Hotărârea nr. 118/2016

Hotãrârea nr. 118 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între municipiul Ploieşti – România şi oraşul Aspropyrgos – Republica Elenă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între municipiul Ploiești - România și orașul Aspropyrgos - Republica Elenă

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Cristian Mihai Ganea, Viceprimar cu atribuții de Primar, și a Consilierilor Locali Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan și Radu Socoleanu, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Ploiești și Orașul Aspropyrgos - Republica Elenă;

luând în considerare Hotărârea nr. 516/15.12.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind preluarea atribuțiilor Primarului municipiului Ploiești de către domnul Viceprimar Cristian Mihai Ganea;

având în vedere avizul nr. H2-1/1368/30.03.2016 al Ministerului Afacerilor Externe și avizul nr. 32449/06.04.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

ținând cont de Raportul Comisiei nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 8.04.2016;

în temeiul prevederilor art. 11, alin. (3), ale art. 16 și art. 36, alin. (2), (7) și (8), ale art. 39, alin. (1) și ale art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înțelegerea de Cooperare între Municipiul Ploiești din România și Orașul Aspropyrgos din Republica Elenă, prezentat în anexa care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2. (1) Delegația Municipiului Ploiești care va participa la eveniment, va fi compusă din Consilieri Locali.

(2) Contravaloarea cheltuielilor aferente deplasării va fi suportată de fiecare consilier.

Art. 3. Membrii din executiv care vor asigura buna desfășurare a evenimentului, vor fi desemnați prin dispoziția Viceprimarului cu atribuții de Primar.

Art.4. Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar să semneze înțelegerea de Cooperare prevăzută la Articolul 1, pentru și în numele Municipiului Ploiești.

Art.5. Direcția Comunicare, Relații Publice, prin Compartimentul Organizare Evenimente, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești astăzi, 11 aprilie 2016

Președinte de ședință, Gheorghe Simii


Contrasemne

Sirnon:


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între


Municipiul Ploiești - România și Orașul Aspropyrgos - Republica Elenă

Urmare a discuțiilor purtate cu dl. Deputat Dragoș Gabriel Zisopol, Președinte al Uniunii Elene din România, referitor la Zilele culturii româno - elene, care se vor desfășură anul acesta în luna mai, la Atena, autoritățile locale au primit propunerea ca Municipiul Ploiești să stabilească o relație de înfrățire cu Orașul Aspropyrgos.

Ținând cont de faptul că în Aspropyrgos există o importantă comunitate de români (având școală cu predare în limba română), precum și de similitudinile profilului economic al ielor două orașe, autoritatea administrației publice a Municipiului Ploiești și-a manifestat interesul de a se implica în realizarea unei colaborări mai ample cu municipalitatea din Aspropyrgos.

înțelegerea de cooperare între Municipiul Ploiești din România și Orașul Aspropyrgos din Republica Elenă prevede conlucrarea în următoarele domenii: administrație, economie, educație, sănătate, cultură, turism, sport, infrastructură, mediu.

Având în vedere legislația în vigoare, textul înțelegerii a fost transmis spre avizare direcției de specialitate a Ministerului Afacerilor Externe și direcției de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Urmare a celor prezentate și având în vedere îndeplinirea condițiilor de avizare, în temeiul art. 11, alin. 3, al art. 14 și art. 36, alin. 7, lit. b) și c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006, propunem prezentul proiect de hotărâre Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre aprobare.

Cristian Mihai Ganea,

Viceprimar cu atr


Primar


Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport


Președinte Marilena Stanciu

Secretar Sanda Drăgulea ^

Iolanda Băzăvan //n

Iolanda Băzăvanînfrățirea/cooperarea presupune angajamentul localității prin intermediul autorităților locale. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că înfrățirea este o acțiune care trebuie supusă spre avizare Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și Consiliului Local, spre aprobare.

Primăria Municipiului Ploiești, pornind de la relațiile de lungă durată pe care le menține cu comunitatea locală a Uniunii Elene din România, prin Președintele acesteia, dl. Deputat Dragoș Gabriel Zisopol, precum și ca urmare a discuțiilor purtate la începutul lunii februarie pe tema proiectului Zilele culturii româno-elene, și-a propus să deschidă noi oportunități de cooperare în domenii ca: administrația, economia, educația, sănătatea, cultura, turismul, sportul, infrastructura și mediul.

