Hotărârea nr. 108/2016

Hotãrârea nr. 108 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi S.C. CONPET S.A. Cod Unic de Înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerţului J29/6/1991

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 108 privind încheierea unui contract de superficie între

Municipiul Ploiești și S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cosma Marcian, Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Popa Gheorghe, Iulian Liviu Teodorescu precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind aprobarea încheierii unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 172/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind constituirea unei comisii de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința SC Conpet SA sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea SC Conpet SA;

Luând în considerare: procesele verbale din 14.10.2014, 20.02.2015 ale ședințelor comisiei de negociere stabilite conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 172/2014 și procesul verbal din 23.02.2016 și raportul din data de 22.03.2016 ale Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 516/15.12.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în conformitate cu art.548 pct(4), art. 550 pct(l), art. 2.517 și art. 693-702 din Noul Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin(2)-litc), art.45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l însușește raportul de evaluare nr. 35686/16.09.2014 întocmit de către experti evaluatori autorizați Carmen Roșu (reprezentant al SC NIADA AUDITAX EXPERT SRL - expert evaluator din partea SC CONPET SA) și Panțel Ovidiu (reprezentant al SC FIDOX SRL - expert evaluator din partea Municipiului Ploiești), prin care evaluatorii autorizați au determinat contravaloarea folosinței datorate de SC CONPET SA pentru utilizarea terenului situat pe str. Curcubeului nr.46, municipiul Ploiești, Carte Funciară 136053, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (I) Stabilește valoarea terenului situat în Ploiești, str. Curcubeului nr. 46, în suprafață din acte de 8.309,15 mp, din măsurători de 8.232,75 mp, la suma de 3.040.766,2llei (valoarea nu conține TVA)(~83,40euro/mp), valoare stabilită conform raportului de evaluare nr.35686/16.09.2014, întocmit de experti evaluatori autorizați Carmen Roșu(reprezentant al SC NIADA AUDITAX EXPERT SRL -expert evaluator din partea SC CONPET SA) și Panțel Ovidiu(reprezentant al SC FIDOX SRL - expert evaluator din partea Municipiului Ploiești).

(II) Stabilește ca SC CONPET SA Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991 să achite municipiului Ploiești suma de 72.110,17 Euro (fără TVA), sumă datorată pentru ocuparea fără forme legale în ultimii 3 ani, a terenului situat pe str. Curcubeului nr.46, municipiul Ploiești, Carte Funciară 136053.

Art. 3 Aprobă încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991, pentru folosința terenului situat în str. Curcubeului nr.46, municipiul Ploiești, în suprafață din acte de 8309,15 mp, din măsurători de 8232,75 mp, nr.cadastral 5201, Carte Funciară 136053 identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991 să achite municipiului Ploiești, integral, până la semnarea contractului de superficie, suma de 72.110,17 Euro (fără TVA), sumă datorată pentru ocuparea fără forme legale în ultimii 3 ani, a suprafeței de teren susmenționate. Plata sumei de 72.110,17 Euro se va efectua în lei, suma va fi convertită in lei la cursul Euro-Leu, BNR valabil în ziua plății.

 • b) Durata contractului de superficie este de 4 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii;

 • c) S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991 va achita contravaloarea folosinței terenului, în sumă de 17.748 lei/luna;

 • d) contractul de superficie ce are ca obiect terenul sus-menționat să fie perfectat în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4 Aprobă ca suma stabilită conform art. 3 lit c) să se achite de către S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991 pe toata durata contractului de superficie. Suma se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 5 Se aprobă contractul-cadru de superficie prevăzut în anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 6 împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

Contrasemnează Secretar,

Simonai'Albu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între

Municipiul Ploiești și S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Baza Sportiva Voința a fost achizitionata de la Asociația Teritoriala a Organizațiilor Cooperației Meșteșugărești - A.T.C.O.M. Prahova, in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2767/11.12.2001. Prin contractul de vanzare-cumparare SC Conpet SA a devenit proprietarul construcțiilor situate in str. Curcubeului nr.46 - respectiv CI, C2 si C3, cat si a bazinului de inot, amenajarea terenului de sport, aleilor asfaltate din cadrul complexului si a împrejmuirii din beton armat si plasa de sarma. Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 1100/18.03.2016 reprezentanții SC Conpet SA au comunicat faptul ca nu au intabulat construcțiile speciale.

In contractul de vanzare-cumparare nr. 2767/11.12.2001 este menționat faptul ca terenul pe care sunt amplasate aceste construcții nu face obiectul înstrăinării.

Terenul situat in str. Curcubeului nr.46, in suprafața de 8309,15 mp din acte (conform HCL nr. 70/2006 anexa 4) 8232,75 mp din măsurători (conform extras de carte funciara) face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.

Prin adresa Municipiului Ploiești nr. 4892/2013 s-a comunicat reprezentanților SC Conpet SA faptul ca terenul situat in Ploiești, str. Curcubeului nr.46 este folosit fara forme contractuale. Totodată s-a adus la cunoștința reprezentanților SC Conpet SA faptul ca societatea are obligația de a achita contravaloarea lipsei de folosința. In conformitate cu dispozițiile art.548 pct(4) si art. 550 pct(l) din Codul Civil, fructele civile se cuvin proprietarului. Chiriile sau orice fel de venituri care s-ar putea obține de pe urma exploatării terenului reprezintă fructe civile care, in temeiul textului de lege sus-mentionat, se cuvin de drept proprietarului terenului. Potrivit art. 2.517 din Codul Civil termenul general de prescripție extinctiva este de 3 ani.

Potrivit art.693 alin(l) din Codul Civil, superficia este dreptul de a avea o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superifîciarul dobândește un drept de folosință. Conform art. 697 alin(l) din Codul Civil ”în cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părțile nu au prevăzut alte modalități de plată a prestației de către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței.”

Potrivit art. 695 alin(l) din Codul Civil dreptul de superficie se exercita in limitele si in condițiile actului constitutiv. In lipsa unei stipulații contrare exercitarea dreptului de superficie este delimitată, după caz, de suprafața de teren aferenta si de cea necesara exploatării construcției edificate.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 s-a constituit comisia de negociere in vederea valorificării unor imobile aflate in folosința SC Conpet SA sau achiziționării unor imobile aflate in proprietatea SC Conpet SA.

Potrivit procesului verbal al ședinței din 14.10.2014 când au participat reprezentanții comisiei stabilite conform HCL nr. 172/2014 si reprezentanți ai SC Conpet SA evaluatorii autorizați Carmen Roșu și Panțel Ovidiu, in urma concilierii, au estimat valoarea chiriei pentru terenul proprietatea municipiului Ploiești din str. Curcubeului nr.46 la suma de 48090,00 euro/an(valoarea nu conține TVA).

Cu privire la recuperarea lipsei de folosința pentru terenul din str. Curcubeului nr. 46 s-a consemnat in procesul verbal al ședinței din 20.02.2015 propunerea ca suma finala sa fie de 72.110,17 EURO (valoarea nu conține TVA).

Conform Raportului de evaluare nr. 35686/2014 transmis de către experti evaluatori autorizați Carmen Roșu și Panțel Ovidiu, pentru proprietatea imobiliară sus-menționată, evaluatorii autorizați au propus următoarele valori:

Valoarea de piață a terenului este:

3.040.766,21 LEI ~ 687.000,00 EURO

(369,35 LEI/m.p. ~ 83,40 EURO/m.p.)Valoareanu conține TVA

Curs LEI/EURO =4,5114 LEI din 18.03.2014

Valoarea chiriei terenului este :

212.976,18 LEI/AN; 17.748,00 LEI/LUNA

Prin valorificarea terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești situat în str. Curcubeului, nr. 46 unde sunt amplasate construcțiile proprietatea S.C. CONPET S.A. se dorește obținerea de fonduri suplimentare la bugetul local prin recuperarea lipsei de folosința, incasarea contravalorii folosinței terenului.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Dumitru Cristian

Vîscan Robert Ionu-

Popa Gheorghe

Iulian Liviu Teodorfescu

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT,

VICEPRIMAR, CU ATRIBUTILDE PRI Cristian


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991


Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Baza Sportiva Voința a fost achizitionata de la Asociația Teritoriala a Organizațiilor Cooperației Meșteșugărești - A.T.C.O.M. Prahova, in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2767/11.12.2001. Prin contractul de vanzare-cumparare SC Conpet SA a devenit proprietarul construcțiilor situate in str. Curcubeului nr.46 - respectiv CI, C2 si C3, cat si a bazinului de inot, amenajarea terenului de sport, aleilor asfaltate din cadrul complexului si a împrejmuirii din beton armat si plasa de sarma. Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 1100/18.03.2016 reprezentanții SC Conpet SA au comunicat faptul ca nu au intabulat construcțiile speciale.

In contractul de vanzare-cumparare nr. 2767/11.12.2001 este menționat faptul ca terenul pe care sunt amplasate aceste construcții nu face obiectul înstrăinării.

Terenul situat in str. Curcubeului nr.46, in suprafața de 8309,15 mp din acte (conform HCL nr. 70/2006 anexa 4) 8232,75 mp din măsurători (conform extras de carte funciara) face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.

In 2006 s-a întocmit un proiect de hotarare privind concesionarea către SC Conpet SA Ploiești a terenului in suprafața de 8233 mp din str. Curcubeului nr.46, dar acest proiect nu a fost adoptat.

Prin adresa Municipiului Ploiești nr. 4892/2013 s-a comunicat reprezentanților SC Conpet SA faptul ca terenul situat in Ploiești, str. Curcubeului'nr.46 este folosit fara forme contractuale. Totodată s-a adus la cunoștința reprezentanților SC Conpet SA faptul ca societatea are obligația de a achita contravaloarea lipsei de folosința. In conformitate cu dispozițiile art.548 pct(4) si art. 550 pct(l) din Codul Civil, fructele civile se cuvin proprietarului. Chiriile sau orice fel de venituri care s-ar putea obține de pe urma exploatării terenului reprezintă fructe civile care, in temeiul textului de lege sus-mentionat, se cuvin de drept proprietarului terenului. Potrivit art. 2.517 din Codul Civil termenul general de prescripție extinctiva este de 3 ani.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 s-a constituit comisia de negociere in vederea valorificării unor imobile aflate in folosința SC Conpet SA sau achiziționării unor imobile aflate in proprietatea SC Conpet SA. Membrii Comisiei de negociere constituite conform HCL nr. 172/2014 au prezentat o Informare in cadrul ședinței consiliului local din martie 2O15.Dupa prezentarea Informării in cadrul ședinței din martie 2015 necesitatea valorificării terenului din str. Curcubeului nr.46 a fost prezentata membrilor Comisiei nr.2.

în cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 23.02.2016 s-a notat aviz favorabil pentru promovarea unui proiect de hotarare privind incheierea unui contract de superficie intre Municipiului Ploiești si SC Conpet SA pentru folosința terenului din str. Curcubeului nr.46 si pentru recuperarea lipsei de folosința.

Potrivit procesului verbal al ședinței din 14.10.2014 când au participat reprezentanții comisiei stabilite conform HCL nr. 172/2014 si reprezentanți ai SC Conpet SA evaluatorii autorizați Carmen Roșu și Panțel Ovidiu, in urma concilierii, au estimat valoarea chiriei pentru terenul proprietatea municipiului Ploiești din str. Curcubeului nr.46 la suma de 48090,00 euro/an(valoarea nu conține TVA).

Cu privire la recuperarea lipsei de folosința pentru terenul din str. Curcubeului nr. 46 s-a consemnat in procesul verbal al ședinței din 20.02.2015 propunerea ca suma finala sa fie de 72.110,17 EURO (valoarea nu conține TVA).

Potrivit art.693 alinți) din Codul Civil, superficia este dreptul de a avea o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superificiarul dobândește un drept de folosință. Conform art. 697 alinți) din Codul Civil ”în cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părțile nu au prevăzut alte modalități de plată a prestației de către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței.”

Conform art.695 alinți) din Codul Civil "Dreptul de superficie se exercită în limitele și în condițiile actului constitutiv. în lipsa unei stipulații contrare, exercitarea dreptului de superficie este delimitată de suprafața de teren pe care urmează să se construiască și de cea necesară exploatării construcției sau, după caz, de suprafața de teren aferentă și de cea necesară exploatării construcției edificate.”

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR KARCUTIV,

Florin JWrache

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EX


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu


PROPR.


E AM PLASAMENT SI DELIMITARE

' .INTRAVILAN Sc 1:500

r: ATCOM PRAHOVA ' a ’ .                                               ’r

.str.Curcubeului ,nrj4, •, lotarea nr.862/12.iulic 1971,'Aut. de construire nr. 14812/1975 CADASTRAL PROVIZORIU AL BUNULUI IMOBIL ren = 8 309.00 mpjConf act este proprietate de stat %2 3? j75mp ? Ctn f moaraioare

579414.08


579404,85


579369.71


■’ PLOJEȘlț.


