Hotărârea nr. 105/2016

Hotãrârea nr. 105 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 35

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 105 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Băzăvan Larisa, Socoleanu Radu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 16853/13.09.2011 prin încheierea actului adițional numărul 3 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr.27, în care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr.35 în vederea continuării activității de învățământ preșcolar;

In conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată și art.22, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza adresei nr. 2445/03.02.2016 transmisa de domnul Tomescu Radu, proprietarul imobilului;

în baza adresei nr. 2526/04.02.2016 a Grădiniței cu program prelungit nr.35;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr.82/25.02.2016, privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 în care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 35;

Având în vedere procesul-verbal nr.5208/10.03.2016 încheiat cu ocazia întâlnirii comisiei de negociere numită prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/25.02.2016, privind negocierea chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 cu proprietarul imobilului;

Ținând cont de raportul din data de 10.03.2016 al Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.„c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.16853/2011 dintre Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și proprietarul imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, imobil în care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr.35, pentru o perioada de 2 (doi) ani de zile.

Art.2. Aprobă actul adițional nr.3 la contractul de închiriere nr.16853/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.3. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.3 la contractul de închiriere nr. 16853/13.09.2011.

Art.4. Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Economică și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016JUDE UJh PRAHOVA

MUN1Imobilul situat in Ploiești, str. Maramureș, nr.27 în care funcționează încă din anul 1981 Grădiniță cu program prelungit nr.35, a fost retrocedat în baza Deciziei nr.75/2009, definitivă si irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, prin respingerea recursului de către înalta Curte de Casație si Justiție domnului Tomescu Radu.

A

In baza dispoziției nr. 182/02.02.2011 cu privire la restituirea în natură a imobilului (construcție și teren) situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27 și a protocolului de predare-preluare nr.4570/08.04.2011, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a predat proprietarului imobilul (clădire și teren aferent). In baza Hotărârii de Guvern nr.1886/2006 și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.246/27.07.2011, la data de 13.09.2011 a fost încheiat contractul de închiriere nr. 16853/13.11.2011 pentru o chirie de 7.210 lei.

In temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 103/31.03.2014 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 16853/13.09.2011, la o chirie de 2.157 euro/luna pe o durată de un an de zile, respectiv pană la data de 03.04.2015.

Prin adresele nr. 17171/25.09.2014 si nr.l 1578/21.01.2015, proprietarul imobilului, domnul Tomescu Radu iși manifestă disponibilitatea de a păstră în continuare specificul acestei locații prin încheierea unei tranzacții de vanzare-cumpărare sau continuarea închirierii.

Ținând cont de numeroasele solicitări pentru înscrierea preșcolarilor, cât și de numărul redus al grădinițelor din zona centrală a municipiului, se impune păstrarea imobilului mai sus menționat, pentru continuarea activității de învățământ preșcolar si prelungirea contarctului de închiriere nr.l6853/2011.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.82/25.02.2016 a fost constituită comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat.

In urma negocierilor purtate in data de 10.03.2016, părțile au stabilit următoarele:

 • -  durata contractului de închiriere se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data de 05.04.2016 pana la data de 05.04.2018;

 • -  chiria pentru imobilul inchiriat va fi echivalentul in lei a sumei de 2198 euro/luna, la cursul BNR din ziua efectuării plătii;

 • -  in situația in care imobilul va fi achiziționat in perioada menționata mai sus, din prețul acestuia va fi scăzută valoarea cumulata a chiriei, începând cu data

  /*


  A ” / ——

  * s/ -


  „ - {       —,\’7 \

  05.04.2016 si pana la finalizarea actelor privind dreptul de proprietate aisdpr-a


imobilului;

V r \ 1 W V’<! SS locatorul va efectua investitii/reparatii asupra imobilului (gar^ib^băli^an^^i orice alte lucrări necesare funcționarii unitatii de invatamant ce-i’fevimcduform legislației in vigoare).

Prin urmare, ținând cont de cele menționate mai sus, propunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Dna Stanciu Marilena

Dna Dragulea Sanda

Dna Bazavan Iolanda

Dna Băzăvan Larisa

Dl Socoleanu Radu


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE


ifl |g la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere,

nr.16853/2011 pentru imobilul din Ploiești str. Maramureș n^2:7^^^5o^ in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr.35

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii3

Imobilul situat în Ploiești, str. Maramureș nr,27 în care funcționează inca din anul 1981 Grădiniță cu program prelungit nr.35, a fost retrocedat în baza Deciziei nr.75/2009, definitiva si irevocabila, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, prin respingerea recursului de înalta Curte de Casație si Justiție. In baza dispoziției nr. 182/02.02.2011 cu privire la restituirea in natura a imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27 si a protocolului de predare-preluare nr.4570/08.04.2011, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a predat proprietarului imobilul (clădire si teren aferent).

In baza dispozițiilor art.16 (1) din Legea nr. 10/2001 modificata si completata prin Legea nr.247/2005, proprietarul a fost obligat sa mențină afectatiunea imobilului, pana la data de 03.04.2014. Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1886/2006 și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.246/27.07.2011, la data de 13.09.2011 a fost încheiat contractul de inchiriere nr. 16853/13.09.2011 pentru o chirie de 7.210 lei.

