Hotărârea nr. 12/2016

Hotãrârea nr. 12 privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 12

privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar cu Atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea si a domnilor consilieri Radu Mate eseu, Gabriel Constantin Minea, George Pană, Paulica Drăgușin, Gheorghe Sîrbu din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea dc Consiliu Local nr. 164/13.05.2015, modificată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 285/31.08.2015 si Hotărârea de Consiliu Local nr. 359/25.09.2015, precum si Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 1749/22.05.2015, modificată prin Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 2012/11.06.2015, Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 36205/21.12.2015 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, în municipiul Ploiești;

ținând cont de rapoartele Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecției mediului și Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia Juridica, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții si reclamații, din data de 25 ianuarie 2016;

având in vedere adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 329228/11.12.2015, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7189/23.12.2015 si adresa Consiliului Concurentei nr.

5 14779/24.12.2015, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 62/06.01.2016;

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 284/31.08.2015 referitoare la aprobarea Studiului de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare si a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, in municipiul Ploiești;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

luând in considerare prevederile Secțiunii 11 din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 si a Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

ținând cont de prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

in temeiul prevederilor Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009 si Ordinul Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit a), d), art. 32, alin. 2 si art. 39, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

având în prevederile art. 2, alin. 1, art. 6, alin. 1, lit. e), art. 9, alin. 1, lit. f), art. 20, alin. 1 si alin. 2, litera e), din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată;

în temeiul prevederilor art. 217 si următoarele din Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

având in vedere prevederile art. 14 si următoarele din Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanța de Urgenta nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizate;

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 925/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Aproba documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, formată din Fisa de date, Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune si Caietul de sarcini, ce constituie anexa nr. 1, anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, la prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești are obligația sa organizeze licitația publica pentru selectarea operatorului licențiat pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației neces?&§’ prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activita dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești

EXPUNERE DE MOTIVE


estiunii ezinsecție,


Ca urmare a ședințelor din datele de 04.06, 10.07, 23.07, 05.08, 07.09, 14.09, 21.09.2015, 15.10.2015, 13.01.2016, 25.01.2016 ale Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 164/13.05.2015, modificata prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 285/31.08.2015 si Hotărârea de Consiliu Local nr. 359/25.09.2015, precum si Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 1749/22.05.2015, modificata prin Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 2012/11.06.2015, Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 36205/21.12.2015 si in urma aprobării Studiului de fundamentare, a procedurii de atribuire, a redevenței de 5% din facturile încasate si a duratei contractului de 8 ani prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 284/31.08.2015, s-a stabilit in procesul verbal al ședinței din data de 21.09.2015, prezentarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, in vederea aprobării acesteia.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 a fost aprobat Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, având la baza Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, care conține prevederi cu aplicabilitate la nivelul localităților, privind serviciul public de salubrizare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata actualizata, la articolul 32, alineatul 2 prevede ca “in vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, vor asigura elaborarea și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii”.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”


In vederea organizării licitației publice pentru delegarea gestiunii prin activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, este necesara apro documente:

 • -  Fisa de date;

 • -  Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune;

 • -  Caietul de sarcini.

Având in vedere ca Documentația necesara delegării gestiunii pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, a fost supusă aprobării in ședința Consiliului Local din luna noiembrie 2015, dar proiectul de hotărâre a fost proprogat cu condiția obținerii de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice si de la Consiliul Concurenței de clarificări referitoare la exclusivitatea prestării acestor servicii specifice de salubrizare la toți utilizatorii (persoane fizice si juridice) din municipiul Ploiești. Ca urmare a răspunsurilor primite cu adresele nr. 329228/11.12.2015 a Autorității Naționale de

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, înregistrată la Regia

Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7189/23.12.2015 si nr. 14779/24.12.2015 a

Consiliului Concurenței, inregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 62/06.01.2016, acestea au fost analizate in ședințele de lucru din datele de 13.01.2016, 25.01.2016 ale Colectivului de coordonare si supervizare.

Propunem Consiliului Local aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești.
RAPORT DE SPECIALITATE


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare^del

Alt prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activi dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești

:iWestiunii

|JS€zinsecție,


Ca urmare a ședințelor din datele de 04.06, 10.07, 23.07, 05.08, 07.09, 14.09, 21.09.2015, 15.10.2015, 13.01.2016, 25.01.2016 ale Colectivului de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 164/13.05.2015, modificata prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 285/31.08.2015 si Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 1749/22.05.2015, modificata prin Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 2012/11.06.2015, Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar nr. 36205/21.12.2015 si in urma aprobării Studiului de fundamentare, a procedurii de atribuire, a redevenței de 5% din facturile încasate si a duratei contractului de 8 ani prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 284/31.08.2015, s-a stabilit in procesul verbal al ședinței din data de 21.09.2015, prezentarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, in vederea aprobării acesteia.

Organizarea si desfășurarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești s-a realizat in vederea satisfacerii unor cerințe de utilitate publica ale comunității locale.

Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice si cuprinde totalitatea acțiunilor si activităților de utilitate publica si de interes economic si social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autorităților administrației publice locale. Acesta cuprinde si activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 a fost aprobat Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, având la baza regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, care conține prevederi cu aplicabilitate la nivelul localităților, privind serviciul public de salubrizare.

La licitațiile organizate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din municipiul Ploiești, pot participa numai operatori autorizați ANRSC, prin prezentarea copiei după licența.

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată, stabilește cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților. De asemenea, potrivit prevederilor articolului 15, alineatul 1, din Legea 101/2006, „operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-

materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta servîpiuW^ nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în Regulamentul servicij^                  și


pentru toate tipurile de activități contractate.”

La articolul 14, punctul 4 din Legea nr. 101/2006 privind servfggil de'-| localităților, republicata si actualizată, se prevede ca “atribuirea acti\^a|i£vW dezinfecție și deratizare, se efectuează distinct de celelalte activități de salubrizare.

In vederea organizării licitației publice pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, este necesara aprobarea următoarelor documente:

 • -  Fisa de date;

 • -  Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune;

 • -  Caietul de sarcini.

Având in vedere ca Documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, a fost supusă aprobării in ședința Consiliului Local din luna noiembrie 2015, dar proiectul de hotărâre a fost proprogat cu condiția obținerii de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice si de la Consiliul Concurenței de clarificări referitoare la exclusivitatea prestării acestor servicii specifice de salubrizare la toți utilizatorii (persoane fizice si juridice) din municipiul Ploiești. Ca urmare a răspunsurilor primite cu adresele nr. 329228/11.12.2015 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7189/23.12.2015 si nr. 14779/24.12.2015 a Consiliului Concurenței, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 62/06.01.2016, acestea au fost analizate in ședințele de lucru din datele de 13.01.2016, 25.01.2016 ale Colectivului de coordonare si supervizare.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești.

R.A.S.P. PLOIEȘTI


Director,

Ing. Vasil£ Ionescu
Sef Biro Florentin Ilie
Direcția Economica Director Executiv, Nicoleța Craciunoiu i

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contrâcte

2'o.oJ. IC.

i U


Director ExeCuliv,

Georgiana Popa

Director Executiv Adjunct Carmen Patricia Radu .•/ UV


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PRO^âfIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚlJ^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești


și a constatat:

CPiOg YG J"

x<j

6'// —

________________________________________________________' /____________________________

- tMu

—    fk PP

— CWo

- Akh2-           ^CVt

p


PREȘEDINTE,

George Pgnă


Data:          ' 20

FISA DE DATE


SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA LI) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresa: Adresa poștala: Bulevardul Republicii nr. 2

Localitate: Ploiești

Cod postai:    Tara: Romania

100066

Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice si Contracte

In atentia: Carmen Patricia Radu

Telefon: +40 244516699/522

E-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Fax: +40 244510736

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ploiesti.ro Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute la:

 • ■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

___________________________□ Altele: completați anexa A.I___________________________________ Caietul de sarcini poate fi obtinut la:

 • ■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

___________________________□ Altele: completați anexa A.II__________________________________ Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

Registratura Primăriei Municipiului Ploiești

Adresa poștala: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea: Ploiești, Cod postai: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. 4-40 244516699/480, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE)

■ Minister sau orice alta autoritate naționala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

- Autoritate regionala sau locala

■ Servicii publice generale

- Servicii generale ale administrațiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

nu

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

H.1) DESCRIERE_________________________________________________________

 • II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta________________________________________________________________________________

DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A A ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERA TIZARE ÎN MUNICIPIUL PL OLE ȘTI

H.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor prestare a serviciilor                                                                    >•"    '

c) Servicii         ff Ș.‘           V?

Categoria serviciilor^^             L

(Pentru categoriile consultați anexa II

2004/18/CE).

Locul principal de execut^?®^»1*^

Municipiul Ploiești

Cod NUTS: RO316 -Prahova

II.1.3) Procedura implica

Un contract de achiziții publice                                       ■

II. 1.4) Informații privind acordul-cadru: nu este cazul

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se achizitioneza, conform cerințelor Caietului de sarcini, servicii aferente delegării prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în municipiul Ploiești care constau, in principal, in:

 • A) DEZINSECTIA - activitatea de combatere a insectelor prin mijloace ecologice, biologice si chimice, având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare de igienă si confort pentru populație si turiști, precum și eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare.

Din punct de vedere practic dezinsectia este de doua feluri:

preventiva (profilactica) care are ca scop de a împiedica înmulțirea si raspandirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, avand caracter permanent;

curativa (terapeutica sau de combatere) in focar, care urmărește distrugerea insectelor si artropodelor din zona si unitatea unde se actioneaza, aceasta realizandu-se la intervale repetate de 10-14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmata de dezinsectia profilactica.

 • B) DEZINFECTIA - metoda a igienei, constând in operațiuni de prevenire si combatere a bolilor infectioase si parazitare la om si animale, urmarindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. In dezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericida (si/sau tuberculocida), virulicida, fungicida si/sau sporicida.

 • C) DERATIZAREA - un complex de masuri aplicate permanent in scopul distrugerii rozătoarelor daunatoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si menținerii acestora la un nivel numeric redus.

II.1.6) Clasificare CPV (voca

jularul comun privind achizițiile)

Vocabular principal

Obiect principal

90923000-3 - Servicii de deratizare

Obiect(e) suplimentar(e)

90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie

II. 1.7) Contractul intra sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice da

II.1.8) împărțire in loturi (pentru precizări privind loturile utilizați nu

H.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu ■

n.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

 • II.2.1) Se vor aplica tratamente de dezinsectie dezinfectie si deratizare pe raza Municipiul Ploiești, conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata a contractului de delegare prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie în Municipiul Ploiești este de 67.794.704 lei fara TVA, suma care se compune din:

 • II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI________________________________

 • 11.4.1. Ajustarea prețului contractului

da_________________________________________________________________________

Ajustarea prețului se va face ca urmare a apariției de modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite, al căror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul ofertat.

Tarifele pentru activitatile specifice se pot ajusta/modifîca anual, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Ia solicitarea operatorului, in raport cu evoluția parametrului de ajustare insotit de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuiala (indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica pentru servicile de apa-canal-salubritate).

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE HI.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT_____________________________

IH.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate (după caz)________________________________________

 • III.1.1.a) Garanție de participare

da________________________________________________________________________________

Cuantum: 677.947,04 lei/338.973,52 lei pentru ofertantii IMM daca este cazul.

 • - Perioada de valabilitate a garanției de participare: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;

 • - Forma de constituire a garanției de participare: prin scrisoare de garanție bancara, prezentata in original, in cuantumul precizat mai sus si pana la data limita de depunere a ofertelor;

 • - Autoritatea contractanta va retine integral garanția de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla in oricare dintre situațiile prevăzute de art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006. Nota: pentru echivalenta se va avea in vedere “echivalentul in leu/alta valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor”

 • - Retumarea garanției de participare se va conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificările si

completările ulterioare.____________________________________________________________________


 • III.l.l) Principalele modalitati de finanțare si plata si/sau trimitere la dispozitiilej?^jQir&:^ /V Bugetul local al Municipiului Ploiești si utilizatori (persoane fizice si juridice din m

IH.1.2) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia ifiegjtriț contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările si complet^J^ completează si se prezintă Formularul 1 - in numele asocierii)________________

IH.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale {după caz) nu___________________________________________________________

 • III.1.5. Legislația aplicabila

 • a)     Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

 • b)    Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • c)    Hotararea Guvernului nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • d)     Legea 51/2006 (republicata) privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare

 • e)     Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare

Legea 346/2004; HG 525/2007; OUG 30/2006; HG 942/2006; HG 1660/2006; Legea 319/2006; Ordin ANRMAP 314/2010; Ordin ANRMAP 509/2011; Ordin ANRMAP 302/2011; Ordin ANRMAP 313/2011; Ordin ANRMAP 170/2012; Ordin ANRMAP 171/2012; www.mmediu.ro/acte_normative.htm;www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm; www.mfinante.ro;www.anrmap.ro

 • III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE______________________________________________

IIL2.1) Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la inscrierea in registrul comerțului sau al profesiei_______________________________________________________________

 • III.2.1.a) Situația personala a candidatului sau ofertantului:

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor

 • 1. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute de art. 181 din OUG nr, 34/2006completarea si prezentarea Formularului 2.

 • 2. Declarație privind eligibilitatea - art. 180 din OUG nr. 34/2006: completarea si prezentarea Formularului 3.

3. prezentarea cazierului judiciar/certificat echivalent pentru operatorul economic;
 • 4. prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local, in original/copie legalizata/copie “conform cu originalul”, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor.

In măsură in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situației datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declarație pe proprie răspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr.925/2006.

Cerințele referitoare la obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale câtre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind înde^linift’râț^ măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul eșalonărilor aprobate de către organele competente în domeniu.

5. Declarație pe proprie răspundere conform art 69A1 din O.U.G. nr. 34/200ffi §[              *1
 • - completarea si prezentarea Formularului 4 si a anexei cu persoanele cu funcție c^dccizîWmWdrUb autoritatii contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procfârT^ii q^Sbuire^J

 • - d-nul IULIAN LI VIU TEODORESCU - Viceprimar cu atribuții de Primar al MumVî^^woSie^^/

 • - d-nul RÂUL ALEXANDRU PETRESCU - Viceprimarul Municipiului Ploiești;          ț.

 • - d-na IOLANDA BAZA VAN - Consilier local cu atribuții de Viceprimar

 • - d-na ANCA AGAPIE - Administrator Public al Municipiului Ploiești;

 • - d-na SIMONA ALBU - Secretar Municipiul Ploiești;

 • - d-na Elena Vasile - Director executiv, Direcția Economica;

 • - d-na Georgiana Popa - Director Executiv, Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte;

 • - dl. Cătălin Dobrescu - Consilier Juridic, Serviciul Juridic-Contencios, Contracte;

 • - d-na Carmen Radu - Director Executiv-Adjunct, Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte;

 • - d-na Madalina Crăciun - Director Executiv, Direcția Tehnic Investiții;

 • - dl. Radu Brânzei - Director, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești;

 • - Vasile Ionescu - Director Tehnic R.A.S.P. Ploiești;

 • - Florentin Ilie - Sef Birou R.A.S.P. Ploiești;

 • - Consilieri locali: Cosma Marcian, Ganea Cristian Mihai, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Baza van Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Mateescu Radu Valentin, Constantin Silviu Sorin, Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, Sugă Nicolae, Lupu Adrian Gelu, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Petrescu Râul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Sirbu S im ion Gheorghe, Ionescu Ionut Cristian, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert Ionut.

 • 6. Certificat de participare Ia licitație cu oferta independenta conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010:

 • - completarea si prezentarea Formularului 5 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este făcută in concordanta cu regulile de concurenta.

Nota 1: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta documentele mai sus solicitate pentru demonstrarea situației personale.

Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura organizata pentru atribuirea contractului de achiziție publica orice ofertant care se afla in oricare dintre situațiile prevăzute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare:

 • - a intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul-sindic;

 • - nu si-a indeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

 • - în ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

 • - a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli in materie profesionala;

 • - prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractanta, in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare si selecție.

In cazul in care exista incertitudini in ceea ce privește situația personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informații de la autoritățile competente.

Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emi natura celor solicitate la punctul IH.2.1.a), respectiv certificate, caziere judiciare, contractanta are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere, iar in respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe proprie raspundergTo autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sjup^lun profesionale care are competente in acest sens.________________


in.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor meriți

pentru Persoane juridice/fîzice romane:

 • 1. prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN menționat in certificatul constatator (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalur’/electronica). Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si/sau valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii, i se va solicita prezentarea certificatului in original sau copie legalizata daca inițial l-a depus in copie conform cu originalul.

 • 2. prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004, daca este cazul - Formularul 6.

 • 3. prezentare Licenței A.N.R.S.C. minim clasa a Ii-a, valabila la data limita de depunere a ofertelor pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, conform dispozițiilor H.G.745/2007, cu modificările si completările ulterioare, de aprobare a Regulamentului privind acordarea licențelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Documentul vor fi prezentat in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

4. prezentarea Autorizațiilor legale pentru prestarea serviciilor ce urmeaza a fi concesionate, valabile la data limita de depunere a ofertelor, de la:
 • (1) Agenția pentru Protecția Mediului conform H.G nr. 48/2013 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice, Ordinul nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, actualizata;

 • (2) Autoritatea de Sanatate Publica conform prevederilor O.M.S nr. 1.030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru funcționarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populației,

 • (3) Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor conform prevederilor Ordinului 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunăstării animalelor, a unitatiilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate.