Anexa nr.3 la HCL nr/o£7

CONTRACT DE SUPERFICIE încheiat astazi___________________

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin(2)-litc), art.45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.548 pct(4), art. 550 pct(l), art. 2.517 și art. 693-701 din Noul Cod Civil s-a încheiat prezentul contract de superficie in baza Hotărârii nr. ________!________a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE


Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin ....................- imputemicit prin Hotararea Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr.........................................sa semneze prezentul contract, in

calitate de proprietar pe de o parte,

si

.................. , ......... cu sediul in Ploiești, ................... înregistrata la Registrul Comerțului sub nr..........., Cod Unic de înregistrare ........., reprezentata prin

.................. , in calitate de ....................., CNP............................, in calitate de beneficiar al dreptului de superficie, denumit in continuare Superficiar

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 II constituie asigurarea dreptului de folosința asupra terenului in suprafața de........mp, situat pe str..............................nr.....CF.............nr.

cadastral............... , identificat conform planului de amplasament și delimitare a


imobilului - anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul contract. Pe acest teren superficiarul deține construcții conform....................................

Cap. III TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 2 a)Dreptul de superficie asupra terenului menționat mai sus se constituie pe o perioada de 10 ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reinnoit.

 • b) Superficiarul este obligat sa aduca la cunoștința proprietarului, in scris, cu 90 de zile înainte de împlinirea termenului, intenția de prelungire a prezentului contract.

In cazul in care Municipiul Ploiești nu-si exprima acordul pentru prelungirea contractului de superficie, contractul inceteaza la termenul prevăzut la art.2 lit a).

In lipsa acestei notificări, contractul de superficie inceteaza la expirarea termenului de 10 ani de la data semnării acestuia.

Cap. IV PREȚUL DATORAT PENTRU FOLOSINȚA TERENULUI

Art.3 a).................va achita municipiului Ploiești, integral, până la semnarea

prezentului contract de superficie a sumei de ................ , sumă datorată pentru

ocuparea fara forme legale în ultimii 3 ani, a suprafeței de teren de ...............,

conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr....................

b) ..............va achita, pe toata perioada contractului de superficie, lunar,

contravaloarea folosinței terenului în suma de......, conform prevederilor Hotărârii

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr....................

Reprezentanții.................. au obligația sa se prezinte la sediul municipiului

Ploiești pentru a face dovada efectuării plătii sumei datorate.


Superficiarul va achita T.V.A. la suma datorata pentru folosința terenului, stabilita prin contract, in condițiile in care legislația o va cere.

Tarifele se vor actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Noul cuantum al sumei datorate pentru folosința terenului va fi comunicat superflciarului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional.

Cap. V   MODALITATEA DE PLATA

Art. 4 Plata sumei datorate, prevăzută la art.3 litb), se va efectua pana la data de 15 a flecarei lunii pentru luna precedenta in Contul Municipiului Ploiești ................................deschis la Trezoreria Ploiești.

Art. 5 Pentru neplata la timp a sumelor datorate conform art.3, ................va


suporta obligații de plată accesorii, calculate conform legislației fiscale în vigoare, începând din prima zi care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila. în cazul în care întârzierile la plată depășesc 60 de zile calendaristice, contractul inceteaza.

Cap. VI DREPTURILE PÂRTILOR

Drepturile superflciarului:

Art. 6 (1) Dreptul de superficie constituit se exercita in limitele si condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (2) Superficiarul are dreptul de a exercita posesia si folosința asupra terenului menționat la Art. 1 precum si dreptul de a dispune de acesta in limitele impuse de documentațiile de urbanism, aprobate in condițiile legii, cu acordul municipiului Ploiești.

 • (3) In vederea achitării plătii datorate, superficiarul are dreptul sa fie informat asupra cuantumului la zi al sumei de plata datorate proprietarului terenului. In acest sens va putea solicita oricând proprietarului terenului, anterior datei scadente, sa i se precizeze cuantumul sumei de plata.

Drepturile proprietarului terenului:

Art. 7 (1) Proprietarul terenului garanteaza folosința terenului, in condițiile impuse prin prezentul contract.

 • (2) Proprietarul terenului are dreptul sa incaseze plata reprezentând contavaloarea folosinței terenului stabilita la art. 3, la termenele prevăzute in contract.

 • (3) Proprietarul terenului are dreptul sa inspecteze bunul care constituie obiectul prezentului contract, verificând respectarea obligațiilor asumate de superficiar.

 • (4) Proprietarul terenului are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de superficie, in situația in care interesul național sau local o impune, potrivit hotărârilor adoptate de către Consiliul Local al municipiului Ploiești sau altor acte normative .

Cap. VII OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Obligațiile proprietarului terenului:

Art. 8 Proprietarul terenului are obligația sa pună la dispoziția superficiarului terenul; de asemenea trebuie sa verifice, prin imputemicitii sai, respectarea clauzelor contractuale.

Art. 9 Rezilierea contractului se va face in condițiile prevăzute in contract si legile in vigoare.

Obligațiile superficiarului:

Art. 10 (1) Superficiarul are obligația sa achite suma datorata pentru folosința terenului la termenele prevăzute in contract.

 • (2) Superficiarul nu poate modifica construcția existenta pe teren la data incheierii contractului si nici adauga alte construcții acesteia, decât cu acordul proprietarului terenului si numai cu respectarea condițiilor Legii nr.50/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare. In caz contrar, proprietarul terenului are dreptul sa ceara desființarea construcțiilor adaugate, repunerea imobilului in situația anterioara si plata de daune interese.

 • (3) Superficiarul este obligat sa aduca la cunoștința proprietarului, in scris, cu 90 de zile inainte de implinirea termenului, intenția de prelungire a prezentului contract.

 • (4) Superficiarul este obligat ca in termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract sa il înregistreze la Serviciul Public Finanțe Locale în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune.

 • (5) în cazul în care superficiarul ocazionează pagube municipiului Ploiești sau agenților furnizori de utilități, Superficiarul se obligă să suporte toate consecințele de ordin material sau de altă natură.

 • (6) Superficiarul are obligația sa asigure întreținerea terenului in condiții igienice.

 • (7) Superficiarul are obligația sa nu cesioneze contractul unui tert.

 • (8) Superficiarul va achita T.V.A. la suma stabilita prin prezentul contract in condițiile in care legislația o va cere.

Cap. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE

Art. 11(1) Prezentul contract de superficie inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea termenului stabilit in contract;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către proprietarul terenului. In aceasta situație proprietarul terenului va notifica de indata intenția de a denunța unilateral contractul de superficie si va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta măsură;

 • c) prin pieirea construcției;

 • d) prin consolidare, daca terenul si construcția devin proprietatea aceleiași persoane;

 • e) prin desființarea titlului proprietarului terenului; Municipiul Ploiești nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, Superficiarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești

 • f) Prin reziliere în cazul întârzierii la plata a sumei datorate pentru folosința terenului mai mult de 60 de zile conform art.3, după notificarea superficiarului;

 • g) Prin reziliere de către proprietarul terenului cu plata de către...................a

contravalorii lucrărilor necesare pentru aducerea terenului la starea inițiala in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către superficiar sau a incapacitatii îndeplinirii acestora.

PACT COMISORIU

Art. 12. - In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea ........................ de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Superficiarul nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 10 alin.(2),(5),(7),(8). Prin urmare, rezilierea intervine, după notificarea....................de

către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Cap. IX RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 13 Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza de specialitate.

Cap. X. LITIGII

Art.14 - Litigiile de orice fel aparute intre părțile contractante in cursul derulării prezentului contract se vor soluționa pe cat posibil pe cale amiabila. In caz contrar, competenta revine instanțelor de judecata.

Art. 15. - Pe toata durata contractului de superficie, părțile se vor supune legislației in vigoare din Romania.

Cap. XI. FORȚA MAJORA SI CAZUL FORTUIT


Art. 16. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial a oricărei obligații ce ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege.

Art. 17. - Prin forța majora, părțile inteleg imprejurarea imprevizibila si de neinlaturat, care face imposibila executarea obligațiilor contractuale, asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 18. - Partea care invoca forța majora se obliga sa comunice in scris apariția acesteia partenerului contractual in termen de 3 zile de la apariție si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor ei.

Art. 19. - In caz de forța majora, executarea obligațiilor se decaleaza cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea ca nici una dintre parti nu va putea pretinde despăgubiri sau penalizări pentru întârziere.


Art. 20. - Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care ia naștere din natura, fapta omului sau lucru si care exonerează de răspundere partea care il invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Cap. XII CLAUZE FINALE

Art. 21 (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

(2) Prezentul contract a fost încheiat azi................., in 2 exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.

Municipiul Ploiești

Superficiar


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991PREȘEDINTE,

Marcian Ct^ma


Data:     0^ AAțf