie.

 • (4) Exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților statului și ale unităților administrativ-teritoriale afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenței acestora

Având in vedere faptul ca investiția “Modernizare / extindere funcționala a Hipodromului Ploiești” este realizata cu fonduri europene, pentru a constata daca promovarea acestui proiect de hotarare a Consiliului Local afecteaza in vreun fel acest proiect s-au solicitat precizări Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice .

Astfel prin adresa Nr.MDRAP 29279/22.03.2016, Direcția Generala Programe Europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a comunicat faptul ca „.....trecerea imobilului,, Centru Hipic si de Agrement

Ploiesti-Hipodromul Ploiești” situat in str. Ghighiului nr.2, din domeniul privat in domeniul public al UAT Ploiești, nu aduce atingere condițiilor stabilite conform ghidului solicitantului si a clauzelor contractuale’’.

Prin adresa nr.MDRP 24069/15.03.2016, (referitor la transmiterea cu titlu


gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului și a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.), Direcția Generala Programe Europene precizează următoarele:

„punerea la dispoziție cu titlu gratuit a celor doua suprafețe de teren către Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A se va face conform Legii nr. 123/2012 a Energiei electrice si a gazelor naturale, art. 12 alin.(2), (3) si (4);

Astfel, se constata faptul ca prin punerea la dispoziție a terenurilor respective, nu se schimba proprietarul terenului, iar lucrările efectuate de FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.-SDEE Ploiești sunt de interes public si cheltuielile aferente acestor lucrări sunt neeligibile prin POR;

Conform adreselor transmise de beneficiar obiectivele si indicatorii prevazuti in cele doua proiecte nu sunt afectați.

Fata de cele menționate anterior, consideram ca nu sunt incalcate \ prevederile ar t. 9,, Obligațiile pârtilor”, invocate de dumneavoastră             \

Potrivit normelor de tehnica legislativa in vigoare, după aprobarea prezentului proiect de hotarare, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova , precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Situația a fost analizată în ședința din data 05.04.2016 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public a imobilului - teren aferent Hipodromului Ploiești si modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului si a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.AF in sensul inlocuirii constituirii dreptului de superficie cu constituirea dreptului de folosința cu titlu gratuit pentru suprafața de teren identificata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Având in vedere necesitatea finalizării proiectului “Modernizare / extindere funcționala a Hipodromului Ploiești”, operațiune care nu se poate realiza in absenta soluționării racordării investiției la rețeaua de energie electrica, se constata necesitatea analizării in regim de urgenta a prezentului proiect de hotarare de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.


DIRECTOR EXECUTIVzADJUNCT

Amedeo FlorinTabîrcă

ȘEF SERVICIU S.-I.E.B,

Gabriela Mînaruțiu

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa

DIRECȚIA ECONOMICĂ,


DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CrăcitfhoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind trecerea in domeniul public a imobilului -teren aferent Hipodromului Ploiești si modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului si a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.AE

O

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din patrimoniul privat al localității face parte si terenul aferent Hipodromului Ploiești, pe care se realizează investiția “Modernizare / extindere funcționala a Hipodromului Ploiești”.

Pentru finalizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrica si încheierea contractului de racord electric la acest obiectiv, la solicitarea Direcției Tehnic Investiții prin adresa   DT/863/10.02.2016,   a fost adoptata Hotararea

nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești conform careia a fost Q         constituit dreptul de superficie cu titlu gratuit în favoarea F.D.E.E. Electrica

Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru suprafața de 2733,4 mp - din incinta Hipodromului.

Prin adresa numărul DT/2112/30.03.2016, Direcția Tehnic Investiții, a solicitat inițierea unei Hotarari a Consiliului Local din care „sa reiasa ca terenul din incinta Hipodromului Ploiești este domeniu public ’ ’ și aprobarea constituirii „dreptului de folosința cu titlu gratuit pe perioada investiției, in favoarea F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru suprafața de 2733,4 mp’\ identificata in Anexa la prezenta hotarare necesara realizării unui post de transformare si a doua linii electrice subterane.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind trecerea in domeniul public a imobilului - teren aferent Hipodromului Ploiești si modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea

cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului si a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.AN in sensul înlocuirii constituirii dreptului de superficie cu constituirea dreptului de folosința cu titlu gratuit pentru suprafața de teren identificata in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.                                                          yF?


Consilieri:


Iulian - Liviu Teodorescu


Gheorghe PopaAnexa nr.l la H.C.L. nr..........

Completări la inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” Anexa J „Baze sportive si de agrement’ ’

Nr. crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz darii in folosința

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridica actuala

Teren aferent imobilului Hipodromul Ploiești

Str. Ghighiului nr.2

Suprafața de 208.336 mp înscris în Cartea funciară numărul 131848 aU.A.T.

Ploiești, cu nr. cadastral 131848;

2002

-

Hotararea Guvernului

României nr.237/2002 Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare


3.21 ACCES SPECTATORI. A-1

 • 3.23 CALE DE SERVICIUA-3

 • 3.24 ACCES ECHIPE. A-t 3.31 PARCARE ECHIPE

3.33 PARCARE V1P

3.35 PARCARE SPECTATORI


Se va intercepta LES 20kV intre PT 9121 Vodafone si PTUS 7028 secționa si so va mansona cabluri noi


----2 x LES 20kV

3x A2XS(FL)2Y 12/20kV 1x150/25mm


2 x LES 20kV

3 x A2XS(FL)2Y 12/20kV 1x150/25mm


6. CLĂDIRI

 • 6.1 CLĂDIRE TRIBUNE

 • 6.2 CABINA PORTAR

 • 6.3 GRAJDURI

 • 6.4 SALIVARIUM SI BOXE CAI

 • 6.5 HANGAR ÎNTREȚINERE SI DEPOZITARE MATERIALE

 • 6.6 HANGAR FURAJE SI DEPOZITARE TEMPORARA DEȘEURI

 • 6.7 HANGAR INSTALAȚII PREEPURARE SI DEPOZITARE SULKY

 • 6.8 INSEUARE


REȚEA ALIMENTARE CU APA PENTRU INCENDIU EXTERIOR SI INTERIOR


REȚEA ALIMENTARE CU APA POTABILA


REȚEA CANALIZARE MENAJERA


REȚEA CANALIZARE PLUVIALA


REȚEA DRENURI


CONDUCTE REFULARE CANALIZARE


REȚEA GAZE NATURALE


REȚELE ELECTRICE 0.4KV EXTERIOARE


REȚELE ELECTRICE VOCE-DATE


- control acces


- supraveghere video


ILUMINAT EXTERIOR


REȚEA ALIMENTARE CU APA POTABILANOTA

Pentru asigurarea conditalor de coexistenta impuse de NTE 003'01 'C0. intre LEA 20kV Centura existenta si drumul do acces din cadrul rxxJui obiectiv, sunt necesare următoarele berari:

 • - intocmre legatunlcr simple de susținea» (lanțuri simple de susținere). existente ia stalpa nr. 67, 68.69. 70.71. 72. 73 cu legatun duble de susținere cu izolatoare comporte (LDS-S)

 • - inkxxirea legaturilor simple de mtir-dero. existente la stâlpii nr. 66 si 74. cu legatun duble de întindere cu izolatoare compozite (LDI-S).

 • - rcalzaro pnze de pamant avand Rp<10 ohmi la stâlpi 66.67.68.69,70.71.72.73.74
Suprafețe afectate de initalatli Ekctricâ'DBtrlbufle Muntenia Nord pe domeniu public pentru alimentare eu energie electrica ~ Agrement Plolerti (Hipodrom Ptokati)             .CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT


Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind trecerea in domeniul public a imobilului -teren aferent Hipodromului Ploiești si modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,,privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului si a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. ’ ’


Data: