Hotărârea nr. 11/2016

Hotãrârea nr. 11 privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 11 privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Adrian Lupu, Radu Mateescu, Constantin Popa și raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 25 ianuarie 2016;

luând in considerare adresa nr. 1090/29.12.2015, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 25784/30.12.2015 și la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7261/30.12.2015;

ca urmare a răspunsului nr. 25333/11.01.2016 a Consiliului Județean Prahova, înregistrat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 14/12.01.2016, privind unele clarificări solicitate de un grup de consilieri in ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30.12.2015;

având in vedere prevederile articolului 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 271/14.07.2012 privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”;

ținând cont de prevederile articolului 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 228/29.07.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

în conformitate cu prevederile articolului 10 și articolului 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată si actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 11, alineatul 2, articolului 12, articolului 13, alineatul 1 și articolului 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă următoarele documente necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării serviciului public de salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”:

 • a) Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport, managementul și operarea facilităților de transfer/tratare/depozitare a deșeurilor municipale, în județul Prahova și anexa acestuia, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) Documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale la nivelul județului Prahova (caiet de sarcini, model de contract, fișa de date, note justificative) conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova și anexele acestuia, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • d) Actul Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • e) Actul Adițional nr. 3 la Statutul de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă durata de 8 ani a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de colectare si transport a deșeurilor municipale și operarea stațiilor de transfer.

Art. 3. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Prin adresa nr. 1090/29.12.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 25784/30.12.2015 și la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7261/30.12.2015, a solicitat emiterea in regim de urgentă a unei hotărâri de acordare a mandatului special, necesar reprezentantului desemnat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești pentru a participa la Adunarea Generală a Asociației care are ca temă aprobarea documentelor de delegare a serviciului public de salubrizare, conform proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Prahova”, precum si a actelor adiționale de modificare a Documentului de poziție si a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

Documentul de Poziție a fost aprobat la nivelul județului Prahova, de către toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor în județul Prahova” (ADI), prin acesta stabilindu-se, la momentul demarării proiectului, organizarea serviciului de salubrizare la nivelul județului Prahova.

Prevederile contractului de finanțare și ale Documentului de Poziție au fost preluate în cadrul Studiului de Oportunitate, în acest document fiind fundamentate și stabilite soluțiile optime de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport, managementul și operarea facilităților de transfer/tratare/sortare/depozitare a deșeurilor municipale în județul Prahova. Acest Studiu de Oportunitate este necesar a fi aprobat de către toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară A                                                             ’                                                                                                                                                  5

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor în Județul Prahova”.

Serviciul de colectare și transport al deșeurilor de la populație la stația de transfer/sortare/compost sau direct la depozitul ecologic, se va atribui în baza unor proceduri de achiziție publică, care vor fi organizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre.

Pentru ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară să poată demara procedurile de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune prin concesiune a activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale la nivelul județului Prahova, conform celor de mai sus, documentația de atribuire aferenta acestuia (conținând fișe de date, caietul de sarcini, modelul de contract), precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Prahova, trebuie aprobate de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.


De menționat, ca in ședința de lucru comună a Comisiilor de specialitate a Consiliului Local, s-au analizat unele clarificări solicitate de un grup de "cofeili^i ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30.12.2015, privind docuriie care trebuie aprobată, precum si răspunsul nr. 25333/11.01.2016 Consiliului Jud^țSan Prahova, înregistrat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ^Partenefiatul r ru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 14/12.01.2016.


în acest sens, este necesară acordarea unui mandat specia^repre^enfantului Municipiului Ploiești pentru a vota, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, aprobarea documentelor menționate mai sus, precum și aprobarea duratei de 8 ani a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale la nivelul municipiului Ploiești.

Totodată, modificările temporare ale Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova trebuie să se regăsească în documentele instituționale ale proiectului fazat, impunându-se astfel modificarea prin act adițional a Documentului de Poziție, anexă la contractul de finanțare.

De asemenea, având în vedere modificările legislative cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 742/2014 referitoare la documentele statutare ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, care au ca obiect de activitate serviciile de utilități publice, este necesară modificarea prin act adițional a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

Pentru votarea în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a celor două acte adiționale amintite anterior, este necesară acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Ploiești în acest sens.

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem spre aprobare.


REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Prin adresa nr. 1090/29.12.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 25784/30.12.2015 și la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 7261/30.12.2015, a solicitat emiterea in regim de urgentă a unei hotărâri de acordare a mandatului special, necesar reprezentantului desemnat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești pentru a participa la Adunarea Generală a Asociației care are ca temă aprobarea documentelor de delegare a serviciului public de salubrizare, conform proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Prahova”, precum si a actelor adiționale de modificare a Documentului de poziție si a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și condiționalitățile impuse de contractul de finanțare și de Documentul de Poziție aprobat, în vederea atribuirii contractelor de delegare prin concesiune a servicului de salubrizare la nivelul județului Prahova, este necesară aprobarea de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor în Județul Prahova” (ADI), a următoarelor documente:

 • 1) Studiul de Oportunitate - document în care, pe baza aranjamentului instituțional stabilit prin Cererea de Finanțare și Documentul de Poziție, au fost fundamente și stabilite soluțiile optime de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport, managementul și operarea facilităților de transfer/tratare/ sortare/depozitare a deșeurilor municipale, în județul Prahova;

 • 2) Documentația de atribuire, cuprinzând fișa de date, caietul de sarcini, modelul de contract si toate anexele aferente;

 • 3) Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Prahova.

De asemenea, este necesară aprobarea duratei de 8 ani a Contractufh^ gestiunii prin concesiune a activității de colectare, transport și trajpf^f municipale.

Conform Statutului Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăM^it^g^p duratei contractelor de delegare prin concesiune și a documentațiilor mef \        x..

este necesară acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Ploi|stu în numele și pe seama municipiului, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în acest sens.


Prelungirea duratei de finalizare a construirii stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodcgradabilc Ploiești, a impus o modificare temporară a fluxului deșeurilor față de cum a fost stabilit inițial, precum și necesitatea delegării serviciului de operare doar pentru stația de sortare Boldești-Scăeni, deja finalizată, printr-un contract pe o perioadă de tranziție de maxim 3 ani, contract ce va avea inclusă o clauză suspensivă de terminare în momentul finalizării stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești.

Toate aceste modificări cauzate de fazarea unei părți a proiectului trebuie reflectate în documentele instituționale ale proiectului, aceasta însemnând modificarea Documentului de Poziție printr-un act adițional.

In plus, având în vedere actualizarea legislației în ceea ce privește asociațiile de dezvoltare intercomunitară, care au ca obiect de activitate serviciile de utilități publice, și anume Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, pentru conformarea cu prevederile legale în vigoare, este necesară modificarea prin act adițional a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor în Județul Prahova” (ADI).

De menționat, ca in ședința de lucru comună a Comisiilor de specialitate nr. 3 si 7 a Consiliului Local, s-au analizat unele clarificări solicitate de un grup de consilieri in ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30.12.2015, privind documentația care trebuie aprobată, precum si răspunsul nr. 25333/11.01.2016 a Consiliului Județean Prahova, înregistrat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 14/12.01.2016.

In acest context, Muncipiul Ploiești trebuie să acorde un mandat special reprezentantului său, care să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară actul adițional la Documentul de Poziție si actul adițional la Statutul 5                                                                                                      9           9                                     9

Asociației.

9

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești, Ing. Vasile Ibnescu fw r

Sef Birou Juridic-Contencios A.P.U.C.,

Consilier Juridjc Madalina Tache

ji


Șef Biroubritate, Floreritiri Ilie

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNIT PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DES PRAHOVA


i                                                ................


Către, W330 DE

Consiliul Local al Municipiului PloieșfijA


... .. . • '■■

Spre știință? <Prih0t&Municîpiufoi PloieștiConsiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ..Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova1*


Vă solicităm să ne comunicați data fermă la care se va transmite, către Asociația de Dezvoltare Intercom unitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova*’, Hotărârea Consiliului Local Ploiești, prin care se va acorda un mandat special persoanei stabilite să reprezinte Municipiul Ploiești pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației documentația necesară demarării lieStațieî, conform Documentului de Poziție asumat (colectarea, transportul și transferul .deșeuțfldf municipale).

Avem nevoie de această dată fermă din partea dumneavoastră deoarece AM POS Mediu solicită stadiul implementării Proiectului SMID Prahova, respectiv stadiul delegării Serviciului conform documentelor anterioare asumate față de Comisia Europeană.

Va reamintim că sunteți beneficiar al Contractului de Finanțare nr. 139638/18.02.2013 și prin închiderea depozitului Ploiești.

Se .impune hi regim de urgență emiterea Hotărârii de acordarea a mandatului special necesar reprezentantului desemnat de Consiliul Local Ploiești pentru a participa la Adunarea Generală a Asociației care are ca temă Documentația de Delegare a Seiviciului.

Vă reamintim că ncrespcctarea obligațiilor din Contractul de Finanțare va atrage, în exclusivitate pentru Municipiul Ploiești, consecințele financiare legate de neimplemcntarea Proiectului, și ncîndepliforea obligațiilor de mediu asumate prin documentele aprobate anterior de cele 103 localități și Consiliul Județean Prahova.

Vă recomandăm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru respectarea celor asumate de toți membrii Asociației față de Comisia Europeană în momentul semnării Contractului.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”


PREȘEDINTE,

Gabriel Constantin Minea

Data:              2-0 4<=>

SECRETAR,

Constantin Popa
:ADI NAN DEȘEURI PH 0344802415

To:0244513670ROMÂNIA

Consiliul Județean Prahov

Ploiești, Bd. RepubM, m.2-4, trib 0040-0244-514.797,   004^4^40^7

E-jnail con? md@cjph.rQ Site www.cjph.ro

• —          —          —         -         r , r»J

Ploiești, nr. 25333 /11.01.2016

Către:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR -PRAHOVA”

Ref. la: Adresa nr. 1095/30.12.2015 - clarificări la documentația de atribuire a serviciilor de salubrizare solicitate de consilierii locali, în cadrul Ședinței Extraordinare a Consiliului Local Ploiești

Ca răspuns la adresa dvs. nr. 1095/30.12.2015 cu privire la anumite aspecte referitoare la proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”, aflat în perioadă de implementare, vă comunicăm următoarele:

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr, 101/2006 prevede în cadrul art 2 alin. (12) citam: „Proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabUe se implementează în


Proiectul (Aplicația de Finanțare și documentele suport) a avut la baza atât Planul Regional de Management al Deșeurilor cât și Planul Județean de Management al Deșeurilor Prahova1, documente ce au fost elaborate în cadrul unui proces de consultare partenerială cu toți factorii interesați și au identificat și prioritizat nevoile de investiții la nivel regional și local în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate pentru acest sector.

Scopul Proiectului l-a reprezentat stabilirea și prioritizarea nevoilor și investițiilor pentru a realiza - cu cele mai mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE, ținând cont de nivelul de suportabilitate al populației și de capacitatea locală de implementare.

Fluxul deșeurilor si dimensionarea sistemului s-au făcut în urma simulărilor efectuate la nivelul Analizei Cost-Beneficiu, rezultând astfel opțiunea suportabilă din punct de vedere financiar, calculându-se apoi și țintele.

Categoriile de deșeuri prezentate în cadrul SMID Prahova sunt:

 • * deșeuri reciclabile (fracțiile de hârtie/carton, plasțic/metal, sticlă și aceleași categorii de reciclabile din voluminoase)

 • • deșeuri reziduale provenite atât din mediul urban cât și din mediul rural

 • • deșeuri biodegradabile colectate și compostate în gospodării individuale pentru un procent de 60% din totalul gospodăriilor din mediul rural

 • * deșeuri reziduale provenite din domeniul public (grădini și parcuri, piețe și stradal2)

*'• deșeuri voluminoase

 • • alte fluxuri. de deșeuri conținute în deșeurile municipale.

La nivelul pregătirii Proiectului, au fost analizate mai multe opțiuni privind delegarea servicului de salubritate aferent SMID, dintre care Consiliul Județean împreună cu ADI Parteneriatiil pentru Managementul Deșeurilor Prahova au ales ca pentru serviciile de colectare și transport a deșeurilor să se încheie 4 contracte, pe fiecare zonă de colectare, incluzând și operarea stațiilor de transfer/alte facilități, după cum urmează:

 • • 1 contract pentru zona de colectare 1 (Bușteni),

 • • 1 contract pentru zonele de colectare 2 (Boldești Scăem) și 6 (Valea Dofianei),

 • • 1 contract pentru zonele de colectare 3 (Drăgănești), 4 (Urlați) și 5 (Vălenii de Munte)

 • • 1 contract pentru zona de colectare 7 (Câmpina).

Răspuns la întrebarea 1

 • a)' Documentația de atribuire a contractului de lucrări CL 3 „Construirea, stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești” a fost întocmită de consultanța angajată de AM POS Mediu, care a realizat și aplicația de finanțare și documentația tehuico-economică a proiectului.

Datorită intrării în vigoare a Ordinului ni. 2266/2012 privind aprobarea modelelor de documentații standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție de lucrări publice pentru proiectele de proiectare și execuție de stație de tratare a apei/stație de epurare de ape reziduale, execuție de rețele de canalizare și rețele de alimentare cu apă* proiectare și execuție de stație de sortare, compostare și tratare mecano-biologică a deșeurilor, execuție de depozit conform de deșeuri, documentația de atribuire întocmită inițial de consultanță a necesitat să fie modificată în sensul armonizării acesteia cu prevederile noii legislații în vigoare.

Astfel, procedura de achiziție a fost demarata în cursul lunii februarie 2013, anunțul de participare fiind postat în SEAP în luna iunie 2013.

m perioada legală de postare în SEAP a documentației aferentă procedurii de achiziție, s-au înregistrat, pe de o parte, 68 de clarificări, conținând 289 întrebări, din partea operatorilor economici interesați, precum și 1 contestație, toate acestea conducând la decalarea termenului limită de depunere a ofertelor până în luna septembrie 2013.

Perioada de evaluare a celor 10 oferte depuse a fost extrem de dificilă și prelungită deoarece:

a fost necesar ca cei 10 operatori care au depus oferte să răspundă la numeroase clarificări formulate de comisia de evaluare și de reprezentanții UCVAP, atât în etapa de calificare, cât mai ales în etapa de evaluare tehmco-economlcă, ofertele fiind incomplete, neclare sau cu erori majore în abordare.

documentele depuse în cadrul celor 10 oferte au fost extrem de complexe, iar volumul acestora extrem de mare,

contractele de asistență tehnică care aveau ca obiect sprijinirea comisiei de evaluare în procesul de selecție a. ofertelor de către experți cooptați, au fost reziliate chiar de către aceștia din urmă, evaluarea facându-se numai la nivelul Consiliului Județean Prahova, sub supravegherea reprezentanțiilor UCVAP

Ulterior finalizării evaluării, au existat 4 contestații privind rezultatul procedurii, decizia CNSC impunând reevaluarea ofertelor.

Astfel, a urmat o nouă etapă de clarificări cu ofertanții rămași în procedură, aceasta finalizându-se printi-un nou raport în luna iulie 2014.

în data de 29.07.2014 a fost semnat contractul de lucrări CL 3 cu Asocierea SC Euroconstruct Trading 98 SRL - SC Ecoviable Ingenierie SRL, ordinul de începere fiind emis în data de 18.08.2014.Prin adresa nr, PRO1102/AD/653/O4.O6.2O15, Asocierea Hill International

International (Bucharest) SRL - Proiect Consulting SRL București, în calitate de Ingtifer^a^^ informat C.J.Prahova^ că la data de 04.062015 (10 luni de la semnarea contractului de lucrări), nu este predată întreaga documentație aferentă P.T.-uluî, astfel încât acesta să poată fi aprobat

Prin adresa nr. 826 din 12.03.2015, C.L Prahova, a fost înștiințat de Ministerul Fondurilor Europene. de posibilitatea fazani Contractul de lucrări (CL3):- CONSTRUIREA STAȚIEI DE TRATARE MECANO BIOLOGICĂ A DEȘEURJLORBfoDEGRADABILE Ploiești, aferentă SMID în județul Prahova.

în conformitate cu adresa nr. 4769Ldin 27,03.2015. C.J.Prahova a răspuns adresei Ministerului Fondurilor Europene, identificând Contractul de lucrări 3: Construirea^ stației de

Prahova (CL3), ca fiind un contract care se încadrează în procedura de fazare, dînptgict ^e^edcre^I^erioarieinde^elrgibitiBte aFheltuieliJ.or' (3LÎ226Î5), conclurionând ca acest contract poate fi transferat integral pe POIM 2014-2020.

Această soluție de fazare a reieșit în urma analizei stadiului derulării Contractului de lucrări 3: Construirea stației de tratare mecano - biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, aferente SMTD în județul Prahova (CL3), de către Asocierea Hill International NV - Hill International (Bucharest) SRL - Proiect Consulting SRL București, în calitate de Inginer, la momentul respectiv.

Cu toate ca au fost realizate numeroase demersuri (ședințe încheiate cu minute.

 • ■ corespondență, ctc), Antreprenorul: Asocierea SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL

 • ■ - SC ECOV1ABLE INGENIERIE SRL, nu a reușit să prezinte Inginerului, documente pe baza cărora acesta să poată aproba P.T,

Ținând cont de acest aspect, Inginerul - Asocierea Hill International NV - Hill International (Bucharesf) SRL - Proiect Consulting SRL București, a transmis adresa nr. 395/12.06.2015, înregistrată la C.J.Prahova cu nr. 10470/12.06.2015, prin care consideră oportună menținerea întregii valori a proiectului programată pentru fazare.

în ceea ce privește rezilierea contractului de lucrări: .Construirea stației de tratare mecano - biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, aferente SMU) bl județul Prahova (CL3), va precizăm următoarele:

 • - Deoarece după data de 12.06.2015, Antreprenorul nu a reușit să se încadreze în cerințele privind întocmirea PT-ului, Inginerul transmite către beneficiar, adresa nr. 734/28.07.2015, privind incidența sub-clauzei 15.2 - [Rezilierea contractului de către Beneficiar],

 • - Beneficiarul, CJ Prahova, transmite înștiințarea rezilierii contractului hr. 12776 / 1850 / 29.07.2014, astfel:

ocătre Antreprenor prin adresa nr. 14273/06.08.2015, înștiințează rezilierea contractului nr. 12776/1850/29.07.2014,

ocătre Inginer, prin adresa nr. 14297/06.082015, înștiințează că a transmis către Antreprenor, înștiințarea de reziliere a contractului nr. 12776/1850/29-072014,

ocătre AM+OI^prin adresa nr. 14333/07.08.2015, prin care înștiințează că a transmis către Antreprenor și către Inginer înștiințarea de reziliere a contractului nr. 12776/1850/29,07.2014.

/■    - Ca urmare a împlinirii termenului prevăzut de sub - clauza 15.2 - [Rezilierea

contractului de către Beneficiar], respectiv de 14 zile după transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, Beneficiarul, CJ Prahova, transmite înștiințarea privind rezilierea contractului nr, / ? ‘ ' 12776/1850/29.07.2014 astfel:

\ ' i -    . ' o către .• Antreprenor, prin adresa nr* 15217/20.08.2015, reprezentând rezilierea

.^.contractului nr. 12776/1850/29.07.2014,

< ..«‘J’ o către Inginer, prin adresa nr. 15218/20.08/2015, prin care înștiințează că a transmis către Antreprenor, înștiințarea de reziliere a contractului nr. 12776/1850/29,07,2014,

o către AM+OI, prin adresa nr. 15219/20.08.2015, prin care înștiințează că a transmis . către Antreprenor și către Inginer înștiințarea de reziliere a contractului nr, 12776/1850/29.07.2014.

Inginerul prin adresa nr. 507/14.09.2015, transmisă către beneficiar și înregistată cu nr. 16690/14.09.2015, solicită o întâlnire între părțile contractului în conformitate cu Sub -Clauza 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii] și Sub - Clauza 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare].

Beneficiarul, CJ Prahova, transmite adresa nr. 16690 din 29.09.2015, către Inginer, Antreprenor și ATMP. prin care transmite că întâlnirea va avea loc în data de 05.10.2015, ora 10.00, la sediul acestuia. •

Antreprenorul transmite adresa nr. 2190/29.09.2015, către beneficiar, înregistrată cu nr. 17882/29.09.2015, prin care transmite solicitarea la plată a lucrărilor/serviciilor pretinse a fi realizate,

în data de 05.10.2015 a avut loc întâlnirea solicitată, iar după această dată factura Antreprenorului în original a fost retumată de Beneficiar, plata acesteia neputându-se realiza neândeplîndu-se condițiile contractuale pentru efectuarea acesteia.

Antreprenorul notifică prin adresa nr. 2448 din 29.10.2015 rezilierea contractului de către Antreprenor, invocând clauza 16.2, Conform punctului de vedere emis de Serviciul Juridic din cadrul beneficiarului, nr. 20291 / 09.11.2015, se consideră că contractul de lucrări CL 3 a fost reziliat de către Beneficiar prin înștiințările de reziliere nr. 14873 / 06.08.2015 și nr. 15217 / 20.08,2015, conform sub-clauzei 15.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar, contractul nemaiputând fi reziliat încă o dată de către Antreprenor, înștiințările de remediere producând efecte de la data emiterii lor, antreprenorul având posibilitatea să le atace în justiție.

 • b) începând din luna mațtie2015, Consiliul. Județean Prahovaa demarat procedura de fazare a.conȘS^ErSîu^in SETSf cadrul POIM 2014-2020.

în perioada martie - noiemhrie20157 ^^OrSCJudețean Prahova a întocmit toate documentele solicitate de către AM POS Mediu în vederea aprobării fazani CL 3, respectiv: cerere de fazare, în limba română și în limba engleză aplicație de finanțare revizuită, în limba engleză memoriul justificativ pentru fazarea CL 3

Până la această dată, AM POS Mediu nu. a înaintat nicio dată estimativă pentru aprobarelHazani.

 • c) Lazarea nu presupune întocmirea unei noi documentații de atribuire. în conformitate cu un nou ghid pentru POIM 2014-2020. Documentația de atribuire inițială pentru CL 3, se actualizează doar cu modificările survenite pe parcursul procedurii de achiziție inițială. Se pregătește reluarea procedurii de achiziție publică a contractului, de lucrări CL 3.

Răspuns la întrebarea 2

AM POS Mediu a solicitat transmiterea unei copii „conform cu originalul'" a Actului Adițional Ia Documentul de Poziție, după aprobarea și semnarea acestuia. în actul adițional, la


angajată de AM POS Mediu, au fost prevăzute 4 contracte de colectare pentru cele 7 zone5®®^ județului, iar în Documentul de Poziție inițial, pagina 13, era prevăzut un aranjament instituțional diferit Pentru corelarea celor două documente, s-a întocmit Actul Adițional la Documentul de Poziție.

Răspuns la întrebarea 3

în ceea ce privește stadiul fizic la 15.11.2015 - acesta era de 88%. Lucrările de închidere a depozitului neconform Ploiești au fost finalizate și recepționate în luna decembrie 2015. deci nu sunt cheltuieli ce trebuie suportate în anul 2016.

Trebuie amintit că includerea lucrărilor de închidere a depozitului Ploiești, în proiectul SMID Prahova, a reprezentat o degrevare a proprietarului depozitului, municipiul Ploiești, de suportarea costurilor de închidere, iar eforturile depuse în acest sens ar trebui apreciate.

*

Răspuns Ia întrebarea 4

 • a)  în caietul de sarcini partea introductivă, pct. B, se regăsește o prezentare a SMID Prahova, precum și investițiile prioritare finanțate prin POS Mediu (proiect) achiziționate prin Proiect și care deservesc întregul sistem.

In anexa 11a fiecărui CS s-au defalcat dotările de care trebuie să dispună fiecare operator pentru fiecare zonă în parte, iar în Anexa 3 repartizarea recipiențîlor pe fiecare UAT. în ceea ce privește mașinile, necesarul acestora a fost dimensionat la nivel de zonă, nu de UAT, fiecare operator având propria metodologie de organizare a activității, având în vedere cantitățile de deșeuri, capacitatea de compactare a fracțiilor de deșeuri colectate separat, precum și frecvența de colectare a fiecărei fracții. Gruparea UAT-urilor pe zone permite eficientizarea activității de colectare și transport având drept scop obținerea celui mai bun raport calitate-preț, fiind de esența unui sistem de management integrat

Astfel și Caietul de Sarcini, ca și restul documentelor din Documentația de atribuire, au fost elaborate pentru gestionarea deșeurilor generate pe o zonă de colectare (și nu pe un UAT sau localitate), conform studiului de fezabilitate și aplicației de finanțare elaborate și aprobate - - prin Contractul de Finanțare încheiat între CI Prahova, ca Beneficiar al SMID Prahova și AM POS Mediu, prin intermediul căruia s-a alocat finanțarea. Evaluarea stării existente și prezentarea propunerilor de îmbunătățire a salubrizării s-a făcut odată cu elaborarea studiului de fezabilitate și aprobării Aplicației de Finanțare.

 • b) Dotările ce trebuie puse la dispoziție de Delegatar (ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova) și de Delegat (operator) sunt precizate în cuprinsul caietului de sarcini și anexele 3 și 11 la caietul de sarcini. Alocarea mijloacelor de transport minim necesare (care trebuie puse la dispoziție de către operator) s-a făcut pe zona de colectare și nu pe fiecare localitate, tocmai pentru că, prin conceptul de management integrat al deșeurilor se preconizează eficientizarea activității de colectare și a celei de transport (prin stabilirea frecvențelor de colectare diferite funcție de fracțiile colectate și alegerii rutelor de transport convenabile pe o zonă mai largă). Cât privește repartizarea recipienților de colectare (rezultați ca fiind necesari pe o zonă de colectare) pe fiecare UAT componentă a zonei, această operație se va face de către operatorul delegat pe zona respectivă, împreună cu autoritățile locale și ADI Farteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, după ce va fi definitivat procesul de stabilire a numărului și amplasamentul punctelor de colectare în fiecare localitate.

Răspuns la întrebarea 5

în contextul existenței unui cadru reglementat al implementării SMID nu a fost solicitata nicio comparație între situația actuală și ceea ce presupune un sistem integrat Sistemul de Management Integrat al-Deșeurilor în județul Prahova (ca de altfel la toate județele din țară) s-a dimensionat ținând cont de caracteristicile și particularitățile reliefului, aglomerărilor urbane și rurale ale județului, de infrastructura existenta etc, Prin urmare, în conformitate cu analiza situației existente Ia data elaborării Studiului de Fezabilitate, peiitru județul Prahova s-au propus și aprobat investițiile prezentate în Aplicația de Finanțare.

Cât privește colectarea deșeurilor din platformele îngropate, elaboratorul studiului de fezabilitate nu a considerat necesar ca această soluție să fie păstrată în noul SMID. întrucât aceste platforme există și renunțarea la utilizarea lor presupune un interval de timp corespunzător, autoritatea contractantă a inclus în dotările din sarcina operatorului și un mijloc de transport prevăzut cu dispozitiv adecvat de ridicare.

Răspuns la întrebarea 6

Frecventele propuse pentru ridicarea deșeurilor sunt cele prevăzute în Proiect (Studiul de Fezabilitate și ACB) și în Acordul de mediu aferent Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova.

Răspuns Ia întrebarea 7

Contractul de delegare a activității de colectare, transport și transfer se încheie între ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, în numele și pe seama UAT-urilor membre, șî un operator de salubrizare și nu între o localitate și operator. Prin urmare ADI. Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova acționează în numele și pe seama membrilor asociației.

Răspuns la întrebarea 8

Autoritatea publică locală (prin intermediul ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova) are obligația de a colecta doar deșeurile rezultate din întreținerea spațiilor verzi aparținând grădinilor și parcurilor publice. Deșeurile verzi generate de alte entități (grădini particulare, societăți, instituții etc) se vor gestiona fie ca biodeșeuri menajere și se vor composta în gospodăriile individuale, fie se vor gestiona ca deșeuri similare, se vor colecta la cerere și se vor trata la stația TMB (când va intra în funcțiune).

Răspuns la întrebarea 9

Colectarea și transportul, deșeurilor municipale din zona 2 - Ploiești nu vizează ca destinație finală transportul la vreo stație de transfer. Pe zonele 2- Ploiești și 6 - Valea Dofianei va opera un singur operator, dar zonele sunt clar delimitate și deșeurile din zona 2 nu se vor amesteca cu cele din zona 6. Prin urmare, în documentația-de atribuire nu se prevede transportul niciunui deșeu din zona 2 la stația de transfer din zona 6 - Valea Dofianei, ci numai transport direct la stația de sortare și depozitul Boldești (și din 2018 la stația ÎMB Ploiești).

Răspuns la întrebarea 10

Programul de investirii este propus de fiecare ofertant, făcând parte (fin propunerea tehnică, potrivit cerințelor Fișei de Date.

Răspuns la întrebarea 11

Responsabilitatea selectării acestor firme pentru tratarea deșeurilor periculoase din deșeuri menajere aparține operatorului de salubritate, persoana juridică de drept privat Costul acestei tratări este inclus în tariful ofertat, astfel încât este interesul fiecărui, astfel de operator

să își negocieze contracte cât mai avantajoase pentru a se încadra în tariful ofertat și de la populație.


Răspuns la întrebarea 12

Consiliul Județean Prahova va face toate demersurile necesare

Ploiești să se finalizeze în termenul asumat prin cererea de fazare, respectiv 31. în cazul în care vor apare situații neprevăzute, acestea se vor analiz respectiv și se vor lua deciziile prevăzute de documentele / contractele asumate.

Răspuns la întrebările 13 și 14

în documentațiile de atribuire a serviciilor de colectare s-a menționat că: „pentru o perioadă de tranziție de cea 3 ani, până Ia realizarea și punerea în funcțiune a stației TMB Ploiești, respectiv până în anul 2018, aceste deșeuri vor fi transportate la depozitul conform Boldești-Scaieni, fără tratare”.

„Având în vedere faptul că stația de tratare mecano-biologîcă aflată în localitatea Ploiești nu este finalizată la data încheierii Contractului, părțile stabilesc de comun acord că pentru o perioadă de tranziție de cea 3 ani, respectiv până la punerea în funcțiune a stației de tratare mecano-biologică Ploiești, respectiv ânul 2018, deșeurile vor fi transportate la depozitul Boldești-Scăeni, fără tratare.

Âsțfel, Delegataml are obligația să îl notifice pe Delegat cu 60 de zile înainte de punerea în funcțiune a stației de tratare mecano-biologică Ploiești cu privire la noul flux al deșeurilor astfel cum este menționat in cuprinsul articolului 14 din prezentul Contract. Delegatul are obligația să respecte noul flux, în caz contract Delegatarid are dreptul de a percepe daune în cuantum de [0,1] din valoarea contractului/zi de întârziere, până la îndeplinirea acestei obligații de către Delegat*.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, respectiv finalizarea lucrărilor la stația MBT Ploiești la sfârșitul anului 2017, rezultă că operarea acesteia va deveni efectivă în anul 2018.

De asemenea, în Actul Adițional la Documentul de Poziție s-a precizat, la pag. 11, faptul că procedura de atribuire a operării stației TMB Ploiești și operării stației de sortare Boldești Scăeni, va fi lansată imediat ce acest lucru va fi posibil, anterior finalizării lucrărilor stației TMB Ploiești, astfel încât, până la finalizarea lucrărilor, să fie desemnat operatorul stației de sortare și a stației TMB construite prin SMID Prahova.

In cadrul documentației de atribuire 'se face vorbire de cerințe și sarcini privind wlectarea/transportul si transferul deșeurilor- și nu de tratarea lor în stația TMB. Menționarea , în documentație a amânării intrării în funcțiune a stației TMB este pentru a da posibilitatea ofertanțîlor de a-si fundamenta cheltuielile fată de destinația finală a acestora, pe perioada în care această instalație nu este funcțională. S-a precizat anul 2018 ca limită maximă a transportului tranzitoriu la alte destinații și nu la stația TMB. Această marjă- de toleranță nu împiedică nici lansarea procedurii de atribuire a contractului de operare a Stafiei ȚMB și nici a finalizării lucrărilor de construire a acestei instalații și intrării ei în funcțiune înainte de 2018. ’

Răspuns la întrebam 15

Notele justificative nu fac parte din documentația de atribuire, ele constituind documente premergătoare lansării procedurilor. în exemplul furnizat valoarea de 115.814.100 lei a fost indicată dintr-o eroare ca fiind valoarea estimată, aceasta fiind m fapt rezultatul aplicării algoritmului de calcul: 514.729.335:8*1,8 = 115.814.100 lei.

Pase 15

I*

Răspuns la întrebarea 16

ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova beneficiază de proceduri de. monitorizare a contractelor de colectare, transport și transfer. Aceste proceduri vizează . supravegherea șî urmărirea periodică a îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, precum și .. elaborarea de rapoarte pe baza cărora se vor putea confirma prestarea calitativă și cantitativă a serviciilor prestate de către Delegat

z. , Monitorizarea se face conform contractului care va fi încheiat pe zonele de colectare 2+6'(pentru fiecare zonă în parte, în cazul de față zona 2- Ploiești) și nu pe fiecare UAT în. parte.

Răspuns Ia întrebam 17

Probabil este vorba de o eroare de fonnatare a cuprinsului.

Răspuns la întrebarea 18

în îndeplinirea clauzelor contractuale, Delegatul este obligat să realizeze indicatorii de performanță incluși în caietul de sarcini și contract Pentru neîndeplinirea lor sunt prevăzute penalități, conform tabelului atașat De asemenea hi Regulamentul de salubrizare simt prevăzute sancțiuni pentru prestarea necorespunzătoare a serviciului de salubrizare. Indicatorii de performanță propuși prin caietul de sarcini au ca fundament obligațiile asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană în domeniul managementului deșeurilor municipale și sunt următorii:

s wmonro&i     mtwhao de colectare p

INDICATORI CU PENALITĂȚI

1* Indicatori de performantă

1.1

Eficiența în încheierea Contractelor cu Utilizatorii (în decurs de 10 zile)

Numărul de contracte încheiate între Operator și Utilizatori ta mai puțin de 10 Zile calendaristice de la primirea solicitării din partea Utilizatorului, în raport cu numărul de solicitări, pe categorie de Utilizatori (%)

miuim 95%

O penalitate de 5.000 LEI în cazul unui procent mai mic de 95%. pe categorie de Utilizatori calculară pe e perioadăde 12 luni.

2. Indicatori tehnici

Zi

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile, inclusiv ambalaje

Cantitatea de deșeuri reciclabtle colectate separat (hârtie și carton, plastic, metale, sticla, deșeuri organice) ca procent din cantitatea totală de deșeuri colectate la nivel municipal în Aria de delegare (%)

20% până la sfârșitul lui 2015;

40% până la sfârșitul tai 2017;

Ș>

60% până la sfârșitul tai 2020

50,000 LEI pontai fiecare 10% sub procentele de 20 %, 40%, respectiv 60%.

Cu alte cuvinte;

Până la sfârșitul lui 2015 sc aplici anual următoarele penalități (2015 și 2016) la vrmătosnAc •procente de deșeuri reciclabile colectate separat;

10% sau mai puțin-* 100.000 LEI- .

între 10% și 20%; 50.000 LEI

20% sau mat mult; nîcio penalizare

Până la sfârșitul lui 2017 se aplică anual următoarele penalizări (2017,2018 și 2019) la următoarele procente de deșeuri

KT;liu&‘ ife

rftafeB

reciclai ile colectate \ scpara^e^10% sau mai         A*/

2oo.(w.ipi //'-x 20% satf-jna^pii^ELîj^y^ , iso.odâiă^^ 30% sau mai 100.000 LEI^rJjJ^’' între 30% și 40%?WUQ0 LEI

40% sau mai mult: nicfo penalizare

Până la sfârșitul lui 2020, următoarele penalități ar urma să se aplice anual (2020 și în continuare): 10% sau mai puțin: 300.000 LEI 20% său mai puțin;

250.000 LEI 30%saumaiputh: 200-000 LEI 40% sau mai puțin;

150.000 LEI

50% sau mai puțin: 100.000 LEI între 50% și 60%; 50.000 LEI

60% sau mai mult nicio penalizare

INDICATORI FĂRĂ PENALITĂȚI

Wiî

G * «GEXss/Săytruu

1, Indicatori de performanță

LI

Eficienjă în încheierea Contractelor eu Utilizatorii (total)

Numărul de contracte încheiate între Operator și Utilizatori în raport cu numărul de solicitări, pe fiecare categorie de Utilizatori (%)

100%

In conformitate cu cerința formulată to Regulamentul Serviciului de Salubrizare (Anexa 1)

1-2 .

Eficiența to modificarea Contractelor eu Utilizatorii (to 10 zile)

Numărul de Contracte cu Utilizatorii modificate în mai puțin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării din partea Utilizatorului, în raport cu numărul de solicitări de modificare a clauzelor contractuale (%)

minim 95%

In conformitate cu cerința formulată to Regulamentul Serviciului de Salubrizare (Anexa 1)

1.3

Eficiență în creșterea parametrilor de calitate revazuțj de Contractele cu Utilizatorii

Numărul de coutracteinodificate ui vederea creșterii parametrilor de editate afemfi activității desfășurate în raport cu numărul de solicitări juste privind modificarea clauzelor contractuale, pecategorii de activitate (%)

minim 95%

In conformitate cu cerința fonnulată to Regulamentul Serviciului de Salubrizare (Anexai)

2. Indicatori tehnici

2.1

Rate de conectare la serviciul de salubrizare

' Populația deservită, de serviciu de colectare deșeuri ca procent din populația totală din Aria de delegare (%)

100%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.2

Deșeuri menajere periculoase colectate separat

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat /locuitor și an în raport cu indicatorul stabilit to planurile de gestionare a deșeurilor (%)

75-125%

Datele sunt folosite in scopuri, de monitorizare.

23

Deșeuri menajere

Cantitatea dedeșeuri. menajere periculoase colectate separat trimisă la

minim 90%

Datele sunt folosite to scopuri de momtorizare.

^'a

periculoase colectate separat trimise Ia tratare /depozitare

tratare /depozitare ca procent din cantitatea totală colectată de deșeuri menajere periculoase în Aria de delegare (%)

2.4

Deșeuri voluminoase colectate Separat

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat/locuitor și an ca procent din mdjcatonilstalliHt în planurile corespunzătoare de gestionare a deșeurilor (%1

75-125%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

23

Deșeuri voluminoase trimise la tratarc/valorifica re/depozitare

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate scparattrifflisă la tratare/depozitare ca procent din cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectate din Aria de delegare (%)

minim 90%

Datele sunt folosite tn scopuri de monitorizare.

2.6

Deșeuri provenite din construcții șî demolări colectate separat do la populație

Cantitatea de deșeuri provenite din construcții și demolări colectată separat /locuitor și anca procent din indicatorul stabilit în planurile corespunzătoare de gestionare a deșeurilor (%)

75-125%

Datele- sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.7

Deșeuri provenite din construcții și demolări de la populație trimise la tratare / valorificare

Cantitatea de deșeuri provenite din construcții și demolări colectată separat de la populație trimisă spre tratate /depozitare ca procent din cantitatea totală de deșeuri provenite din construcții și demolări din Aria de delegare (%)

100%

Dotele sunt folosite in < scopuri de monitorizare.

Răspuns Ia întrebarea 19

Atâta vreme cât sunt acceptate de către părțile semnatare ale contractului și îndeplinesc cerințele legislației actuale în vigoare se consideră ca sunt suficiente.

Răspuns Ia întrebarea 20

Municipiul Ploiești a semnat și a acceptat toate condițiile și obligațiile ce-i revin ca membru al ADI Parteneriatul pentru Managementul deșeurilor Prahova* Pe cale de consecință, și cele care-i revin prin, includerea în zona 2 de colectare stabilită în cadrul proiectului SMID Prahova, care presupune schimbarea conceptului actual de salubrizare di.ntr-o singură localitate (UAT) cu conceptul de management integrat al deșeurilor pe zone de colectare/tranșport/transfet, de tratare/sortare și depozitare conformă. Ca atare, fiind în discuție 2 concepte diferite nu se pot face aprecieri de genul celor solicitate. Oricum, aprecierea calității serviciilor de salubrizare ce vor fi contractate, rămâne strict la latitudinea utilizatorilor acestor servicii.

Vicepreședinte, Bogdan Andrei TO.


Cr.C/C.S.


13-JAN-2015 08:28 From:fiDI NAN DEȘEURI PH 0344802415 '

To:0244513570


Pa ®e: 12'15


7H^Tf'TUȚ^HAs

3| It

jNTEGRATED WASTEMANAGEMENT SYSTEM IN PRAHOVA COUNTY Sq

fi

h \ b -v ,z '7

As regands the PHARE proiecte, these will be integrated in the new wbste 'management/^ * structura when the IWMS becomes funcțional

As for the ecologica! Iandfill in Boldești Scaeni, the County CoLincil^Boîdesți-S^âm^1 Local Council and SC Vitab'a Servicii pentru Mediu - Tratarea deseufiîor.tSRL5the owner and operator of the Iandfill) will have to sîgn an addendum to the inițial Assoeiation Protocol as regards the extension of the coverage area, the monitoring carned out by IDA.. appreval of tartff by IDA, compliance with the performance indicators established by IDA. etc.

îi. Chapter 5 has in view the maîn contractual arrangemente and payment System, as well as the I ' main provisions to be included in the fui ura delegation contracte to be awarded.

i| .

|j = Severa] options were analyzed, foHowjng which the CC took the decîsions.

*> As regards the waste coltection and transport Services (to. the transfer station/collection centersL it wa$ decid ed to include in this contracte the operation of the transfer statlons. The co’ntracts will be awarded as foliows/1 for collectloh arsa 1 (Bușteni). ’1 for oollection areas 2 (Boldesti-Scasni) and 6 (Valea Doftanei), 1 for collection areas 3

■ (Qraganesti), 4 (Udați) and 5 (Vălenii de Munte) and 1 for colieclton area 7 (Campma).

 • The Waste hau ling (long-distance transport of waste from the transfer stations to the Iandfill) wiil be awarded to the same operators Ihat will ensure the waste collechon and transport Services.

  i:


 • Boldesti-Scaeni sorting station and Ploiești NIBT plani will be operated by a single operator.

 • The payments for the sanitatlon Services will be done using a tarirf system both in urban and rural areas. The same system will be applied to the nomhousehold users. which will conclude individual contracta with the sanitation operators.

Chapter 6 presents the Instituțional Action Pian, the measures and activities to be ca med out for the strengthening of the instituțional capacîty of the Project Implementetion Unit. aspects related to the projeot financial management and irregularities;

Chapter 7 refers to the public awareness meesures.

FinaJIy, Chapter 8 refers to the main conclusions and recommendatîons for stepa to be takers from instituțional point of view.

The following Annexes arefwill be attached to this Instituțional Report:

Și ii li ii ji ; j :.i’ :: U U

U


< Annex 1 - Documents related to the IDA (Statute, Constitutive Desd, Registration Certificate, CC and LC Decisions);

£*


'Annex 2 - Documents on land availability;

Annex 3 - CC Declsion for co-financing ,

Annex 4 - Documents on PIU (CC Disposition for PIU setting-up. CC organizational chart, CVs of the PiU members);

Annex 5 -Position Paper for Project Implementation (final version);

Annex 6 - Vltalte Agreement on Boldssii-Scaeni Iandfill, Addendum to the Assooiation Protocol for Boldesti-Scaeni Iandfill

Annex 7 - Prahova Zoning Map;

Annex 8 - Urlați local Counciî decis ion regarding the amending of the actual coltection contract when the system proposed thru project will be operațional

♦*+

•>

A


Annex 9 - Agreement with Floricon regarding the transfer station in Campins Annex 10 - IDA Deoision farapprovaiof tariff action plan.

Annex 11 - Other document approvals

P3G£ 6 0? / t

Consultant - ROMA1R CONSULTING < Instituțional Attaly$is

Ț)OC. rO?, IN fȚlfîL

Nicjuna din părțile prezentului Acord nu va realiza individual nicitin fel de contract de delegare a gestiunii privind serviciile menționate mai sus.

 • (2) Consiliul Județean va iniția si va derula procedurile de licitație din cadrul Proiectului, pentru:

 • - contractele de lucrări și servicii privind construcția stațiilor de transfer, sortare și a stației de tratare mecano-bfologică a deșeurilor bidegradabile;

 • - contractul de lucrări și servicii privind ecologizarea depozitului neconform, de la Ploiești;

 • - contractele de achiziții publice de bunuri și servicii aferente derulării Proiectului.

 • - contractele privind operarea stației de sortare și a stației de tratare mecano - biologică a deșeurilor bidegradabile si transportul deșeurilor de la stațiile de sortare/MBT la depozitele de la Boldești-Scăieni și Văleni i de Munte,

 • (3) Asociația de Dezvoltare Inter comunitară va iniția procedurile de licitație pentru contractele privind colectarea deșeurilor din zonele corespunzătoare fiecărei stații de transfer, transportul acestor deșeuri până la stația de transfer aferentă, operarea stafiei de transfer si transferul deșeurilor pana la depozitele ecologice/facilitatile de deșeuri, in numele si pe seama autoritarilor locale implicate si a Consiliului Județean. ADI va fi sprijinita in acest proces de către Consiliul Județean Unitatea de Implementare a Proiectului.

 • (4) Pentru fiecare licitație, Consiliul Județean sau, după caz, Asociația de Dezvoltare Inforcomimitară. în baza propunerii autorităților locale implicate, vă stabili componența Comisiei de Evaluare.

Art. 7 - (1) Vor fi atribuite următoarele categorii de contracte pentru activitățile care sunt parte a Serviciilor, prin procedura de licitație publică*

o contracte pentru colectarea și transport»! deșeurilor, inclusiv operarea stafiilor de transfer pe zone de colectare, după cum urmează:

 • ■  zona 1           - contract pentru colectare si transport, operarea statici de

transfer aferente, inclusiv transferul la depozit facilitățile de deșeuri:

 • *  zona 2 (Boldesti-Scaeni) — un contract de colectare si transport kt depozitfacUitafile de deșeuri;

,A - zona 3 (Draganesti), acoperita de doua proiecte PHARE, ~ un contract pentru colectarea-si transportul deșeurilor,'operarea stației' de transfer si sortare si a stafiei de compostare, inclusiv transferul la depozitfacilitatile de deșeuri.

 • *  zona 4 (Urlaiî) - contract pentru colectare si transport, operarea stafiei de transfer aferente si transferul la deporitfacilitatile de deșeuri;

 • ■  zona 5 (Vălenii de Munte) ~ contract pentru colectare si transport, inclusiv transferul la depozit/facilitafile de deșeuri;

 • *  zona 7 (Campina) + zpna d (Valea. Dofeanet) - un contract pentru colectarea si transportul deșeurilor la stafia de transfer Campina, inclusiv operarea stafiei de transfer de la Valea Doftorici construita din fonduri focale si transportul la stafia de transfer de fo Campma.

Zonele de colectare, precum si mformaiU despre aceste zone sunt prevăzute in Anexa L

o un contract pentru exploatai va stației de tratare mccano-bîologică de la Ploiești sl pentru exploatarea stanei de sortare de la Boldești Scaeni.


08.02.2012

104, Comuna VîlcaneștL prin Consiliul Local al comunei Vîlcănești. cu sediul în localitatea Vîlcănești, str. Principală, județul Prahova, cod 107655. reprezentat de Maiwle Adrian. înucalitate de primar# legal împuternicit în acest scop, prin Hotararea Consiliului Local nr.Q4 din 07.02.2012;        '                                              •

PREAMBUL

In calitate de Par ti, in conformitate cu Art 20 din DOCUMENT DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT Al DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA"; încheiat intre localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ‘'Parteneriatu! pentru Managementul Deșeurilor Prahova';

Având in .vedere prevederile Aplicației de Finanțare aprobate si Contractului de Finanțare semnat de către Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice pe de o parte si Consiliul Județean Prahova in calitate- de Beneficiar al Proiectului SMID-Prahova.'

S-a hotarar modificarea DOCUMENTULUI DE POZIȚIE după cum urmează:

Art. L- Ari, 7. alineat L paragraful 1, se modifica si va avea următorul cuprins:

Ari, 7 - (I) Conform Analizei Instituționale, care a stat Ia baza Contractului de Finanțare, vor fi atribuite următoarele categorii de contracte pentru activitatije care sunt parte a Serviciilor, prin procedura de licitație publică:

o contracte pentru colectarea și transportul deșeurilor, inclusiv operarea stafiilor de transfer pe zone de colectare, după cum urmeaza:

1 zona I (Bușteni) - un contract pentru colectare si transport, operarea stafiei fie transfer fie la Bușteni, inclusiv transferul la depozit/fiicilltarile fie deșeuri:

■ zona 2 (B&ldesfi-Scaeni) + zona 6 (Valea Doftanei) - un contract de colectare si transport, inclusiv operarea statici de transfer de la Valea Dofianei. construita din fonduri locale., inclusiv transferul la depozit/fae-ilitaiUe de deșeuri:

• zona 3 (Draganestî)+ zona 4 (Urla 11)+ zona 5 (Vălenii de Mante) un contract pentru colectarea si transportul deșeurilor, operarea sfadei de transfer si sortare de

A.-


la .Draganesti, a statici de compostare de la Balta Doamnei,si operarea statici cfc transfer Urlați: inclusiv transferul la depoptfacilita iile de deșeuri:

* zona 7 (Ca.mp tu a) ~ un contract pentru colectarea si transportul deșeurilor Iu st aii a de transfer Campina.

Zonele de colectare* precum si informațiile despre aceste zone sunt prevăzute in Anexa L r; Un contract pentru exploatarea stației de tratare mecano-biologicâ de la Ploiești și pentru exploatarea stației de sortare de la Boldești Scăiem. Pentru o perioadă determinată de 2 ani. Consiliul Județean Prahova va contracta serviciul de exploatare a stației de sortare de la Boldești ScăienL cu clauză care să stipuleze că acest contract va înceta la momentul în care va fi desemnat operatorul Stației de sortare de la Boldești Scăieni și a stației dc tratare de tratare mocano-biologică de la Ploiești. Procedura de atribuire pentru operarea celor două stații menționate mai sus va fi lansată imediat ce acest lucru este posibil, anterior finalizării lucrărilor stației de tratare mecano-biologică de la Ploieștii astfel încât până la finalizarea lucrărilor să fie desemnat operatorul stației de sortare de la Boldești Scăieni și a stației de tratare de tratare mecano-biologică de la Ploiești construite prin proiectul SM1D în județul Prahova.

Art. 2. Celelalte articole ale Documentului de Poziție rămân neschimbate.

Art, 3. Prezentul Act Adițional a fost încheiat la data de..............._ _în 2 (doua) exemplare

originale, iar o copie conforma cu originalul vă fi distribuita pentru fiecare Parte. înregistrat de Părți după cum urmează:


Nr, i 1      din

;                     i

104

ia

PRAHOVA

Consiliul Județean ;

Nx .2

i

| din

104

la

PLOI ESTlțmunicjpiu j

Consiliul Local      ;

î

Nr. = 3

’ din

104

la

CAMPINA (municipiu)

Consiliul Local      1

Nr. | 4

i dîn ■

i

104 . .

la

AZ-UGA

.Consiliul Local      1

Nr. | 5

ș.din ■

104

h

BAICO1

Consiliul Loca)      i

: Nr. | 6

i din

i

104

la.

BOLDESTI-SCAEM

Consiliul Local      ;

| Nr. ș 7 ■

țdi?

1

1

104

la

BREAZA

'Consiliul Local      |

co

1- 1 (Z.

| din

104

la

BUȘTENI

Consiliul Local      ■

: Nr. p

i din

j

W4

la

COMARNIC

Consiliul Local      1

j

] Nr. i 10

1 din

104

la

PLOPEN1

Consiliul Loca!      ?

1

!

; Nr. î 11

1 din

104

la

SINAIA

Consiliul Local      1

1


1

’■ Planul Județean dc Gestionate a Peșcurilor Prahova (PJGU) - asigură, crearea unui sistem de management integrat ai deșeurilor la nivel județean pentru a garanta îndeplinirea obiectivelor și țintelor regăsite în cadrai legislației, cât șt în planurile regionale și naționale. PJGD elaborate si aprobai In COilfonnitate cu prevederile OM nr. 951/2007, prezintă fluxurile dc deșeuri și. opțiunile de gestionare a acestora la nivel județean.                                                                                     1

2

deșcul stradal - preluarea deșeurilor stradale strânse în containere și deșeuriie care se strâng de la maturatul ytransl.