Zilele culturii româno - elene, care se vor desfășura anul acesta în luna mai, la Atena, reprezintă o ocazie deosebită pentru ca cele două culturi și tradiții să se îmbine armonios. Astfel, la acest eveniment de marcă, municipiul Ploiești intenționează să fie prezent prin intermediul unor oameni de valoare ai Teatrului “Toma Caragiu”, ai Filarmonicii “Paul Constantinescu”, precum și ai Casei de Cultură “I.L. Caragiale”, care să exprime, sub diverse forme artistice, caracterul unic și tradițiile culturii românești, în general, și ale celei ploieștene, respectiv prahovene, în special.

Cu această ocazie, autoritățile municipiului Ploiești doresc să semneze o înțelegere de Cooperare cu reprezentanții Orașului Aspropyrgos. Semnarea acestei înțelegeri reprezintă oportunitatea de a crea un cadru propice aprofundării relațiilor dintre cele două orașe, care să includă atât autoritățile administrației publice locale, cât și companii, asociații, centre culturale, sportive, de învățământ.

întrucât evenimentul se desfășoară în perioada 13-16 mai 2016 și având în vedere timpul limitat pentru realizarea tuturor pregătirilor pe care le presupune un astfel de protocol, se impune aprobarea în regim de urgență a prezentului proiect de hotărâre.

Cheltuielile necesare deplasării delegației vor fi suportate din bugetul local, contul 51.02.20, capitolul “Promovarea imaginii municipiului Ploiești”, aprobat prin HCL nr. 47/01.02.2016.

Menționăm faptul că proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Ploiești - România și Orașul Aspropyrgos - Republica Elenă a primit avizele favorabile emise de Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Drept Internațional și Tratate, prin adresa nr. H2-1/1368/30.03.2016, respectiv de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresă nr. 32449/06.04.2016.


Director Executiv, Alina MihaelaȚstrăte

Vizat,

Direcția Economică , Director Executiv Nicoleta CrăcVunoiu


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv,

Georgiana Popa


întocmit,

Consilier

Raluca Adam

Nr. 417/07.04.2016


România Municipiul Ploiești


ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL PLOIEȘTI - ROMÂNIA ȘI ORAȘUL ASPROPYRGOS - REPUBLICA ELENĂ

O

Municipiul Ploiești, Județul Prahova, din România și orașul Aspropyrgos din Republica Elenă, denumite în continuare Părți,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între statele lor,

Fiind interesate de consolidarea și diversificarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre Părți, ca și de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale,

Convinse de faptul că această nouă formă de cooperare va contribui la diversificarea relațiilor dintre Părți,

Au convenit următoarele:

Articolul 1. Având în vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației O publice locale din cele două orașe și comunitățile pe care le reprezintă, bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun, cele două Părți sunt convinse de necesitatea deschiderii de noi posibilități pentru raporturile de colaborare, potrivit atribuțiilor de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Elenă.

Articolul 2. Părțile vor promova schimburi de experiență și bune practici pentru identificarea posibilităților de realizare în comun a unor proiecte de dezvoltare economică și socială la nivelul celor două comunități, inclusiv proiecte de interes local care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene.

România Municipiul Ploiești


Articolul 3. Părțile convin să coopereze în următoarele domenii de interes: administrație, economie, educație, sănătate, cultură, turism, sport, infrastructură, mediu.

Articolul 4. Părțile convin să încurajeze legăturile stabilite și să faciliteze schimburile între entități publice și private în domeniile mai sus menționate.

Autoritățile locale vor efectua schimburi de materiale publicitare pentru promovarea O imaginii și a potențialului economic și social al celor două orașe. Totodată se vor organiza vizite reciproce între locuitorii celor două orașe pentru întărirea legăturilor de prietenie la nivelul comunităților respective.

Se va acorda atenție deosebită colaborării între întreprinderi mici și mijlocii, participării la târguri și expoziții organizate de cele două Părți.

Articolul 5. Cooperarea poate include și schimburi în alte domenii ce ar putea fi oportune și benefice pentru interesul comun al Părților, domenii pentru care dețin atribuții în conformitate cu legislația în vigoare în statele lor.

Articolul 6. Facilitarea schimbului de experiență și a vizitelor personalului tehnic din cadrul aparatului administrativ al fiecărei Părți, de comun acord cu necesitățile manifestate.

A

Articolul 7. încurajarea schimburilor comerciale între agenții economici locali și facilitarea contactelor la nivelul acestora, prin intermediul departamentelor specializate din cadrul celor două primării.

Articolul 8. întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primar sau de împuternicitul acestuia, vor avea loc, în principiu, în mod alternativ în cele două Părți, în scopul efectuării bilanțului înfrățirii și pentru găsirea de noi oportunități de colaborare.

Articolul 9. Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei înțelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale în vigoare ale statelor celor două Părți.Municipiul Ploiești

Articolul 10. Autoritățile competente sunt Primarul și Consiliul Local al municipiului Ploiești și Primarul și Consiliul Local al orașului Aspropyrgos.

A

Articolul 11. Prezenta înțelegere de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării ei.

Prezenta înțelegere poate fi amendată și/sau completată, prin acceptul reciproc, în scris, O al Părților. Amendamentele și completările intră în vigoare la data semnării.

Oricare dintre Părți poate denunța prezenta înțelegere de Cooperare pentru motive bine întemeiate printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea produce efecte la data primirii unei asemenea înștiințări.

Articolul 12. Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de Cooperare se va soluționa amiabil de către Părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

Articolul 13. încetarea prezentei înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

O

Semnată la Aspropyrgos, la...............(data), în câte două exemplare originale, redactate

în limbile română, greacă și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de diferențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru

Municipiul Ploiești, Județul Prahova, din România

Cristian Mihai Ganea Viceprimar cu atribuții de Primar

Pentru

Orașul Aspropyrgos din Republica Elenă

Nikolaos Meletiou Primar
MINISTERUL DEZVOLTĂRII R E GIO NAI. E și Administrației publice

Către: Primăria Municipiului Ploiești, Județul Prahova

Doamna Director Executiv Alina Mihaela ISTRATESCU

Direcția Comunicare, Relații Publice

Ref.: Solicitare aviz de conformitate pentru proiectul „Acord de înfrățire între Municipiul Ploiești - România și Orașul Aspropyrsos - Grecia”

Doamnă Director Executiv,

Urmare adresei dumneavoastră nr. 547 din 24.03.2016, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 32449 din 31.03.2016, reiterăm observația pe care v-am transmis-o prin adresa nr. 30411 din 28.03.2016 și anume că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) consideră oportună inițiativa de a încheia un document de cooperare între Municipiul Ploiești, Județul Prahova și Orașul Aspropyrgos din Republica Elenă.

De asemenea, MDRAP avizează favorabil textul acestui document, cu următoarele observații și propuneri:

  • 1. Referitor la titlul proiectului documentului de cooperare, pentru rigurozitate, propunem reformularea acestuia, prin utilizarea denumirii oficiale corecte a statului elen, astfel:

„Acord de înfrățire între Municipiul Ploiești, Județul Prahova din România și Orașul Aspropyrsos din Republica Elenă"

  • 2. Luând în considerare cele menționate mai sus, precum și prevederile legale în materie, propunem reformularea preambulului proiectului documentului de cooperare, astfel: „Municipiul Ploiești, Județul Prahova din România și Orașul Aspropyrsos din Republica Elena, denumite în continuare Părți,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între statele lor,

Fiind interesate de consolidarea și diversificarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre Părți, ca și de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale,

Convinse de faptul că această nouă formă de cooperare va contribui la diversificarea relațiilor dintre Părți,

Au convenit următoarele

Str, Apotodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Tel.: *4 037 211 1578, Fax: ♦4 037 211 15 74, E-rnail: minislru@rndfap.ro www.mdrap.ro


  • 3. Propunem, de asemenea, inserarea în cadrul proiectului documentului de cooperare a unui nou articol care să reglementeze soluționarea diferendelor și care sa fie formulat astfel: „Orice diferend apărut cu privire ta interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de înfrățire se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice."

  • 4. Este necesară reformularea clauzei privind semnăturile, astfel:

Pentru                                 Pentru

Municipiul Ploiești, Județul Prahova               Orașul Aspropyrgos

din România                          din Republica Elenă

Viceprimar                                Primar

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, o copie a Acordului de înfrățire semnat va fi transmisa, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării, atât la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Serviciul Relații Internaționale, cât și la Ministerul Afacerilor Externe.

