Hotărârea nr. 115/2016

Hotãrârea nr. 115 privind atribuirea de denumire de strada ORHIDEELOR unei parți a fostei strazi BIRUINȚEI

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 115 privind atribuirea de denumire de strada “ ORHIDEELOR” unei părți a fostei străzi “BIRUINȚEI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești, dl. Cristian Mihai Ganea si a domnilor consilieri Botez George, Razvan Ursu, Socoleanu Radu, Șuga Nicolae, Bolocan Iulian si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune atribuirea de denumire de strada “Orhideelor” unei parti a fostei străzi “Biruinței”;

In baza Legii 351/ 2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, privind Planul de amenajare a teritoriului național;

Având in vedere Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin hotararea nr. 209 / 1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Luând in considerare Raportul Comisiei de Specialitate nr. 4, Comisia pentru Organizare si, realizarea lucrărilor publice, circulație rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura din data de 05.02.2016;

In temeiul art.36 alin. 5 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă atribuirea de denumire de strada ”Orhideelor” unei părți a fostei străzi “Biruinței” conform planului anexa 1 , care face parte integrantă din prezenta Hotărâre .

Art.2 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind atribuirea de denumire Strada ORHIDEELOR unei parti a fostei străzi « Biruinței»


Având in vedere faptul ca in cartierul Ploiești Vest al municipiului Ploiești, exista o parte din fosta strada Biruinței, care deși nu figurează in nomenclatorul străzilor din municipiul Ploiești, este activa, are un traseu liber si se utilizează pentru accesul la circa 6 imobile existente limitrof.

Inițial, strada Biruinței începea din strada Bahluiului nr. 13 si se înfunda. A fost considerata total desființată, prin sistematizarea cartierului de locuit Ploiești Vest II.

Mai mult, exista si o ALEE cu nume similar-Biruintei, cuprinsa intre strada Crisan nr. 22 (Bl. 135D) si strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 210 (Bl. 133B), fapt care poate da naștere la confuzii.

In legătură cu regimul juridic, terenul pe care se dorește reînființarea străzii, nu este cuprins in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul Public al municipiului Ploiești ”, urmând ca după adoptarea prezentei Hotarari de Consiliu sa fie înscris in capitolul corespunzător drumurilor si străzilor din domeniul public al municipiului Ploiești.

In aceste condiții, dat fiind faptul ca la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești au fost înregistrate unele revendicări, conform legilor speciale, revendicări care au fost soluționate si nu afecteaza actualul traseu al acestei străzi, se propune atribuirea noii denumiri acestui drum de acces (fosta strada Biruinței), astfel incat sa asigure accesul direct si neîngrădit al proprietarilor la imobilele menționate anterior, la calea publica, in conformitate cu prevederile Codului Civil, ca si pentru a se evita eventualele neplăceri cauzate de înscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea Funciara a actelor persoanelor fizice si juridice, cu adrese poștale necorespunzatoare si in vederea unei corecte înregistrări a imobilelor din zona in evidentele fiscale.

Astfel, consideram ca se impune atribuirea de denumire de strada si de noi adrese poștale pentru imobilele deservite de drumul de acces descris mai sus.

Conform adresei inregistrate la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana sub nr. 305884/18.08.2015, proprietarii imobilelor care figurează cu adrese de strada Biruinței, solicita ca noua denumire a străzii sa fie „strada Orhideelor”. Aceasta denumire nu figurează in nomenclatorul stradal actual al municipiului Ploiești.


VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,Președinte:

Secretar:


Membri:
ROMÂNIA


JUDE}UL PRAHOVA

PRIM|RIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind atribuirea de denumire « strada ORHIDEELOR », unei parti a fostei străzi« Biruinței»

In conformitate cu prevederile art. 36, alin 5, lit.d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Ordonanței Guvernului nr. 63/2002, actualizata, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, Consiliile locale pot schimba denumirea străzilor, prin hotarare de consiliu.

In conformitate cu art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002, actualizata, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de Hotarari ale consiliului local, avand ca obiect atribuirea sau denumirea unor nume de personalități, ori evenimente istorice, politice, culturale, sau de alta natura, ori schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fî adoptate numai după ce au fost analizate si avizate de Comisia Județeană Prahova pentru Atribuire de Denumiri.

Strada Biruinței, a existat si a fost desființată inainte de 1990, prin sistematizarea cartierului de locuit Ploiești Vest II. Cu toate acestea, in realitate, exista un număr de aproximativ 10 persoane cu domiciliul pe aceasta strada

Conform adresei Serviciului Inventariere Bunuri, din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 306739/16.09.2015, suprafața de teren cuprinsa intre str. Bahluiului si Aleea Varbilau face parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

Conform adresei Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății din 20.08.2015, pentru suprafața de teren pe care se intenționează reinfiintarea acestei străzi, s-au înregistrat unele revendicări, care nu afecteaza traseul pe care se intenționează reinfiintarea si redenumirea acestei străzi.

In urma verificărilor efectuate in teren de salariatii Serviciului Cadastru si G.I.S., din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, s-a constatat ca exista o parte din fosta strada Biruinței, care deși nu figurează in nomenclatorul străzilor din municipiul Ploiești, este activa, are un traseu liber si se utilizează pentru accesul la circa 6 imobile existente limitrof.

Pentru a se evita eventualele neplăceri cauzate de inscrier^^cu caracter nedefinitiv in Cartea Funciara a actelor persoanelor fizice- sijuridice, cu adrese poștale necorespunzatoare, cat si in vederea unei corecțe"Cf?^ înregistrări a imobilelor din zona in evidentele fiscale, se impune atribufi^S^f de denumire de strada si eventual de noi adrese poștale pentru imobilele deservite de drumul de acces descris mai sus.

Conform adresei înregistrate la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana sub nr. 305884/18.08.2015, proprietarii imobilelor care figurează cu adrese de strada Biruinței, (9 persoane), solicita ca noua denumire a străzii sa fie „strada Orhideelor”. Aceasta denumire nu se regăsește in nomenclatorul stradal actual al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 84/26.02.2015.

Acest drum se identifica conform planului care constituie Anexa 1 la Hotararea de Consiliu Local.

Având in vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.


p.Director Adjunct,


Ing


. Coca Elena JPatrascuSef Serviciul Cadastru si G.I.S. Ing. Catita TomaAVIZ NR. 1/15.03.2016COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEȚULUI PRAHOVA


In temeiul art.3 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr.*63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al Regulamentului de funcționare a Comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 564/2008,

Comisia de atribuire de denumiri a județului Prahova

AVIZEAZA Favorabil

1. Proiectul de hotarare al Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind atribuirea de denumire "Strada Orhideelor" unei parti a fostei străzi Biruinței, conform proiectului de HCL al municipiului Ploiești, județul Prahpva.

Data eliberării: 15.03.2016


Președintele

Comisiei de atribuire de denumiri a județului Prahova Florin Sicoie


Către,


PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Direcția Generala de Dezvoltare Urbana Serviciul Cadastru si GIS schimbare denumirii străzii Birunintei cu noul nume str. ORHIDEELOR


Ca urmare a adresei noastre formulate din partea Dnei Matei Carmen Silvia tel0745300603 înregistrata la cu numărul 304935/10.07.2015 si a comunicării dvs din data 04.08.2015 referitoare la schimbarea denumirii ptrazii Biruinței , strada care a fost desființată printr-o hotarare veche a Consiliului Local deoarece casele existente Curmau a fi demolate , va informam ca noi proprietarii acestei străzi suntem de acord ca noua denumire a străzii sa ■ fie Str. ORHIDEELOR .

In decizia noastra s-a luat in considerare ca locuitorii caselor de pe aceasta strada sunt deținători de joîihidee si cultivatori de plante in gradina care fac parte din familia Orhidaceaelor pe teritoriul României existând 58 de specii de orhidee printre care : Anacamptis pyramidatis - Bujor; Gymnadenia conopsea - palma pământului fligritella ni%ra - Sângele voinicului; Orchis coriophora - poroinic, untul vacii; Platanthera bifolia - stupinita.

Menționam ca in nomenclatorul străzilor aprobat prin HCL nr. 84 din 26.02.2015 denumirea Str ORHIDEELOR nu figurează printre denumirile străzilor deja existente ,ceea ce face posibila atribuirea noului nume. Anexam tabelul cu numele proprietarilor care sunt de acord cu schimbarea denumirii din Biruinței in Orhideelor

Nr.crt

NUME PROPRIETAR

ADRESA

OBSERVAȚII

De acord

SEMNĂTURĂ

1

-

BIRUINȚEI NR.1

Inexistent

2

-

BIRUINȚEI NR.2

Inexistent

3

-

BIRUINȚEI NR.3

Inexistent

;:4

-

BIRUINȚEI NR.4

Inexistent

-5

-

BIRUINȚEI NR.5

Inexistent

6 ■

-

BIRUINȚEI NR.6

Inexistent

7

-

BIRUINȚEI NR.7 -

Inexistent

NEGULESCU CONSTANTA

BIRUINȚEI NR.8 et1

-

De acord

'6

9

MATEI CASSANDRA îULIA

BIRUINȚEI NR.8 et2

-

De acord

10

MATEI CARMEN SILVIA

BIRUINȚEI NR.8 et3

-

De acord

11

SOARE FLORIN

■OĂ-'Zj

ĂL

I

BIRUINȚE! NR.8A

Poziția casei este pe str. Bah lui ului si intrarea este din Bahluiului ,dar actele de proprietate figurează pe str Biruinței

pc Vo* CC țJT Ar

12

Inexistent

BIRUINȚEI NR.9

Inexistent

13

OANASTELIANA

BIRUINȚEI NR.10

-

r

:14’

DINU ROD1CA

BIRUINȚEI NR.10

-

15

CÂMPEAN SILVIA t ȘERB

BIRUINȚEI NR.12

-

ȘERB -ArtJ

BIRUINȚEI NR.12

L

16

BARBUTAN AURICA

BIRUINȚEI NR.11

-

17

DINU FLORIN

BAHLUIULUI nr. 11C

Casa este situata pe str Biruinței cu intrarea din str. Biruinței si adresa din actele de proprietate pe Str. Bahluiului
Ta urmare din totalul de <3 deținători de imobile un număr de ______au fost de acord cu denumirea

. de ORHIDEELOR ceea ce reprezintă JfficConform OG 63/2002 este îndeplinita cerința din actul normativ si poate fi adoptata noua denumire ,deoarece numărul celor care au fost de acord cu noua denumire depășește pragul de 80 % cerut.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Atribuirea de denumire „ Strada Orhideelor” unei parti a fostei străzi Biruinței

Și: