Hotărârea nr. 119/2016

Hotãrârea nr. 119 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere”

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 119


privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Pană George și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune completarea Hotătârii Consiliului Local nr.6/2013 în desfășurarea activității Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere, începând cu data de 01.05.2016;


luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 05.04.2016;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.l09/28.06.2002 privind înființarea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”;

ținând seama de prevederile art.20, alin.l, literele d) și e) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, actualizată;

in temeiul art.36, alin.2, lit.c) și a art 36 alin. 4 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Aprobă completarea Anexei nr.l pct.A „Tarifele pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor de agrement către terți” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/2013, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Tarifele aprobate includ TVA și se aplică începând cu data de 01.05.2016.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2013 rămân neschimbate.

Art. 4. Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


ANEXA


Nr.

Crt.


Denumire tarif

folosire teren în zona D în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică(01 aprilie - 30 septembrie) folosire teren în zona D în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică(01 octombrie - 31 martie) folosire teren - 17.000 mp în vederea desfășurării de activități sportive și de agrementPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, așa cum este organizată și funcționează, are un obiect de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

în zona Plajă nu există unități proprii de alimentație publică, deși există solicitări de desfășurare a unor astfel de activități în această zonă din partea agenților economici.

Având în vedere faptul că la momentul actual, în zona Parc, se aplică, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/2013, un tarif diferențiat reprezentând contravaloare folosire teren în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică pentru cele două perioade de funcționare: vară (01 aprilie - 30 septembrie)/iamă (01 octombrie-31 martie) pentru zona A și, respectiv zonaB, iar în zona Plajă nu există aprobat decât un singur tarif pentru astfel de activități - tariful pentru zona C, a apărut necesitatea aprobării pentru această zonă a două tarife, diferențiate: pentru zona C și pentru zona D, în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică, în funcție de zona în care agenții economici își desfășoară activitatea, precum și în funcție de numărul de vizitatori aferent fiecărei zone.

De asemenea, având în vedere că în anii precedenți au existat solicitări din partea agenților economici care doresc să desfășoare activități sportive și de agrement și ținând cont de faptul că Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” dispune de o suprafață delimitată de teren de aproximativ 17.000 mp, în zona Parc,

impune aprobarea unui tarif de folosire a terenului în acest scop.       #          \

ffn tiif /O /Z.

Menționăm că, datorită numărului mare de solicitări venite din partea agejtțilifrt economici care doresc să desfășoare activități de alimentație publică sâui^&fftăți^ sportive și de agrement, este necesar sa se adopte in regim de urgența taritele^opjașe*8 în anexa ce face parte din prezenta hotărâre.

în temeiul art.36 alin 4 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată, Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale și având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor și folosirea bunurilor administrate de către Administrația Parcului Memorial ” Constantin Stere” Ploiești.

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii ; Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/2013, privind stabilirea tarifelor

pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 109 / 28.06.2002 prin care se înființează Serviciului Public «Administrația Parcului Memorial ” Constantin Stere” Ploiești » precum și faptul că întreținerea grădinii zoologice, a spațiului verde și a zonelor de agrement (lac, locuri de joacă) presupune cheltuieli ridicate, se impune asigurarea unor venituri proprii care să acopere o parte din cheltuielile ocazionate de aceste activități.

în anul 2015, în zona Plaja - Poarta 1, a fost asfaltată parcarea aflată în imediata vecinătate, dar în acestă zonă nu există unități proprii de alimentație publică, deși există solicitări de desfășurare a unor astfel de activități în această zonă din partea agenților economici.

La momentul actual, în zona Parc, se aplică, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/2013, un tarif diferențiat reprezentând contravaloare folosire teren în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică pentru cele două perioade de funcționare: vară (01 aprilie - 30 septembrie)/iamă (01 octombrie -31 martie) pentru zona A și, respectiv zona B, iar în zona Plajă nu există aprobat decât un singur tarif pentru astfel de activități - tariful pentru zona C.

Astfel, în Plajă, a apărut necesitatea aprobării a două tarife, diferențiate: pentru zona C și pentru zona D în funcție de zona în care agenții economici își desfășoară activitatea în vederea funcționării teraselor cu. profil de alimentație publică, precum și în funcție de numărul de vizitatori aferent fiecărei zone.

Tarifele propuse corespund fiecăreia dintre cele două perioade de funcționare: vară (01 aprilie - 30 septembrie)/iamă (01 octombrie - 31 martie) și vizează folosirea terenului în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică în zona D, conform planului anexat.


și ținând cont de faptul că Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” dispune de o suprafață delimitată de teren de aproximativ 17.000 mp, în zona Parc, suprafață care în acest moment nu este exploatată din punct de vedere turistic, se impune aprobarea unui tarif de folosire a terenului în acest scop.

Menționăm că, datorită numărului mare de solicitări venite din partea agenților economici care doresc să desfășoare activități de alimentație publică sau activități sportive și de agrement, este necesar să se adopte în regim de urgență tarifele propuse în anexa ce face parte din prezenta hotărâre.

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și acualizată, Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale și având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor și folosirea bunurilor administrate de către Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești.


AVIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economică,

Director Executiv

Nicoleta Craciunoiu


Serviciul Agrement, Iacob NicoletaDirecția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv

Georgiana Popa


Uo _    f

‘«zF??—j

4—^x--..ttn di

c      o»   ir      —


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA SE SPECIALITATE NR.l


v O/ wtâNtim \°A l'W  /

V..VAy

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2013 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”.

SECRETAR,

Dragulea Sanda

OS.Q^&ofQ