Hotărârea nr. 116/2016

Hotãrârea nr. 116 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire spalatorie auto P+M Partial, Bdul Petrolului nr. 81, Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 116

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+M PARȚIAL” Bdul Petrolului nr. 81, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea și a domnilor consilieri George Botez, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu, Nicolae Șuga, Adrian Lupu, Iulian Bolocan și Iulian Teodorescu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea GRIGORE SORIN - COMERȚ CU PRODUSE DIVERSE I.I., Planul Urbanistic de Detaliu în vederea ridicării restricției de construire pentru realizarea unei construcții cu regim de înălțime parter și parțial mansardă, 2)          având destinația de spălătorie auto, bdul Petrolului nr.81, Ploiești.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr.l 18 / 09.02.2015 , privind :

 • - utilități urbane:

o alimentare cu apă/canalizare: nr.l 39/2015;

o alimentare cu energie electrică: acord de principiu nr.6252 / 28.05.2015;

o alimentare cu gaze naturale: nr.309.613.853/12.05.2015;

o telefonizare: aviz favorabil nr.l00/05/03/0l/PH/0530 din 12.05.2015;

o act administrativ al autorității competente pentru protecția mediului: nr.5055 / 04.06.2015;

o transport urban: nr.46/14.05.2015

 • -  altele:

Q                  o SC Conpet SA: nr.17548/15.05.2015;

o Poliția Rutieră: aviz nr.l98200 /07.04.2015;

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației: aviz BATPL nr.866/16.04.2015

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 11.03.2016;

A

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr.36197/2015 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l și alin.5, lit.”c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+M PARȚIAL”, Bdul Petrolului nr.81, Ploiești, la solicitarea GRIGORE SORIN - COMERȚ CU PRODUSE DIVERSE I.L, cu condiția respectării avizului nr.002 din 22.02.2016 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri. Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu se află în intravilan și este proprietate particulară a soților Grigore Sorin și Grigore Maria-Cristina conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.895/22.08.2014, având suprafața de 1.061,00mp.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+MPARTIAL” bdul Petrolului nr.81, Ploiești

Beneficiar:     GRIGORE SORIN - COMERȚ CU PRODUSE DIVERSE LI.

Proiectant:       arh. Anca POLI

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legii nr.350/2001 cu modificările și Q completările ulterioare și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat documentația Plan Urbanistic de Detaliu în vederea ridicării restricției de construire pentru realizarea unei construcții cu regim de înălțime parter și parțial mansardă, având destinația de spălătorie auto, bdul Petrolului nr.81, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda GRIGORE SORIN - COMERȚ CU PRODUSE DIVERSE I.I., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.AT. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu se află în intravilan și este proprietate particulară a soților Grigore Sorin și Grigore Maria-Cristina conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.895/22.08.2014, având suprafața de 1.061,00mp.

O         Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 și nr.382/2009 reglementările

urbanistice sunt:

 • a) U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren):

UTR-S-10

Folosința actuala a terenului: curți - construcții (385 m.p.) si arabil (676 m.p.).

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :

a. Zona locuințe mici si unitati industriale nepoluante.

Terenul se incadreaza in zona valorica C, conform H.C.L. 553 / 21.12.2011 si H.C.L. 361/28.09.2012.

 • b) P.O.T. - 50,00%

 • c) C.U.T. - 1,50

 • d) suprafață teren studiu = 1.061,00mp din care 385 m.p. curti-constructii si 676 m.p. arabfi, front la B-dul Petrolului 22,43 m.l.;

x                                           Z®c'',fA

 • e) retragere minimă obligatorie: 19,00ml din ax bdul Petrolului         f

 • f) Utilizări permise: locuințe cu regim de inaltime P, P+l-2, institutiira zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, comerț; anexe gospM de inaltime P; activitati industriale nepoluante, depozite si anexe industria plantarii de protecție, circulații, parcari

  W/ J *■

  trafic intens;


 • g) Utilizări interzise: unitari economice poluante si care generează

construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada;

Acest Plan Urbanistic de Detaliu a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 118/09.02.2015.

Prin PLANUL URBANISTIC de DETALIU se propun:

Edificarea unei clădiri ce se va dezvolta pe 2 nivele (din care unul parțial, in mansarda).

Clădirea va cuprinde 3 boxe spalare autoturisme mici, separat vor exista spatii anexe pentru angajați (cu intrare separata si flux separat fata de clienti) si o zona de așteptare prevăzută cu grup sanitar propriu.Pe teren in acest moment exista o locuința in stare avansata de degradare, propusa a fi desființată.

Prin noua propunere se vor rezolva atat accesele cat si spatiile de parcare necesare unei bune funcționari, acestea vor fi impartite in doua zone a cate 3 locuri de parcare, amplasate stanga dreapta fata de circulație auto/pietonala care va fi centrala.

Pentru evacuarea apelor pluviale sunt prevăzute doua cămine colectoare cat si un seprator de grăsimi pentru spălătorie. Acestea vor deversa in canalizarea existenta in zona.( aceste doua cămine se vor amenaja inauntrul spălătoriei auto.

Terenul beneficiază de toate tipurile de reletele existente ( apa, canalizare, energie electrica cat si gaze naturale)

Poziționarea obiectivelor propuse fata de vecinătăți, din punct de vedere funcțional:

 • - către nord ( zona de locuințe) - peste 50mI (in spatele curții nu sunt clădiri existente)

-către est - 0,60 cm (exista declarație notariala atat pentru construcții propuse a fi desfîintate/construîte cat si pentru funcțiune)

 • - către sud - 19,00 ml fata de ax B-dul Petrolului (conform reglementarilor din PUG)

 • - către vest- peste 16,00 ml fata de corp clădire existenta la nr. 79C

Având in vedere faptul ca zona este total eterogena din punct de vedere funcțional, noile funcțiuni vin in intampinarea dezvoltării intregului cartier. In zona nu exista nici o spălătorie auto, este de asemenea un serviciu obligatoriu pentru un cartier dezvoltat din punct de vedere al parcului auto.

Având in vedere faza de proiectare (PUD) construcția propusa nu este definitivata 100% din punct de vedere al proiectării obiectului de arhitectura, dar aceasta va respecta bineinteles toate reglementările urbanistice ale zonei.

Spălătorie auto 3 boxe - P+Mpart.


Se aprox. = 162.56mp,Scd aprox. = 200.18mp

Indicatori rezultați in urma propunerilor (desfiinatare corp existeiht^l^^' spălătorie auto P+Mpart):

POT = 15,35%.

CUT = 0.2

Valorile rezultate in urma propunerii se incadreaza in indicatorii urbanistici prevazuti prin PUG (In PUG valorile pentru indicatorii urbanistici sunt următoarele : POT = 50%, CUT =1.5)

Obiectul acestui PUD il constituie de fapt modul de rezolvare in interiorul incintei a spatiilor destinate obiectivului solicitat.

Prin PUD se dorește de fapt rezolvarea circulației in incinta pentru obiectivul solicitat.

Prin regimul de inaltime si aspectul architectural, noua construcție va imbunatati oferta de servicii catalogate ca funcțiuni complementare zonelor de locuit, servicii de spălătorie auto.

Circulațiile auto si pietonale din zona (pe străzile existente) nu vor fi afectate cu nimic, acestea realizandu-se ca si pana acum . Accesele auto si pietonal se vor realiza din Bulevardul Petrolului (conform Planșei : Reglementari Urbanistice - mobilare/ scara 1/500). Spatiile de parcare vor fi dispuse pe teren si vor fi in număr de 6.

Datorita obiectivului propus si a amplasării in sit , spațiu verde rezultat va imbraca perimetral construcția propusa. In urma amenajărilor, suprafața de teren amenajata cu spațiu verde va fi de peste 400 mp, raportați la suprafața terenului de 1061 mp, rezulta un procent de peste 37,64%.

Prin Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, valorile indicilor urbanistici sunt respectați datorita faptului ca aceștia au următoarele valori:

Procentul de ocupare al terenului = 50%

Coeficientul de utilizare al terenului = 1.5

Regim de aliniere 19,00m din axul Bulevardului Petrolului

Data fiind amplasarea terenului , echiparea tehnico-edilitara cuprinde următoarele rețele cu posibilitatea racordării obiectivului propus:

 • -  Alimentarea cu energie electrica

 • -  Alimentarea cu apa potabila

 • -  Canalizare

 • -  Rețea de telefonie

 • -  Alimentare gaze naturale

Apele pluviale colectate de pe suprafața platformelor auto si pietonale vor fi colectate separat printr-un sistem propriu si vor deversa in canalizarea pluviala prezenta pe strada.

Pentru asigurarea utilităților se vor folosi branșamentele pentru toate tipurile de rețele, inclusiv canalizare.


Spalatoria auto va avea obligatoriu prevăzut un decantor de grăsimi, a de branșamentul apelor menajere in rețeaua stradala.

Terenul studiat in PUD este proprietatea particulara a beneficiarul de proprietate anexate prezentei documentații.

In urma propunerilor regimul proprietății nu se schimba.

Existent

mp

%

mp

%

Suprafața construita la sol

70.00

7.25

162.56

15.35

Incinta amenajata / circulație

0.00

0.0

297.00

28.00

auto si pietonala

Spatii verzi amenajate

0.00

0.0

400.00

37.64

Incinta neamenajata

984.00

92.75

201.44

19.01

Total

1061.00

100.00

1061.00

100.0


Bilanț teritoarial

/X


In ședința din data de 22.02.2016 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism s-a analizat documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+MPARȚIAL”, bdul Petrolului nr.81, Ploiești, care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.004/22.02.2016).

/X

In perioada 02 - 20.11.2015 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.004/22.02.2016 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.002/22.02.2016.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind PLANUL URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+MPARȚIAL”, bdul Petrolului nr.81, Ploiești, cu respectarea Avizului nr.002/22.02.2016 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești.zwg.
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTOR

P+MPARTIAL”,

bdul Petrolului nr.81, Ploiești

Beneficiar:

GRIGORE SORIN - COMERȚ CU PRODUSE DIVERSE I.I.

9

Proiectant:

arh. Anca POLI


Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+MPARȚIAL”, bdul Petrolului nr.81, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda GRIGORE SORIN - COMERȚ CU PRODUSE DIVERSE LI., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul detaliază prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 și nr.382/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+MPARȚIAL”, bdul Petrolului nr.81, Ploiești, întocmit de arh.Anca POLI.


VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Mihai GANEACOMISIA DE URBANISM, George BOTEZ Razvan URSU Adrian LUPU

Iulian TEODORESCU Iulian BOLOCAN Radu SOCOLEANU Nicolae ȘUGACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URB REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE R „ CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITE&<fe^p

r£ȘTl


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+MPARȚIAL”, bdul Petrolului nr.81, Ploiești


CJ b W/J(biSECRETAR,