Hotărârea nr. 120/2016

Hotãrârea nr. 120 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti, modificată

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 120 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Cristian Mihai Ganea, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, modificată;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Potrivit prevederilor art. 5, alin. 3 și art. 12 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 8/29.01.2016 privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în Consiliul de Administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere Procesele Verbale nr. 58/15.02.2016, nr. 96/07.03.2016 si nr. 117/24.03.2016 încheiate de Comisia de selecție în vederea desemnării unor membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, constituită potrivit Dispoziției nr. 19607/04.02.2016;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 11.04.2016;

în baza art. 36 al. (1) și 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, modificată, în sensul înlocuirii domnului Măselușă Marius cu doamna Scarlat Maria Manuela și aprobarea contractului de mandat, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, modificată, în sensul înlocuirii domnului Iordache Marian cu domnul Gheorghe Ioan și aprobarea contractului de mandat, conform anexei nr. 2.

Art. 3 împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar să semneze contractele de mandat.

Art. 4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 11 aprilie 2016

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, modificată

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului Local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Prin Hotărârea nr. 289/2012 au fost numiți reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

în urma demisiilor domnilor Măselușă Marius și Iordache Marian, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2016 a fost împuternicit viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Față de aspectele prezentate, supun spre analiză Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar ci

atribuții de primar

Cristiai

î Minai Ganea

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACT


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local


nr.289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul

de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Consiliul de administrație al regiilor autonome, în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării membrilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome de interes local, este compus din 5-7 persoane. Consiliul de administrație este constituit din:

 • - un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al autorității tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;

 • - 3-5 persoane cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intem/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

Prin Hotărârea nr. 289/2012 au fost numiți reprezentanții Consiliului' EocaLaiV > municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome- .de Servicii Publice Ploiești.                                                                    ;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2016 a fost împuternicit viceprimarul cu; 0 / atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de-^ Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în Consiliul de Administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a demisiilor domnilor Măselușă Marius și Iordache Marian. Prin Dispoziția nr. 19607/2016 a fost constituită comisia de selecție în vederea desemnării unor membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Conform anunțului nr. 2762/08.02.2016 publicat în ziarele economice Bursa și Evenimentul zilei, a fost stabilită perioada 08.02.2016-12.02.2016 pentru depunerea candidaturilor pentru 2 membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform art.5, alin.2, lit."c" din O.U.G.nr.109/2011.

Potrivit procesului verbal nr. 58/15.02.2016 nu s-au înregistrat documentații pentru membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - ceea ce a dus la reluarea procedurii prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011.

Urmare anunțului nr.4.397/29.02.2016 publicat în ziarele economice Bursa și Evenimentul zilei, a fost stabilită perioada 29.02.2016 - 04.03.2016 pentru depunerea candidaturilor pentru 2 membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform art.5, alin.2, lit."c" din O.U.G.nr.109/2011 din care un membru să aibă studii superioare de lungă durată economice și competență în contabilitate și/sau audit.

Potrivit procesului verbal nr. 96/07.03.2016, a fost declarat eligibil un candidat pentru membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - art.5, alin.2, lit."c" cu studii superioare de lungă durată economice și competență în contabilitate și/sau audit, fiind înregistrată o singură documentație iar pentru membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - art.5, alin.2, lit."c" nu s-au înregistrat documentații.

După verificarea documentațiilor și evaluarea candidaților, comisia stabilită conform Dispoziției nr. 19607/04.02.2016 a încheiat Procesul Verbal nr. 96/07.03.2016 și a declarat ca eligibil în vederea desemnării ca membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe doamna SCARLAT MARIA MANUELA.

Prin rezoluția referatului nr.102/10.03.2016 s-a dispus reluarea procedurii de depunerea candidaturilor pentru membrul în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform art.5, alin.2, lit."c" din O.U.G.nr.109/2011 pentru care nu s-au înregistrat documentații.

Conform anunțul nr. 5668/17.03.2016 publicat în ziarele economice Bursa și Evenimentul zilei, a fost stabilită perioada 17.03.2016 - 23.03.2016 pentru depunerea candidaturii pentru un membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

>

Prin Procesul Verbal nr. 117/24.03.2016, Comisia de selecție a dosarelor constituită prin Dispoziția nr. 19607/2016 în vederea desemnării în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești a unui membru cu


Publice Ploiești, cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat, următorii candidați:

RĂDULESCUIULIANA

■ GHEORGHE IOAN cu mențiunea declarării că are statut independent potrivit art. 138*2 din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare S' nu potrivit art. 10 din O. U. G.nr. 109/2011.

Candidata CERNAT LUIZA a fost declarată neeligibilă/respinsă ca urmare a depunerii documentației incomplete Și neconforme cu cerințele referitoare la documentele necesare pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, menționate în anunț.

Potrivit prevederilor art. 5, alin.3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară și de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții

Pentru ca ședințele Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești să se desfășoare în bune condiții, este necesară introducerea proiectului de hotărâre privind înlocuirea domnilor Măselușă Marius și Iordache Marian din Consiliul de Administrație al regiei cu noi membri și aprobarea contractelor de mandat ale acestora, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa


CONTRACT DE MANDAT


CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1


Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul București nr. 2-4, Județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr. 17, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat Vasile lonescu.


Și

 • 1.______________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești,

conform Hotărârii nr. ___/2016, cu domiciliul în _________________________________,

județul Prahova, posesor C.I., seria____, nr.______, eliberată de__________________________.

în calitate de administrator, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART.2

In temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de Q autoritate publică tutelară a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, acordă împuternicire persoanelor mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar administratorii își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe administratori în limitele stabilite prin prezentul contract să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Actele făcute de către administratori, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.


CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de 4 ani, începând de la data semnării^Qj^M\n^ Indemnizația de administrator este în sumă de 500 lci/Iună, indiferent de

de ședințe și va fi revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din contractul de mandat. Plata se va efectua din fondurile Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Convocarea ședințelor se va face cu aprobarea prealabilă a proiectului ordinei de zi de către primarul municipiului Ploiești.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARILOR

ART.5

Q)          Consiliul de Administrație are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

 • f) elaborează și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare - în termen 90 de zile de la data numirii sale planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat

ART. 6

Administratorii, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-fmanciară a regiei, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Administratorii se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5, și vor informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART. 8


Mandantul va asigura administratorilor sprijinul solicitat art 5.

CAP.6.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE


ART.9.Răspunderea administratorilor:

 • a) administratorii sunt ținuți răspunzători în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lor funcționează pentru neexecutarea totala/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a administratorilor.

A

In cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, administratorii răspund și potrivit legii penale.

O

ART.lO.Răspunderea mandantului:

 • a) raspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de administratori prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea administratorilor;

 • d) renunțarea administratorilor;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a administratorilor;

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către administratori a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unor noi administratori echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.


MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Viceprimar cu atribuții de Primar,


Cristian Mihai Ganea


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general delegat,

Vasile Ionescu


ADMINISTRATOR,


Serviciul economic,


Anexa la contractul de mandăT<<'Xț.

K# /®<Z\ ’Z;

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ K Z        'Z t

I.OBIECTIVE                                   W      /

1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile ^ro|riț-ș] cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. Diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor la 1000,00 lei venituri;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă.

II.CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Nr. Crt.

Criteriu de performanță

U.M.

Propus an 2016 conf. bugetului aprobat

Coeficient de ponderare

0

î

2

3

4

1

Realizarea cifrei de afaceri netă (cifra de afaceri netă realizată/ cifra de afaceri netă planificată)

%

>100%

0,20

2

Productivitatea muncii realizată/productivitatea muncii planificată (cifra de afaceri netă/ nr. mediu de personal)

%

>100%

0,15

3

încadrarea în costurile salariale planificate (chelt. cu pers, realizate/ chelt. cu pers, planific.)

%

>100%

0,10

4

Cheltuiala la 1000,00 lei venituri realizată / cheltuiala la 1000 lei venituri planificată

%

>100%

0,15

5

Perioada de recuperare a creanțelor (creanțe curente / cifra de afaceri netă X365)

zile

<60

0,15

6

Perioada de rambursare a datoriilor (obligații curente / cifra de afaceri netă X365)

zile

<60

0,15

7

Gradul de satisfacere a cerințelor populației (nr. de sesizări soluționate /

%

95%

0,10


nr. total de sesizări)

TOTAL

Notă: indicatorul cifra de afaceri netă se recalculează corespunzător cantității


III.INDICATORI DE PERFORMANȚĂ:

Nr. Crt.

Indicatori

U.M.

X

Prevedere

1

Cifra de afaceri netă (termie+serv.publ.+step)

lei

7.236.667

2

Productivitatea muncii:

Cifra de afaceri neta/Nr. mediu personal

lei

62.928

3

încadrarea în costurile salariale planificate:

Chelt.cu pers./Total costuri exploatare

%

68,24

4

Cheltuiala la 1000,00 lei venituri: Chelt. de exploatare/Venituri din exploatare

%O

945/1000

5

Perioada de recup. a creanțelor:

Creanțe curente/cifra de afaceri X 365

zile

<60

6

Perioada de rambursare a datoriilor:

Datorii curente/Cifra de afaceri X 365

zile

<60

7

Nr. mediu de personal

nr.

