Hotărârea nr. 109/2016

Hotãrârea nr. 109 privind modificarea poziţiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. Constanţei nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluş nr. 16 şi str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 109 privind modificarea pozițiilor 49,120, 802,1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constanței nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Teodorescu Liviu Iulian, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Mateescu Radu și Popa Gheorghe precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constanței nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că părți din imobilele din strada Constanței nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu Raportul din data 22.03.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale ;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constanței nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul situat în strada Constanței nr. 15 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare și releveului întocmite de S.C Geoprofessional Services SRL în anul 2013, care constituie Anexa nr. 2 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3.) Imobilul situat în strada Gheorghe Doja nr. 76 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de Capitan Viorel în anul 2015 și planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, anexă la extrasul de Carte Funciară nr. 1368844, care constituie Anexa nr. 3 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4.) Imobilul situat în Ploiești, str. Cerceluș nr. 16, se identifică potrivit planului de amplasament si delimitare a bunului imobil întocmit de SC Geo Professional Services SRL, în anul 2015, care constituie Anexa nr. 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5.) Imobilul situat în strada Trompetei nr. 1B se identifică potrivit releveului întocmit de persoana autorizată Ioniță Camelia și avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, în anul 2004 și planului de amplasament și delimitare întocmite de S.C Ramboll South East Europe SRL, în anul 2015 care constituie Anexa nr. 5 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016


Președinte de ședință, Gheorghe Simion

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUPrivind modificarea pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constanței nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată , cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

• La poziția 49 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrată următoarea parte din imobilul situat în strada Constanței nr. 15:                                      .       .       ,

 • - locuință în suprafață de 25,48 m.p titular Dinescu Emestina Marfa;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 69,24 m.p titular Marinescu Gabriela;

In prezent situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Constanței nr. 15 este următoarea:

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de. 25,48 m.p și o cotă indiviză din terenul cu destinația de curte este deținut în baza contractului de inchiriere nr. 8167/07.07.2009, (prelungit prin act adițional nr.6288/16.05.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 18.05.2019) de către Dinescu Emestina Marfa;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 69,24 m.p cotă indiviză este deținut în baza

contractului de inchiriere nr.313063/22.10.2004 (prelungit prin act adițional nr. 12107/06.09.2013, cu termen de valabilitate pana la data de 30.07.2016) de către Marinescu Gabriela;                                                                   .       .         .

A

In anul 2013, SC Geoprofessional Services S.R.L, a întocmit planul de amplasament și delimitare și releveul pentru imobilul de la adresa poștală Constanței nr. 15. Prin adresa nr. 17838/20.01.2014, am solicitat SC Geoprofessional Services S.R.L să refacă planul de amplasament și delimitare, întrucât nu a fost configurată întreaga suprafață de teren aferentă imobilului. Prin adresa nr. 17838/30.01.2014, SC Geoprofessional Services S.R.L, ne-a transmis planul de amplasament și delimitare, refăcut.

Prin cererea nr. 16699/27.08.2015, doamna Dinescu Emestina a s^ffeitat^umpafa^ea imobilului pe care îl deține în baza contractului de închiriere.              |                 f

Studiind documentația transmisă pentru acest imobil, s-a contataL^ă fost /Z^ăpse modificări constructive spațiului cu destinația de locuință de la adresa poștala^^sțahței^uE/15.

Ca atare, prin adresa nr. 559/11.01.2016, doamna Dinescu Ernestmâ/f'"' fost  notificată potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 452/25.11.2015 privind aprobarea Procedurii de intrare în legalitate a modificărilor constructive executate unor imobile, proprietate a municipiului Ploiești și a unor construcții edificate pe terenuri, proprietate a municipiului Ploiești.

Prin adresa nr. 1216/19.01.2016, doamna Dinescu ne-a solicitat copia releveului imobilului, necesară în vederea realizării expertizei solicitate de instituția noastra prin adresa nr. 559/11.01.2015. Prin adresa nr. 559/01.02.2016, doamna Dinescu Emestina, ne-a transmis expertiza tehnică întocmită de expert tehnic Gheorghe Aron și declarația notarială autentificată sub numărul 194/29.01.2016 de Societatea Profesională Notarială Notalex.

Potrivit acestei expertize: „modificările constructive față de situația inițială și anume: holul a fost recompartimentat în două încăperi cu funcțiunile: bucătărie și grup sanitar, nu au influență negativă asupra rezistenței și stabilității clădirii”, iar potrivit declarației notariale nr. 194/2016, doamna Dinescu:”nu are pretenții de recuperare a sumelor cheltuite cu realizarea modificărilor constructive de la municipiul Ploiești.”

Cu ocazia verificării documentelor transmise de SC Geoprofessional Services S.R.L, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale municipiului Ploiești pentru acest imobil, după cum urmează:

DINESCU ERNESTINA MARTA

NR. CRT.

DENUMIREA

ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) -         SC

Geoprofessional

Services S.R.L (și din calculele raportate la suprafața          utilă,

efectuate pe baza planurilor întocmite de SC    Geoprofessional

Services S.R.L)

exclusivă

comună

1.

CAMERĂ

15,60

-

Camerăz 15,84

2.

VESTIBUL

5,41

-

Bucătărie- 5,55

3.

ANTREU

2,47

-

Hol- 2,80

7.

WC

2,00

-

Grup sanitar- 2,27

SUPRAFAȚA CURTE

47,25

46,73

MARINESCU GABRIELA

NR. CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚ/X UTILĂ DIN M A S U RĂT0 R l (M P) -SC GeoprofetsijMÎalT.Services S.R.L (și ^iîM^ălculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza planurilor întocmite    de         SC

Geoprofessional     Services

S.R.L)

exclusivă

comună

1.

TEREN CURTE

69,24

77,27

Precizăm faptul că diferențele de suprafață constatate nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Constanței nr. 15, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actelor adiționale la contractele de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și doamnele: Dinescu Emestina Marta și Marinescu Gabriela.

• La poziția 120 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrată următoarea parte din imobilul situat în strada Gheorghe Doja nr.76:

 • - terenul cu destinația de curte titular Popescu Ion;

 • - terenul chioșc în suprafață de 20,00 mp titular Popescu Ion;

In prezent situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Gheorghe Doja nr.76 este următoarea:

 • - terenul cu destinația de curte, cotă exclusivă în suprafață de 10,00 m.p este deținut în baza contractului de închiriere nr. 477441/26.04.2005, (prelungit prin act adițional nr. 1105/12.02.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 31.07.2017) de către Popescu Ioan;

 • - terenul situat sub chioșc, cotă exclusivă în suprafață de 20,00 m.p este deținut în baza contractului de închiriere nr. 12588/03.02.2015 (prelungit prin act adițional nr.8543/20.087.2015, cu termen de valabilitate pana la data de 14.05.2016) de către Popescu Ioan;

Prin cerea nr. 15253/13.09.2013 domnul Popescu Ioan a solicitat cumpărarea terenului pe care îl deține în baza contractelor de închiriere.

Prin cererea nr.2231/31.01.2014 domnul Popescu Ioan, ne-a transmis extrasul de Carte funciară pentru numărul cadastral 9273 pentru suprafața de teren de 30 mp( 20 mp+10 mp) pe care o deține în baza contractelor de închiriere.

Prin adresa nr. 160/28.08.2015, am solicitat domnului Popescu Ioan să măsoare și restul de suprafață de teren-curte, neînchiriat, aflat la aceeași adresă poștală, (care este folosit fără forme legale de Biroul Individual Notarial Moanță Georgeta), să poziționeze chioșcul edificat în baza autorizației de construire nr. 496/21.08.2002 și să ne prezinte releveul pentru acest chioșc.

Prin adresa nr. 17414/08.09.2015, domnul Popescu Ioan, ne-a transmis un plan de amplasment și delimitare pentru terenul de la adresa poștală Gheorghe Doja nr. 76, întocmit de

$ o     ■■■          •

persoana autorizată, Căpitan Viorel, din care rezultă că suprafața chioșculuî^ste^d^OnnMiar porțiunea de teren-curte neînchiriat este de 19 mp.                        /rL/ \  *

La această adresă s-a întocmit răspunsul nr. 17414/06.10.2015, pkn^care 1 s-a jaBs/în vedere domnului Popescu Ioan să remedieze situația potrivit contractelor de^ihifiefe7/;^'^

Prin adresa nr. 17414/13.10.2015, domnul Popescu Ioan, ne-a tra^^^g^b^ul de amplasment și delimitare pentru terenul de la adresa poștală Gheorghe Doja nr. 767întocmit de persoana autorizată, Căpitan Viorel, din care rezultă că suprafața chioșcului este de 20 mp.,iar cea de teren-curte de 10 mp.

Prin cererea nr. 18948/01.10.2015, domnul Popescu Ioan, a solicitat închirierea suprafeței de teren-curte de 19 mp. Solicitarea a fost supusă analizei Comisiei nr. 2, care a stabilit potrivit procesului-verbal din data de 02.02.2016 că suprafața de teren de 19 mp va fi scoasă la licitație publică.

• La poziția 802, alinieatul 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului ■ Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrată următoarea parte din imobilul situat în strada Cerceluș nr. 16:

 • - garaj, în suprafață utilă de 17,10 m.p-titular Cozma Dumitru;

 • - teren-curte, în suprafață de 50,21 m.p-titular Nedelcu Dorina;

 • - teren-curte, în suprafață de 60,54 m.p-titular Ramboi Gheorghe;

 • - teren-curte, în suprafață de 31,74 m.p-titular Lefter Petruța-Tatiana;

In prezent situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Cerceluș nr. 16 este următoarea:

 • - terenul cu destinația de curte, cotă indiviză în suprafață de 50,21 m.p este deținut în baza contractului de închiriere nr. 12107/30.07.2007, cu termen de valabilitate pana la data de 01.07.2010 de către Nedelcu Dorina;

 • - terenul cu destinația de curte, cotă indiviză în suprafață de 60,54 m.p este deținut în baza contractului de închiriere nr. 21893/31.01.2013, cu termen de valabilitate pana la data de 05.04.2015 de către Râmboi Gheorghe;

 • - terenul cu destinația de curte, cotă indiviză în suprafață de 31,74 m.p este deținut în baza contractului de închiriere nr. 11149/19.09.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 18.01.2017 de către Lefter Petruța-Tatiana;

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință - garaj, situat în Ploiești, str. Cerceluș nr. 16, proprietatea municipiului Ploiești conform HCL 267/2006, a devenit liber prin predarea acestuia la data de 19.06.2007, de către fostul chiriaș Cozma Dumitru.

Au existat mai multe cereri prin care s-a solicitat valorificarea acestui imobil, la care s-a comunicat faptul că în acest scop este necesară intabularea acestuia conform legislației în vigoare.

Având în vedere starea avansată de degradare a garajului, acest garaj a fost expertizat în luna martie 2015. Potrivit raportului de expertiză întocmit de Tudor Arhcons, se propune desființarea acestui garaj.

Prin adresa nr. 17839/22.10.2013, SC Geo Professional Services SRL, ne-a transmis planul de amplasament și delimitare și releveul pentru terenul-curte și garajul de la adresa poștală Cerceluș nr. 16.

S-a purtat corespondență atât cu SC Geo Professional Services SRL cât și cu SC Protelco SA, în vederea modificării planului de amplasament și delimitare pentru acest garaj, în vederea intabulării și valorificării acestuia.

Prin adresa nr. 2773/08.02.2016, SC Protelco SA, ne-a transmis cel^dâua^a^ia^te^ cu zonă de protecție și fără zonă de protecție, cat și suprafața terenului liber d£cpnsțnicție. |

Precizăm faptul că diferențele de suprafață constatate nu se datorea^&o^'*mo^fic^Ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor xde<măsurare/e|r6 se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efect&aț^'/^uj^pâiratură electronică de specialitate, fapt atestat și de suprapunerea planurilor vechi și noi ale zonei.

Având în vedere toate aspectele sus menționate, punctul de vedere al Serviciului Juridic nr. 553/09.02.2016 dar și Hotărârea Comisiei nr. 2, din ședința din data de 15.03.2016, acest imobil și terenul aferent în suprafață de 34 mp (situat sub garaj și zona de protecție) vor fi valorificate prin licitație publică.

• La poziția 1212 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrată următoarea parte din imobilul situat în strada Trompetei nr. 1B:

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 38,40 m.p-titular Ungureanu Sorin;

Situația contractului de închiriere de la adresa poștală Trompetei nr. 1B, este următoarea:

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 45,05 m.p și o cotă exclusivă din terenul cu destinația de curte sunt deținute în baza contractului de închiriere nr. 10464/09.06.2009, (prelungit prin act adițional nr. 9144/04.06.2014, cu termen de valabilitate pana la data del8.05.2019 de către Ungureanu Sorin;

Prin cererea nr. 17150/23.12.2013, domnul Ungureanu Sorin a solicitat cumpărarea locuinței pe care o deține în baza contractului de închiriere.

Al

In anul 2013, SC Blom Romania SRL a întocmit planul de situație și releveul pentru imobilul de la adresa poștală Trompetei nr. 1B.

Prin adresa nr. 226/30.06.2016, s-a transmis Serviciului Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat, documentația întocmită de SC Blom Romania SRL. în vederea reglementării situației cadastrale.

Prin adresa nr.83/04.02.2016, Serviciul Intabulări Bunuri ne-a transmis extrasul de Carte Funciara si încheierea nr. 1445/27.01.2016 pentru imobilul de la adresa poștală Trompetei nr. 1B.

Prin adresa nr.218/25.02.2016, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, ne-a comunicat ca există diferențe de suprafață între extrasul de Carte Funciara, încheierea nr. 1445/27.01.2016 și actul de proprietate al Municipiului Ploiești și ca atare se impune actualizarea acestuia.

Cu ocazia verificării documentelor transmise de SC Blom Romania SRL, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale municipiului pentru acest imobil.

Suprafețele încăperilor și cota exclusivă de teren-curte prevăzute în contractul de închiriere, diferă față de cele reieșite din măsurătorile întocmite de SC Blom Romania SRL, după cum urmează:

UNGUREANU SORIN MARIUS

NR. CRT.

DENUMIREA ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ     DIN

MĂSURĂTORI

exclusivă

comună

1.

CAMERĂ

13,65

-

2.

CAMERĂ

12,25

-

3.

CĂMARĂ

6,90

-

5,53 xgrsx

4.

BUCĂTĂRIE

12,25

-

12,53

8.

WC

-

3,40

SUPRAFAȚA CURTE            151,62

198

Precizăm faptul că diferențele de suprafață constatate nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Trompetei nr. 1B, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actului adițional la contractul de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și domnul Ungureanu Sorin Marius.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 s-a aprobat "regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești ’ ’.

Aceaste situații au fost supuse analizei Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism,Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în ședința din data de 22.03.2016 care a avizat favorabil actualizarea corespunzătoare a actului de proprietate al municipiului Ploiești pentru aceste imobile.

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constanței nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, , Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECpTIV, Florin PenWne


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE DIRECTOR,

Georgiana Popa


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca__„

z Serviciul Intabulări Bunuri, Mădălin Negoiță

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR,

Nicoleta Crăciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind modificarea pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constantei nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

A

In Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.339/11.09.2013 s-a aprobat „regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza Decretului - Lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești ”.

Cu ocazia verificării documentațiilor întocmite pentru imobilele sus menționate, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale Municipiului Ploiești pentru aceste imobile, diferențe care nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Ca atare, în vederea înscrierii în Cartea Funciara a municipiului Ploiești a acestor imobile, în vederea corectei valorificări, este necesară actualizarea pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constantei nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, sens în care supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Privind modificarea pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constantei nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr, 267/29,11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINA ȚIA SPAȚIUL UI

Supraf. (mp)

OBS.

49

Str.

Constantei

nr.15

DINESCU ERNESTINA MARTA

-Locuință -(nr. inventar

1-1 SI 0029)

S.utilă -

compusă din:

- cameră -15,84 -bucătărie - 5,55 mp -hol-2,80 mp

-grup sanitar-2,27 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

-teren curte

-cotă indiviză - 46,73 din totalul de 124 mp

-teren situat sub construcția CI

- 36 mp în exclusivitate

MARINESCU GABRIELA

-teren curte

-cotă indiviză - 77,27 din totalul de 124 mp

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

ACTUALUL CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA (MP)

OBS.

120

Str. Gh.

Doja nr. 76 J

Popescu Ioan

- teren-curte

-10 mp în exclusivitate

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

- teren pe care este amplasat chioșcul (nr. inventar 1-1 SI 1168)

-20 mp în exclusivitate

-

- teren -curte

-19 mp în

exclusivitate

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (n>P)

OBS.

802

Str. Cerceluș nr. 16

NEDELCU DORINA

- teren -curte (nr. inventar 1-1 SI 1686)

-53,21 mp cotă indiviză din 151 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

LEFTER PETRUȚA-TATIANA

- teren -curte (nr. inventar 1-1 SI 1685)

-33,63 mp cotă indiviză din 151 mp

RÂMBOI GHEORGHE

- teren -curte (nr. inventar 1-1 SI 1687)

- 64,15 mp cotă indiviză din 151 mp

-garaj

-28mp în exclusivitate

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1212

Str.

Trompetei nr. 1B

UNGUREANU SORIN MARIUS

-Locuință -(nr. inventar 1-1 SI 0029)

S.utilă -

compusă din:

- cameră -15,84 -bucătărie -

5,55 mp -hol-2,80 mp -grup sanitar-

2,27 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

-teren situat sub construcția CI

- 63 mp în exclusivitate

-teren curte

- 198 mp în exclusivitatePLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

N-383200


N-383155


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

; Număr

:ace!ă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

160

Imobilul este împrejmuit pe limita astfel: între punctele 1-2 este împrejmuit cu gard de ulucă; între punctele 2-3 limita este pe zidul construcției de la nr. postai 17; între punctele 3-4-5-67 este împrejmuit ou gard de ulucă; între punctele 7-8 este împrejmuit cu gard din beton; între punctele 8-9-10 limita este pe zidul construcției C1; între punctele 10-1 limita este pe zidul construcției (casei) de pe imobilul vecin.

M.

160


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

suprafața construită I la sol ( mp )

Valoarea de I impozitare (lei) |


Mențiuni


Casă din zid cu un dormitor, un hol, o bucătărie si grup sanitar, cu fundație din beton, pardoseli din dușumele și ciment, acoperită cu tablă; Parter; construita in anul 1830. Suprafața construită desfășurată = 36 mp.

Nu deține certificat de performanță energetică; nu are lift.

^!Iar3ecoordonate


-580874,591

580875.592

58088125?

580883.494 58089478?

580892.476

580887.590


rafața totaiă măsurată = 160 m.p. Suprafața din act =


RELEVEU CONSTRUCȚIE

SCARA 1 :100


CASA DE LOCUIT


g^dastral al terenului t


Suprafața

160 m.p.


Adresa imobiluluiMun. PLOIEȘTI, str. Constantei, nr. 15, județul PRAHOVA


- ^eapunciară


ă colectivă nr.


fejSeindividualăȚu)

r


UAT

CF individuală


Ploiești, județul Prahova; Cod SIRUTA: 130534: Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

1

Dormitor

15.84    ’

2

Grup sanitar.

2.27 .

3

Bucătărie

5.55 «•

4

Hol

2.80

Suprafața Utilă = 26.46 mp

Suprafața Totală = 26.46 m.p

Executant,CERTIFICAT Dî autcruare Senă RO-VL-F.Nr. 0021 |.

o

■’â


Recepționat,


ftN EX4 N£-3 LA- H6G &?/


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

sc.1:200 (intravilan)
. Gheorghe D°îa


prop.Dumitrescu Eu&osina


TABEL coordonate suprafața teren


Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

18

383329.290

580814.550

2.50

19

383329.471

580817.048

5.39

20

383324.179

580818.045

3.95

21

383320.401

580819.182

3.01

22

383317.511

580820.033

0.79

23

383316.753

580820.257

1.32

24

383315.835

580821.202

0.90

25

383315.681

580820.317

1.05

26

383315.272

580819.347

5.03

27

383320.232

580818.518

2.41

28

383319.848

580816.135

9.57

gupr.teren = 30.00 mp.Locuința


Z0-(O 'C2, O'

Locuința

Z tril


prop.Popescu Ioan nr.cad.PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

sc.1:200 (intravilan)


Adresa:str.Gheorghe Doja,nr.76,mun.Ploiești,jud.Prahova. Proprietar:Consiliul Local al municipiului Ploiești

Supr.teren masurat conf.Adresa nr. 160/28.08.2015 = 19.00 mp.
umitrescu Eufrosmaprop.Tanase ConstantinExecutant:   -

Nume,prenume,semnătura,stampila


le

CARTE FUNCIARA NR. 136844 Comuna/Oras/^iumpipiu: Ploiești

--A.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


^.ncerere

23733

1 Ziua

10

03

V\ Anul

2016

\\ \•••>• .. 1/

-

<0


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan

Adresa: Ploiești, Strada Gheorghe Doja, nr. 76


Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Cad: 9273/1

Top: -

Din acte:

Masurata:30

-


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale


Observații / Referințe


15217 / 06.03.2014______________________________________

Act administrativ nr. 267, din 29.11.2006, emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) municipiul ploiești, (domeniul privat)

-


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Inu sunt


Observații / Referințe


ftlxim /,*- Hi


CARTE FUNCIARA NR. 136844


TEREN intravilan

Adresai Ploiești, Strada Gheorghe Doja, nr. 76


Anexa Nr. 1 la Partea I


Nr. cadastral


Suprafața masurata

(mp)*


Cad: 9273/1

Top: -* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra viian

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:

Masurata:30

-

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juricice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. PHP409057/10-03-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

10/03/2016


Data eliberării,

/


Asistent-registratar,

CLAUDlĂxCEÂLISU

\j \

A


TERITORIUL:PLOIESTI

LOCALITA TE: PLOIEȘTI

Adresa:str. Gheorghe Doja,nr. 76,mun.Ploiestijud.Prahova.

Proprietar: Consiliul Local al municipiului Ploiești reprezentat prin S.P.F.L.A.P-Ploiesti

Supr.totala teren masnrata : 211.00 mp.

Supr.ce se instraineaza    : 30.00 mp.

C

AMPLASAMENT
INVENTAR DE COORDONATE SUPRAFAȚA TOTALA TEREN

DEM

°UNC1

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

383329.290

580814.550

2

329.580

818.550

3

329.890

824.530

4

311.280

829.030

5

310.120

825.483

6

309.442

817.682


INVENTAR DE COORDONATE

SUPRAFAȚA TEREN CE SE INSTRAINEAZA

DEN

"’UNCI

cottr

COORDONATE

X[m]

Y[mj

1

383329.29

580814.55

6

383329.47

580817.05

7

383324.18

580818.05

8

383320.40

580819.18

9

383316.75

580820.26

10

383315.83

580521.20

11

383315.68

580820.32

12

383315.27

580819.35

13

383320.23

580813.52

14

383319.83

580816.14PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

cadastral al corpului de proprietate:


OFICIUL DE CADASTRU.GEODEZIE S.I CARTOGRAFIE.....

imobiliari • Pranova

Pi de inregisli ^^=-^5/-----

I ing. tow                  ----■ .

OBIECTUL:

y : L--: K

.                           z l .     .

înstrăinare Corp de proprietate

Dale

T. lulie2005

Scară

1 ;20.0

1:10000

Beneficiar:

Consiliul Local al mnn.Ploiestidfui.Pralidya

,n,.„         reprezentat prin S.P.F.L.A.P-Pl<nesll^c.^

1 Dqbanditor:

Popescii locui Nicolaet-slr.Gh.l)ojat ii>.76,miifi.Ploieștijutl.PiahosaPLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI


j Mur. PLOIEȘTI, str. Cerceluș, nr. 15. județul PRaHOVA; lijțrayiian


Unitatea Administrativ teritorială (UAT)


Mun. PLOIEȘTI, județul PRAHOVA


Număr j Categoria de parceiă i folosință

Suprafața

(mp)’

Mențiuni

î i     CC

151

Intravilan'

total!

151

Imobilul este împrejmuit parțial pe limită: între punctele 1-2, cu-gard din tablă, între punctele 2-3-4*5-6-7-8-9-, -10-11d 2-13-14 limita este pe zidul construcțiilor de pe imobilele vecine; între punctele 14-15 cu gard din fier forjat: între punctele 15-16-17 nu este împrejmuit; între punctele 17-18-1 cu gard din tablă.

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUQII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

i

Suprafața totală măsurată a imobilului = 151 mp-

Suprafața din act =


Executam: SC GEO PROFESSiONAL SERVICES SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren..corectitudinea întocmirii documentație cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea cin teren


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura ș: parafa


Data .
-

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

■—

x\

1

Nr. cadastral     I Suprafața măsurată imobilului (mp) •                        Adresa imobilului

l\ >-c\

i             34                   j Mun. PLOiEȘTî, str. Cerceluș, nr 16, județul PRAHOVA; Intravilan^

Unitatea Administrativ teritorială (DAT)

Nr. Carte Fundară j


| Mun. PLOIEȘTI, județul PRAHOVAA. DATE REFERITOARE LA TEREN


ca

Număr; Categoria dei Suprafața parcelă' folosință 1   ( mp )

l

Mențiuni;

1          Cc j 34

Intravilan

l

TOTAL           |  34

Imobilul este împrejmuit parțial pe limită: între punctele-21-17-16-15 nu este împrejmuit; între punctele 15-19 cu gard din fier forjat; între punctele 19-20, limita este pe zidul C1 (garaj); între punctele 20-21 prin gard zidit din cărămidă.

8. DATE REFERITOARE LA CONSTRUC|il

Cod construcșe

Destinația

SuDrafata construită i

îs £>ol (mp)    j                                                                            *

C1

CA

2^*        (Anexa - garaj constr.L cin zidărie. acoperit cu planșeu din beton; Parter, Suocaf. construită desf. = 23 mp

TOTAL

i

Suprafața totală măsurată a imobilului = 34 mp

Suprafața din act =


Executant: SC GEO PROFESSIONAL SERVICES SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocm-’rii

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată

documentației cadastraie și corespondența acesteia

atribuirea numărului cadastral

cu realitatea cir teren

Semnătura și parafa

■ .

Cata ..

Data 14 G“.2015

Șiamp/a EDA.RELEVEU LOCUINȚA

Sc.: 1 :1 00


rahova

iul adm. PLOIEȘTI — intravilan imobilului: StrTrompetei nr, 1B itari:

vi Local al Munc. Ploiești proprietar:

Republicii nr.2 Ploiești

ct de Închiriere nr. 270166 din 10-05-200V


Nr.cad. provizoriu al bunului ifrRECAPITULATIE

Nr.

Denumire

Suprafața

VTLCXL.’pGTB>•

utiLa. (mp)

1

BUCĂTĂRIE

12.53

2

CĂMARA

5.53

3

CAMERA

13.66

4

CAMERA

13.24

5

WC

3.40

SUPRAFAȚA UTILA

43.3S

'SUPRAF. CONSTRUITA

63.34


Nota:

Se instraineaza :

-Construcția C1 cu sc=bii.34 mp •terenul de sub constructi respect zv


Sc=63.34 mp


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA:


CAMELIA IONITA :


Executant           -zr)

Camelia lohită Aut.O.N.C.G.C.

Seria B. nr. 2461


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Oficiul de cadastru și publicitate ■ imobiliară - Prahova

Nr. de înregistrare//..<..T/odata....


CONSILIE

Inn. NICUUTĂ NSTAWNCARACTERISTICI. CONSTRUCȚIE

fundație

piatra

pereți

cărămidă

planseu

’.emn tencuii

invelitaare

tabla

instalați

electrica, gaze

pardoseli reci

ciment

pardoseli calde

dușumea

tamplarie ext.sz int.

lemn

an construcție

1915


, .r / mp

. j";---------------------------------------------------------------------;-----

/.c’S~ /

"ÎNSTRĂINARE IMOBIL1:100


Beneficiar:

Consiliul Local al Munic. Ploiești


Dobândit or:

UNGU.REANU SORIN— MA.RIUS------------Anexa

PLAN DE AMPLASAMENT Sl DELIMITARE A IMOBILULUI g

SCARA 1 : 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

O z'N , 1 \c-

261 mp

Strada Trompetei Nr. 1B,T357?Cc52:M

V' \  \

ii^FlBjești

Mun.Ploiesti - IntravilanNr.. parcela


.total


Cod constr.

ci


l'otal


Categoria de folosința


Cc


A.Date referitoare la teren Suprafața din măsurători (mp)

261


Mențiuni


Teren delimitat cu garduri


B.Date referitoare la construcții

Destinația


CL


Suprafața masurata la sol ________(mp)________ 63


Mențiuni


63


Suprafața totala masurata a imobilului = 261mp Suprafața din act = 259mp


--_ Executant

f-■'■RâmbbirS.outh East Europe SRL
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM,

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constantei nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

și a emis:

Data:

fa