Cu stimă,Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Te',.: +4 037 211 15 78, Fax: +4 037 211 15 74, E-mall: minlsiruS4ndrap.ro www.mdrap.ro

FROM '■
  • - modificarea a!ift.2 ii’ aft.4. sslfeb '‘AiitoriUble bucale vor efectua schhnburi dd materi&te publicitare pentru promovarea imaginii $i a jxitcnțialuhjj ejnnooiic și social al celor doua orașe. Totodată, se vor organiza vuite reciproce între tocunorii celor două orașe pentru întărirea texturilor ac prietenie la nivelul comunităților respective.'’;

  • - referitor la prevederile ari.5, semnalam ci autoritățile focale pot stabili re-lații d« colaborare numai în domeniile pentru care dețin atribuții m conformitate cu le^tsîațnte în vigoare în statele lor;

  • - sunt necesare precizări la art.6- având în vedtite că. nu ere eter dacă ‘personalul (chniu‘\ astfel cum se menționează în acest articol. .fece parte din aparatul administrativ -Jia cadrul primăriilor sau prin sintagma respectiva se face refcri-e la orice persoană fizicâ cam desfășoară o activitate economică cu caracter tehnic în cele două orașe:

  • - modificarea ari.’?, astfel: "încurajarea schimburilor comerciale între agenții economici locali și facilitarea contactelor la r.ivclui acestom prin intermediul departamentelor 6pcciaU2'aie din. cadrul celor două primării.’*»

Av$nd în vedere cele menționate, vă rugăm 5â dispuneți modificarea documentului și. ulterior semnării acestuia, transmiterea unei copii (în cete trei variante, în limbile română, greacă și engleză) te MaE-DDIT. în conformitate cit prevederile art.41 din Legea ir. 590/2003 privind (ratatele.


FROH :


FAX NO. :
Nr. H 2-1/1368

30 martie 2016


Doamnă. director executiv.


Referitor la adresa dumneavoastră. ur.546 din 24.C3.20i6. prin caic s-s solicitat avizul Ministerului Afacerilor Externe, la. proiectul Acordului de înfrățire între municipiul Ploioșu din România si orașul Aapropyrgds din Itapvbbwi Elenă, vă aducem la cunoștință ca, fa ttatformitate eu ari. 15 și art. 16 din Legea nr. 215/2061 a adminiscrațuri publice locale, ac. 4i dîn l>gea nî. 590/2003 privind tratatele și an. T din H.G. nr, 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, MAE trîinsnfae avizul confonn» favorabil încheierii documentului respectiv, cu rugămintea de a. ;:e opera următoarele modificări:

■ înlocuirea sintagmei "Acord de înfrățire” fa titlul docuiOHnr.ul.ui și la articolele 11 ș: 12 cu sintagma “înțelegere de cooperare”, pentru respectarea terminologiei specifice documentelor de cooperate Ia nivel local, menționata fa legi si apa romfoxă în vigoare;

- menționarea denumirii oficiale a statului elen, respectiv Republica Eicnă, fa titlul și la finului documentului:

“ m edificarea ajt. 1, astfel: „A,vând fa vedere reiațiite dc prietenie între auroj’it&jHe administrației publice locale din cele două orașe și cornurJiățîie pe care le reprezintă, bazate pe respect și sprijin reciproc în di&rite domenii dc interes comun, cele două Părți sunt convinse de necesitatea deschiderii de noi posibilități pentru raporturile de colaborare, potrivit atribuțiilor dc care dispun fa conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Elenă.”: - modifiemea ari.2, astfel: “Părțile vor promova schimburi dc experiență și bun* practici pentru identificarea posibilităților de realizare în corni tui a unor proiecte de dezvoltare economică și sociala la nivelul celor două comunități; inclusiv proiecte de interes tocai care pot beneficia dc susții ierea financiarâ a tfahrifa Europene,A.

Doamnei Aline Mfarteîa Istrătvacu

Director Executiv, Direcția Comunicare, Relații ?ublîce Municipiul Ploiești* Județul Prahova

JMUi Republicii nr.2, CP 100066

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Ploiești - România și Orașul Aspropyrgos -Republica Elenă

și a emis:

O

av/'XData:   t