Autorizațiile solicitate vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

pentru Persoane juridice/fîzice străine:

 • 1. prezentarea de documente edificatoare care sa dovedească o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informațiile cuprinse in respectivele documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

 • 2. Documente echivalente pentru licența ANRSC minim clasa a II-a, solicitata in baza dispozițiilor H.G.745/2007, si pentru Autorizațiile legale pentru prestarea serviciilor ce urmeaza a fi concesionate, solicitate operatorilor economici romani de la Agenția pentru Protecția Mediului, Autoritatea de Sanatate Publica, Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara si Siguranța Alimentelor,

  valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul persoana fizicgZmffldica străină este declarat câștigător si legislația naționala o impune, respectivul ofertant licența si autorizațiile menționate anterior.                                      /

  Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentmi& “c^^^mTcu^X originalul”, insotite de traducerea autorizata legalizata a acestora in limba roman^f             |^ *1

  Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documeiue oe^triwarte^din contract pe care o realizează.

  IJI.2.2) Capacitatea economica si financiara

  Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

  Modalitatea de indeplinire

  Valoarea cifrei de afaceri globale, calculata ca medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de minim 45.000.000 lei fara TVA.

  Se solicita:

  • 1. prezentarea Fisei de informații generale, cuprinzând valoarea cifrei de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2013 si 2014;

  • 2. prezentarea bilanțurilor contabile/balantelor de plati/alte documente echivalente.

  Nota: In cazul depunerii unei oferte comune, cerința minima poate fi îndeplinita de către oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor deținute de toti asociații.

  - completarea si prezentarea Formularului 7

  Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2012, 2013 si 2014.

  III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

  Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

  Modalitatea de indeplinire

  Declarația si Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privați

  completarea       si       prezentarea

  Formularului 8

  Experiența similara:

  Prestarea in ultimii 3 ani (calculați anterior datei limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 5 contracte, de servicii care au avut ca obiect prestarea/concesiunea unor servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract (dezin secție, dezinfecție si deratizare), in valoare cumulata de minim 45.000.000 Iei fara TVA.

  Se vor prezenta:

  • 1. un Formular de Experiența similara pentru fiecare contract menționat in susținerea experienței similare;

  • 2, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de către clientul privat beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul prestării serviciilor si daca acestea au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si duse la bun sfarsit (servicii recepționate parțial si servicii recepționate la sfârșitul prestării - sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție). Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie

  - completarea si prezentarea

  Formularului 9

  Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR din fiecare an.

  lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

  Nota: In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

  M,BSS 1 *i

  1

  Declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani

  - completarea si prezentarea^Forjniulaîului io

  Lista cu personalul angajat/de care poate dispune ofertantul in derularea contractului

  - completarea si prezentarea Formularului

  10.1

  Necesar minim de personal specializat:

  1) Agenti calificați si instruiti conform legislației in vigoare pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, respectiv conform prevederilor art. 1 pct (3) lit. e din O.M.S nr. 1.225 / 24.12.2003      (*actualizat*)privind      aprobarea

  Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena - minim 140 persoane;

  • 2) Responsabil de contract - 1 persoana calificata si instruita in domeniul serviciilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie conform legislației in vigoare;

  • 3) Medic Veterinar - 1 persoana atestata de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania.

  • 4) Biolog - 1 persoana, absolvent Facultatea de biologie.

  • 5) Inginer de mediu - 1 persoana cu studii superioare tehnice, specializarea ingineria mediului.

  • 6) Inginer/subinginer mecanic - 1 persoana cu studii superioare tehnice, specializarea mecanica.

  Se solicita:

  • a) declarația de disponibilitate din care sa rezulte poziția pentru care persoana este nominalizata in contract, semnata de persoana in cauza, in original;

  • b)  dovada raporturilor juridice dintre personalul nominalizat si ofertant sau angajamentul de participare din partea personalului nominalizat, in cazul in care, la momentul ofertării, intre acesta si operatorul economic nu exista raporturi juridice (de munca/colaborare etc.).

  • c)  certificatele de calificare si instruire pentru personalul menționat la pct. 1 si 2, emise de instituții abilitate în conformitate cu legislația în vigoare, in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”, astfel:

  c.l) Certificate de calificare profesionala pentru ocupația de agent DDD, eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificările si completările ulterioare;

  c.2) Certificate de instruire profesionala eliberate în

  Pentru operatorii economici străini autoritatatea contractanta va accepta documente echivalente.

  conformitate cu O.M.S. nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igiena, cu modificările si completările ulterioare.;

  - document doveditor al calificării specifice, in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”;

  d) Pentru personalul menționat la pct. 3, 4, 5, 6, se vor prezenta documente eliberate de instituțiile abilitate -diplome de studii, atestate.

  Nota 1. Ofertantul declarat câștigător, va prezenta în termen de maxim 10 zile după semnarea contractului contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul").

  Nota 2: Ofertantul declarat câștigător se va asigura ca personalul ce va fi implicat in executarea contractului deține toate atestatele/autorizatiile/certificarile prevăzute de legislația naționala.

  Nota 3: Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi înlocuit de către ofertantul câștigător numai cu o alta persoana cu experiența si calificări cel puțin egale cu cele ale persoanei înlocuite si numai cu aprobarea autoritatii contractante.

  Nota 4: Cerințele minime impuse cu privire la personalul de specialitate pot fi îndeplinite cumulat de către asociati, conform prevederilor.

  ZA

  PWi]

  Declarația si Lista privind utilajele, instalațiile, echipamente tehnice la care acces (are în dotarea sa sau poate dispune) ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Toate aceste echipamente trebuie sa fie disponibile pe perioada in care este necesara implicarea lor in derularea contractului.

  - completarea si prezentarea Formularului

  11

  Dotări minime solicitate operatorului economic, necesare in vederea desfășurării activitatilor sunt:

  • (1) utilaje portabile - atomizoare generatoare de ceata rece, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - minim 60 bucăți;

  • (2) utilaje portabile (pulverizatoare) generatoare de ceata calda, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - minim 20 bucăți;

  • (3) utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - minim 20 bucăți.

  • (4) mijloace de transport pentru utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament

ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - minim 20 bucăți;


(5) mijloace de transport pentru personal de execuție, utilaje portabile, echipamente, materiale auxiliare specifice serviciilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare - minim 20 bucăți;

Pentru toate utilajele si mașinile de transport din declarație, ofertantul trebuie sa faca dovada deținerii si/sau a disponibilității utilajelor si echipamentelor prin prezentarea in copie legalizata/ in copie lizibila “conform cu originalul” după facturi fiscale de achiziție/ contracte de vanzare cumpărare/ inchiriere, contracte de leasing/ contracte de prestări servicii/ acorduri/ angajamente pentru punerea la dispozitie/carti de identitate autovehicule;

Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluării vizualizarea echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport prezentate in declarație.

Nota: Cerințele minime impuse cu privire la personalul de specialitate pot fi indeplinite cumulat de către asociali, conform prevederilor Anexei 2 la Ordinul ANRMAP nr.509/2011.

in.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de indeplinire

Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001/2008/document echivalent pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit

In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta aceste documente pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

- prezentarea certificatului in copie legalizata/copie lizibila “conform cu originalul” valabile la data limita de depunere a ofertelor;

Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 14001:2004/document echivalent pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit

In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta aceste documente pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

- prezentarea certificatului in copie legalizata/copie lizibila “conform cu originalul” valabile la data limita de depunere a ofertelor;

III.2.4) Contracte rezervate nu

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce privește: - factorii de evaluare menționați in continuare

1. Factor de evaluare: Oferta financiara

Punctajul total acordat factorului se va calcula prin însumarea punctelor acordate fiecărei activitati.

Pentru tariful cel mai mic se acorda punctajul stabilit si prevăzut in Caietul de sarcini -îndreptarul tarifelor solicitate.

Pentru celelalte tarife, punctajul acordat se calculează astfel:

Ptarif = (Vm / Vn) X N

 • -   Ptarif” punctaj tarif

 • -  Vm - valoare minima tarif

 • -  Vn - valoare tarif orfertant n

 • -  N - număr maxim de puncte aferente activitatii prevăzute in Caietul de sarcini -îndreptarul tarifelor solicitate.

55%

2. Factor de evaluare: Valoarea investiției propusa pentru protejarea mediului, a sanatatii populației si in folosul comunității

Pentru valoarea investiției propusa pentru protejarea mediului, a sanatatii populației si in folosul comunitarii cea mai mare, se acorda 100 de puncte.

Pentru o valoare mai mica a investiției propusa pentru protejarea mediului, a sanatatii populației si in folosul comunitarii, punctajul se calculează astfel:

Pînvestitii = (Vjm / Vin) X N

 • -   Pinvestitii - punctajul investițiilor propuse

 • -  Vim - valoare investii ofertant n

 • -  Vin - valoarea cea mai mare a investițiilor

 • -  N - numărul maxim de puncte acordat acestui factor de evaluare

35%

3. Factor de evaluare: Termenul de realizare a investițiilor propuse pentru protejarea mediului, a sanatatii populației si in folosul comunității (exprimarea se va face in luni)

Petru termenul cel mai mic propus pentru realizarea investițiilor se acorda 100 de puncte Pentru alte termene de realizare a investițiilor punctajul se calculează astfel:

Ptermen = (Tim / Tin) x N

Ptermen - termenul de realizare a investițiilor propus

10%

Tim - termenul cel mai mic propus


Tin - termenul propus de ofertant n

N - numărul maxim de puncte acordate acestui factor de evaluare

Nota: Pentru termenul de realizare a investițiilor mai mic de 12 luni se acorda 0

Oferta castigatoare va fi desemnata oferta care va întruni punctajul total maxim aplicării algoritmului de calcul prezentat anterior, si întocmirii, in ordine descres clasamentului ofertelor admisibile.

Punctajul total al fiecărei oferte se va calcula după formula:

PtOTAL = Ptarife X 55% + Pinvestitîi x35% + Ptermen x!0%

Punctajele acordate activităților pentru primul factor de evaluare sunt prezentate in Caietul de sarcini.

 • IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE______________________________________

 • IV.3.1) Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta nu__________________

 • IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare____________________________________________________________________________________

Romana___________________________________________________________________

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mențină oferta 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI_____________________________________________

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice____________________________________________

Propunerea tehnica prezentata de ofertant va trebui sa demonstreze corespondenta cu specificațiile Caietului de sarcini.

In propunerea tehnica ofertantii isi vor prezenta concepția proprie privind:

 • - modalitatea de organizare si funcționare a serviciului;

 • - utilajele din dotare folosite (aparatura, substanțe etc)

 • - modul de organizare, activitatile si sarcinile concrete care vor fi încredințate personalului implicat in îndeplinirea contractului de concesiune, precum si graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activitatilor si sarcinilor respectiv;

 • - produsele ce urmeaza a fi utilizate pentru efectuarea prestațiilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

 • - investițiile asumate a fi realizate privind protejarea mediului, a sanatatii populației si in folosul comunității. Ofertantul va descrie investițiile care vor fi efectuate si va prezenta un grafic anual de execuție a acestora, precizând daca acestea vor fi executate din surse proprii sau daca vor fi executate din alte surse.

 • - orice alte alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice si pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu cerințele caietului de sarcini.

Se vor prezenta, de asemenea:

 • - o Declarație pe proprie răspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca si protecția muncii rezultate din reglementările respective Ia nivel național si care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de servicii — Formularul 12;

 • - o Declarație pe proprie răspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligațiile referitoare la protecția mediului rezultate din reglementările respective la nivel național si care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de servicii - Formular 12.1;

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național si se refera la condițiile de munca si protecția muncii, securității si sanatatii în munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau

de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html, iar cele privind protecția pe site-ul www.anpm.ro.____________________________


IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate in.fgi^ri'atiil cu privire la preț (tarifele ofertate), valoarea investițiilor propuse pentru protejarea meîjiuju^ populației si in folosul comunității si sa fie in concordanta cu propunerea tehnica. ”'' Preturile ofertate vor fi exprimate in lei, fara TVA, si vor cuprinde toate costuril serviciilor, prevăzute in caietul de sarcini.


Se vor prezenta:

 • a) Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta; in Formularul de oferta se va face trimitere la preturile unitare din anexa la acesta;

Nota: Tarifele ofertate pentru fiecare locație si pentru fiecare activitate in parte se vor calcula si prezenta pe elemente de cheltuieli, in conformitate cu Ordinul 109/2007 privind normele metodologice de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

b) Declarația privind însușirea sau formularea de amendamente referitoare la clauzele specifice din formularul de contract.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei_________________________________________________________

 • - Data limita de depunere: conform Anunțului de participare;

 • - Număr de exemplare: 2, original si copie;

 • - Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis;

 • - Se vor prezenta plicuri separate pentru documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara; acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de înaintare (Formularul 13) si de dovada constituirii garanției de participare.

Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mențiunea: „A nu se deschide înainte de______________, ora______” (se vor menționa data si ora stabilite prin Anunțul de

participare pentru deschiderea ofertelor).

 • - Ofertantii au obligația de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in Anunțul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majora, cad in sarcina ofertantilor.

 • - Oferta depusa la o alta adresa a autoritarii contractante decât cea stabilita sau după expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa.

 • - Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anunțul de participare.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE____________________________

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC______________________________nu

VL2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare nu


VI.3) ALTE INFORMAȚII)

Se solicita completarea Declarației privind calitatea de participant la procedura de achrzi£fe/c formular nr. 5.1, ca o necesitate de natura administrativa menita sa faciliteze accesă la d| identificare ale participantilor la procedura, in scopul aplicării prevederilor art. 69 indiei 2:a^ OUG nr. 34/2006.

Oferta castigatoare va fi desemnata oferta care va întruni punctajul total maxim, itQfa algoritmului de calcul prezentat anterior, si întocmirii, in ordine descrescătoare, a ofertelor admisibile.

^IA


Punctajul total al fiecărei oferte se va calcula după formula:

PTOTAL= Ptarife x 55% + Pinvestitii x 35% + Ptermen x 10%

Punctajele acordate activitatilor pentru primul factor de evaluare sunt prezentate in Caietul de sarcini, in îndreptarul tarifelor solicitate.

Daca doua sau mai multe oferte obțin același punctaj total, autoritatea contractanta va desemna câștigător pe acel ofertant care a obtinut cel mai mare punctaj la componenta financiara. Daca si toate preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic preț o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai mare punctaj obtinut in urma recalculării punctajului financiar.

Documentația de atribuire este publicata in SEAP: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica).

Documentele ofertei redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata si legalizate.

VI.4) CAI DE ATAC___________________________________

VL4.1) Organismul competent pentru caile de atac________________

Denumire oficiala: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate: București

Cod postai: 030084

Tara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon:+40 213104641

Adresa Internet (URL) http://www.cnsc.ro

Fax: +40 213104642 /+40 218900745

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute la art.2562 din OUG nr. 34/2006”

- In cazul formulării de contestatii/cereri/plangeri, contestatorul are obligația de a constitui garanția de buna conduita conform prevederilor art. 271A1 din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata prin O.U.G. nr. 51/2014.____________________________________________________________________________

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea cailor de atac_____________

Denumire oficiala: Primăria Municipiului Ploiești - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, etaj 3

Localitate: Ploiești

Cod postai: 100066

Tara: Romania

E-mail:

Telefon: +40 244516699/404

Adresa Internet (URL) www.ploiesti.ro

Fax:

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBT SUPLIMENTARE

Denumire oficiala:

Adresa:______________

Localitate:_____________

Punct(e) de contact: In atentia:______________

E-mail:_______________

Adresa Internet (URL):


Cod postai:


Tara: Telefon:


Fax:II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBȚINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIȚIE DINAMIC)

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate:                                 Cod postai:

Tara:

Punct(e) de contact: In atentia:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresa Internet (URL):

HI) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficiala: Primăria Municipiului Ploiești

Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C

Localitate: Ploiești                         Cod postai:

Tara:

Punct(e) de contact: Registratura In atentia:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresa Internet (URL):


ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării Ia procedura de atribuire a contractulu^tj^y DELEGARE DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNEA A ACTIVITĂȚILOR DEÎf.

DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

1. Părțile acordului:

______________________________, reprezentată prin, (denumire operator economic, sediu, telefon) și

________________________________reprezentată prin..., (denumire operator economic, sediu, telefon)

în calitate de..............

în calitate de..............


2. Obiectul acordului:
 • 2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

 • a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de...................................

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

 • b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

 • 2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

 • 1._________________________________________________________

 • 2._________________________________________________

  • 2.3 Contribuția fînanciară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

 • 1. ________% S.C.__________________________________

 • 2. ________% S.C._______________________________

  • 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

 • 1. ________% S.C.__________________________________

 • 2. _______% S.C.______________________________

3. Obligațiile asocierii
 • 3.1 Asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului.

 • 3.2 Liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților și este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

 • 3.3 Toți asociații din Asociere sunt obligați să rămână în Asociere pe întreaga durată a procedurii si a contractului.

4. Durata asocierii
 • 4.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

5. Condițiile de administrare și conducere a asociației:
 • 5.1 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea

ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

5.2 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea

contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul

desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

6. încetarea acordului de asociere

6.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

li

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. Vdî'n.ac^rdr

c) alte cauze prevăzute de lege.

Xz-A. PLOltf

A v.

7. Comunicări

 • 7.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la

adresa/adresele......................................................., prevăzute la art..........

 • 7.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

8 Litigii
 • 8.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

9. Alte clauze
 • 9.1 In cazul in care oferta Asocierii este declarata castigatoare, ne obligam sa prezentam autorității contractante, înainte de data semnării contractului, contractul de asociere autentificat Ia notar.

 • 9.2 Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

astăzi............................{data semnării lui)

Liderul asociației:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)


DECLARAȚIE

privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menționează procedura) pentru atribuirea

contractului de achiziție publică având ca obiect.......................(denumirea produsului, serviciului sau

lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea

autorității contractante), declar pe propria răspundere că nu ma aflu in situațiile prevăzute de art. 181 din O.U.G.34/2006, respectiv:

 • a)  nu am intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul-sindic.             De

asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 • b) mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania (tara in care este stabilit);

 • c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit integral si corespunzător obligațiile contractuale și nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

 • d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

 • e) informațiile prezentate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare si selecție sunt complete si conforme cu realitatea.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată)

(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al_____________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de_______________________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării......................

Operator economic,

(semnătură autorizată)PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU

OFERTANTI /CANDIDATI/OFERTANȚIASOCIAȚI/SUBCONTRA^ i/v, -

TERTI SUSȚINĂTORI

CONFORM ART 69A1

Subsemnatul,


reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 69A1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație / organ de conducere sau de supervizare și nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute Ia art. 69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, menționate in Fisa de date a achiziției la pct. III.2.1.a).

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării............. Operator economic,

(semnătura autorizată)

Anexa:


Persoanele cu funcție de decizie in cadrul autoritatii contractante:

 • - d-nul IULIAN LIVIU TEODORESCU - Viceprimar cu atribuții de Pri Municipiului Ploiești;

 • - d-nul RÂUL ALEXANDRU PETRESCU - Viceprimarul Municipiului

 • - d-na IOLANDA BAZAVAN - Consilier local cu atribuții de Viceprimar

 • - d-na ANCA AGAPIE - Administrator Public al Municipiului Ploiești;

 • - d-na SIMONA ALBU - Secretar Municipiul Ploiești;

 • - d-na Elena Vasile - Director executiv, Direcția Economica;

 • - d-na Georgiana Popa - Director Executiv, Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte;

 • - dl. Cătălin Dobrescu - Consilier Juridic, Serviciul Juridic-Contencios, Contracte;

 • - d-na Carmen Radu - Director Executiv-Adjunct, Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte;

 • - d-na Madalina Crăciun - Director Executiv, Direcția Tehnic Investiții;

 • - dl. Radu Brânzei - Director, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești;

 • - Vasile lonescu - Director Tehnic R.A.S.P. Ploiești;

 • - Florentin Ilie — Sef Birou R.A.S.P. Ploiești;

 • - Consilieri locali: Cosma Marcian, Ganea Cristian Mihai, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Mateescu Radu Valentin, Constantin Silviu Sorin, Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, SugaNicolae, Lupu Adrian Gelu, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Petrescu Râul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, lonescu Ionut Cristian, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert Ionut.


între;

în calitate de autoritate contractanta, cu nr......................din data de........................, certific/certificâm prin prezenta că informațiile conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de vedere.

 • II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele

  ., următoarele:


 • 1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat;

 • 2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție publică în condițiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevârate și/sau incomplete în orice privință;

 • 3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată sa înainteze oferta de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă;

 • 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoana fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare;

 • 5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia;

 • 6. oferta prezentata nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

 • 7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

 • 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțata de contractor.

 • III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declarăm câ cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,                                                        Data

Reprezentant/Reprezentanți legali

(semnături)

OPERATOR ECONOMIC (denum irea/numele)

DECLARAȚIE


PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANȚI LA PROCE


 • 1. Subsemnatul,reprezentant,împuternicit al


(denumirea operatorului economic ), declar pe propria răspundere , sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica

____________________( se menționează procedura), avand ca obiect________________( denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV), la data de__________(zi/luna/an), organizata

de______________________(denumirea autoritatii contractante ) , particip si depun oferta :

 • □ in nume propriu

 • □ ca asociat in cadrul asociației___________________

□ ca subcontractant al.__________________________

( Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

 • 2. Subsemnatul declar ca:

 • □ nu sunt membrul al niciunui grup sau rețele de operatori economici;

 • □ sunt membru in grupul sau rețeaua a cărei lista cu date de recunoaștere o prezint in anexa .

( Se bifeaza opțiunea corespunzătoare )

 • 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificări in

prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publica sau , in cazul in care vom fi desemnați câștigători , pe parcursul derulării contractului de achiziție publica .

 • 4. De asemenea, declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita , in scopul verificării si confirmării declarațiilor , situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declarație .

 • 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție , societate comerciala , banca , alta persoane

juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai _______________________________(

denumirea si adresa autoritatii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mi

I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social


Cod unic de înregistrare

Numele și funcția

(președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicați, după caz, tipul întreprinderii:

[ ] întreprindere autonomă. în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va tabelul de mai jos.

[ ] întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos.

[ ] întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos.

HL Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exercițiul financiar de referință1 2

Numărul mediu anual de salariați

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Active totale (mii lei/mii Euro)

Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele

înanciare au înregistrat modificări

care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 • □ Nu

 • □ Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)

Semnătura.....................................................................................

(numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii.................................... Nume, prenume....................................

Semnătura.......................................... Funcție..............................................

Operator economic


(denumirea/nume le)


FIȘĂ DE INFORMAȚII GENERALE
 • 1. Denumirea /numele:

 • 2.  Codul fiscal:

 • 3.  Adresa sediului central:

 • 4.  Telefon:_________________, fax:_______________________, e_mail:

 • 5.  Certificatul de înmatriculare /înregistrare


(numărul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

 • 8.  Principala piața a afacerilor:

 • 9.  Cont________________________________________deschis la Trezoreria__________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.

Anul

Cifra de afaceri medie anuala

Cifra de afaceri medie anuala

crt.

(lei)

(echivalent valuta)

1.

2.

3.

Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 2012, 2013 si 2014

Operator economic (denum irea/numele)

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARAȚIEPRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................... (denumirea /numele și sediul /adresa

candidatului /ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai...............(denumirea și adresa autorității

contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Nr. Crt.

Obiectul contractului

Codul

CPV

Denumirea/numele beneficiarului / clientului

Adresa

Calitatea prestatorului3)

Prețul total al contractului

Procent îndeplinit de prestator

%

Cantitatea

(U.M.)

Perioada de derulare4)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Operator economic


EXPERIENȚA SIMILARA


 • 1. Denumirea si obiectul contractului de servicii:

Numărul si data contractului:

 • 2. Denumirea beneficiarului:

Adresa beneficiarului:

 • 3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

 • □ contractant unic

 • □ contractant asociat

 • □ subcontractant

 • 4. Perioada si locul execuției lucrărilor:

 • 5. Valoarea contractului (fara TVA):

  exprimata in moneda in care s-a încheiat contractul (euro)

  exprimata in echivalent lei

  inițiala - la data semnării contractului

  finala - la data recepției finale a serviciilor

  valoarea serviciilor prestate in calitate de contractant aso ciat/subcontractant

 • 5. Natura si cantitatea serviciilor prestate in baza contractului, precum si alte aspect relevante prin care ofertantul isi susține experiența similara:

Data: _________________

Operator economic,

(semnătura autorizată)


Declarație privind efectivul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ȘI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai.................................................................

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere

(în cazul solicitării)

Anexez la declarație CV-urile personalului de conducere, precum și a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Data completării                                                    Operator economic,

(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC Denumire


LISTA

CU PERSONALUL DE CARE POATE DISPUNE OFERTANTUL IN DER CONTRACTULUI

Subsemnatul _____________________________, reprezentant legal al ....................................

(denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru                              ”

__________________________________________________________________” voi folosi următorul personal:

Nr. crt.

Specialitate

Numele și prenumele

Angajat

Permanent temporar

0

1

2

3

4

1.

2.

Data completării:


Operator economic,

(semnătura autorizată )

Operator economic

(denumirea/numele)


DECLARAȚIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

L Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantuluif declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

2.Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

3.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ................................................................. {denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

 • 4. Prezenta declarație este valabila pana la data de.......................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) ,

Operator economic,

(semnătură autorizată)


LISTĂ

echipamentele tehnice

Nr. crt.

Denumire echipamente tehnice

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

în chirie

Alte forme de punere la dispoziție

Operator economic,

(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMICDECLARAȚIE

privind respectarea Legii nr. 319/2006

Subsemnatul ............................................... (nume și prenume în clar a persoanei

autorizate), reprezentant al ............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont de toate obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de securitatea și sănătatea muncii pentru activitățile ce se vor desfășura pe parcursul îndeplinirii contractului de.............................., în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în munca nr.

319/2006 și ale celorlalte reglementări din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume)________________________, (semnătura și ștampila), în calitate de

_____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(denumirea/n urnele)

OPERATOR ECONOMIC

DECLARAȚIE privind protecția mediului

Subsemnatul ............................................... (nume și prenume în clar a persoanei

autorizate), reprezentant al ............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont de toate obligațiile referitoare la protecția mediului rezultate din reglementările aplicabile la nivel național pentru activitățile ce se vor desfășura pe parcursul îndeplinirii contractului de...............................

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume)________________________, (semnătura și ștampila), în calitate de

_____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(demimire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către_____________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului/invitației de participare nr. _______ din _________________, privind

aplicarea procedurii de________________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului

_________________________________________________(denumirea contractului de achiziție publică),

noi_____________________________________________(denumirea/numele operatorului economic) vă

transmitem alăturat următoarele:

 • 1. Documentul __________________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanția

pentru participare, în cuantumul și în forma stabilită de dumneavoastră prin documentația de atribuire;

 • 2. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și îritr-un număr de ___________copii:

 • a) oferta;

 • b) documentele care însoțesc oferta.

 • c) mostre, schițe după caz.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării____________ Cu stimă,

Operator economic,

Model - SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU PARTICIPARE LA

SOCIETATEA BANCARA / DE ASIGURĂRI


(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica

DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNEA A ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SIDERA TIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, 100066, cod fiscal: 2844855

Cu privire la procedura de DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A A ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI pentru                atribuirea                contractului                de                servicii

noi _________________________________ (denumirea societății bancare / de asigurări), avand sediul

Înregistrat la_______________________________________, (adresa societății bancare / de asigurări), ne

obligam fata de MUNICIPIUL PLOIEȘTI ca,

 • a)  in mod condiționat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat,

sau

 • b)   in mod necondiționat, respectiv la prima cerere scrisă a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, să plătim următoarele sume:

677.947,04 lei/338.973,52 lei pentru ofertantii IMM-uri, in cazul existentei uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

 • a) ofertantul___________________________(denumirea ofertantului) si-a retras oferta in perioada de

valabilitate a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__________________________________(denumirea

ofertantidui) nu a constituit garanția de buna execuție in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

 • c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul___________________________

ofertantului) a refuzat sa semneze contractul de achiziție publica in perio ofertei.


Prezenta garanție de participare este irevocabila si este valabila 120 (o slufâ de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv pana la data de

Prezenta Parafata de societatea bancara / de asigurări luna___________, anul_________.

(semnătură autorizata)

Formular de ofertă - servicii

(denumirea/numele ofertant)


FORMULAR DE OFERTĂ

Către....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

 • 1.  Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ......

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm activitățile de: deratizare, dezinsecție, dezinfecție in Municipiul Ploiești pentru suma de.................................. (suma în litere și în cifre, precum și moneda

ofertei) platibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ..............................................(suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)

 • 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la formular)

 • 3.   Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ...................................................................................zile (durata în litere și cifre)

respectiv până la data de.......................(ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate

fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 • 4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

L| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă’7”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

 • 6. Până Ia încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 7. înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data_____/     /_____


în calitate de


.............................. legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

[m vectori tantari

Nr. crt.

Activitate si locație

Unitate de măsură

Tarif (lei/mp fara TVA)

Puncte

DEZINSECTIE

1.

Spatii deschise din dom. public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața străzilor, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

Drogram unitar — 1

2.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule.

mp

3.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

4.

Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol).

mp

Obiective 1

5.

Cămine si canale aferente rețelelor apa canal, energie termica, etc.

mp

6.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile

mp

7.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

Obiective program

8.

Combatere căpușe si alti paraziti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

9.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp

10.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mp

«"o/

11.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

v*

a

țO/EȘTl *

12.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp

DEZINFECTIE

13.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

14.

Spatii închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unit, de invatamant si alte instituții publice).

mp

15.

Mijloace de transport in comun.

mp

16.

încăperi din cadrul condominiilor prevăzut cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

mp

17.

Locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

18.

Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice, care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

DERATIZARE

19.

Spatii deschise din dom. public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

20.

Spatii speciale amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

21.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

22.

Cămine si canale aferente rețelelor, apa canal, energie, etc.

mp

23.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

25.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

26.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

’ A VJ-' ' '        ■'ț

Z   - —

1

27.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu

mp

V

 /V
CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCE

A ACTIVITATILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SIDER^IZ^ IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI încheiat astăzi

în temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată si actualizată; a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată si actualizată; a Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007; a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată; a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

Urmare a Hotărârii Consiliului Local nr......../...... de aprobare a delegării serviciului de

salubrizare pentru activitățile de dezinsecție dezinfecție si deratizare în Municipiul Ploiești

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre

 • 1.1. Municipiul Ploiești cu sediul în str.............................. nr........, telefon

...........................,  fax .............................,  cod fiscal ............................... cont ............................................. Trezoreria ........................ reprezentat legal prin Primar ...................... si  Director Economic ................................... in  calitate de CONCENDENT, pe de o parte,

si
 • 1.2. Societatea Comercială .................................... cu sediul principal în Ploiești, str.

......................nr......... bl............., ap........județul................. cont nr..........................deschis la ............................., cod unic de înregistrare nr........... reprezentată prin................., având funcția de.........................., în calitate de concesionar, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI
 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de dezinsecție, dezinfecție si deratizare pe raza municipiului Ploiești.

 • 2.2. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea contractului sunt:

 • a) bunuri de retur sunt acelea care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului, după realizarea acestora. Sunt considerate bunuri de retur cele care sunt propuse si realizate de concesionar ca investiții pentru protejarea mediului, a sanatatii populației si in folosul comunității

 • b) bunurile proprii sunt acelea care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt considerate bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

 • 2.3. Prestarea serviciului se face conform Programului unitar anual de acțiune întocmit de ambele parti si aprobat de municipiul Ploiești. Programul se va adapta în raport de condițiile meteo și alte situații excepționale.

 • 2.4. Obiectivele (Scopul contractului) concedentului:politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • h) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

 • i) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

CAPITOLUL III - DURATA CONTRACTULUI
 • 3.1. Durata prezentului contract este de 8 (opt) ani, începând cu data semnării acestuia de către ambele părți, cu drept de prelungire în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 3.2. Executarea contractului incepe numai după constituirea garanției de bună execuție pentru primul an de concesionare, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate de operator si decontate din bugetul local, conform caietului de sarcini.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

§ Drepturile părților

4.1. Concedentul are următoarele drepturi:
 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • b) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare ;

 • c) de a participa la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

 • d) de a stabili și aproba indicatorii de performanță ai serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, după dezbaterea publică a acestora;

 • e) de a stabili taxele speciale pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • f) de a modifica/ajusta tarifele propuse de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) de a media conflictele contractuale dintre utilizatori și concesionar, la cererea oricăreia dintre părți;

 • h) de a sancționa concesionarul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

 • i) de a monitoriza și exercita controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;

 • j) de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furni^t/pî^sțâf^și^cu


privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din propublică concedentului;                                                              ——i \


 • k) de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse _   Ogjț® | 1

 • l) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru Șd/jegarea^g^siiur serviciului, pentru nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale;

 • m) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarca.’ge>știudpserviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiilcgcontr|cth^le și să asigure atingerea, în termenul stabilit de către concedent prin notificare, a parametrilor de calitate asumați;

 • n) de a inspecta modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciilor, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune;

 • o) de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, conform graficului anual de execuție, prin reprezentanți desemnați pentru monitorizarea si exercitarea controlului, in ceea ce privește respectarea termenelor de realizare a investițiilor si a tuturor etapelor realizării acestora;

 • p) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, în cazul în care concesionarul este sancționat contravențional, pe bază de proces-verbal necontestat sau menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, de minim 5 (cinci) ori/an;

 • q) de a incasa redeventa stabilita prin prezentul contract.

4.2. Concesionarul are următoarele drepturi:
 • a) sa încaseze contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de concedent;

 • b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare;

 • c) sa propună ajustarea tarifului în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apa - canal - salubritate;

 • d) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • e) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • f) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, daca sumele datorate nu au fost achitate in termen de 45 de zile de la primirea facturii;

 • g) de a presta activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, in municipiul Ploiești in condiții de exclusivitate pentru totî utilizatorii prevazuti in contractul de delegare.

§ Obligațiile părților

4.3. Concedentul are următoarele obligații:
 • a) să sprijine concesionarul în realizarea indicatorilor privind încheierea contractelor cu toți utilizatorii care solicita acest lucru, de pe raza unității administrativ teritoriale, pentru care are contract de delegare;

 • b) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • c) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • d) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanța și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între concesionar și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.


 • e) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca        servjciuWd

dezinsectie. dezinfectie, deratizare;

 • f) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și info financiare privind activitatea concesionarului, altele decât cele de interes public;

 • g) să achite concesionarului sumele convenite prin contract pentru prestaț^^pe^câr^ le efectuează pe domeniul public și privat al concedentului;

 • h) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și concesionar, la cererei dintre părți;

 • i) să respecte angajamentele asumate față de concesionar prin clauzele contractuale stabilite prin prezentul contract;

 • j) sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor de investiții pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești, in conformitate cu reglementările legale in vigoare, daca este cazul;

 • k) de a identifica si preda concesionarului, daca este cazul, terenul adecvat pe care sa se poata realiza investiția propusa de concesionar;

 • l) sa prezinte în termen de maxim 10 (zece) zile după semnarea prezentului contractului, contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”).

4.4. Concesionarul are următoarele obligații:
 • a) să obțină de la autoritățile teritoriale competente autorizațiile necesare spațiului de depozitare de pe raza municipiului Ploiești, in termen de 30 de zile de la încheierea contractului;

 • b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • c) să respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului concesionat;

 • d) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în caietul de sarcini;

 • e) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • f) să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat si modernizarea bazei de producție;

 • g) să furnizeze către concedent și către A.N.R.S.C. informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la documentațiile și informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului, ale prezentului contract și ale acordului și autorizației de mediu;

 • h) să presteze serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare la toți utilizatorii din raza unității administrațiv-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • i) să elaboreze planuri anuale de revizii și reparații ale mașinilor și utilajelor proprii, executate cu forțe proprii și/sau cu terți;

 • j) să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora;

 • k) să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor, conform reglementărilor în vigoare;

 • l) să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract, precum și conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) să nu subconcesioneze serviciul sau parte din acesta și bunurile care fac obiectul concesiunii;


 • n) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât aj sau forța majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activității în co contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de #ilj£,

 • o) să respecte condițiile impuse de natura activităților sau serviciilor^^lic^ secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

 • p) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenț natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului public;

 • q) să respecte toate celelalte condiții specifice stabilite de concedent;

 • r) să presteze serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori;

 • s) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de concesiune;

ș) să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • t) să încheie contracte de prestare a serviciului la solicitarea utilizatorilor;

ț) să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • u) sa asigure realizarea Programului unitar anual de execuție a activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare;

w) să respecte obligațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii;

 • x) în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență, să pună la dispoziția concedentului, contra cost, toate mașinile și utilajele din dotare, in temeiul prevederilor Legii nr. 124/1995 privind unele ordonanțe ale Guvernului;

y) să întocmească împreuna cu concedentul Programul unitar anual de execuție si valoric al activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, pană la finele lunii octombrie a fiecărui an, pentru anul următor;

z) să respecte toate obligațiile și răspunderile personalului operativ ale operatorului, cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Ploiești.

aa) sa folosească in desfasurarea activitatii mașini si utilaje performante care sa limiteze la minimum efectele zgomotului si vibrațiilor, evitandu-se disconfortul cetățenilor si a populațiilor de animale si păsări;

bb) sa isi extindă anual aria de activitate pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, ca urmare a dezvoltării teritoriale a municipiului Ploiești si apariția de noi obiective, pentru a deservi întreaga comunitate;

cc) sa înființeze activitatea de dispecerat si de înregistrare a sesizărilor, avand un program de funcționare permanent;

dd) sa prezinte lunar concedentului o situație privind stadiul realizării investițiilor;

ee) sa respecte termenele prevăzute in graficele de execuție si valorile investițiilor propuse. In situația in care termenul de execuție a investițiilor prevăzute in graficul de investiții nu poate fi realizat din motive independente de voința concesionarului, acesta din urma va notifica concedentul cu privire la situația existenta, dar nu mai târziu de 15 zile de la momentul apariției cauzei care împiedica realizarea investiției. Daca părțile nu ajung la un consens in cazul unor divergente, concesionarul poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

 • 4.5. In conformitare cu art. 1523 alin. 1 din Codul Civil, Concesionarul este de drept in întârziere la simpla împlinire a termenelor stabilite pentru executarea obligațiilor menționate la art.

 • 4.4.

CAPITOLUL V - NIVELUL ȘI PLATA REDEVENȚEI
 • 5.1. (1) Pentru serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare concesionat, concesionarul va plăti o redevență anuală în cuantum de 5% din venitul anual brut provenit de la toți utilizatorii

5


serviciului din municipiul Ploiești (persoane fizice si juridice), care se va achita i semestriale egale, pană la data de 15.07, respectiv 15.01 ale fiecărui an, pe j contractului de concesiune.

 • (2) Pentru serviciul de dezinsecție, dezinfecție, deratizare concesionat, cojfee^o o redevența în cuantum de 5% din venitul anual provenit din activitățile decontat care se va achita prin rețineri proporționale din valoarea Iară T.V.A. a fiecărei fac plată către concedent si încasata de concesionar, pe întreaga durată a contractului d^^Qfe^un^

 • 5.2.    Plata redevenței se face în contul Municipiului R039TREZ52121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Codul de înregistrare fiscala al Municipiului Ploiești este 2844855.

 • 5.3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fiecare zi de întârziere, urmând ca după 90 zile de întârziere, calculate de la data scadentei obligației de plată, să fie executată garanția bancară constituită în favoarea concedentului.

 • 5.4. Dacă pe parcursul desfășurării contractului de delegare de gestiune apar mai mult de 3 (trei) întârzieri privind neplata redevenței totale, concedentul are dreptul de a rezilia contractul de concesiune, obligând concesionarul la plata unei sume reprezentând redevența pe perioada neachitată până la data rezilierii contractului.

 • 5.5. Plata se consideră efectuată la data înregistrării sumei în contul concedentului.

 • 5.6. La inițiativa concesionarului, plata redevenței se poate efectua și anticipat, dar numai în cuantumul uneia sau mai multor rate semestriale.

 • 5.7. Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanță bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare.

 • 5.8. In cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine grevată de regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevența stabilită.

CAPITOLUL VI -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
 • 6.1. Indicatorii de performanță constituie Anexa nr. 3 la prezentul contract, care face parte integrantă din prezentul contract.

CAPITOLUL VII - ALOCAREA RISCURILOR
 • 7.1. Riscul de exploatare este preluat integral de concesionar, care se obligă să-și asume toate riscurile organizării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, precum și răspunderea asupra desfășurării activităților ce fac obiectul concesiunii.

CAPITOLUL VIII - PREȚUL CONTRACTULUI, TARIFELE PRACTICATE, PROCEDURA DE MODIFICARE / AJUSTARE A ACESTORA SI MODUL DE ÎNCASARE A CONTRAVALORII SERVICIILOR PRESTATE

 • 8.1. Prin prețul contractului se înțelege contravaloarea anuala a serviciilor prestate de concesionar, in raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești, decontate de la bugetul local si de utilizatori (persoane fizice si juridice).

 • 8.2. Contravaloarea anuala a serviciilor prestate pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, care sunt decontate de la bugetul local, va fi stabilita prin prevederea bugetara anuala, aprobata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • 8.3. Tarifele pentru serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 4.

 • 8.4. Tarifele se vor modifica/ajusta anual in conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind Norme metodologice de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;


 • 8.5. Pentru tarifele modificate/ajustate anual si aprobate prin hotărârea încheia act adițional la contractul de concesiune.

 • 8.6. Concesionarul va prezenta concedentului, pana pe data de 15 a j^eS/rci^luni^fa pentru contravaloarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare efectuare țj insotita de documente justificative, cu scadenta de plata la 30 de zile.

CAPITOLUL IX - GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE
 • 9.1. Cuantumul garanției de buna execuție va fi in procent de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate, aprobata de consiliul Local, fara TVA (5% pentru ofertantii IMM daca este cazul), prin scrisoare de garanție bancara.

 • 9.2. Executarea contractului va începe numai după constituirea garanției de buna execuție pentru primul an de concesionare, care va fi in cuantum de 10% din contravaloarea fara TVA a serviciilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie realizate conform Programului unitar anual si decontate de la bugetul local.

 • 9.3. Contravaloarea anuala a servicilor prestate va fi stabilita anual prin Hotarare de Consiliu Local al municipiului Ploiești.

 • 9.4. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, concedentul are obligația de a notifica concesionarul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiești, acordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele lucratoare. In caz de nesolutionare in termenul stabilit, acesta din urma are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție.

 • 9.5. Concedentul are obligația de a restitui anual scrisorile de garanție bancara daca si-a îndeplinit obligațiile contractuale in anul pentru care a fost emisa sau in termen de 10 zile lucratoare de la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale la expirarea acestuia.

CAPITOLUL X -RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ SI PENALITATI
 • 10.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 10.2. Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract, precum și la despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs. Dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispozițiilor dreptului comun.

 • 10.3.  In caz de neindeplinire a programului de investiții stabilit a fi realizat conform graficului de investiții, concedentul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală in valoare de 0,04% pe fiecare zi de intarziere din valoarea investițiilor care nu au fost realizate, din vina exclusiva a acestuia, calculata de la data scadentei obligației de îndeplinit, când concesionarul este de drept in intarziere.

 • 10.4. în cazul în care concesionarul nu isi îndeplinește la termen orice alte obligații asumate prin contract, cu excepția obligației menționate la art. 5.3 si in anexele la acesta, concedentul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04%, din valoarea aferenta pârtii neexecutate din contract, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data scadentei obligației de îndeplinit, când concesionarul este de drept in intarziere,

 • 10.5. Penalitățile de intarziere prevăzute in cadrul prezentului capitol se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care concedentul le are fata de concesionar si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuție (daca acestea nu sunt indestulatoare pentru concedent, acesta va acționa conform Capitolului XX - Litigii).

CAPITOLUL XI - FORȚA MAJORĂ
 • 11.1. Forța majoră consta intr-o împrejurare de fapt imprevizibila si de neînlăturat care împiedică in mod efectiv si fără nici o culpa din partea vreunei părți executarea obligațiilor


contractuale. Sunt considerate asemenea împrejurări: războaie, revoluții, cutre ca urmare a unei carantine, embargo. Nu este considerata forță majoră o împrâjtirar^ enunțate, fără a exista o imposibilitate efectiva de executare.                  H S' '

 • 11.2. Forța majoră, astfel cum a fost definita la punctul 11.1, apără de^ă o invocă.

  :a-

  11.3. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea


executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îT prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • 11.4. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 11.5. Dacă în termen de 30 zile consecutiv, de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectivă nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă plata niciunei despăgubiri.

 • 11.6. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru niciuna din părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de concesiune va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

CAPITOLUL XH -CONDIȚII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE
 • 12.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 12.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, sau în cazul apariției unor alte acte normative în domeniu, în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. în caz de dezacord între concedent și concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate, în niciun caz, să permită concesionarului să nu-și execute obligațiile contractuale.

 • 12.3. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

CAPITOLUL XIII - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
 • 13.1. Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

 • 13.2. Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit.

CAPITOLUL XIV - REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
 • 14.1. Concedentul are dreptul sa rezilieze contractul dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale, cu excepția celor prevăzute la pct. 13.2. și dacă acesta nu adoptă, în termenul stabilit de concedent prin notificare, programe de măsuri care să respecte condițiile asumate.

 • 14.2. Pact comisoriu expres - în caz de neexecutare a obligațiilor prevăzute la art. 4.4 lit.m), s), ș) si ee), din vina exclusiva a concesionarului, concedentul are dreptul de a considera contractul desființat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata, după cum urmeaza:

 • a) în cazurile prevăzute la art.4.4 lit.m) si lit.ș), rezilierea produce efecte de la data constatării neexecutarii obligațiilor, fara punerea in întârziere si fara îndeplinirea altei formalități prealabile;


 • b) în caz de întârziere a obligațiilor prevăzute la art.4.4 lit. s) si Iit.ee), de 60 de zile de la data scadentei, rezilierea operează de drept după expirarea pfrișdde a încălcării contractuale, notificata de către concedent concesionarului si num^ji nu a remediat respectiva incalcare înăuntrul termenului indicat in notificare.

CAPITOLUL XV - INTERDICȚIA SUBDELEGĂRII ȘI CESIONAREA CO
 • 15.1. Se interzice concesionarului să încheie cu terți contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta..

 • 15.2. Cesionarea contractului de delegare de către concesionar unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând concesionarului, cu aprobarea concedentului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAPITOLUL XVI - ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • 16.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului concesionat sau a unei părți importante din acesta;

 • f)  prin acordul de voință al părților, exprimat în scris.

CAPITOLUL XVII - CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI
 • 17.1. Concesionarul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL XVIII - STRUCTURA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ACESTEIA
 • 18.1. Concesionarul are următoarele obligații

 • a) să folosească personal calificat;

 • b) să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână, fara ca aceasta sa afecteze continuitatea serviciului;

 • c) să asigure echipament de protecție pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare;

 • d) să asigure materiale igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte;

 • e) să asigure controlul medical periodic al salariaților;

 • f) să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă, în cazul accidentelor de invaliditate;

 • g) să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb;

 • h) sa protejeze mediul înconjurător;

 • i) sa protejeze flora si fauna, inclusiv cea subacvatica.

CAPITOLUL XIX - SANCȚIUNI


 • 19.1. în caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract sez^ prevăzute în Regulamentul de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat npn H6l Local nr. 218/2015, precum și în Hotărârea Consiliului Local nr. 22g/jffljO6-Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localități faptelor ce constituie contravenții.

CAPITOLUL XX - LITIGII
 • 20.1. Concesionarul și concedentul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 20.2. Dacă, după 45 de zile de Ia începerea acestor tratative, concesionarul și concedentul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești.

CAPITOLUL XXI - DISPOZIȚII FINALE
 • 21.1. Prezentul contract are ca anexe următoarele:

 • a) Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini al serviciului;

 • b) Anexa nr. 2 - Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Ploiești;

 • c) Anexa nr. 3 - Indicatorii de performanță ai serviciului;

 • d) Anexa nr. 4 - Tarifele practicate;

 • e) Anexa nr. 5 - Oferta concesionarului.

Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract și devin, în consecință, parte integrantă din acesta, din care vor decurge și efecte economico-financiare care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți.

 • 21.2. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 21.3. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 21.4. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul contract.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicarea între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării:

 • a) concesionar: fax:_______________ , e-mail:________________

 • b) concedent: fax:_______________ , e-mail:________________

 • 21.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Municipiul Ploiești

Societatea.................

Director,


Primar,

Direcția Economica,

Director,

Direcția Administrație Publică Juridic Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director,

ANEXA 3 LA CONTRACT


INDICATORI DE PERFORMANTA DIN CAIETUL DE S PENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A ACTI% DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIU^

Indicatori de performanta generali

Realizați in anul

1. Contractarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a) Număr total de contracte încheiate la persoane fizice si juridice, raportat la numărul de solicitări primite

100%

al) număr de contracte Încheiate cu persoane fizice

a2) număr de contracte incheiate cu persoane juridice

Z Mas urarea, facturarea si încasarea contravalorii prestațiilor

a) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

b) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

c) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

d) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

e) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinfectie pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

f) Valoarea totala a facturilor încasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise

100%

fl) valoarea facturilor încasate de la Primăria Municipiului Ploiești

f2) valoarea facturilor emise către Primăria Municipiului Ploiești

f3) valoarea facturilor încasate de la persoanele fizice si juridice

f4) valoarea facturilor emise către persoanele fizice si juridice

g) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind facturarea raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

gl) număr de sesizări fondate primite de la persoane fizice

g2) număr de sesizări fondate primite de la persoane juridice

3, îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

a) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, ca urmare a culpei acestuia, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

4. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la serviciile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie

a) Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

b) Numărul total de sesizări fondate primite

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 7 zile

e) Numărul de sesizări soluționate in maxim 14 zile

ANEXA 4 LA CONTRACT
TARIFELE PRACTICATE

Obiective Droeram unitar - Tîd vectori tantari

Nr. crt.

Activitate si locație

tp -

Unitate^ de măsură

TVA)

DEZINSECTIE

1.

Spatii deschise din dom. public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața străzilor, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

2.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule.

mp

3.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

4.

Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol).

mp

5.

Cămine si canale aferente rețelelor apa canal, energie termica, etc.

mp

6,

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile

mp

7.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

tipuri

8.

Combatere căpușe si alti paraziti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

Obiective program unitar - Alte i

9.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp

10.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mp

11.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp


12.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp Ir n*

DEZINFECTIE

II c H

13.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

V

mp

14.

Spatii închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unit.de invatamant si alte instituții publice).

mp

15.

Mijloace de transport in comun.

mp

16.

încăperi din cadrul condominiilor prevăzut cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

mp

17.

Locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

18.

Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice, care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

DERATIZARE

19.

Spatii deschise din dom. Public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

20.

Spatii speciale amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

21.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

22.

Cămine si canale aferente rețelelor, apa canal, energie, etc.

mp

23.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

25.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

26.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

27.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu

mp


REGULAMENTUL^/ ,-

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPÎULPi(CAPITOLUL. I - DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

ART.l
 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare în municipiul Ploiești, denumit în continuare serviciu de salubrizare, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul municipiului Ploiești.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare pe teritoriul municipiului Ploiești, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

ART.2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

 • i) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • j) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • k) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

ĂRt?3 '•

Modul, de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza , următoarelor principii: â) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART.4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

 • 4.4. colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 4.5. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 • 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.8. depozit - depozit care a început să funcționeze înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

 • 4.9. deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.10. deșeu - orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifica privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

 • 4.11. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de gradină și care pot fi valorificate material;

 • 4.12. deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu;

 • 4.15. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.16. deșeuri municipale - deșeurile menajere și similare, inclusiv fracțiile colectate separat;


 • 4.17. deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una s prevăzute în anexa nr. 4 la Legea 211/2011;

 • 4.18. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități induslriale^ce^ac pa/

14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu comple^iieiilteno^f^

 • 4.19. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primărintt-unfproces

obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;                      '    ' "

 • 4.20. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorifîcabile, colectate separat, inclusiv c proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.21. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.22. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.23. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.24. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.25. deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurîle și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

 • 4.26. deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • 4.27. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.28. dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.29. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

 • 4.30. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker,

 • 4.31. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.32. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.33. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.34. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.35. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.36. maturat - activitatea de salubrizare a localităților, care, prin aplicarea unor procedee manuale , sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curatare a suprafețelor de circulație, de odihnă sau

de agrement ale așezărilor urbane ori rurale;

 • 4.37. neutralizare a deșeurilor de origine animală ~ activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/comcinerarc, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

4.38r producător de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri, producător de deșeuri-sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • 4.39. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include ietratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

 • 4.40. rețetă - ansamblu de specificații - sortimente, cantități, concentrațiile soluțiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune - deratizare, dezinfecție sau dezinsecție - și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.41. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.43. sortare - activitatea de separare pe sortimente și depozitare temporara a deșeurilor recîclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializări;

 • 4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apă, cu sau fără soluții speciale, hi vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.45. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care consta în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spații de odihna și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formarii prafului;

 • 4.47. tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • 4.48. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare șî operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.49. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.50. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • 4.51. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

 • 4.52. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de Ia om la om ori de la animale la om.

ART.5
 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infirastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte de colectare separată a deșeurilor;

 • b) stații de transfer;

 • c) stații de tratare mecano-biologică;

 • d) stații de producere compost;


 • e) stații de sortare;

 • f) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice servici

 • g) depozite de deșeuri;

 • h) incineratoare.

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de ~ de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de^l municipiului Ploiești sau, după caz, de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7
 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Ploiești au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, Ia structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Municipiul Ploiești, cu excepția cazurilor de forță majoră care sunt menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică

ART. 8
 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigura serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9
 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările Ia zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție ale lucrărilor» cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) ’dooumentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;


 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/fumizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fîșele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de fiincționare pentru clădiri, laboratoare, instalații, de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;


 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10
 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea ȘÎ schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-an făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.


ART. 11
 • (1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciuL'tie salubrizare unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organ! documentelor de baza prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfe cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda Municipiului Ploiești sau, Dezvoltare Intercomunitare, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a îndatoririle personalului operativ

ART. 12
 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit a unui echipament, într-o instalație sau intr-un ansamblu de instalații,

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13
 • (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, mstrucțiunile/procedurile tehnice interne, grafîcele/dîagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAPITOLUL. II - ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 14

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul municipiului Ploiești și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de Municipiul Ploiești sau de Asociația de

7

• Dezvoltare'Tntercomunitară, în strategia locală și județeană cu privire la dezvoltarea $1 funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

ART.15

Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART.16
 • (1) Operatorul, împreună cu Municipiul Ploiești, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similare.

 • (2) Municipiul Ploiești aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

ART. 17
 • (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul municipiului Ploiești, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către Municipiul Ploiești/operatorul de salubrizare.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de Municipiu] Ploiești.

 • (3) în vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau a Municipiului Ploiești, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va fece în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

 • (5) Pentru stimularea precolectării selective, se pot prevedea în contractele cu operatorul serviciului de salubrizare coeficienții de reducere a facturii serviciilor efectuate.

 • (6) Operatorul serviciului de salubrizare are obigația, potrivit prevederilor A.N.R.S.C., să revizuiască și să adapteze contractele încheiate cu producătorii de deșeuri de pe teritoriul municipiului Ploiești.

 • (7) în vederea realizării activității de colectare a deșeurilor menajere, operatorul va dota punctele amenajate, conform legii, cu recipienți de colectare gratuit.

ART.18

 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în în vigoare, având capacitatea de stocare corelată, cu numărul de util^^^î^ ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destina

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește coStandardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. PrescripțîN^^^^^^ a punctelor pentru precolectare.

• (3) în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile,

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în .-afara lor.

 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija Municipiului Ploiești, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfîltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (8) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat

 • (9) Operatorul, împreună cu Municipiul Ploiești, au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri.

. (10) Municipiul Ploiești, conform legii, are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria teritorială.

(11) Municipiul Ploiești sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are posibilitatea de a se asocia sau coopera cu persoane juridice care preiau obligațiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje, deșeurior de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați din deșeurile municipale, în condițiile prevăzute de lege.

ART.19
 • (1) In funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităților, colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt de tip:

 • 1. resturi de came și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, fiișcă);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

• 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

<•. -ii. mucuri de țigări;

:.-12. veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;


 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile recîclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează. în recipiente de culoare galbenă;

 • e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

ART. 20
 • (1) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (2) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat

ART. 21
 • (1) Colectarea deșeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:


 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână,

 • (2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe de colectare;

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale:

1.2Îlnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie.

Intervalul între două colectări prevăzute la alin. (1) și (2) poate fi mărit cu avizul Municipiului Ploiești, ținând cond de punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Prahova.

ART. 22
 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în containere/recipiente închise;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

 • d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.


  abilitatea


  rțWrî^cutarea O


  regimente.

  AT


  sa nu se >ă golire,


recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

(6) în cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

..(7).Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (8) în cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (9) Recipientele amplasate pe caile publice pentru depozitarea deșeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și la distante optime între ele, golindu-se zilnic.

 • (10) Autovehiculele care transporta deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (11) Autovehiculele trebuie aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturala a diferitelor clădiri, dotarea tehnica necesara pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni aparate în timpul transportării deșeurilor.

 • (12) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanți, lubrifiant! sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o buna etanșeitate a benelor de încărcare.

 • (13) ) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului,

 • (14) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (15) După colectare, deșeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare conform Sistemului de Management Integrat al deșeurilor Prahova, iar depozitarea finală va fi la rampa ecologică de la Boldești-Scăieni.

  ART. 23


Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piața anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 24


Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din municipiul Ploiești la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea

temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

ART. 25

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică fii domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale fii containerele de colectare a deșeurilor municipale.

ART. 26
 • (1) în cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 27
 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Municipiul Ploiești are obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de Municipiul Ploiești.

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de Municipiul Ploiești și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de Municipiul Ploiești sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată, circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face șî direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. în această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de Municipiul Ploiești, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă


operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluăte șl capacitatea justifică din punct de vedere economic.                                   " Â

 • (7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionariirieșețiri rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația d

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

ART. 28
 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului,

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute fii timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de Municipiul Ploiești. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Municipiul Ploiești sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, după caz, stabilește intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 22,00-6,00 pentru asociațiile de proprietari acolo unde se poate interveni pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare și între orele 06,00-16,00 pentru locuitorii de la case, bloc turn și celelalte platforme, fiind posibilă și decalarea programului.

 • (8)  Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, Municipiul Ploiești va analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare,

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 29
 • (1) în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico- edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de Municipiul Ploiești, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

* ' 11 4 t

■ (2) ■Pe'toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite deutilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, daca este cazul.

 • (3) în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 30

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri an următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de Ia faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri in mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 31

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/Iocul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de Municipiul Ploiești;


 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de re amenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora                              .......

ART. 32

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individual de la casele și cele de la blocurile de locuințe din municipiul Ploiești. în mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice^, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART.33

 • (1) Deșeurile din construcții provenite de Ia populație se colect transportate de către operator în baza unui contract de preS concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu

 • (2) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere s fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau contain deșeurile municipale. • (3) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în con erele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (4) în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă,

 • (5) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană este condiționată de existența unui aviz de gestionare a deșeurilor și a unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare, pentru evacuarea deșeurilor din construcții rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

 • (6) Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluante, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a municipiului Ploiești, cât și în alte localități.

 • (7) Producătorul de deșeuri se adresează operatorului serviciului de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, cel din urmă va asigura un contract de prestări servicii între părți, aplicându-se tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești, la care se adaugă taxa de depozitare în rampa ecologică agreată de municipiul Ploiești.

 • (8) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura containere (de diferite dimensiuni - preferabil metalice) în funcție de cantitatea de deșeuri generată de producători în urma «amenajării interioare și/sau exterioare a locuințelor.

 • (9) Tarifele aplicate producătorilor de deșeuri rezultate din reamenajarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, vor fi structurate astfel încât să existe o valoare minimă care să se aplice în funcție de cantitatea garantată de deținătorii de deșeuri (ex. lucrări de unde rezultă și se evacuează cantități mari de deșeuri) și un nivel maxim aplicabil celor care generează deșeuri în cantitate mică. Acestea vor fi structurate de către operatorul serviciului de salubrizare conform fișelor de fundamentare aprobate de A.N.R.S.C, luând în calcul toate cheltuielile legate de această activitate, pentru a se asigura ridicarea deșeurilor generate din această activitate indiferent de cantitate.

ART.34

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

ART.35
 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE",

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești.

Pentru această activitate se aplică tariful pentru încărcat și transportat a acestor tipuri de deșeuri pentru colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public al municipiului Ploiești (terenuri virane, zonele aferente cailor de rulare etc.), având în vedere că în proporție de 90% sunt aceste tipuri de deșeuri.

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 37
 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Ploiești,

ART. 38
 • (1) Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea să în agricultură.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 39

în cazul gospodăriilor individuale de la periferia municipiului Ploiești se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

ART. 40

Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 41
 • (1) în vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.


ART. 42

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul^de-1'prelurfȘ valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea’detif minimă.

SECȚIUNEA a 4-a

Operarca/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale

ART. 43

 • (1) Municipiul Ploiești, împreună cu Consiliul Județean Prahova, Primăria Boldești-Scăieni ha parteneriat cu administratorul Rampei ecologice Boldești-Scăieni stabilește și aprobă strategia de dezvoltare a acestora, respectând proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeuri în Județul Prahoval’.

 • (2) Amplasarea și înființarea altui depozit de deșeuri, precum și a stafiilor de transfer, se fac tinand seama de prevederile proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeuri în Județul Prahova și a Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 870/2013, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare. Deșeurile municipale provenite din municipiul Ploiești se vor transporta la rampa ecologică de la Boldești-Scăieni.


ART. 44

Proiectarea și construirea stațiilor de transfer se realizează în concordanța cu cerințele din planul de gestionare a deșeurilor și a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Prahova

ART. 45

Operarea stațiilor de transfer se va realiza de către operatori numai după obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

ART. 46

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale.

SECȚIUNEA a 5-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sertare

ART. 47
 • (1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul municipiului Ploiești, se transportă către stația de sortare realizată prin proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Prahova numai de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu Municipiul Ploiești/Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

 • (2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

 • (3) în situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

s' ,r ■■'a.,          :

■     h’1                    < • v.

<’> ■. „''ifrm? •„■ t!

ART. 48

■ .(l):Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

 • (2) Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai stațiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

 • (3) în cazul sistemelor de precolectare separata a deșeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acțiuni de selectare și separare a deșeurilor organice de alte deșeuri provenite din activitatea menajera, acestea vor fi procesate în stații speciale de compostare.

 • (4) Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stafiile de compostare

ART. 49

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 50

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

SECȚIUNEA a 6-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 51
 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public-suprafetele asfaltate, betonate, balastate ce constituie cale publica.

 • (2) în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Municipiul Ploiești va stabili intervalul orar de efectuare a


operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. IfaterValulorarșio

fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se prcduVa^omemțÎL' 7 efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat ^ntru-ef§ stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele^c'ar^anjiae corespunzător.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin, (2) operațiile de stropire și spălare nu zile în care plouă pe toată perioada zilei,

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.


 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau

—acțiuniLvântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț,

 • (7) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai ■ operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubrizare a

, străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) Municipiul Ploiești, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART.52
 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în : scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț,

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face hi recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. în situația în care nu există spații special amenajate colectarea reziduurilor stradale se poate face în saci, iar transportul acestora să se faca în aceasi zi.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului în cazul când exista spații special amenajate, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

.1

ART. 53   . ♦          .
 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de Municipiul Ploiești, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în. perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea fii vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.


ART. 54
 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- ' 17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe Municipiul Ploiești, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe luna.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 55
 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Ploiești sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea Municipiului Ploiești, pe baza avizului sanitar.

 • (2) în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de Municipiul Ploiești.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 56
 • (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.


 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu Mu^ pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și eoni măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART. 57

Municipiul Ploiești, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară —deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 58

La nivelul Municipiului Ploiești se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 59

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 60

’    (1) îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice

din teren.

 • (2) îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea o convenție încheiata cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) în funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

*.f‘;    ’ r'>.,              *

■ .*     ■ ■               ., '• ’l-

4           '.7 *0 J l.”*’ ;

ART. 61

(1.) în-cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de •■transport.în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul municipiului Ploiești.


 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 62
 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit 'jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul unputemicit al Municipiului Ploiești, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilaj ele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;


 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 63
 • (1) Municipiul Ploiești, prin Comandamentul de deszăpezire și în baza Planului de Masuri adaptat anual, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire

  rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciuhii'de canalizare.vuZlcLL123XC*                                                                                   J

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate ii descărcatămr __ avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare!^

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi **■“ '*

 • (5) încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a ghețîi ace§ realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Municipiul Ploiești poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

ART. 64

Municipiul Ploiești, prin Comandamentul de Deszăpezire, va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul municipiului, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.


ART. 65

■ (1) împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau - alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Municipiul Ploiești, prin Comandamentul de Deszăpezire.

ART. 66

Municipiul Ploiești sau operatorul serviciului de salubrizare au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a ■celorlalte autovehicule.

• < . SECȚIUNEA» 8-a

■> < . Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de .• ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 67                                                                         1

Municipiul Ploiești este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe raza municipiului, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației fia vigoare.

ART. 68
 • (1) Operatorul are obEgația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abifitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, pe raza municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile legale fia vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 69

Cadavrele de animale de pe domeniul pubEc vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente.

ART. 70

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 71

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 72

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 73
 • (1) Operatorul are obEgația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animala colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire Ia predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutraEzare.

 • (2) în cazul în care operatorul realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală colectate, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șaijaZlotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a

Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale


ART. 74
 • (1) în stația de tratare mecano-biologicâ prevăzută prin proiectul Sis al Deșeurilor Prahova se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice și umedă din deșeurile municipale (deșeuri reziduale colectate în amestec cu deșeuri sunt acceptate la tratare deșeurile reciclabile colectate separat și deșeurile periculoase'.

 • (2) Biodeșeurile colectate separat sunt acceptate la stațiile de tratare mecano -biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost*

ART. 75

— (1) Instalațiile de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deșeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare,

 • (2) Deșeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare.

 • (3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin măruațire.

ART. 76

Instalațiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și/sau o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată Ia depozitul conform.

ART. 77

Fracția biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potențial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deșeuri.

ART. 78

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 79

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate și gestionate conform prevederilor din autorizațiile de gospodărire a apelor.

ART. 80

Pentru protecția și prevenirea poluării solului, toate suprafețele din cadrul stației de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

ART. 81
 • (1) Operatorul stației de tratare mecano-biologică are obligația de a monitoriza următorii parametri:

 • a) cantitatea și tipul de deșeuri intrate în stație; cantitatea de deșeuri și datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidență;

 • b) tipul și cantitățile de deșeuri reciclabile generate pe amplasament;

 • c) cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

 • d) cantitatea deșeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit

 • (2) Operatorii stațiilor de tratare mecano-biologică vor defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deșeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deșeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

- SECȚIUNEA a 10-a

' Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale

ART.82
 • (1) Depozitarea deșeurilor municipale este permisă, numai în depozite amenajate conform legislației • și normelor tehnice în vigoare cuprinse în proiectul Sistemului de Management Integrat al deșeurilor Prahova, iar depozitarea finala va fi la rampa ecologică de la Boldești-Scăieni.

 • (2) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a altor instalații de eliminare se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, precum și de prevederile din proiectul Sistemului de Management Integrat al deșeurilor Prahova,

ART. 83

Depozitele zonale de deșeuri trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori, la construirea acestora avându-se la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

ART. 84

Depozitele de deșeuri, precum și alte instalații de eliminare se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara,

ARI, 85

Depozitele de deșeuri și instalațiile de eliminare a deșeurilor trebuie înființate, proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

ART. 86

La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

ART 87

La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în. vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazartc“ pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

ART. 88

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

 • a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața


■i

deșeurilor nu poate fî evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălareșrdezinte^ autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere sa^inșebțel; dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în gener personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdel

ART. 89

Depozitarea deșeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate și monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 90

Depozitul de deșeuri poate fî administrat numai după autorizare, conform legislației în vigoare.


ART. 91

Administrarea și exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C.

ART. 92
 • (1) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

 • (2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

 • (3) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 93
 • (1) în depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizai. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART, 94
 • (1) în depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fî depozitate deșeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică și de incinerare, precuni și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fî utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

 • (3) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la Ut. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite hi conformitate cu prezentul regulament și cu

actele nontiative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 95
 • (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora îel depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor intr-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.                                      ;

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c) cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 96

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile postînchidere și postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

ART. 97

Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

 • c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri depozitate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse șî modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 98
 • (1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

  (3) Din punctul de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor;j&n5enmaîn zilnice următoarele:

  • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

  • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

  • c) proveniența deșeurilor;

  • d) data și ora fiecărui transport; • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

 • (4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:

 • a) accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

 • b) supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și îri autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

  e) nu permită accesul fii incinta depozitului a persoanelor neautorizate.


ART. 99
 • (1) în vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

SECȚIUNEA a 11-a Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

ART. 100

Municipiul Ploiești, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietariZlocatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută Ia art 103 și 104.

ART. 101
 • (1) în vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul, împreună cu Municipiul Ploiești întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele Ia care se aplică tratamentele.

 • (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu Municipiul Ploiești, îri cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

. d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

•tf ‘   (4) -Toate: persoanele fizice și juridice din municipiul Ploiești au obligația să asigure, în perioada de

execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora,

 • (5) Plata operațiunilor de dezînsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în. baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) Municipiul Ploiești pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului;

 • b) Municipiul Ploiești pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezînsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c)  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/Iocatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezînsecție cu aparate portabile, precum și pentru tratamentele de deratizare;

 • d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea Municipiul Ploiești pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice, documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul Municipiului Ploiești;

 • e)  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/Iocatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari, documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul Municipiului Ploiești;

 • f) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții Municipiului Ploiești pentru căminele și canalele aferente rețelelor; Municipiul Ploiești are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului,

 • (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către Municipiul Ploiești, în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) și f), precum și în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezînsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la afin. (5) lit. c) și e), se suportă de aceste persoane sau de către Municipiul Ploiești, în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea Municipiului Ploiești, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori șî agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune, se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

ART. 102

(1) Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza municipiului Ploiești;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;

 • c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/Iocatari;

 • d) spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului Ploiești: terenuri, ale instituțiLlor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor

economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/Iocatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);...................................


■>


 • f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

 • g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, i tip condominiu;

 • h) subsoluri umede sau inundate;

 • i) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biode stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor

 • (2) Dezinfecția se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri bicdegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor,

 • b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) mijloace de transport în comun;

 • e) clădiri ale instituțiilor pubEce, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;

 • f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.

ART. 103
 • (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare;

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor.

 • (2) Pentru combaterea altor vectori, dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor pubEce și spațiEe comune închise ale clădirilor;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiEe închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

ART. 104

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatarî, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar,

 • c) pentru spațiile deschise din domeniul pubUc și privat al municipiului Ploiești în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

 • d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 105

Dezinfecția se execută numai Ia soEcitarea persoanelor fizice sau juridice.

" Âifap6.

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare» dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocîde.

AHT. 107
 • (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de cătte operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către Municipiul Ploiești, în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 108

Operatorul care prestează activitățile de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, Municipiul Ploiești și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie huite;

 • c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

ARȚ. 109

în cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe Municipiul Ploiești pentru luarea măsurilor legale.

ART. 110
 • (1) în cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi. comunicat în mod expres

operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce^suntjoe|naf sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.                          K o \ fâpS

 • (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile/'caii|ai viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplica tratamentul, dacă s^au>uțily pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populați^4aujrata

CAPITOLUL. IM - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII


SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 111
 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru impEcarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin Ia nivelul habitatului propriu.

 • (2) Municipiul Ploiești are obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează,

 • (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 112

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 113

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) sa încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestaVcontractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza municipiului Ploiești pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului de salubrizare, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

AHT. 114

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate hi perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri, pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în. cazul prestării serviciului de salubrizare sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze Municipiului Ploiești, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele șl documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse Ia infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare șî domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor Îq vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu Municipiul Ploiești, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;


 • m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din*stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în fiincțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • r) să asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție și deratizare, conform programului unitar de acțiune aprobat de Municipiul Ploiești;

 • s) sa factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

 • t) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de fimcționare permanent;

 • u) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamata, adresa reclamantului, data și ora reclamațieî, data și ora rezolvării, numărul de ordine ăl reclamațieî care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;


 • v) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic aiii reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 115
 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori iîîdiS de salubrizare.

  avidului


 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 116

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prm contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze Municipiului Ploiești și autorităților competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvemamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către Municipiul Ploiești, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, Municipiului Ploiești sau autorităților centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, a! celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau Municipiului Ploiești și autorităților centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 117

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de Municipiul Ploiești, in cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Municipiul Ploiești. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă ii saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de Municipiul Ploiești;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de Municipiul Ploiești prin planul unitar și de Direcția de Sănătate Publică Prahova;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului de salubrizare ca urmare a execuția unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edîlitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia Municipiul Ploiești i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, în cazul camerelor de precolectare din proprietatea acestora, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de Direcția Sanitar-Veterinară Prahova sau de autoritățile de mediu;

 • m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); Municipiul Ploiești se va îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a sa;

 • n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrffianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • o) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în lacuri publice;

 • p) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului. gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • r) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • s) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, Locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAPITOLUL IV. - DETERMINAREA CANTITĂȚILOR ȘI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE

ART. 118
 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) în cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

 • (3) în cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.


 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.

ART. 119
 • (1) în vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de Ia producătorii de deșeuri, operatorii împreună cu Municipiul Ploiești vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, inodul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile din construcții provenite de Ia populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ.


ART. 120
 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul Municipiului Ploiești va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia,

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, Municipiul Ploiești aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 121

Pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, măsurarea cantîtățiî prestaților se face în funcție de doza și de rețeta utilizată pe unitatea de suprafață sau de volum.


CAPITOLUL V - INDICATORI DE PERFORMANTA ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ART. 122
 • (1) Consiliul Local al Municipiul Ploiești și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.

 • (3) Municipiul Ploiești si Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sunt responsabili de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Municipiul Ploiești sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, după caz, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 123

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ șl calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care Municipiul Ploiești este responsabil;


 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 124

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 125

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) îmegistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 126

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Municipiul Ploiești, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;


 • d) modului de administrare, exploatare, conservare ^b^Cen modernizare a sistemelor publice din infrastructura delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru servici&t'^

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII TRANZITORII Șl FINALE

ART. 127
 • (1) Prezentul regulament cuprinde contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice și juridice, precum și pentru operatori, cu specificarea acestora si a cuantumului amenzilor aplicabile.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Municipiului Ploiești.

 • (3) încălcarea de către operatori și utilizatori persoane fizice și juridice a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau cu amendă, conform ' Anexei.

ART. 128

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, făcute prin ordin al președintelui AN.R.S.C.


ANEXA

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

NIL CRT.

CONTRAVENȚIE

< CUANTUMUL AMENZII

PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE

OPERATORI SALUBRITATE

1.

Nerespectarea prevederilor articolului

23-

-

-

1.500-2.500

2,

Nerespectarea prevederilor articolului 30 - literele c), d), f), g)

- ■

500-1.000

-

3.

Nerespectarea prevederilor articolului 31 - literele a), d)

- '. ■

-

’ 1.500-2.500

4.

Nerespectarea prevederilor articolului 33 - alienatele (1), (5), (7)

100-500

500-1.000

-

5.

Nerespectarea prevederilor articolului 33 - alineatele (3), (4), (8)

-

-

1.500-2.500

6.

Nerespectarea prevederilor articolului 47 - alineatul (1)

100-500

500-1.000

-

7.

Nerespectarea prevederilor articolului 51 - alineatul (3)

-

-

1.500-2.500

8.

Nerespectarea prevederilor articolului 51 - alineatul (8)

-

500-1.000

9.

Nerespectarea prevederilor articolului 53 - alineatul (3),

-

-

. 1.500-2.500

10.

Nerespectarea prevederilor articolelor 60 - alineatul (3), 61 - alineatul (4), si 62 - alienatele (3), (4)

-

-

1,500-2.500

11.

Nerespectarea prevederilor articolului

69

1,500-2.500

12.

Nerespectarea prevederilor articolului

72

100-500

500-1.000

-

13.

Nerespectarea prevederilor articolului

101 - alineatul (4) si articolului 107

100-500

500-1.000

- •

14.

Nerespectarea prevederilor articolului 108, litera a)

-

1,500-2.500

15.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la . articolul 114

-

1.500-2.500

16.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 117

100-500

500-1.000

-

ANEXA NR. 3 LAH.C.L. NR


CAIET DE SARCINIPENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNEA ACTIVITAȚ DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAPITOLUL I. - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4
 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și care simt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești, astfel:

 • -  autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • -  dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • -  dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;


 • -  deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu subș prin culturi microbiene;

 • -  indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de o pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • -  licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște ca^t serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități alW

 • -  utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individum<|^f;6^î(eo serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • - vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

CAPITOLUL II. - CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART.6

Operatorul serviciului de dezinsectie, dezinfecție si deratizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în prezentul caiet de sarcini;

 • d) furnizarea către Municipiul Ploiești, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de dezinsectie, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare cu utilizatorii, cat si in contractul de gestiune prin concesiune a serviciilor de dezinsectie, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • f) prestarea serviciului de dezinsectie, dezinfecție si deratizare la toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n) operațiunile de dezinsectie, dezinfecție si deratizare se prestează de operatorul licențiat de A.N.R.S.C caruia i-a fost atribuit contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

ART.7
 • (1) Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești.

 • (2) In timpul prestării serviciului, personalul de deservire al operatorului trebuier-sa asigiireX funcționarea utilajelor si echipamentelor in conformitate cu instrucțiunile si prO'^unle^Mfeme^ Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, obligațiile, drepturile si &espop®^®nățile? personalului de deservire operativa, se trec in fisa postului si procedura operaționala. | 'Ey

 • (3) După încheierea contractului de delegare de gestiune, operatorul va infiinfc^v^^a^'W echipament necesar un dispecerat care va funcționa in regim permanent, prin care

reclamatiile, sesizările sau situațiile de urgenta. Acesta va fi in legătura directa cu Dispeceratutâimafffi Municipiului Ploiești.

 • (4) Sesizările si reclamatiile, precum si modalitățile de rezolvare a acestora, vor fi aduse la cunoștința, in maxim 2 ore, serviciului de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești, care monitorizeza activitatea operatorului, pentru a se lua masurile necesare stingerii focarelor, precum si monitorizarea in timp a acestora. In cazul apariției unor focare, la solicitarea concedentului, dar si a utilizatorilor (persoane fizice si persoane juridice), operatorul va lua masurile care se impun si va interveni in termen de maxim doua ore de la anunțarea acestora. Pentru serviciile realizate si decontate din bugetul local, concesionarul va obține acordul prealabil al concedentului.

 • (5) Pentru buna desfășurare a activitatii, operatorul va asigura, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport necesare, dar si mijloacele de comunicare si echipamentele necesare desfășurării operațiunilor (recipienti pentru prepararea substanțelor, masuri, pâlnii, etc.). De asemenea, in termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului, va dispune de un spațiu special amenajat si autorizat, in baza documentelor emise de instituțiile abilitate (Direcția de Sanatate Publica Prahova, Autoritatea Naționala de Sanatate Veterinara Prahova, Agenția de Protecția Mediului Prahova etc.), pentru depozitarea utilajelor, materiilor prime si pentru personalul de execuție, spațiu dotat cu vestiare, grupuri sanitare si toate utilitățile de funcționare.

 • (6) Ofertantul trebuie sa faca dovada deținerii acestui spațiu special amenajat si autorizat sau un document care sa ateste posibiliatea ca in termen de 30 zile de la semnarea contractului va avea un astfel de spațiu pe teritoriul municipiului Ploiești.

 • (7) Ofertantul trebuie sa faca dovada, prin facturile insotite de documente contabile înregistrate, ca deține sub orice forma, indiferent de modalitatea juridica, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru buna desfășurare a activitatilor.

 • (8) Dispozitivele montate pe mașini si utilaje trebuie sa permită folosirea substanțelor prezentate in oferta si trebuie menținute in stare tehnica optima pentru a asigura o buna desfășurare a activitatilor.

 • (9) Ofertantul va prezenta obigatoriu in oferta tehnica propria concepție privind prestarea fiecărui serviciu in parte, pentru fiecare locație, corelata cu tariful ofertat, cu respectarea tuturor cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini. Acesta va face dovada ca poate executa lucrările in termenele si cu frecventa prevăzute in caietul de sarcini.

 • (10) Operatorul va asigura pe toata perioada de derulare a contractului, un contract de incinerare a cadavrelor de rozătoare si a ambalajelor rezultate in urma activitatilor prestate, încheiat cu o societate specializata si autorizata in acest sens, precum si un contract încheiat cu un laborator autorizat, in vederea cercetării in domeniul igienei mediului si combaterii vectorilor.

 • (11) Operatorul are obligația de a asigura garanția serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare realizate conform Programului unitar anual, privind perioada de remanenta a substanțelor, iar repetarea lucrărilor se va face pe cheltuiala acestuia, atunci când sunt semnalate si constatate deficiente.

 • (12) In prezentarea ofertei tehnice si economice, ofertantul va argumenta, obligatoriu, valoarea costurilor prezentate prin documente justificative, care vor insoti oferta tehnico-financiara.

ART.8
 • (1) Tarifele se fundamentează si se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/09.07.2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

 • (2) Odata cu fisele de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ofertantul va prezenta un Memoriu tehnico-economic justificativ.

ART. 9
 • (1) Ofertantul va descrie investiile care vor fi efectuate si va prezenta un grafic anual de execuție al acestora. De asemenea va preciza daca acestea vor fi executate din surse proprii s aca vor fi susținute din alte surse.


 • (2) Investițiile efectuate de către operator pentru protejarea mediului, s folosul comunității in municipiul Ploiești, se vor amortiza pe perioada de conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL III - DESCRIEREA ACTIVITATILOR

 • I. DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE

ART. 10
 • (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în condițiile legii în aria administrațiv-teritorială a municipiului Ploiești. Serviciile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare se realizează in condiții de exclusivitate pentru toti utilizatorii, numai de operatorul licențiat de A.N.R.S.C., care va fi desemnat in urma procedurii de atribuire a contractului de concesiune a serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

 • (2) Pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare realizate la agenții economici si alti utilizatori, efectuate prin alte metode de combatere decât cele chimice (cum ar fi - ecologice, biologice sau alte metode autorizate pentru care nu au fost aprobate tarife si care necesita alte metodologii de lucru, substanțe, echipamente, dispozitive), tarifele practicate se pot stabili si negocia intre operator si utilizator, cu înștiințarea concedentului.

ART. 11
 • (1) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor desfasura in baza unui Program unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini), care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

ART. 12

Obiectivele și suprafețele unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt specificate în Anexele nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini (Lista obiectivelor și suprafețelor unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare).

ART. 13
 • (1) Toate materialele si produsele ce se folosesc pentru efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

 • (2) Ofertantul va prezenta in oferta tehnica o lista cu materiale pe care le propune a fi utilizate in derularea activităților, consumurile specifice fiecărui tip de substanța, precum si normele de consum.

 • (3) Transportul substanțelor se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acesta avand obligația de a lua toate masurile de siguranța pentru a împiedica sustragerea sau imprastierea lor.

ART. 14
 • (1) Activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cuprind următoarele etape:

 • a) cunoașterea locațiilor unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea^*?3^*^.

 • b) stabilirea dăunătorilor din zona unde se executa dezinsectia, dezinfectia s^eWizarea$

 • c) determinarea nivelului de infestare;                                               \- 1

 • d) in spatiile deschise este interzisa folosirea substanțelor remanente; vo&fî ffol^feâoarwjbtante

biodegradabile, cu pulverizare in volum ultra redus, fara remanenta, pulverizJțe^blig'^tOwu/^p’atura compatibila;                            WW/

 • e) instruirea agentilor DDD care executa dezinsectia, dezinfectia si deratizai^Sp^^^

 • f)  anunțul prin mijloace mass-media cu programul de lucru: zona, data, ora si cmfe/e^.eeti'ta lucrarea.

 • (2) In urma sesizărilor persoanelor fizice, juridice si asociațiilor de propietari/ locatari cu privire la zonele si locul unde se cuibăresc acești dăunători, insectele si rozătoarele, agenții DDD se vor deplasa rapid la fata locului, verificând, potrivit specificului locului si a dăunătorilor, ce tratament sa aplice pentru combaterea lor, astfel incat sa nu fie afectate apa si solul.

 • (3) Agenții DDD vor verifica periodic, in urma tratamentelor aplicate riscul de infestare cauzat pe de o parte apariției insectelor din habitate larve netratate, iar pe de alta parte migrării adulților din zone învecinate sau ieșirii acestora din locurile de adăpostire in care nu au avut de suferit din cauza tratamentelor spațiale, care se aplica sub forma de aerosoli reci sau ceata calda.

 • (4) Pentru fiecare din aceste tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvata si produsele condiționate special pentru tipul respectiv de tratament.

 • (5) Locurile pentru depozitarea si colectarea deșeurilor menajere sunt locurile unde se cuibăresc insectele si roazatoarele si sunt vizate ca centre de focare de infecție, iar agenții DDD trebuie sa aplice tratament periodic, pe eticheta de toxicitate urmând a se scrie data când s-a executat ultimul tratament.

 • (6) Agenții DDD trebuie sa fie bine instruit! privind manevrarea substanțelor toxice, in caz de accident cu aceste substanțe trebuie sa știe sa intervină cat mai urgent.

 • (7) Personalul care deservește mijloacele auto folosite pentru transportul substanțelor toxice, trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in condiții de siguranța, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze substanțele toxice pe traseu.

 • (8) După terminarea lucrărilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor amplasa, in locuri vizibile, afișe de avertizare asupra prezentei si toxicității substanțelor utilizate.

 • (9) Tarifele pentru activitatile executate pe domeniul public si la utilizatorii (persoane fizice si juridice) din municipiul Ploiești se aproba in Consiliul Local. Pentru alte metode de combatere decât cele chimice (cum ar fi - ecologice, biologice sau alte metode autorizate pentru care nu au fost aprobate tarife si care necesita alte metodologii de lucru, substanțe, echipamente, dispozitive), tarifele pentru utilizatorii vor fi negociate direct, in raport de complexitatea de execuție a lucrării, cu fiecare in parte.

 • (10) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spatii construite, indiferent de destinație, curți si/sau terenuri virane sau amenajate, unitati de administrare a domeniului public, instituții publice, precum si unitati care au in exploatare rețele tehnico-edilitare, sunt obligate sa asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsectie si deratizare, in baza Programului unitar anual.

 • (11) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale activităților de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 15 - DEZINSECTIA
 • (1) Este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace chimice si alte mijloace (ecologice, biologice), având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții

corespunzătoare de igienă si confort pentru populație si turiști, precum și elinurf^ȘipnJgMdlor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare.

 • (2) Din punct de vedere practic, dezinsectia este de doua feluri:          [fa,-

 • -  preventiva (profilactica), care are scopul de a împiedica înmulțirea si rfepiicOOpaunategior, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, avand caracter permanent^, WSW2

 • -  curativa (terapeutica sau de combatere) in focar, care urmărește

artropodelor din zona si unitatea unde se actioneaza, aceasta realizandu-se la inten^^J^^t^^rlO-14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmata de dezinsectia profilactica.

 • (3) Dezinsectia previne si combate transmiterea unor boli de către insecte, paraziti si acarieni, care pe langa factorul de disconfort pe care il generează, fiind agenti cauzali ai unor pagube economice, sunt si agenti de transmitere la om si animale a unor boli infectioase si parazitare (febra recurenta, meningita, boala Lyme, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritatii ale mucoaselor oculare, toxiinfectii alimentare, viroze, etc).

 • (4) Combaterea parazitilor (căpușe, pureci, păduchi, ploșnițe, etc.) se poate efectua prin tratamente chimice, cu substanțe insecticide specifice pentru aceste tipuri de tratamente, avandu-se in vedere ciclul de înmulțire si dezvoltare al acestora.

 • (5) Combaterea căpușelor in spatiile deschise se executa prin tratamente cu utilaje si metode specifice, prin pulverizarea substanțelor insecticide pe suprafața zonelor verzi (parcuri, locuri de joaca, loc de agrement, etc.) in mediile propice dezvoltării si răspândirii acestora.

 • (6) Perioada de efectuare a tratamentelor de combatere a căpușelor se executa conform Programului unitar stabilit anual, dar in special acolo unde au fost sesizate apariția unor focare.

 • (7) Tratamentele spațiale si tratamentele la sol se vor efectua cu substanțe biodegradabile cu remanenta redusa, in sistem ULV, astfel:

 • - in spatii deschise se vor efectua tratamente spațiale, in perioada de timp in care activitatea de zbor a insectelor este maxima, respectiv seara după apusul soarelui sau dimineața înainte de răsărit, cu utilaje de mare putere montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • - tratamentele la sol se vor desfasura pe parcursul zilei, după răsăritul soarelui, cu aparate purtate de către agenții calificați pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

 • - tratamentele pentru combaterea țânțarilor se vor efectua in perioada când temperaturile sunt propice dezvoltării acestora si se vor executa atat împotriva adultilor, cat si a larvelor.

 • (8) Obiectivele acestei activitati si ale programului unitar de acțiune la care se aplica tratamentele sunt:

 • a)  spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, zonele virane intre blocuri, aliniamentele străzilor, suprafața străzilor);

 • b) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si persoanelor juridice, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • c) spatii deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (unitati de invatamant, spitale, direcții si servicii ale municipiului Ploiești si alte obiective);

 • d) spatiile închise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • e)  spatii deschise - maluri de lacuri si căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare care aparțin municipiului Ploiești;

 • f)  spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice, juridice si asociații de proprietari, când activitatea de dezinsectie se executa cu aparate portabile;

 • g)  spatiile închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (9) Dezinsectia se realizează prin:

 • -   pulverizare in zonele verzi (iarba, garduri vii, arbuști, etc.) si tratamente spațiale de la sol, sub forma de ceata, cu acoperire pe toata suprafața municipiului, in parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor si a muștelor adulte, prin care se asigura distrugerea lor imediata;

  • -  tratamente pentru spatii deschise cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece, pe timp dept ’ aceiași zi cu  tratamentele stradale spațiale de la sol pe suprafața străzilor si suprafața deschi^Șn^)Kp^b(ea privata a persoanelor fizice si persoanelor juridice din municipiul Ploiești;

  • -  tratamentul terestru pentru combaterea larvelor pe terenurile mlasti cămine si canale aferente rețelelor tehnico-edilitare, zone si subsoluri inund

  • -  dezinsectia subsolului, casa scărilor si poduri, după caz la persoane                       „__

  tip condominiu, unde exista unul dintre cele mai mari focare de tantari. Prin atee^feiSîmf^sg^istrug si focarele celorlalte insecte.                                                                   ‘ *

  (10) Dezinsectia se efectuează in:  clădiri • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza municipiului Ploiești;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare (cele aflate in subordinea Consiliului Local - instituții de invatamant, crese, grădinițe, scoli, licee, colegii, direcții, servicii, regii, etc.);

 • c) spatiile comune inchise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol etc.) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociații de proprietari;

 • d) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești: terenurile instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri si oboare si a altor suprafețe noi care vor aparea ca urmare a dezvoltării orașului;

 • e)  spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se realizează de la aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • f)  cămine si canale aferente rețelei edilitare aflate in patrimoniul municipiului Ploiești (alimentare cu apa, canalizare, termofîcare, guri de scurgere);

 • g) clădiri ale operatorilor economici, altele decât cele aflate in subordinea Consiliului Local, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • h) subsoluri umede si inundate;

 • i)  depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica si depozit neconform ecologizat;

 • j)  spatii special amenajate in cartierele de locuințe pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • k) zone unde sunt depistate focare care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor (combatere căpușe si paraziti etc.);

 • l)  spatii inchise ale operatorilor economici cu profil alimentar si ale unitarilor sanitare.

(11) In cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință, numai cu avizul sau la cererea autoritatii contractante.

ART. 16 - DEZINFECTIA
 • (1) Este o metoda a igienei, constând in operațiuni de prevenire si combatere a bolilor infectioase si parazitare la om si animale, urmarindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni.

 • (2) In dezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericida (si/sau tuberculocida), virulicida, fungicida si/sau sporicida.

 • (3) Dezinfectia se efectuează in:

 • a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

 • b) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • c) depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica si depozit neconform ecologizat;

 • d) mijloacele de transport în comun;

 • e) incinta clădirilor instituțiilor de învățământ, spitalelor si instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local;

 • f) locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.


menținerii acestora la un nivel numeric redus.

 • (2) Masurile de combatere sunt:

 • - preventiva (împiedicarea stabilirii rozătoarelor in obiective);

 • - profilactica (indepartarea surselor de apa si hrana pentru rozătoare);

 • - defensiva (amplasarea de statii cu momeli toxice in locații bine definite sau in galeriile existente).

 • (3) Substanțele raticide folosite in acțiunea de deratizare sunt sub forma de baton cerat, pasta sau alte tipuri de momeli propuse de către operator si avizate de Comisia Naționala pentru Produse Biocide.

 • (4) Momelile toxice care se vor amplasa in locurile deschise, aflate in stațiile de intoxicare, trebuie protejate împotriva deteriorării lor, vor fi inscripționate - „pericol de otrăvire”, insotite de semnul „cap de mort”. Se va menționa substanța folosita, antidotul in caz de ingerare accidentala, precum si date de identificare ale operatorului.

 • (5) Se realizează la obiectivele in care este prevăzută si operațiunea de dezinsectie, astfel:

 • a)  spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, zonele virane intre blocuri, aliniamentele străzilor);

 • b) spatii deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (unitati de invatamant, spitale, direcții si servicii ale municipiului Ploiești si a altor obiective);

 • c)  spatiile inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • d) spatii deschise - maluri de lacuri si căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare care aparțin municipiului Ploiești;

 • e)  spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice;

 • f)  spatiile inchise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituții publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • g) acolo unde sunt depistate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor, in spatiile interioare sau exterioare ale clădirilor apartinand persoanelor fizice sau juridice, inclusiv in zonele demolate si/sau nelocuite.

 • (6) Deratizarea se efectuează in:

 • a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

 • b) locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) clădiri ale unităților sanitare si cu profil alimentar, de pe raza municipiului Ploiești;

 • e)  clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare (instituții de invatamant, crese, grădinițe, scoli, licee, colegii, direcții si servicii, etc.);

 • f)  spatiile comune inchise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol si alte asemenea) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociații de proprietari;

 • g) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești: terenurile instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri si oboare si a alte suprafețe noi care vor aparea ca urmare a dezvoltării orașului;

 • h) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice;

 • i)  cămine si canale aferente rețelei edilitare aflate in patrimoniul municipiului Ploiești (alimentare cu apa, canalizare, termofîcare, guri de scurgere);

 • j)  clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • k) subsoluri umede si inundate;

  Lt neconform


 • l)  depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica si^dej: ecologizat; • m) spatii special amenajate in cartierele de locuințe pentru colectarea desej^i [br"menaj^re;

 • n) zone unde sunt depistate focare care pun in pericol sanatatea oamenilq&si/a 'anlHaKlor.^


ART. 18

In calculul suprafețelor pentru spatii închise, atat la activitatea de dez de dezinfecție, se tine cont de coeficientul de 2,5 ni.

ART. 19
 • (1) Activitățile de dez in secție, dezinfecție si deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, au ca obiectiv principal protecția sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de rozătoare și diferite insecte, care sunt purtătoare de boli microbiene și parazitare atât la oameni cât și la animale.

 • (2) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, sunt organizate și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) conservarea si protecția mediului înconjurător;

 • c)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • d) responsabilitatea față de cetățeni;

 • e)  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f)  nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • g) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • h) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a municipiului Ploiești;

 • i)  securitatea serviciului;

 • j)  dezvoltarea durabilă.

ART. 20

Prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 218 /2015;

 • f)  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în caietul de sarcini;

 • i)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat si instruit, în număr suficient.

 • II. DATE TEHNICE


ART. 21

Obiectivele si suprafețele estimate unde se vor executa activitati de d deratizare in municipiul Ploiești, sunt următoarele:

(1) DEZINSECȚIE:

—> ~ 3.290.000 mp. - suprafața zonelor verzi si suprafața foliara din municipiu

Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.010.000 mp.) si cimitire;

—> ~ 202.400 mp. suprafața luciului de apă, cămine si canalizări aferente rete proprietatea municipiului Ploiești;

~ 390.000 mp. suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor de învățământ (școli, grădinițe, creșe) proprietate publică, spitale;

—► ~ 560.000 mp. suprafața spatiilor închise ale instituțiilor de învățământ (școli, grădinițe, creșe) proprietate publică, spitale;

—> ~ 14.030 mp. suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA;

—> ~ 2.226.600 mp. suprafața străzilor din municipiul Ploiești;

—> ~ 28.902.843 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp persoane juridice) - suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se realizează cu aparate portabile;

—> ~ 15.116.850 mp. suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

—> ~ 1.859.000 mp suprafața pârtilor comune inchise ale clădirilor tip condominiu (casa scării, subsoluri, altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

—»~ 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local. —> ~ 198.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

—> ~ 1.500.000 mp. - suprafața spatiilor deschise din domeniul public al municipiului Ploiești pentru combaterea căpușei.

(2) DEZINFECȚIE:

—> ~ 560.000 mp. suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor de învățământ (școli, grădinițe, creșe) proprietate publică, spitale;

—> ~ 198.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 18.150 mp suprafața mijloacelor de transport in comun ale instituției aflate in subordinea Consiliului Local;

—> ~ 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

—> ~ 6.000 mp. suprafața încăperilor din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

—> ~ 14.030 mp. suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA.

 • (3) DERATIZARE:

—> ~ 3.031.200 mp. - suprafața zonelor verzi din municipiul Ploiești (inclusiv Parcul Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.010.000 mp.) si cimitire;

—> ~ 20.000 mp. suprafața cămine si canalizări aferente rețelelor edilitare din proprietatea municipiului Ploiești;

—> ~ 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

—> ~ 223.200 mp. suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor de învățământ (școli, grădinițe, creșe) proprietate publică, spitale;

—> ~ 390.000 mp. suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor de învățământ (școli, grădinițe, creșe) proprietate publică, spitale;

—> ~ 14.030 mp. suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA;

—> ~ 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

- 80.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului


—> ~ 842.000 mp suprafețele pârtilor comune inchise ale clădirilor tip condominiu altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

—> ~ 28.902.843 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp perso spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când cu aparate portabile;

 • (4) Suprafețele se pot modifica anual, in raport de evoluția suprafețelor

CAPITOLUL IV. INDICATORI DE PERFORMANTA

ART. 22 INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatori de performanta generali

Realizați in anul

/. Contractarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a) Număr total de contracte incheiate la persoane fizice si juridice, raportat la numărul de solicitări primite

100%

al) număr de contracte incheiate cu persoane fizice

a2) număr de contracte incheiate cu persoane juridice

2. Masurar ea, facturarea si încasarea contravalorii prestațiilor

a) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

b) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

c) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

d) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

e) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinfectie pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

f) Valoarea totala a facturilor încasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise

100%

fl) valoarea facturilor încasate de la Primăria Municipiului Ploiești

f2) valoarea facturilor emise către Primăria Municipiului Ploiești

f3) valoarea facturilor încasate de la persoanele fizice si juridice

f4) valoarea facturilor emise către persoanele fizice si juridice

g) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind facturarea raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

gl) număr de sesizări fondate primite de la persoane fizice

g2) număr de sesizări fondate primite de la persoane juridice

3. îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

a) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, ca urmare a culpei acestuia, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

4. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare                                                       -

a) Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la

numaiji^^alMA

?M00%

sesizări fondate primite

b) Numărul total de sesizări fondate primite

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 7 zile

e) Numărul de sesizări soluționate in maxim 14 zile

-

Zj. / țL^

CAPITOLUL V. DURATA CONCESIUNII

ART. 23

Durata prezentului contract este de 8 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ART. 24

Executarea contractului va incepe numai după constituirea garanției de bună execuție pentru primul an de concesionare, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate de operator si decontate din bugetul local.

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚII REFERITOARE LA REALIZAREA SERVICIULUI

ART. 25

Operatorul care prestează activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare are următoarele obligații:

 • (1) Operatorul împreuna cu municipiul Ploiești va actualiza anual, Programul unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini).

 • (2) Pentru buna organizare și urmărire a execuției serviciilor, înainte de începerea operatiuniilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la obiectivele din Programul unitar de acțiune, sa notifice, in scris, Municipiul Ploiești - serviciul care monitorizează aceste activitatii si sa aduca la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • - tipul operațiunii ce urmeaza a se efectua;

 • - perioada efectuării tratamentelor (data si intervalul orar, in special pentru locurile de joaca, parcuri, locuri de agrement, etc.);

 • - substanțele utilizate, gradul de toxicitate al acestora;

 • - masurile de protecție ce trebuie luate, in special cu referire la copii, batrani, bolnavi, albine, animale si păsări.

 • (3) Operatorul trebuie sa stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data si ora începerii tratamentelor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la obiectivele din Programul unitar de acțiune, in spatiile închise si pe suprafețele deținute de aceștia si sa comunice gradul de toxicitate a substanțelor utilizate si masurile de protecție ce trebuie luate, stabilind, de comun acord cu aceștia, data si intervalul orar de efectuare a tratamentului.

 • (4) La începerea activitatii, reprezentantul operatorului este obligat sa se legitimeze si sa ia toate masurile necesare in vederea efectuării serviciilor in condiții optime, iar la terminarea acestora, se solicita utilizatorului (persoana fizica si/sau juridica), confirmarea efectuării prestației, prin încheierea unui document de lucru.

 • (5) Conform Programului unitar de acțiune din Regulamentul serviciului public de salubrizare aprobat prin H.C.L. 218/2015 si întocmit in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015, documentele de lucru sunt confirmate de către:

 • -  reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatile realizate de operator (delegatul beneficiarului) pentru spatiile deschise din domeniul public si privat;

  - reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatile realizate de operator pentru spatiile deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si jurj^i         ul in care

  tratamentul de dezinsectie pentru combaterea țânțarilor se executa de pe alini                   cailor

  publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ^fdîc^-^          izeaza  iii Ploiești


concomitent ceata calda si rece;

 • -  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanți pentru spatii deschise din proprietatea acestora, in cazul executării tratani aparate portabile, precum si pentru tratamentele de deratizare;

 • -   reprezentanții instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al pentru spatii comune inchise ale clădirilor acestora. In cazul in care nu este posibila prezenta unui reprezentant al instituției publice, documentul de lucru se confirma de către reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatiile realizate de operator.

 • (6) In cazul in care persoanele fizice sau juridice refuza sa permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice (conform Programului unitar anual) de dezinsectie si/sau deratizare, ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești pentru luarea măsurilor legale.

 • (7) In cazul in care in urma unui tratament efectuat se aduce o dauna imediata, vizibila, propietatii beneficiarului, acest fapt va fi menționat in documentul de lucru incheiat cu operatorul si va fi comunicat in mod expres concedentului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor si viețuitoarelor.

 • (8) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sanatatii oamenilor si viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplica tratamentul, daca s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, daca nu s-au luat masurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

ART. 26
 • (1) Urmărirea modului de execuție al lucrărilor se va face de către delegații beneficiarului, conform art. 25, alin. 5, care prin semnarea documentelor de lucru (procese - verbale de recepție) vor confirma modul și execuția acestor lucrări.

 • (2) După executarea serviciilor, reprezentantul operatorului va intocmi procese verbale in care se vor menționa, suprafețele pe care s-au executat aceste activitati, cantitatile si substanțele utilizate si alte recomandări necesare, pe care le va prezenta persoanei de contact (persoana fizica si/sau juridica), in vederea confirmării. Un exemplar al procesului verbal va ramane la persoana de contact, urmând ca in baza acestuia si a documentului fiscal sa se faca plata serviciilor prestate.

 • (3) Recepția finala se va face la terminarea flecarei acțiuni de tratament, iar rezultatele si observațiile se vor consemna in procesul verbal.

 • (4) Plata serviciilor se va efectua de către concedent, conform Programului unitar de acțiune, in baza procesului verbal de recepție centralizator, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din procesele verbale zilnice.

ART. 27

Serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor desfasura in baza Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini), cu respectarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației, aprobate prin O.M.S. nr. 119/2014, dar si cu respectarea următoarelor cerințe:

- serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare programate conform Programului unitar de acțiune, se vor desfasura simultan in 10 zone, care cuprind suprafețele domeniului public si privat al municipiului Ploiești, suprafețele spatiilor deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice, clădiri ale instituțiilor publice, spatii comune inchise ale clădirilor persoane fizice si juridice de tip condominiu (casa scării, subsoluri uscate,etc.) si se vor desfasura pe întreaga suprafața a municipiului si la toti utilizatorii, intr-un termen de maxim 10 zile, pentru fiecare tip de activitate in parte. Datorita

complexității serviciilor care trebuie sa se desfasoare simultan pe toata suprafața municipiului Ploiești este necesar a se folosi un număr de echipe si utilaje suficiente;

istincte careIn acest sens, acțiunile se vor desfasura simultan in 10 zone, fiind ne

vor presta activitatile pe categorii de utilizatori, astfel:

Dezinsectie:

Pentru tratamente la sol cu utilaje portabile pe suprafețele dese privat, in clădiri ale instituțiilor publice din subordinea consiliului Local:           ___

o pe fiecare zona se folosește cate o echipa, care va acționa in timpu J^fS^^fportabile si un mijloc de transport (10 echipe, la care se mai adauga un număr de 7 edîîpcTpentru a acoperi suprafețele la instituțiile publice la interior, cat si o parte din suprafața domeniului public si privat al municipiului Ploiești).

o pentru părțile comune ale clădirilor tip condominiu, case si agenti economici, se va folosi minim cate o echipa si un mijloc de transport (10 echipe, care actioneaza pentru suprafața pârtilor comune închise ale clădirilor tip condominiu din proprietatea persoanelor fizice si suprafața spatiilor deschise ale persoanele fizice si juridice).

Pentru tratamentele cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda, cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV)., echipele vor acționa in intervalul orar 22,00-04,00 (20 utilaje, in fiecare zona cate 2 utilaje care va acoperi suprafața străzilor si suprafețele din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice).

Dezinfectie:

o se va efectua de către echipele care executa activitatea de dezinsectie, nefîind, prin obiectivele supuse acțiunii pentru suprafețele de la interiorul imobilelor, o activitate care sa fie restricționată de condițiile meteorologice si de regula se va efectua in paralel cu acțiunea de dezinsectie.

-  Deratizare:

Se va folosi personalul menționat la activitatea de dezinsectie:

o pentru combaterea rozătoarelor pe suprafețele deschise ale domeniului public si privat, clădiri ale instituțiilor publice din subordinea consiliului Local, pe fiecare zona se folosește cate o echipa care va acționa in timpul zilei cu un mijloc de transport (10 echipe, la care se mai adauga un număr de 7 echipe pentru a acoperi suprafețele la instituțiile publice la interior, cat si o parte din suprafața domeniului public si privat al municipiului Ploiești).

o pentru părțile comune ale clădirilor tip condominiu, case si agenti economici, se va folosi minim cate o echipa si un mijloc de transport (10 echipe care actioneaza pentru suprafața pârtilor comune închise ale clădirilor tip condominiu din proprietatea persoanelor fizice si suprafața spatiilor deschise ale persoanele fizice si juridice).

ART. 28

Obiectivele operatorului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Ploiești sunt:

 • - cunoașterea zonei si a locului unde se executa activitatile;

 • - stabilirea vectorilor din zona unde se executa activitatile;

 • - determinarea nivelului de infestare (operatorul va prezenta in oferta tehnica, propria soluție de determinare a nivelului de infestare);

 • - stabilirea substanțelor si a concentrației care se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusa, pentru ca tratamentele aplicate sa nu aiba efecte nocive asupra cetățenilor, solului, apei si sa nu persiste ca elemente poluante;

 • - pregătirea afișelor pentru avizarea populației si inclusiv asupra toxicității substanțelor utilizate, acestea vor conține in mod obligatoriu perioada (intervalul orar) in care se executa activitatea;

 • - instruirea agentilor care executa activitatea;

  - personalul operatorului care deservește mijloacele de transport a substanțelor trebuie sa fie bine instruit, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze pesticide sau              traseu;- ambalajele substanțelor folosite in desfasurarea activitatilor de de deratizarei se vor preda, prin grija operatorului, la o societate autorizata pent neutralizării.

ART. 29 DOTAREA TEHNICO MATERIALA

(1) Operatorul are obligația de a-si dimensiona parcul auto, utilajele si echigȘ^ient'^lCj ecum si personalul calificat, conform cerințelor minimale ale documentației de atribuire, asdfefiiîidat sa asigure desfasurarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in condiții corespunzătoare pe raza municipiului Ploiești, pe toata perioada derulării contractului, cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.

(2) Dotări minime solicitate ofertantului, necesare in vederea desfășurării activitatilor sunt:

 • -  utilaje portabile generatoare de ceata rece, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV);

 • -  utilaje portabile (pulverizatoare) generatoare de ceata calda, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV);

 • -  utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda, cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV). Acestea vor fi amplasate pe autovehicule, dotate cu rezervoare pentru substanța de lucru, cu volum de minim 300 1, sistemul de dispersie a soluției de lucru va fi automatizat (lungimea minima a jetului de soluție sa fie 20-30 m), permițând acționarea brațului in plan vertical si orizontal. Aparatul va fi cu turbina centrifuga, orientarea terminal flexibila a acestuia va permite mișcarea pe orizontala si pe verticala.

 • -   mijloace de transport (autovehicule), pe care sunt amplaste utilajele autopurtate de capacitate mare;

 • -   mijloace de transport (autovehicule), pentru utilaje portabile, echipamente/personal de execuție;

 • -   materiale de avertizare si informare privind desfasurarea activitatilor;

 • -  echipamente de protecție, care vor respecta cerințele in domeniu, conform normativelor aflate in vigoare, vor fi individualizate si inscripționate cu denumirea societății prestatoare.

ART. 30

Ofertantul va face dovada ca deține următorul personal minim solicitat:

 • a) Agenti calificați si instruiri conform legislației in vigoare pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

 • b) Responsabil de contract - acesta va răspunde de derularea contractului, intocmirea documentelor de lucru zilnice si periodice, va tine legătură pemanenta cu serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești (instituție care monitorizează activitarile realizate de operator, pentru respectarea clauzelor contractuale si a indicatorilor de performanta), va avea pregătire profesionala si va fi calificat in domeniul serviciilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, conform legislației in vigoare;

 • c) Medic veterinar - acesta trebuie sa fie atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de deratizare, va stabili masurile necesare in cazul apariției unui focar, precum si modul de lucru si masurile pentru prevenirea accidentelor in caz de ingerare a substanțelor si asigurarea antidotului;

 • d) Biolog - acesta va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de dezinsectie si dezinfectie, va lua toate masurile necesare in cazul apariției unor focare, va stabili calendarul precis, adecvat operațiunilor, in vederea întreruperii ciclului de varsta prin incubarea larvelor sau prin înmulțirea insectelor si parazitilor;

 • e) Inginer de mediu - acesta va stabili si urmări respectarea normelor de utilizare a substanțelor, pe tipuri de locații si activitati, va analiza cauzele si efectele problemelor de mediu in desfasurarea activitatilor,va concepe sisteme de protecția mediului si de remediere a zonelor contaminate;

 • f)  Inginer/subinginer mecanic - acesta va răspunde de buna funcționare si întreținerea echipamentelor, utilajelor si a parcului auto, va tine evidenta orelor de funcționare a utilajelor, va

verifica sistemul GPS pentru autovehiculele pe care sunt amplasate utilajele de capacitaț are, va oferi informațiile tehnice specifice pentru fiecare utilaj sau echipament.


ART. 31

Ofertantul va prezenta obligatoriu certificate de calificare si instruire pe|t^pdW.^ la art. 30 pct. a) si b), emise de instituții abilitate, in conformitate cu legislația irL^oar^^f

Certificate de calificare profesionala pentru ocupația de agent DDD, elifcra^in'eoi prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, actualizata^/?4/^v

Certificate de instruire profesionala, eliberate in conformitate cu prevederi art. 30 lit. c), d), e), f).

1225/24.12.2003, actualizat, privind aprobarea metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena (conform prevederilor art. 1, punctul 3, litera e,);

- Documente eliberate de instituțiile abilitate (diplome, atestate), pentru personalul menționat la


ART. 32 Obiective de ordin economic:

 • (1) Operatorul va urmări sa realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru intreaga perioada de derulare a contractului.

 • (2)  Structura si nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costurile efectiv ale prestației si vor fi intocmite si prezentate in conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizarea localităților.

 • (3) Tarifele pentru activitățile specifice se pot ajusta/modifica anual, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, la solicitarea operatorului, in raport cu evoluția parametrului de ajustare, insotit de documentația de fundamentare a tarifelor (indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica pentru servicile de apa-canal-salubritate).

 • (4) Operatorul va realiza investițiile propuse pentru protejarea mediului, sanatatii populației si in folosul comunității.

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚII REFERITOARE LA PROTECȚIA MEDIULUI

ART. 33
 • (1) Obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si cele derivate din activitatile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto, sunt in sarcina exclusiva a operatorului.

 • (2) Acolo unde nu se Îndeplinesc prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, se vor aplica sancțiuni corespunzătoare.

ART. 34
 • (1) Modul de protecție a mediului:

 • - se au in vedere efectele asupra resurselor de apa subterana, prin reducerea consumului excesiv de substanțe toxice, colectarea tuturor recipientelor folosite si predarea acestora la o unitate de preluare a deșeurilor toxice;

 • - evitarea poluării solului;

 • - evitarea efectelor nocive asupra florei si faunei, prin masuri de protecție;

 • - evitarea efectelor negative asupra vieții sociale si economice a populației;

 • - evitarea depășirii nivelului de poluare fonica.

 • (2) In vederea reducerii efectelor negative asupra mediului inconjurator, ofertantul va prezenta un studiu de impact al dotărilor tehnice (mașini si utilaje), solicitate si utilizate pe toata perioada contractului, precum si a substanțelor folosite de acesta.

CAPITOLUL VII. CUANTUMUL GARANȚIILOR

ART. 35 Garanția de buna execuție a contractului                               ™
 • (1) Cuantumul garanției de buna execuție va fi in procent de 10%^^conț^vriikWd^anuala, fara TVA, a serviciilor prestate, aprobata de Consiliul Local al Municipiul^ gloieQi^țMți sjgispare de garanție bancara. Societățile care fac dovada ca sunt IMM-uri, beneficiază dfflo®edu^f^|. 5pWf

 • (2) Executarea contractului va incepe numai după constituirea garantîâRde Euha^ex^s^Se pentru primul an de concesionare, care va fi in cuantum de 10% din contravaloarea î^aM.y^a'-^^îciilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie, realizate conform Programului unitar de actiune_^siMe€ontate de la bugetul local.

(2) Contravaloarea anuala a servicilor prestate va li stabilita, anual, prin Hotarare de Consiliu Local al Municipiului Ploiești.

 • (4) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, concedentul are obligația de a notifica concesionarul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiești, acordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele lucratoare. In caz de nesolutionare in termenul stabilit, acesta din urma are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție.

 • (5) Concedentul are obligația de a restitui anual scrisorile de garanție bancara daca si-a Îndeplinit obligațiile contractuale in anul pentru care a fost emisa sau in termen de 10 zile lucratoare de la indeplinirea tuturor obligațiilor contractuale la expirarea acestuia.

ART. 36 Garanția de participare
 • (1) Cuantumul garanției de participare este de 1% din valoarea estimata a contractului fara TVA, respectiv din suma de 67.794.704 lei.

 • (2) Societățile care fac dovada ca sunt I.M.M.-uri, beneficiază de o reducere de 50%.

CAPITOLUL VIII. REDEVENȚĂ

ART. 37
 • (1) Pentru serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare concesionat, concesionarul va plăti o redevență în cuantum de 5% din venitul anual brut provenit de la toți utilizatorii serviciului din municipiul Ploiești (persoane fizice si juridice), care se va achita in 2 (două) rate semestriale egale, pană la data de 15.07, respectiv 15.01 ale fiecărui an, pe întreaga durată a contractului de concesiune.

 • (2) Pentru serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare concesionat, concesionarul va plăti o redevență în cuantum de 5% din venitul anual provenit din activitatile decontate de la bugetul local, care se va achita prin rețineri proporționale din valoarea fără T.V.A. a fiecărei facturi fiscale emise la plată către concedent si încasata de concesionar, pe întreaga durată a contractului de concesiune.

 • (3)   Plata redevenței totale se va face în contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Codul unic de înregistrare al Municipiului Ploiești este RO 2844855.

 • (4) Redevență plătită în condițiile contractului de delegare de gestiune reprezintă creanța bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare.

 • (5) In cazul în care, pe perioada derulării contractului de delegare de gestiune, concesiunea devine grevata de regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevență stabilită.

CAPITOLUIIX. SANCȚIUNI

ART. 38

(1) Pentru executarea necorespunzatoare a serviciilor prevăzute in contract sau neexecutarea unor operațiuni din program sau din contractele cu populația (asociații de proprietari/locatari, persoane

fizice) agenti economici, instituții publice, se vor aplica prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr. 218/2015, Anexa 1 si prevederile H.C.L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodari        j£atii, precum

si constatarea faptelor ce constituie contravenție, ori de cate ori este nev prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.


CAPITOLUL X. IMPACTUL SOCIAL AL CONCESIUNII


ART. 39

Obiectivele pe care trebuie sa le atingă activitatile de dezinsectie, dezinfeci obiectul concesiunii, sunt următoarele:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)j^n vedere


£are, care fac


e)


f)


îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

promovarea calității și eficienta activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare; dezvoltarea durabilă a serviciilor;

promovarea programelor de dezvoltare si reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianual a investițiilor;

protecția si conservarea mediului înconjurător, cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare si a sanatatii populației;

respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare localităților.


la salubrizare


CAPITOLUL XI. RISCURILE CONCESIUNII

ART. 40

Operatorul are obligația sa isi asume toate riscurile organizării activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si răspunderea asupra desfășurării întregii activitati ce fac obiectul concesiunii.

CAPITOLUL XII. MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OFERTANTULUI:

ART. 41

Ofertantul va prezenta in documentația de oferta, concepția proprie privind modalitatea de organizare si funcționare a serviciului, referiri la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, precum si la investițiile privind protejarea mediului, sanatatii populației si in folosul comunității.

CAPITOLUL XIII. RELAȚIA CU ALTE AUTORITATI PUBLICE

ART. 42

Operatorul va avea relații cu:

 • -  Agenția Naționala de Reglementare a Serviciilor Comunitare, care l-a licențiat pentru serviciul ofertat;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului, de unde va primi autorizație de mediu ale cărui obiective vor fi monitorizate in permanenta;

 • -  Direcția de Sanatate Publica Prahova, care ii va monitoriza calitatea prestării serviciilor in municipiului Ploiești si a respectării Normelor sanitare de păstrare a substanțelor de combatere;

Consilii Locale din comunele Învecinate, pentru a stabili planuri de executare a serviciului la limita de hotar intre municipiul Ploiești si comune.

CAPITOLUL XIV. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ART. 43

Operatorul serviciului va lua următoarele masuri:

 • a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana, fara ca aceasta ș^Weetezc' cofjpQuitatea

serviciului;                                                                    BSîSl \ *\

 • b) asigurarea echipamentului de protecție pentru fiecare funcție in parte, Sptri^^Smajwului in vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care executa servfe^\si^tolbs^Ste/|iL^tantc toxice;

 • c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrator/angajat;

 • d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;                              -

 • e) asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor invalidate;

 • f) asigurarea curățirii, spălării si dezinfectării mașinilor si recipientelor folosite;

 • g) asigurarea condițiilor de igiena personala la ieșirea din schimb.

 • h) sa folosească personal calificat in domeniul.

 • i) sa protej eze mediul înconjurător.

CAPITOLUL XV. DSPOZITII FINALE

ART. 44

Prezentul caiet de sarcini a avut la baza următoarele prevederi legale:

Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicata si actualizata;

Hotararea de Guvern nr. 71/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

Hotărârii de Guvern nr. 834/22.07.2009, privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006;

O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

 • -  Ordinul nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Ordinul nr. 111/2007 al Autoritarii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul nr. 1517/2009 al Ministerului Finanțelor Publice, privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in Romania, actualizat;

 • -  Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației;

 • -  Regulamentul de organizare si funcționare al serviciului de salubritate in municipiul Ploiești aprobat prin H.C.L nr. 218/2015.

. Fisa de ivitatileART. 45 îndreptarul tarifelor solicitate

Tarifele vor fi calculate si întocmite potrivit Ordinului A.N.R.S.C. nr. fundamentare insotita de memoriul tehnico-economic justificativ pentru stabilirea specifice serviciului se va prezenta pentru fiecare operațiune in parte, după cum

/

ori tantari

Nr. crt.

Activitate si locație

Unitate de măsură

Talifii

faraAt > TVA)X

DEZINSECTIE

1.

Spatii deschise din dom. public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața străzilor, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

10

Obiective program unitar - Tip veci

2.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule.

mp

8

3.

Spatii Închise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

6

4.

Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol).

mp

4

5.

Cămine si canale aferente rețelelor apa canal, energie termica, etc.

mp

4

6.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile

mp

3

7.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

2

Obiective program unitar - Alti

8.

Combatere căpușe si alti parazit! - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

4

9.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp

3

10.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mp

2

11.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

12.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp

2

TOTAL 1

50


DEZINFECTIE

13.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

ff<^/_—

____ \ *\

M v \

14.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unit. De invatamant si alte instituții publice).

mp

c: r 'i ufe Vokc

)VA.

U '^'7

15.

Mijloace de transport in comun.

mp

3

16.

încăperi din cadrul condominiilor prevăzut cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

mp

3

17.

Locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

2

18.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice, care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

2

TOTAL 2

20

DERATIZARE

19.

Spatii deschise din dom. Public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

5

20.

Spatii speciale amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

4

21.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

4

22.

Cămine si canale aferente rețelelor, apa canal, energie, etc.

mp

4

23.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

5

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

25.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

2

26.

Spatii închise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

_

S. 2 'A

27.

Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu

mp

Ba

-fc '6

Iw .f \$J

TOTAL 3

j u k

30

TOTAL GENERAL (TI + T2 + T3)             " "

100

Colectivul de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației in vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public

 • 1. George Pana - membru - consilier local;

 • 2. Radu Mateescu - membru - consilier local;

 • 3. Gheorghe Sarbu - membru - consilier local;

 • 4. Gheorghe Constantin Minea - membru - consilier local;

 • 5. Paulica Dragusin - membru - consilier local;

 • 6. Nicoleta Craciunoiu - membru - Director Executiv - Direcția Economica;

 • 7. Carmen Radu - membru - Director Executiv Adjunct - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • 8.  Cătălin Dobrescu - membru - Sef Serviciu - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • 9. Vasile Ionescu - membru - Director Tehnic - R.A.S.P. Ploiești;

 • 10. Florentin Ilie - secretar - Sef Birou - R.A.S.P. Ploiești.

1

Datele sunt calculate în conformitate cu Art. 6 din Legea 346/2004, modificată și completată prin OG 27/2006.

2

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. In cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.

3

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; sub contractant.

4

Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.