Hotărârea nr. 114/2016

Hotãrârea nr. 114 privind retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploieşti pe care s-a realizat obiectivul de investiţii ,,Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti’’ în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 114 privind retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova ’

Având în vedere faptul că imobilul - teren care face obiectul prezentei hotărâri, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești fiind înscris în Cartea funciară nr. 131092 a UAT Ploiești cu numărul cadastral 131092, iar obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești ’ ’ realizat pe acest teren a fost recepționat prin Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.24509/17.12.2015;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și art.10 alin.6 lit.a din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

Luând în considerare Hotărârea nr.l 1/26.02.2016 a Consiliului Județean Prahova privind transmiterea dreptului de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Prahova, asupra unui imobil - teren proprietate publică a municipiului Ploiești în favoarea unității administrativ-teritoriale titulară a dreptului de proprietate publică',

In conformitate cu Raportul din data de 22.03.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.(l) Aprobă retragerea dreptului de administrare a Consiliului Județean Prahova asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești ’* situat in tarlaua TI 3 parcela 194 , imobil înscris în Cartea Funciară nr. 131092 a localității, cu numărul cadastral 131092.

(2) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” a investiției realizate în valoare de 17.890.580,781ei (inclusiv TVA), identificată în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Preluarea imobilului identificat la art.l. din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești se va efectua pe bază de proces-verbal de către o comisie numită prin Dispoziție a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești.

Art.3. Aprobă completarea Anexei G a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție, identificată potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune Patrimoniu

AVIZAT,

CONSILIER CU ATRIBUȚII DE

VICEPRIMAR

RAZVAN ION URSU

RAPORT DE SPECIALIATE

la proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești’" în cadrul proiectului

,, Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

De asemenea consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

Prin Hotararea nr.308/23.09.2009, potrivit art.4, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat „transmiterea in administrarea Consiliului Județean Prahova a Rampei de Gunoi Teleajen (teren in suprafața de 31 ha), domeniul public al municipiului Ploiești, teren aferent depozitului municipal neconform de la Ploiești” pentru ecologizare in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Prahova ’ ’

Predarea respectiv preluarea amplasamentului de către Consiliul Județean Prahova s-a făcut potrivit Procesului -verbal nr.9182/21.05.2010.

Suprafața de teren de 31 ha care a făcut obiectul acestei investiții, face parte din tarlaua T13 parcela 194 (rampa de gunoi) care aparține domeniului public al Municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, Anexa G, poziția 147.

Imobilul teren sus-mentionat este înscris in Cartea Funciara nr.131092 a localității cu numărul cadastral 131092.

In urma finalizării lucrărilor obiectivului „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”, a fost încheiat Procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.24509/17.12.2015.

Prin adresa nr.478/27.01.2016 înregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 1946/27.01.2016 Regia Autonoma de Servicii Publice a comunicat faptul ca „avand in vedere ca s-au finalizat lucrările aferente ecologizarii fostului depozit de deșeuri municipale Teleajen, după preluarea terenului ecologizat este necesara asigurarea pazei obiectivului si realizarea masurilor ce privesc monitorizarea postinchidere a factorilor de mediu precizați in proiectul tehnic si Acordul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova si in conformitate cu Hotararea de Guvern nr.349/2005 art.25 care Stabilește obligativitatea monitorizării postinchidere a depozitelor de deșeuri pe o perioada de minim 30 de ani”.

Se precizează faptul ca monitorizarea parametrilor de mediu presupune inspecția si testarea periodica pentru a evalua impactul depozitului de deșeuri asupra mediului prin asigurarea unui sistem de monitorizare a apei freatice, a celei de suprafața (Teleajen), a levigatului si a biogazului.

Prin adresa menționata, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a solicitat asigurarea finanțării obligațiilor care-i revin Primăriei Municipiului Ploiești privind procedura de monitorizare postinchidere a fostei rampe de deșeuri (conform prevederilor H.G. nr.349/2005) si de asemenea „transferul responsabilității acestor obligații către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL care poate asigura paza, întreținerea lucrărilor existente si monitorizarea factorilor de mediu”.

Situația a fost prezentata in ședința din data de 09.02.2016 a Comisiei nr.2-Valorifîcarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a analizat adresa inaintata de către Regia Autonoma de Servicii Publice si a avizat inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, după adoptarea de către Consiliul Județean Prahova a proiectului de hotarare corespunzător.

Consiliul Județean Prahova, prin adresa nr.3974/XII/A/02.03.2016 înregistrata la municipiul Ploiești sub numărul 4717/03.03.2016, a transmis Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 11/26.02.2016 „privind transmiterea dreptului de administrare, constituit in favoarea Consiliului Județean Prahova, asupra unui imobil-teren proprietate publica a municipiului Ploiești in favoarea unitatii administrativ-teritoriale titulara a dreptului de proprietate publica’ ’.

Potrivit acestei hotarari, art.l alin(l) „se aproba transmiterea dreptului de administrare din favoarea Consiliului Județean Prahova in favoarea Municipiului Ploiești asupra imobilului identificat in CF 131092, nr. topografic 131092, în suprafața de 31 hectare, apartinand domeniului public al municipiului Ploiești” (situat in tarlaua T13 parcela 194 pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” ), iar potrivit alin(2), valoarea investiției realizate este de 17.890.580,78 lei, Hotararea Consiliului Județean nr.l 1/26.02.2016.

In art.2(l) al acestei hotarari a Consiliului Județean se stipulează faptul ca „Predarea —preluarea imobilului din administrarea Consiliului Județean Prahova in administrarea unitatii administrativ-teritoriale titular a dreptului de proprietate publica se va efectua pe baza de proces verbal de predare-preluare, in termen de 5 zile de la adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești a hotărârii de încetare a dreptului de administrare transmis in favoarea Consiliului Județean Prahova” iar, potrivit art.2 alin (2) „In conformitate cu prevederile art.10 alin 6 lit a) din Legea nr.51/2006, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești va adopta hotarare privind atestarea la domeniul public al municipiului a investiției transmise conform art. 7.”

Având in vedere cele de mai sus, legislația in vigoare si Hotararea nr.l 1/26.02.2016, Consiliul Județean Prahova a solicitat următoarele:

„-inițierea unei Hotarari a Consiliului Local Ploiești privind incetarea dreptului de administrare a depozitului municipal transmis in favoarea Consiliului județean Prahova;

-preluarea imobilului in administrarea municipiului Ploiești, titular al dreptului de proprietate;

-asigurarea pazei si conservării depozitului reabilitat prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Prahova”;

-realizarea masurilor de monitorizare stabilite prin Programul de Conformare închidere Depozit Deșeuri Urbane, anexa la Avizul de Mediu nr. 1/11.06,2008 emis de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova ’ ’.

Prin adresa nr.3974/XII/A/l 1.03.2016 înregistrata la municipiul Ploiești sub numărul 5362/11.03.2016, Consiliul Județean Prahova a transmis fisa privind detalierea investiției in valoare de 17.890.580,781ei (inclusiv TVA).

Pentru preluarea si înregistrarea acestei investiții in evidentele contabile ale municipiului Ploiești (conform Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare), se va solicita Consiliului Județean fisa tehnica pentru toate bunurile rezultate (mijloace fixe si obiecte de inventar) care urmeaza sa fie incluse prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” (Codul de clasificare/Denumirea bunului/Elemente de identificare/ anul dobândirii sau după caz al darii in folosința/ valoare de inventar/Situatia juridica denumire act proprietate sau alte documente doveditoare).

Menționam faptul ca din alocația bugetara aferenta SC Sevicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL pentru anul 2016, suma de 150 mii lei a fost prevăzută pentru a asigura paza, conservarea si masurile de monitorizare stabilite prin Programul de Conformare închidere Depozit Deșeuri Urbane Ploiești.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care in ședința din 15.03.2016 a solicitat lămuriri suplimentare din partea reprezentanților Consiliului Județean Prahova, Regiei de Servicii Publice Ploiești si SC Sevicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL.

In ședința din data de 22.03.2016, după analizarea tuturor informațiilor prezentate, Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Județean Prahova asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” si transmiterea acestui teren si a investiției realizate in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Florin RDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TăbîȘef Serviciu,

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții


Publice, Contracte, mtiv, Georgiana Pipe.


Director Exe<întocmit: Mindrutiu Gabriela

Ana Petru Marius


Direcția Economica

Director Executiv, Nicoleta Cfăciunoiu

2 fi MA22016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești3 ’ în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova ’’

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor 0 prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

De asemenea consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

Prin Hotararea nr.308/23.09.2009, potrivit art.4, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat „transmiterea in administrarea Consiliului Județean Prahova a Rampei de Gunoi Teleajen (teren in suprafața de 31 ha), domeniul public al municipiului Ploiești, teren aferent depozitului municipal neconform de la Ploiești3 ’ pentru ecologizare in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Prahova3J.

In urma finalizării lucrărilor obiectivului „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești ’a fost incheiat Procesul- verbal de recepție la terminarea Q lucrărilor nr.24509/17.12.2015.

Prin adresa nr.478/27.01.2016 inregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 1946/27.01.2016 Regia Autonoma de Servicii Publice, a comunicat faptul ca „după preluarea terenului ecologizat este necesara asigurarea pazei obiectivului si realizarea masurilor ce privesc monitorizarea postinchidere a depozitelor de deșeuri pe o perioada de minim 30 de ani3

Totodată, prin aceasta adresa, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a solicitat transferul responsabilității acestor obligații către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL care poate asigura paza, întreținerea lucrărilor existente si monitorizarea factorilor de mediu3 \

Consiliul Județean Prahova, prin adresa nr.3974/XII/A/02.03.2016 inregistrata la municipiul Ploiești sub numărul 4717/03.03.2016, a transmis obligațiile care revin municipiului Ploiești ca urmare a finalizării acestui obiectiv de investiții si adoptării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 11/26.02.2016 „privind transmiterea dreptului de administrare, constituit in favoarea Consiliului Județean Prahova, asupra unui imobil-teren proprietate publica a municipiului Ploiești in favoarea unitatii administrativ-teritoriale titulara a dreptului de proprietate publica”.

Totodată, potrivit art.2 alin(2) din aceasta hotarare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești urmeaza sa adopte o hotarare privind atestarea la domeniul public al municipiului Ploiești a investiției realizate in valoare de 17.890.580,78 lei (inclusivTVA).

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.
no. d la H.C.2,


Consiliul Județean Prahova

Proiect Sistem de management integrat al deșeuilor în județul Prahova - SMIS 39601

OBIECTIV: INCHiDERE DEPOZIT NECONFORM A DEȘEURILOR PLOIEȘTI

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24509/17.12.2015

LEI

Nr.

Crt

Descriere/

Activități principale (Obiective)

UM

Preț unitar fără TVA

Valoare (fără TVA) Lei

Preț unitar inclusiv

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Lei

Lucrări de construcții/ amenajare depozit neconform deșeuri

Buc

*

14.462.927,74

*

17.890.580,78

1

Lucrare de acoperire depozit

10.749.844,04

10.749.844,04

13.329.806,61

13.329.806,61

2

Săpătură și compactare deșeuri diverse și neprevăzute

1.505 458,65

1.505.458,65

1.866.768,73

1.866.768,73

3

Evacuare gaz = 23 Buc

23 Buc

526.327,28

526.327.28

652.645,83

652.645,83

4

Foraj monitorizare biogaz

3 Buc

58.576,17

58.576.17

72.634,45

72.634,45

5

Foraj monitorizare freatic

3 Buc

31.415,82

31.415.82

38.955,62

38.955,62

6

Foraj monitorizare levigat

5 Buc

34.231,12

34.231,12

42.446,59

42.446,59

7

Drumuri și platforme, inclusiv dispozitive de scurgere apă pluvială

1.163.678,43

1.163.678,43

1.442.961,24

1.442.961,24

din care:

Drumuri și platforme Suprafața = 13.001,73 mp

mp

1.131.442,15

1.131.442,15

1.402.988,27

1.402.988,27

1 Buc podeț tubuiar Dn 500, L=6 m

1 Buc

3.940,02

3.940,02

4.885,62

4.885,62

5 Buc podeț tubuiar Dn 500, L=4. m

5 Buc

13.109,55

13.109.55

16.255,84

16.255,84

1 Buc podeț tubuiar Dn 500, L.-12 m

1 Buc

8.353,10

8.353,10

10.357,84

10.357.84

1 Buc Podeț tubuiar Dn 500. L=10m

1 Buc

6.309,80

6.309,80

7.824,15

7.824,15

3 buc Indicatoare pt circulație rutiera

3 Buc

234,27

234,27

290.49

290,49

12 mp Indicatoare longitudinale, transversale si diverse pentru circulație rutiera

12 mp

1

208,44

208,44

258,47

258,47

Manoperă indicatoare

81,10

81,10

100,56

100,56

8

Analizator de gaze mobil

22.781,82

22.781,82

28.249,46

28.249.46

9

Avize taxe și cote legale

181.864,76

181.864,76

182.062,68

182.062,68

10

Organizare de șantier

188.749,65

188.749,65

234.049,57

234.049,57

Manager de proiect

Asisten^ manager

Andreea Năchilă


Silvia ConstantinescuCompletări la „Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” Anexa G

Nr. ort.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz darii in folosința

Valoarea de inventar

(lei)

Situația juridica actuala

Rampa de Gunoi Teleajen Ecologizata -„închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești*'

Situata in

T13 parcela 194, in suprafața de 31 ha

2016

17.890.580,78

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si . completările ulterioare

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice Hotararea nr.11/26.02.2016 a Consiliului

Județean Prahova

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. /// /

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.____________I______________

ACT ADIȚIONAL NR. 33

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr.32, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, O pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care:

se modifica anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare in sensul transmiterii in concesiune a terenului in suprafața de 3 Iha, situat in Ploiești, tarlaua TI3 parcela 194 si a investiției realizate pe acest teren ^închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești’

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Concedent,


Concesionar,

Municipiul Ploiești

Viceprimar cu atribuții de Primar,

Cristian Mihai Ganea


S.C. Servicii de Gospodărire

Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin


Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Florin Petrache

Serviciul Contracte Sef Serviciu,

Carmen Daniela Bucur

Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte întocmit,

Popa Georgeta


Director Economic,

Elena Trican

Compartimentul Juridic Contencios

Cons. Juridic,

Loredana Ioana Onea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, pe care s-a realizat obiectivul de investiții ,,închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” în cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova ' ’