Hotărârea nr. 112/2016

Hotãrârea nr. 112 privind aprobarea trecerii Intrării Tufănelelor din domeniul public al municipiului Ploieşti în domeniul public al comunei Blejoi

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea trecerii Intrării Tufanelelor din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al comunei Blejoi

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind trecerea Intrării Tufanelelor din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al comunei Blejoi;

Având în vedere faptul că Intrarea Tufanelelor, stradă care face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001;

Având în vedere prevederile art.3 și art.9 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea nr. 60/2015 a Consiliului Local al comunei Blejoi privind solicitarea scoaterii din inventarul municipiului Ploiești a străzii Intrarea Tufanelelor în vederea preluării în patrimoniul comunei Blejoi;

în conformitate cu Raportul din data de 15.03.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă trecerea Intrării Tufanelelor din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al comunei Blejoi, ca urmare a delimitării administrativ-teritoriale, consemnată în Procesul verbal incheiat în data de 22 septembrie 2015.

(2) Aprobă eliminarea poziției 672 din Anexa Al a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Art.2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Generală de Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune Patrimoniu


RAPORT DE SPECIALIATE la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii Intrării Tufanelelor din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul public al comunei Blejoi

Potrivit Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu simt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si străzile din municipiul Ploiești, acestea figurând in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa A, Anexa Al, insusit prin Hotararea Guvernului României nr.1359/2001, la poziția 672 regasindu-se Intrarea Tufanelelor.

Prin Hotararea nr.l20/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat propunerea Comisiei de delimitare cadastrala a municipiului Ploiești referitoare la actualizarea limitei de hotar intre teritoriul administrativ al municipiului Ploiești si cel al comunei Blejoi. Ca atare, prin adresa nr. 408/2014 Direcția de Gestiune Patrimoniu a solicitat Primăriei Comunei Blejoi sa transmită Hotararea Consiliului Local al Comunei Blejoi prin care sa se solicite preluarea in domeniul public al localității a Intrării Tufanelelor, ulterior Consiliul Local al municipiului Ploiești urmând sa aprobe aceasta solicitare, conform prevederilor legale in vigoare.

Prin adresele nr.6299/03.06.2015 si nr.9376/15.08.2015 înregistrate la municipiul Ploiești la nr.l 1502/08.06.2015 si nr.16399/21.08.2015, Comuna Blejoi a solicitat comunicarea hotărârii consiliului local privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Ploiești a străzii Intrarea Tufanelelor, ca urmare a Procesului verbal de delimitare din data de 27.05.2013 si a Protocolului incheiat intre municipiul Ploiești si comuna Blejoi.

Ca urmare a acestor adrese, conform prevederilor legale in vigoare, s-a resolicitat Primăriei comunei Blejoi sa comunice hotararea de preluare a Intrării Tufanelelor in forma prevăzută de lege.

Prin adresa nr.l596/01.02.2016 înregistrata la municipiul Ploiești la nr.2495/03.02.2016 a transmis Hotararea nr.60/2015 a Consiliului Local al comunei B lej oi prin care s-a aprobat solicitarea scoaterii din inventarul municipiului Ploiești a străzii Intrarea Tufanelelor în vederea preluării în patrimoniul comunei Blejoi, solicitând adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a hotărârii de scoatere din inventar a bunului menționat.


In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale se face la cererea Guvernului prin hotarare a consiliului^ local. Prin similitudine, trecerea Intrării Tufanelelor din domeniuj/ public, municipiului Ploiești in domeniul public al comunei Blejoi se face prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești la solicitarea comunei Blejoi.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.


Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Exețutiv, Florin Petqjcțp^"


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă^Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana PopaDirecția Economica


Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu
Întocmit: Epure Silviu

Mindrutiu Gabriela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii Intrării Tufanelelor din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul public al comunei Blejoi

In temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, drumurile comunale, vicinale si străzile fac parte din domeniul public al localității. Astfel, municipiul Ploiești deține in proprietate si Intrarea Tufanelelor, strada care figurează in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa A, Anexa Al, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001.


Prin Hotararea nr. 120/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat propunerea Comisiei de delimitare cadastrala a municipiului Ploiești referitoare la actualizarea limitei de hotar intre teritoriul administrativ al municipiului Ploiești si cel al comunei Blejoi, incheindu-se in acest sens si Procesul de delimitare a unitatii administrativ teritoriale - Comuna Blejoi.

Ca urmare a adoptării actului normativ menționat si a semnării procesului verbal de delimitare a fost incheiat intre municipiul Ploiești si comuna Blejoi Protocolul potrivit caruia au fost stabilite masurile necesare in sensul celor aratate mai sus. Printre acestea se numără si cea referitoare la actualizarea domeniului public al celor doua unitati administrativ-teritoriale cu privire la Intrarea Tufanelelor.

Astfel, comuna Blejoi prin Hotararea nr.60/2015 a Consiliului Local al comunei Blejoi a aprobat solicitarea scoaterii din inventarul municipiului Ploiești a străzii Intrarea Tufanelelor în vederea preluării în patrimoniul comunei Blejoi, solicitând adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a hotărârii de scoatere din inventar a bunului menționat.

Potrivit prevederilor legale in vigoare trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale se face la cererea Guvernului prin hotarare a consiliului local. Prin similitudine, trecerea Intrării Tufanelelor din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul public al comunei Blejoi se face prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești la solicitarea comunei Blejoi.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii Intrării Tufanelelor din domeniul public la municipiului Ploiești in domeniul public al comunei Blejoi .


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,


SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

O

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii Intrării Tufanelelor din domeniul public la municipiului Ploiești in domeniul public al comunei Blejoi


PREȘEDINTE,

Marcian Cosma


Data: fi