115CONTRACT DE MANDAT


CAP.l

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.l

Anexa nr. 2. î & la HCL nr.


Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul București nr. 2-4, Județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str.

Piața Victoriei nr. 17, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat Vasile Ionescu.

O

1.______________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești,

conform Hotărârii nr. ___/2016, cu domiciliul în

județul Prahova, posesor C.I., seria____, nr.______, eliberată de

în calitate de administrator^ s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART.2

în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, acordă împuternicire persoanelor mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar administratorii își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3

Mandantul împuternicește pe administratori în limitele stabilite prin prezentul contract să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Actele făcute de către administratori, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.


CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART.4

Durata prezentului contract este de 4 ani, începând de la data semnării

Indemnizația de administrator este în sumă de 500 lei/lună, indiferent de^nUmărul de ședințe și va fi revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din contractul de mandat. Plata se va efectua din fondurile Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Convocarea ședințelor se va face cu aprobarea prealabilă a proiectului ordinei de zi de către primarul municipiului Ploiești.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARILOR ART.5

(^)           Consiliul de Administrație are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

 • f) elaborează și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare - în termen 90 de zile de la data numirii sale planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat

O ART. 6

Administratorii, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a regiei, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Administratorii se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5, și vor informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI


ART. 8

Mandantul va asigura administratorilor sprijinul solicitat în art. 5.


CAP.6.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.9.Răspunderea administratorilor:

 • a) administratorii sunt ținuți răspunzători în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lor funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a administratorilor.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, administratorii răspund și potrivit legii penale.

O

ART.lO.Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de administratori prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea administratorilor;

djrenunțarea administratorilor;

e)punerea sub interdicție judecătorească a administratorilor;

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către administratori a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unor noi administratori echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.


CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare^la'^man^at^c^ din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale după caz își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi

MANDANT,

ADMINISTRATOR,


Consiliul Local al Municipiului Ploiești Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai Ganea

O

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general delegat,

Serviciul economic,

Vasile Ionescu

Anexa la contractul dSmaridăt4^

ORMANTĂ O'

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ LOBIECTIVE

1.


:;'A /

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturilef^foprii-șȚ.<j? cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

2.

 • 3.

 • 4,


Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

Diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor la 1000,00 lei venituri;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă.

ILCRITERII DE PERFORMANȚĂ

Nr. Crt.

Criteriu de performanță

U.M.

Propus an 2016 conf. bugetului aprobat

Coeficient de ponderare

0

î

2

3

4

1

Realizarea cifrei de afaceri netă (cifra de afaceri netă realizată/ cifra de afaceri netă planificată)

%

>100%

0,20

2

Productivitatea muncii realizată/productivitatea muncii planificată (cifra de afaceri netă/ nr. mediu de personal)

%

>100%

0,15

3

încadrarea în costurile salariale planificate (chelt. cu pers, realizate/ chelt. cu pers, planific.)

%

>100%

0,10

4

Cheltuiala la 1000,00 lei venituri realizată / cheltuiala la 1000 lei venituri planificată

%

>100%

0,15

5

Perioada de recuperare a creanțelor (creanțe curente / cifra de afaceri neta X365)

zile

<60

0,15

6

Perioada de rambursare a datoriilor (obligații curente / cifra de afaceri netă X365)

zile

<60

0,15

7

Gradul de satisfacere a cerințelor populației (nr. de sesizări soluționate /

%

95%

0,10

nr. total de sesizări) TOTAL


yi4

Notă: indicatorul cifra de afaceri netă se recalculează corespunzător cantitqffdeppă---—. \ fa |

V'           yf

Va

UIILINDICATORI DE PERFORMANȚĂ:

Nr. Crt.

Indicatori

U.M.

-

Prevedere

1

Cifra de afaceri netă (termie+serv.publ.+step)

lei

7.236.667

2

Productivitatea muncii:

Cifra de afaceri neta/Nr. mediu personal

lei

62.928

3

A

încadrarea în costurile salariale planificate:

Chelt.cu pers./Total costuri exploatare

%

68,24

4

Cheltuiala la 1000,00 lei venituri: Chelt. de exploatare/Venituri din exploatare

%0

945/1000

5

Perioada de recup. a creanțelor:

Creanțe curente/cifra de afaceri X 365

zile

<60

6

Perioada de rambursare a datoriilor:

Datorii curente/Cifra de afaceri X 365

zile

<60

7

Nr. mediu de personal

nr.

115


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, modificată


și a emis,

Q PREȘEDINTE, Radu Socoleanu

SECRETAR, GheorgheData: