Hotărârea nr. 113/2016

Hotãrârea nr. 113 privind includerea a două drumuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 113 privind includerea a două drumuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan. Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind includerea a două drumuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”}

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.2,3,5 si 8 din Ordonanța nr.43/28.08.1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.36(l) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 15.03.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) si alin.6 lit.a) pct.13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a două drumuri, după cum urmează :

  • a) Drum de exploatare în suprafață de 4461 mp situat în Tarlaua T65, identificat potrivit anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) Drum de servitute în suprafață de 958 mp situat în Tarlaua T65, identificat potrivit anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Aprobă completarea Anexei Al a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării ’Tnventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Generală de Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

Președinte de ședință, GheorgheContrasemnează Secretar. | !

Simornt AlbuMUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune PatrimoniuCONSILIER CU ATR

VICEPRIMA

RAZVAN ION URSU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind includerea a doua drumuri in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

In baza Acordului-cadru nr.2912/11.02.2013 incheiat intre municipiul Ploiești si agentul selectat in vederea efectuării serviciilor de cadastru si topografie, S.C. PROTELCO S.A a transmis planurile de amplasament si delimitare ale unor imobile, printre care se numără si imobilele ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare.

In urma discuțiilor purtate cu reprezentații Direcției Generale de Dezvoltare Urbana referitoare la cele doua imobile cu destinația de drum, aceștia au comunicat prin adresa nr. 301304/29.02.2016 ca : « Amplasamentul imobilului notat pe planul anexat drum de servitute, precum si amplasamentul imobilului notat pe plan drum de exploatare se afla pe teritoriul municipiului Ploiești in intravilan, respectiv parțial la limita teritoriului administrativ Ploiești si corespunde cu cel din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar ».

Imobilele menționate fac parte din tarlaua T 65. Tarlaua T65 este deținuta in proprietate de către municipiul Ploiești conform Anexei Nr.17/17.02.1993 validata prin Hotararea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr.3715/23.12.2004 si a fost supusa lotizării in diverse scopuri cum ar fi: extinderea pepinierei, realizarea unui cartier de locuințe, a unui spital regional de urgenta, a unui terminal intermodal, ulterior fiind intabulat fiecare lot in parte. In urma operațiunii de lotizare au rezultat si aceste imobile cu destinația de drumuri, care se identifica potrivit anexelor la prezentul proiect de hotarare.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si străzile din localitate, acestea figurând in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa A, Anexa Al, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001.

întrucât cele doua drumuri fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, dar nu figurează ca poziții distincte in actul de proprietate menționat,

se impune includerea lor in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul

public al municipiului Ploiești”.

/o /

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiecC de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Directorii

Florin I C


<ecUtiv, rache


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrea—Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa


Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta CrăciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind includerea a doua drumuri in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

In temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, drumurile comunale, vicinale si străzile fac parte din domeniul public al localității.

Municipiul Ploiești deține in proprietate tarlaua T65, conform Ordinului Nr. 17/17.02.1993 si a Hotărârii Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr.3715/23.12.2004.

Porțiuni din aceasta tarla au fost intabulate in diverse scopuri cum ar fi extinderea pepinierei, crearea cartierului Triumf, a unui spital regional de urgenta si a unui terminal intermodal.

Astfel, pentru zonele din tarlaua T65 ramase neintabulate, care fac obiectul prezentei hotarari de consiliu local, identificate potrivit anexelor, a fost lansata o comanda către Asocierea S.C. PROTELCO S.A. - SC BLOM ROMANIA SRL, in baza Acordului-cadru nr.2912/11.02.2013 semnat intre Municipiul Ploiești si firmele sus-mentionate.

S.C. PROTELCO S.A. a depus documentația privitoare la cele doua drumuri ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare, identificandu-se potrivit planurilor anexa.

întrucât cele doua imobile sus-mentionate fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, dar nu figurează ca poziții distincte in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, se impune includerea acestora in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind includerea a doua drumuri in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.Plan de’amplasament si delimitare a imobilului ' -   ' - SCARA 1:1000     .


al* nswB'j

j                        Mm* Imntwj J

!

U,

HSlTȚf

|        tfrxmdmptottMțrtmx.n.mjipioitft.Tirtteî. Jud. PRAMOTA      j

|     C*-"js* F^xKir* nr-

i

1

1, UAT i                 ruiPiMtl jtrf prahWA                  * j•hîOO
335400


O ! CI t"l ! iCil»

de amplasament

si delimitare a imobilului

. .   . SCARA. 1

500      ■                    ’     ’

Nr. cadastral

Suprcfsts mssurâîs

Adresa imobilului     ‘ .       ...

S56 mp

drum cî servitute: intravilan, muniPloiesti. Tarla 65, Jud. PRAHOVA

mun,Ploiești. jud. PRAHOVA

Cartea runctara nr.A. DATE REFERITOARE LA TEREN

. parcei;

Categoria de folosința

Suprafața ’ (mP) . ?

Vaioare.de impozitare

?W..,

Mențiuni

1

■ 958

Total

958


B. Date referitoare la construcții.

Cc

xl ccnstr

Suprafața construita lasoi(mp)

Valoare de impozitate-

v -'('ei)          .?.

;         Mențiuni”.: -

*

total

....... ....... ...

INVENTAR DECOORDONATE

\ ExecutănV

: Semnatura.și stampila ... irigi Badulescu Daniela


îl f'r.

1 Pcl

1

Coordonate pct.de contur

Lungimi I laturi D(i.h-I) |

X£m]

Y(m]

1 1

385466.941

579739.534

3.604

2

385464.036

579741.667

48.477

3

365431.520

579705.713

30.4 es

f 4

365411,070

579683.100

31.213

s

385390.133

579559.950

6.907

6

385386.509

579654.070

40.163

7

385359.759

579624.111

51.748

8

385325.297

579585.507

4.543

9

365328.950

579582.807

0.946

10

385329.580

579583.513

91.354

I

385390.405

579651.674

116.521

| Smasurata=S58 mpAUTORIZARE

Seria RCS-PH-F Nr. 0144 • §

7,;.8adulescu M.-1

.^.Daniela,.-■Anexa nr.3 la

..............yCompletări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa Al)

Nr. crt.

Codul de clasifica re

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Drum de exploatare

Suprafața = 4461 mp, tarlaua T65

2016

Legea   nr.213/1998,

privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Drum de servitute

Suprafața -958 mp, tarlaua T65

2016

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind includerea a două drumuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești"" si a emis:SECRETAR,