In anul 2013 proprietarul imobilului, Tomescu Radu solicita prelungirea contractului de inchiriere a imobilului mai sus menționat cu terenul aferent, pentru o perioadă de trei ani la prețul de 3.020 Euro/luna.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.9/30.01.2014 a fost numita comisia de negociere privind negocierea cuantumului chiriei. In urma negocierii s-a stabilit chiria lunara de 2.157 euro/luna. In temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 103/31.03.2014 a fost incheiat actul adițional nr.l la contractul de inchiriere nr.16853/13.09.2011, la o chirie de 2.158 euro/luna pe o durata de un an de zile, respectiv pana la data de 03.04.2015.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/2015 a fost numită comisia de negociere privind negocierea cuantumului chiriei/achizitionarii imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27. în urma întâlnirii și discuțiilor purtate în data de 18.02.2015 între comisia de negociere și proprietar, s-a stabilit dorința de principiu a pârtilor la incheierea unei tranzacții de vanzare-cumparare, respectiv Încheierea unui act adițional la contractul de inchiriere.

Astfel, prin Hotararea Consiliului Local nr.l08/2015 a fost aprobat incheierea actului adițional nr.2 la contractul de închiriere nr. 16853/2011, cu durata pana la data de 04.04.2016. Chiria pentru spațiul închiriat reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.198 euro/lună, pe o perioadă de un an. Pana la aceasta data tranzacția de vanzare-cumparare nu s-a realizat datorita lipsei resurselor financiare.


Proprietarul imobilului, domnul Tomescu Radu, prin adresa rir.2445Ms^X2^'6 isi manifesta disponibilitatea de a păstră in continuare specificul acestei locații.

Prin adresa 2526/04.02.2016, conducerea Grădiniței cu program prelungit nr.35 solicita municipalității continuarea activitatii de invatamant preșcolar in imobilul din str. Maramureș nr.27.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.82/25.02.2016 a fost constituită comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat.

In urma negocierilor purtate in data de 10.03.2016, părțile au stabilit următoarele:

 • - durata contractului de inchiriere se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data de 05.04.2016 pana la data de 05.04.2018;

-chiria pentru imobilul inchiriat va fi echivalentul in lei a sumei de 2198 euro/luna, la cursul BNR din ziua efectuării plătii;

 • - in situația in care imobilul va fi achiziționat in perioada menționata mai sus, din prețul acestuia va fi scăzută valoarea cumulata a chiriei, incepand cu data de 05.04.2016 si pana la finalizarea actelor privind dreptul de proprietate asupra imobilului;

-locatorul va efectua investitii/reparatii asupra imobilului (gard, canalizare, si orice alte lucrări necesare funcționarii unitatii de invatamant ce-i revin conform legislației in vigoare).

Invatamantul si pregătirea preșcolara este unul dintre domeniile de baza ale activitatii omenești, una dintre instituțiile sociale cele mai importante ale societății umane care trebuie sa răspundă unor cerințe aflate intr-o continua schimbare si transformare. Grădiniță reprezintă o necesitate pentru părinții încadrați în muncă, deoarece doar în acest mod își pot rezolva o problemă de îngrijire specializată și condiții de dezvoltare psihică armonioasă a copiilor pe durata timpului cât sunt

ocupați.


Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrală, dar mai ales de numeroasele solicitări ale părinților pentru înscrierea preșcolarilor respectiv solicitarea unității de învățământ, consideram ca este necesara continuarea procesului instructiv -educativ în imobilul din str. Maramureș nr.27.

Fata de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv,                             Director Executiv Adjunct,

Madalina CRĂCIUN


AVIZAT,

Direcția Administrație Pi/blica,

Juridic-Contencios, Contracte Director Executivi j Georgiana POPAȚ1 (

întocmii: Niiu

verificat: Constantin Dorina

Mariana ST0CHITADirecția Economică, Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU
Act adițional nr.3

la contractul de inchiriere nr.16853/13.09.2011 încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.


A. Tomescu Radu, domiciliat in Bușteni, str. legitimat cu CI seria

avand cont numărul

filiala


udețuL-Rrăhpv^

deschis la


in calitate de locator,


SI

B. Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr.284485 5 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Viceprimar cu atribuții de Primar Iulian Li viu Teodorescu, in calitate de locatar

Convin, in temeiul art.1270 cod civil asupra următoarelor modificări contractuale:

Art.l. Articolul 2.1 din contract se va modifica si va avea următorul conținut:

 • (1)  - durata contractului de inchiriere se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data de 05.04.2016 pana la data 05.04.2018;

 • (2)  - in situația in care imobilul va fi achiziționat in perioada prevăzută la alin.(l) din prețul acestuia va fi scăzută valoarea cumulata a chiriei incepand cu data de 05.04.2016 si pana la finalizarea actelor privind dreptul de proprietate asupra imobilului;

 • (3) - locatorul va efectua investitii/reparatii asupra imobilului (gard, canalizare si orice alte lucrări necesare funcționarii unitatii de invatamant ce-i revin conform legislației in vigoare).

Art. 2. Chiria pentru spațiul închiriat, prevăzută la art. 3.1 in contract, va fi echivalentul în lei a sumei de 2.198 euro/lună la cursul B. N. R. la data efectuării plătii

Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr.16853/13.09.2011 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 2 (doua) exemplare originale.

LOCATOR,

Radu TOMESCU


LOCATAR,

Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai GANEA

Secretar,

SimonaALBU

Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU

Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios,Achiziții Publice Contracte Director Executiv, Georgiana POPA

Direcția Tehnic-Investitii,

Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN Mariana STOCHITA