Hotărârea nr. 104/2016

Hotãrârea nr. 104 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 pentru imobilul din Ploieşti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcţionează Gradiniţa cu program normal nr. 3

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 104

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor Stanciu Mari lena, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Băzăvan Larisa, Socoleanu Radu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7495/2008 prin încheierea actului adițional numărul 2 pentru imobilul din Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 49, în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3 în vederea continuării activității de învățământ preșcolar;

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

în baza Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, actualizată;

în conformitate cu art.22, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza adresei nr. 1746/27.01.2016 transmisa de domnul Petrescu Provian Andrei Mihai, proprietarul imobilului;

In baza adresei nr. 2525/04.02.2016 a Grădiniței cu program prelungit nr.35 (unitate de învățământ cu personalitate juridică care are în structura sa Grădiniță cu program normal nr.3);

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 83/25.02.2016, privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.49 in care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

Având în vedere procesul-verbal nr. 5176/10.03.2016 încheiat cu ocazia întâlnirii comisiei de negociere numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/25.02.2016, privind negocierea chiriei imobilului din Ploiești str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 49 cu proprietarul imobilului;

Ținând cont de raportul din data de 10.03.2016 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin.(2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 dintre Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și proprietarii imobilului din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 49, respectiv Petrescu Provian Andrei Mihai și Provian Serban Teodor (Provian Robert Theodore), în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3, pentru o perioadă de 3 (trei) ani de zile.

Art.2. Aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 7495/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 7495/2008.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016


Președinte de ședință, Gheorghe Simion

-

«'■* \

—s

// X   '

V _ ț

1 - ■

1 - \

11 C

1 ț

î—r —U

u **

_ ■

■ 5 <-7


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE



la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr.49 în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

Prin Dispoziția nr. 12470/28.07.2007 emisă de primarul municipiului Ploiești, s-a dispus restituirea în natura a unei părți a imobilului situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.49, proprietar Petrescu Provian Andrei Mihai și Provian Serban Teodor (Provian Robert Theodore), imobil în care iși desfășură activitatea unitatea de învățământ preșcolar «Grădiniță cu program normal nr.3».

A

In temeiul art.25(5) din Legea nr.10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și în conformitate cu Dispoziția nr. 12470/28.07.2007 emisă de primarul municipiului Ploiești ramasă definitivă la data de 15.11.2007, s-a incheiat în data de 10.01.2008 protocolul de predare - preluare a imobilului în care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3. Conform cererii nr.1390/23.01.2008, proprietarii au solicitat închirierea imobilului în care funcționează unitatea de învățământ preșcolar la prețul de 10 euro/mp/lună, respectiv in suma de 1.055 euro/lună.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.45/2008 a fost constituită comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat. în urma întâlnirii și discuțiilor purtate între comisia de negociere și proprietari s-a stabilit închirierea imobilului cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/lună, calculată conform Hotărârii de Guvern nr.343/2007. în data de 22.04.2008 a fost încheiat contractul de închiriere nr.7495/22.04.2008 cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/luna.

în anul 2013 în baza Hotărârii Consiliului Local nr.102, contractul de închiriere nr.7495/22.04.2008 a fost prelungit pană la data de 02.04.2016, cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/lună.

Prin adresa nr. 1746/27.01.2016 proprietarii imobilului din str. Gh. Gr. Cantacuzino și-au manifestat disponibilitatea de a închiria în continuare Municipiului Ploiești imobilul în care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3.

Prin Hotararea Consiliului local nr.83/25.02.2016 a fost constituita comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat. In ^irma negocierii. s-a stabilit prelungirea contractului de închiriere nr.7495/22.04.2008 p^ntr^i 0 perioada de 3 (trei) ani cu plata unei chirii de 2.300 lei/luna.                                      */

Prin urmare, ținând cont de solicitarea Grădiniței cu program prMi^^^M (Grădiniță cu program normal nr.3 fiind structura acesteia) supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Plodești proiectul de hotărâre alăturat.

Dna Stanciu Marilena

Dna Dragulea Sanda

Dna Bazavan Iolanda

Dna Băzăvan Larisa

Dl Socoleanu Radu


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de^ÎQchiriere * nr.7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Ghe. Gr. Can^^hp^ț^/ nr.49 în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii'

Prin Dispoziția nr. 12470/28.07.2007 emisă de primarul municipiului Ploiești, s-a dispus restituirea în natura a unei părți a imobilului situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.49, proprietar Petrescu Provian Andrei Mihai și Provian Serban Teodor (Provian Robert Theodore), imobil în care iși desfășură activitatea unitatea de învățământ preșcolar «Grădiniță cu program normal nr.3».

în temeiul art.25(5) din Legea nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și în conformitate cu Dispoziția nr. 12470/28.07.2007 emisă de primarul municipiului Ploiești ramasă definitivă la data de 15.11.2007, s-a încheiat în data de 10.01.2008 protocolul de predare - preluare a imobilului în care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3.

Conform cererii nr. 1390/23.01.2008, proprietarii au solicitat închirierea imobilului în care funcționează unitatea de învățământ preșcolar la prețul de 10 euro/mp/lună, respectiv in suma de 1.055 euro/lună.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.45/2008 a fost constituită comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat.

In urma întâlnirii și discuțiilor purtate între comisia de negociere și proprietari s-a stabilit închirierea imobilului cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/lună, calculată conform Hotărârii de Guvern nr.343/2007. Proprietarul a avut obligația să mențină afectațiunea imobilului timp de 5 (cinci) ani la prețul stabilit prin Hotărârea de Guvern nr.343/2007.

Astfel, în data de 22.04.2008 a fost încheiat contractul de închiriere nr.7495/22.04.2008 pe o perioadă de cinci ani (respectiv pana la data 01.04.2013) cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/lună.

în anul 2013 în baza Hotărârii Consiliului Local nr.102, contractul de închiriere nr.7495/22.04.2008 a fost prelungit pană la data de 02.04.2016, cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/lună.

Având în vedere că durata contractului expiră la data de 02.04^20^6) proprî'efțîr^ imobilului din str. Gh. Gr. Cantacuzino, prin adresa nr. 1746/27.01.20 ^^i-aMvrnaijifep^ disponibilitatea de a închiria în continuare Municipiului Ploiești i’nțobilul în .care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3.                               ,

Prin adresa nr. 2525/04.02.2016, conducerea Grădiniței cu program preTungTtnr.35, (la care este arondată Grădiniță cu program normal nr.3), solicită municipalității continuarea activității de învățământ preșcolar în imobilul din str. Gh. Grigore Cantacuzino, unde funcționează Grădiniță cu program normal nr.3.

Prin Hotararea Consiliului local nr.83/25.02.2016 a fost constituită comisia de


negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat.

în urma negocierii purtate in data de 10.03.2016 s-a stabilit prelungirea contractului de închiriere nr.7495/22.04.2008 pentru o perioada de 3 (trei) ani cu plata unei chirii de 2.300 lei/luna.


Prin urmare, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


Director Executiv, Madalina CRĂCIUN



Director Executiv Adjunct Mariana SȚOCHITA •■-NAr


Avizat,


Direcția Economică


Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU



Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte Director Executiv, Georgiana POPA

< )



Anexa la HCL

Act adițional nr.2                /* ’

jCF

la contractul de inchiriere nr.7495/22.04.2008 încheiat

in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.

t

Părțile contractante:                                               

^^ni^eț^șcțHP^viar^ndrei Mihai domiciliat în Ploieștf^^^^^^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^^^^^^^|posesor al ^^^^^^|seria^^^^^^^^|judetul Prahova și Provian Șerban Theodor (Provian Robert Theodore) - cetatean roman domiciliat in Franța, prin procurator Petrescu Provian Andrei Mihai, si

B. Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, tel.0244/511699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin viceprimar cu atribuții de primar Mihai Cristian Ganea, in calitate de locatar.

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.15.2. din contract, asupra următoarelor modificări contractuale:

Art.l. Articolul 2 din contract se va modifica si va avea următorul conținut: Durata contractului de inchiriere se prelungește cu 3 (trei) ani, respectiv de la data de 03.04.2016 pana la data 03.04.2019;

Art.2. Chiria pentru spațiul închiriat, prevăzută la art.3 in contract, va fi 2.300 lei/lună Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr.7495/22.04.2008 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originale.

LOCATOR,

Petrescu Provian Andrei Mihai

Provian Seban Teodor (Provian Robert Theodore) prin procurator

Petrescu Provian Andrei Mihai


LOCATAR,

Viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea

Secretar,

Simona Albu

Direcția Economica,

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Georgiana Popa

Direcția Tehnic-Investitii,

Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Madalina Crăciun Mariana Stochita