Hotărârea nr. 110/2016

Hotãrârea nr. 110 privind stabilirea destinaţiei de locuinţă socială unei unităţi locative din imobilul proprietatea municipiului Ploieşti situată in Ploieşti, strada Mihai Bravu nr. 13 şi transmiterea acesteia si a cotei indivize în suprafaţă de 19.32 m.p din terenul cu destinaţia de curte aferent acestei locuinţe în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 110 privind stabilirea destinației de locuință socială unei unități locative din imobilul proprietatea municipiului Ploiești situată in Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13 și transmiterea acesteia si a cotei indivize în suprafață de 19.32 m.p din terenul cu destinația de curte aferent acestei locuințe în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Teodorescu Liviu Iulian, Mateescu Radu, Dumitru Cristian,Vîscan Robert, Popa Gheorghe și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune stabilirea destinației de locuință socială pentru o unitate locativă a imobilului situat în Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13, proprietatea publică a municipiului Ploiești și transmiterea acesteia în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare din Ploiești;

Având în vedere procesul verbal din data de 26.02.2016 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială a Consiliului Local al municipiului Ploiești care a decis stabilirea destinației de locuință socială pentru o unitate locativă situată în Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13;

Luând în considerare faptul imobilul care face obiectul prezentei hotărâri se afla în domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.4 poziția 14 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l 18/2009 privind actualizarea,, Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiești”;

în conformitate cu Rapoartele din data de 22.03.2016 ale Comisiei nr.2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale si Comisiei nr. 5 - Pentru Protecție si Asistență Socială;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 2, litera c, art. 38 și 39 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 14, alin. 4 din Ordonanța de urgență nr. 74/28.06.2007 - privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în baza art. 3 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin 6, lit a punctul 17 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de locuință socială unei unități locative situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 13 compusă din două camere si bucătărie cu suprafața utilă exclusivă de 27.6 m.p și WC cu suprafața utilă de 0.5 mp cotă indiviză din suprafața totală de 1 mp ( nr. inventar 1-2 SI 0332).

Art. 2(1). Aprobă transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a locuinței situată în Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13, menționată la art. 1 și a cotei indivize în suprafață de 19.32 m.p din terenul cu destinația de curte aferent acestei locuințe.

(2). împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de administrare nr. 4654/07.03.2007, încheiat între municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în sensul prevederilor articolelor 1 și 2.

Art.3. Aprobă modificarea poziției nr. 1002 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

*

APROBAT,


CONSILIER LOCAL CU ATRIBUȚII DE VICEPRIMAR URSURAZVAN ION


RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea destinației de locuință socială unei unități locative din imobilul proprietatea municipiului Ploiești situată in Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13 și transmiterea acesteia si a cotei indivize în suprafață de 19.32 m.p din terenul cu destinația de curte aferent acestei locuințe în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare


Potrivit art. 2, litera c din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, locuințele sociale se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau inchirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Articolele 38 si 39 din actul normativ sus menționat prevăd faptul că locuințele sociale aparțin domeniului public al unităților administrativ - teritoriale iar constituirea fondului de locuințe sociale se face prin realizarea de construcții noi și prin reabilitarea unor construcții existente. Precizam faptul că imobilul din strada Mihai Bravu nr. 13 a fost expertizat in anul 2015 si are ca unica soluție consolidarea.

Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele sociale și cele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Spațiul cu destinația de locuință situat în Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13 , compus din două camere si bucătărie cu suprafața utilă exclusivă de 27.6 m.p și WC cu suprafața utila de 0.5 mp cotă indiviză din suprafața totală de 1 mp, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești și figurează înscris la poziția 14 din Anexa nr.4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 118/2009 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiești

Conform procesului verbal din data de 26.02.2016 a Comisiei nr.5 pentru protecție și asistență socială a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a decis ca unitatea locativa situată in Ploiești str. Mihai Bravu nr. 13, va primi destinația de locuință, prin prezentarea unui proiect de hotărâre al consiliului local in acest sens si repartizarea unității locative sus menționate, numitei Dumitru Paula, persoană care figurează la poziția nr.l în listele cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale conform Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15 din data 29.01.2016 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au

făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinnea de prioritate pentru locuințele sociale.

Având in vedere prevederile legale sus menționate, se constată; că se impune stabilirea destinației de locuință socială locuinței situată în Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13, compusă din compusă din două camere si bucătărie cu suprafața utilă exclusivă w plpz--......-''■'•••A"

de 27.6 m.p și WC cu suprafața utilă de 0.5 mp cotă indiviză din suprafața totală de 1 mp și transferul acesteia și a cotei indivize în suprafață de 19.32 m.p din terenul cu destinația de curte aferent spațiului către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.337/24.09.2014.

Totodată, având în vedere faptul că locuința face parte din domeniul public, se impune modificarea corespunzătoare a poziției nr.1002 din Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” în sensul eliminării unității locative sus amintite.


Deasemenea, din cauza faptului că la intocmirea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 nu au fost cuprinse și suprafețele de teren aferente locuințelor, iar pe parcursul timpului s-au produs schimbări in ceea ce privește titularii de contracte, se impune modificarea corespunzătoare a poziției nr.1002 din Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” în sensul includerii cotelor indivize din terenul cu destinația de curte aferente unităților locative de la adresa sus menționată, rămase in domeniul privat al municipiul Ploiești și actualizării numelor actualilor titulari ai contractelor de inchiriere.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECT EXECUTȚV,


Florin Petfache


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,     DIRECȚIA ECONOMI CĂ,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECTOR EXECUTIV CONTRACTE,                  NICOLETA CRĂCIUNOIU

DIRECTOR,


GEORGIANA POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


privind stabilirea destinației de locuință socială unei unități locative din imobilul proprietatea municipiului Ploiești situată in Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13 și transmiterea acesteia si a cotei indivize în suprafață de 19.32 m.p din terenul cu destinația de curte aferent acestei locuințe în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

în înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.


Potrivit art. 2, litera c din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, locuințele sociale se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele sociale și cele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Având în vedere procesul - verbal al Comisiei nr.5 pentru protecție și asistență socială a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 26.02.2016 se impune schimbarea destinației spațiului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 13, compus din din două camere si bucătărie cu suprafața utilă exclusivă de 27.6 m.p și WC cu suprafața utilă de 0.5 mp cotă indiviză din suprafața totală de 1 mp în locuință socială și transferul acestuia și a cotei indivize în suprafață de 19.32 m.p din terenul cu destinația de curte aferentă spațiului către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

Deasemenea, din cauza faptului că la întocmirea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 nu au fost cuprinse și suprafețele de teren aferente locuințelor, iar pe parcursul timpului s-au produs schimbări in ceea ce privește titularii de contracte, se impune modificarea corespunzătoare a poziției nr.1002 din Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești ’ ’ în sensul includerii cotelor indivize din terenul cu destinația de curte aferente unităților locative de la adresa sus menționată, rămase in domeniul privat al municipiul Ploiești și actualizării numelor actualilor titulari ai contractelor de inchiriere

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

cu privire la modificarea poziției nr.1002 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

NR. POZ.

ADRESA IMOBIL

NUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF. Utila si teren liber de construcții (mp)

OBS.

1002

Mihai Bravu, nr.

13

Volosin Mihaela

Teren curte

28.39 mp cotă indiviză dinl70.71mp

Raducanu Costel

locuința

32.31 mp

Teren curte

22.67 mp cotă indiviză dinl70.71mp

Gămălie veneția

Teren curte

58,35 mp cotă indiviză din 170.71 mp

Moise Mariana

locuința

26.90 mp

Teren curte

17.08 mp cotă indiviză din 170.71 mp

Spațiu liber

Locuința

20.92 mp

Teren curte


24.90 mp cotă indiviză dini 70,7 mp


Teren curte


19.32 mp cotă indiviză dinl70.71mp


Terenul aferent locuinței care face parte din domeniul public al municipiului Ploiești transmisă in administrarea Serviciilor Sociale Comunitare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

fei              J-5. l

W.....

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


7   ;.?3?

COMISIA PENTR U PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință socială unei unități locative din imobilul proprietatea municipiului Ploiești situată in Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13 și transmiterea acesteia si a cotei indivize în suprafață de 19.32 m.p din terenul cu destinația de curte aferent acestei locuințe în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare


Data: