Hotărârea nr. 106/2016

Hotãrârea nr. 106 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 106 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data 15.03.2016;

în baza art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363/19.12.2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module și a Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei, nr. IC;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 08.04.2016 până în data de 07.10.2016, pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințele de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Aprobă actele adiționale de prelungire a duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințele de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


La Hotărârea nr:


. Anexă

lot> /M


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46ACT ADIȚIONAL NR. 12

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 3040 / 08.04.2009 PENTRU SUPRAF^^feErfCtf^' DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ                   L

DE NECESITATE


PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de proprietar, reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307 / 2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator, prin director general ION DAN DINU

și CHIȚU ION, în calitate de chiriaș, ci^omiciliul în Ploiești, Prahova, legitimat cu B.I. / C.I. ^^^^Mnn^^^^Helfoerat ( ă ) la

numeric personal^^^^^^^^H au convenit să încheie prezentul act adițional:

OBIECTUL CONTRACTULUIArt. 1. Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaș, ia cu chirie locuința cu destinație de locuință de necesitate, situată în Ploiești, str. INDUSTRIEI, nr. IC, ap. 1, județul Prahova, dotată cu încălzire electrică, apă curentă, canalizare, instalație electrică.

DURATA CONTRACTULUI


Art. 2. Termenul de închiriere este de 6 ( șase ) luni, începând de la data 08.04.2016 până la data de 07.10.2016.


In cazul în care părțile nu convin asupra reînoirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsescă locuința la expirarea termenului contractual.

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 3040 / 08.04.2009 rămân neschimbate. Actul s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


CHIRIAȘ, B.I / C.I seria Eliberat de Ia data deDIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENAIORDACHE


ȘEF SERVICIU, OVIDIU BĂDULESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.46

ACT ADIȚIONAL NR. 12                          v ,...., ...

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 3039 / 08.04.2009 PENTRU SUPRAFETE&Ml"OW''    !

DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ

DE NECESITATE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de proprietar, reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307 / 2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator, prin director general ION DAN DINU

și PANTAZI CONSTANTIN, în calitate de chiriaș, cu domiciliu) în Ploiești, str.                   ap.

_ județul Prahova, legitimat cu B.l. / C.L seria nr.1         eliberat ( ă ) la data de 14.02.2012, de către

SPCLEP Ploiești, cod numeric personali                , au convenit să încheie prezentul act adițional:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaș, ia cu chirie locuința cu destinație de locuință de necesitate, situată în Ploiești, str. INDUSTRIEI, nr. IC, ap. 2, județul Prahova, dotată cu încălzire electrică, apă curentă, canalizare, instalație electrică.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Termenul de închiriere este de 6 ( șase ) luni, începând de ia data 08.04.2016 până la data de 07.10.2016.

In cazul în care părțile nu convin asupra reînoirli contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsescă locuința la expirarea termenului contractual.

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 3039 / 08.04.2009 rămân neschimbate.

Actul s-a încheiat în 2 ( două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL

CHIRIAȘ,

B.l / C.I seria1Eliberat de SPCLEP Ploiești la data de


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

DIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENAIORDACHE

ȘEF SERVICIU, OVIDIU BĂDULESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

z2?


Str. Gh. Gr, Cantacuzino, nr. 46

ACT ADIȚIONAL NR. 12

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 3038 / 08.04.2009 PENTRU SUPRAFEȚELE6U DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ

DE NECESITATE


PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de proprietar, reprezentat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307 /2002, cu sediul in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, în calitate de administrator, prin director general ION DAN DINU

și LĂRGEANU ADRIANA, în calitate de chiriaș, cu domiciliul în Ploiești, str.' _ _ _ . nr.J_ ap.' _ județul Prahova, legitimat cu B.J. / C.I. seritț nr. |     _ eliberat (ă ) la data de 20.07.2012, de către Poliția

Municipiului Ploiești, cod numeric personal                 au convenit să încheie prezentul act adițional:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaș, ia cu chirie locuința cu destinație de locuință de necesitate, situată în Ploiești, str. INDUSTRIEI, nr. IC, ap. 3, județul Prahova, dotată cu încălzire electrică, apă curentă, canalizare, instalație electrică.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Termenul de închiriere este de 6 ( șase ) luni, începând de la data 08.04.2016 până la data de 07.10.2016.

In cazul în care părțile nu convin asupra reînoirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsescă locuința la expirarea termenului contractual.

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 3038 / 08.04.2009 rămân neschimbate. Actul s-a încheiat în 2 (două ) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL

CHIRIAȘ,

B.I / C.I serial nr. l__

Eliberat de SPCLEP Ploiești la data dd


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

DIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENA IORDACHE

ȘEF SERVICIU, OVIDIU BÂDULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


Vicepriman^.

George Pafe^,./ "


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești, în temeiul art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008, privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale unor familii care au fost evacuate din imobilul situat in str. Frăției, nr.l, proprietate a S.C UZUC S.A și, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 31.03.2009, s-a decis repartizarea acestor unități locative, după cum urmează:

  • -  unitatea locativă numărul 1 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Chițu Ion, in vârstă de 56 ani; această familie este compusă din trei persoane, dintre care un copil minor, Chițu Iul ia Florina, în vârstă de 17 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul d-nei Chițu Eugenia în valoare de 850 lei, salariul d-lui Chițu în valoare de 836 lei și alocația copilului, în valoare de 84 lei.

  • -  unitatea locativă numărul 2 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Pantazi Constantin, în vârstă de 55 ani; această familie este compusă din două persoane, dintre care un copil minor, Pantazi Claudiu - Constantin, în vârstă de 17 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din alocația copilului, în valoare de 84 lei și pensia d-lui Pantazi, în valoare de 400 lei.

  • -  unitatea locativă numărul 3 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-nei Lărgeanu Adriana, în vârstă de 45 ani; familie compusă din trei persoane, dintre care un student, Lărgeanu Andrei Valentin, în vârstă de 21 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul net al d-nei Lărgeanu în valoare de 1472 lei și salariul net al d-lui Lărgeanu Mușat în valoare de 1301 lei.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

începând din anul 2009 și până în prezent Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, .pentru o perioadă de șase luni, prelungite prin acte adiționale succesive, în ba^a' hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești; precizăm faptul că în data de'<07.04.2016 durata actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere expiră, motiv pentru care chiriașii au solicitat, prin cereri scrise, prelungirea contractelor.

în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.


DIRECTOR/ GENERAL,Îinu


ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


TORITATE TUTELARĂ,

Chiva
VIZAT


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Popa

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiiăeFe-.

pentru                                   7

un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate-lfa                                                                                                                                                                                                                                                   Ai i          li V ■ • j i 1 11

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 20(K;|ȚepjM^ actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în confoWWțe cu flegma/ cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințeie^ociăle'șFde necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe

situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii aflate în situații sociale și economice dificile, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 89 / 31.03.2009, a decis repartizarea unui număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate unor familii aflate în situații sociale și economice deosebite.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pe o perioadă de 6 luni.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale cazurilor sociale reprezentate de aceste familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care am confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîs

Constantin Gabriel Minea/


Marilena Stanciu,

Dragulea Sanda, V. .

Paulica Dragușin, fx Cristina Ana - Maria Enache, Ionuț Ionescu.


CONSILIUL LOCAL ĂL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATENR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚA SOCIALA ~

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Data: 15.03.2016