Hotărârea nr. 107/2016

Hotãrârea nr. 107 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Bădescu Elena Katy pentru extinderea spațiului medical în care își desfășoară activitatea

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 107

privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și

Cabinetul Medical Individual Or. Bădeseu Elena Katy pentru extinderea spațiului medical în care își desfășoară activitatea

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel Constantin Minea, Robert Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Bădescu Elena Katy pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Covurlui nr. 11;

Urmare solicitării Cabinetului Medical Individual Dr. Bădescu Elena Katy înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 1672/26.01.2016;

Văzând Procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al muncipiului Ploiești încheiat în data de 09.02.2016;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al muncipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 22.03.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor Primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b), alin.(6), lit.a), pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Bădescu Elena Katy pentru extinderea spațiului cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Covurlui nr. 11, în care își desfășoară activitatea, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Stabilește ca obiectul contractului de concesiune 498953/07.06.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Bădescu Elena Katy îl va constitui exploatarea spațiului situat în Ploiești, str. Covurlui nr. 11, în suprafață totală de 121,30 mp, din care în folosință exclusivă 68,80 mp. și în folosință comună 52,50 mp.

Art. 3 - împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar să semneze actul adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Bădescu Elena Katy, în condițiile prevăzute la art. 1 și art. 2, potrivit anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

Președinte de ședință, Gheorghe SiContrasemnează Secretar, Simona/AlbuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy pentru extinderea spațiului medical în care își desfășoară activitatea

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotarărea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale infîintate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1) se face fara licitație publica si in conformitate cu prevederile acestei hotarari.

Spațiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activități medicale.

Intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy este încheiat contractul de concesiune nr.498953/07.06.2005, al cărui obiect îl constituie exploatarea spațiului medical situat in imobilul din Ploiești, strada Covurlui nr.ll, având suprafața utila de 60,65 mp. Spațiul este folosit in regim de tura-contratura cu Cabinetul Medical Individual Dr. Dobrescu Adrian.

Durata contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy este pana la data de 23.06.2025.

Intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Coroi Traian a fost încheiat contractul de concesiune nr.498950/07.06.2005, al cărui obiect l-a constituit exploatarea spațiului medical situat in imobilul din Ploiești, strada Covurlui nr.ll, având suprafața utila de 60,65 mp. Spațiul a fost folosit in regim de tura-contratura cu Cabinetul Medical Individual Dr. Calota Aurora.

Contractul de concesiune nr. 498950/07.06.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Coroi Traian a încetat la data de 29.01.2016, conform art. 8.1, lit. h) din contract, respectiv „in cazul pensionarii concesionarului”.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 1672/26.01.2016, Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy a solicitat extinderea in spațiul detinut in concesiune de către Cabinetul Medical Individual Dr. Coroi Traian, la aceeași adresa.

Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy a solicitat aceasta xico.ărcce domnul doctor Coroi Traian isi inceteaza activitatea incepand cu data de-01.02.2016 sita preluat intr-o mare măsură lista de pacienti, praxisul nefacand obiectul unei vanzari către alt medic.

Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy a menționat totodată'ca programul de lucru este identic, lucrând in aceeași tura, iar contratura domnului doctor Coroi Traian, respectiv doamna doctor Calota Aurora si-a exprimat acordul privind aceasta cerere.

Solicitarea a fost analizata de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 09.02.2016, fiind avizata favorabil cu inițierea unui proiect de hotarare.

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy.

Consilieri locali:
Robert kmut Vîscan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUAviz

VICEPP

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

Cristian Mihai Ganea


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si

Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy pentru extinderea spațiului medical în care își desfășoară activitatea

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1) se face fara licitație publica si in conformitate cu prevederile acestei hotarari.

Spatiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale.

Intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy este încheiat contractul de concesiune nr.498953/07.06.2005, al cărui obiect îl constituie exploatarea spațiului medical situat in imobilul din Ploiești, strada Covurlui nr. 11, având suprafața utila de 60,65 mp. Spațiul este folosit in regim de tura-contratura cu Cabinetul Medical Individual Dr. Dobrescu Adrian.

Durata contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy este pana la data de 23.06.2025.

Intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Coroi Traian a fost încheiat contractul de concesiune nr.498950/07.06.2005, al cărui obiect l-a constituit exploatarea spațiului medical situat in imobilul din Ploiești, strada Covurlui nr.l 1, având suprafața utila de 60,65 mp. Spațiul a fost folosit in regim de tura-contratura cu Cabinetul Medical Individual Dr. Calota Aurora.

Contractul de concesiune nr. 498950/07.06.2005 încheiat intre I^Iubicipiul Plc/iesti si Cabinetul Medical Individual Dr. Coroi Traian a încetat la data de 29:0 E2016, conform ■ art. 8.1, lit. h) din contract, respectiv „in cazul pensionarii concesionarului”;. -

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 1672/26.01.2016,’Cabițietul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy a solicitat extinderea in spațiul deținui in concesiune de către Cabinetul Medical Individual Dr. Coroi Traian, la aceeași adresa.

Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy a solicitat aceasta deoarece domnul doctor Coroi Traian isi inceteaza activitatea incepand cu data de 01.02.2016 si a preluat intr-o mare măsură lista de pacienti, praxisul nefacand obiectul unei vanzari către alt medic.

Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy a menționat totodată ca programul de lucru este identic, lucrând in aceeași tura, iar contratura domnului doctor Coroi Traian, respectiv doamna doctor Calota Aurora si-a exprimat acordul privind aceasta cerere.

Solicitarea a fost analizata de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 09.02.2016, fiind avizata favorabil cu inițierea unui proiect de hotarare.

In cazul adoptării prezentei hotarari se va impune încheierea unui act adițional prin care sa se modifice corespunzător prevederile contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy pentru exploatarea spațiului medical situat în imobilul din Ploiești, strada Covurlui nr. 11.


SEF SERVICIU, Carmen Daniela Bucur


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa

DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu
întocmit: Toader Rozalia

RELEVEU
RECAPITULATIE


Nr. :

!                                                               I

Denumire

Suprafața utila

1 !

Sas

5.22

2 i

Sala tratament

21,60

3 i

Cabinet

18,49 .

i

Sala tratamente

15,91

5 |

Cabinet

18,49

■■ 6 !

Sala tratamente

15,91

7 J

Hei

16,52

8 I

Sala tratament

9,93

9 I

Cabinet

13,05

10 I

Hol

4.50

Oficiu

7.12

12 |

W.C.

1,90

■ț 2 ■

’/'/ C

: .=0


Suprafața utila = 150,44 mp                ■

Suprafața construita = 210,47 mp .                                     .

^777, SPAȚIU UTILIZAT DE DOCTORI IN TURA ;CjNTFATLRA = ji/3 -p

j -SPAȚIU FOLOSIT IN COMUN DE TOT| DOCTORII = 31.84mp x 40.31 %= 12.84mp

FTviSPAȚIU FOLOSIT IN COMUN CU DR. BADESCUSI DR. DOBRESCU = 25.82 X50 % - 13.41mp


Dr. COROI


Spațiul este folosit in ture, cu dr. CALOTA S= 60.65rrc


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

OFICIUL PUBLIC PROIECT-'

Scs.VestUui nr. '9 Reieși Ta! <^.'536715"DENUMIREA LUCRĂRII: ÎNSCRIEREA JN CARTEA FUNCIARA STRADA COVURLUI, NR.11. PLOIEST’


.Relevai ; ,rg Firvi.lescc Castra !                      j                  EENE^ICIAR ■

• ;rg oirvjescu Cetina ‘ i ^77'^         ' CONSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIUL'J’ PLOIEȘTI :

Verfics: s-ng Ștefan ‘cn


DR. CGRGi


Anexa nr.2 la H.C.L. nr.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 1672/

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la contractul de concesiune nr. 498953/07.06.2005

încheiat astazi___________________

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.________/_______a

intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 încheiat pentru folosința spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Covurlui nr. 11, după cum urmeaza:

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy, cu sediul social în Ploiești, strada Covurlui nr. 11, înregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub numărul de înregistrare 0966 din data de 25.10.1999, prin Medic titular Badescu Elena Katy, cod numeric personal                   calitate de concesionar, pe de alta parte.

1) Art.2.1 se modifica si va avea următorul conținut:

“2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spațiului in care funcționează Cabinetul Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy situat in Ploiești, strada Covurlui nr. 11, in suprafața totala de 121,30 mp., din care in folosința exclusiva 68,80 mp. si in folosința comuna 52,50 mp.”

2) Art.4.1 se modifica si va avea următorul conținut:

“4.1. Redeventa este de 91,54 lei/mp/an, reprezentând 5.552 lei/an.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, redeventa pentru concesionarea spatiilor medicale ce fac obiectul prezentei hotarari se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia) comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional.”

  • 3) Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de ^b^nceșiune-nr^'x

498953/07.06.2005 raman neschimbate.                                           ț

" i ‘

  • 4) Prezentul act adițional face parte integranta din contractul dexcoric^lune^^

498953/07.06.2005 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecar^^e.

Municipiul Ploiești

Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai Ganea


Cabinet Medical Individual Dr. Badescu Elena Katy


Direcția Gestiune Patrimoniu, Director Executiv, Sef Serviciu, Florin Petrache Carmen Daniela Bucur

Direcția Economica Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit: Toader Rozalia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT


Data: