Hotărârea nr. 103/2016

Hotãrârea nr. 103 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Mihai Cristian și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale ale posturilor pentru 6 funcționari publici ce au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicata in 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile art. 125, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.03.2016 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții, si reclamații din data de 24.03.2016;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2016.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.04.2016.

Art.3. începând cu aceeași dată Hotărârea Consiliului Local nr. 379/30.10.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, statul de funcții al acestora.

Potrivit prevederilor art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 (r2), republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradelor profesionale a șase funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a declarării “admis” a funcționarilor publici la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final anexat.

Concomitent cu transformarea gradelor profesionale se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Totodată se solicită transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice de execuție vacante de consilier din cadrul Biroului Amenzi.

Având în vedere aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR,

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici pe parcursul carierei profesionale au dreptul să promoveze în grad profesional, prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transformă în consecință.

în vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:

  • a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

  • b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

  • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Totodată, promovarea se face numai dacă posturile de funcție publică de execuție sunt prevăzute în Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2016, iar cheltuielile de personal nu depășesc bugetul aprobat conform H.C.L. nr.44/01.02.2016 .

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a nominalizat reprezentanții în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor prin adresa cu nr. 3982/2016, anexată.

Astfel, solicităm transformarea gradelor profesionale a 6 posturi de funcție publică de execuție pentru funcționarii publici ce au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final al examenului, anexat, după cum urmează:

Nr. Crt

Denumire Serviciu/Birou

Numele si prenumele funcționarului public

Functie/clasă

*

/ grad profesional deținut

Funcție/clasă / grad profesional propus

1.

Compartimentul încasări și Plăți - Serviciul Financiar Contabilitate

Milică Florentina Elena

Consilier

I/asistent

Consilier

I/principal(3)

Zanfir Florica

Consilier

I/asistent

Consilier

I/principal(3)

Dincă Daniela

Consilier I/principal

Consilier

1/ superior(3)

2.

Biroul Urmărire Creanțe

Bugetare și Valorificare Sechestre

Nistor Nicolae Cristian

Consilier I/principal

Consilier

1/ superior(3)

3.

Biroul Amenzi

Drăghici Maria

Consilier

I/principal

Consilier

1/ superior(3)

4.

Serviciul Stabilire

Impozite și Taxe Persoane Juridice

Marcu Tudora Iuliana

Consilier I/principal

Consilier

1/ superior(3)

Concomitent cu transformarea gradelor profesionale se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Totodată solicităm transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier din cadrul Biroului Amenzi.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.44/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Serviciul Public FinanitKțLocale Ploiești Director Executiv, y-rVișean Simona Elena


3     *   •'

Șef Birou Ju ic Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor Zamfir Cristiana


AVIZAT:

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Popa Georgiana

^4

Șef Serviciu Organi

Ang


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Anexa la H.C.L. nr.^fcțj 72016


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

1

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

2

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

SEF SERVICIU

I

S

3

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

4

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

5

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

6

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

7

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

8

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

9

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

10

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

11

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

l

superior

s

12

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

s

14

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

s

_

15

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

s

16

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

asistent

s

RO

17

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

debutant

s

y^—

18

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

SEF SERVICIU

I

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

19

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

20

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

21

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

22

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

24

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

25

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

27

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

28

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

29

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

30

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

31

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

32

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

SEF BIROU

I

s

33

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

34

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

35

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

\ s

36

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

M"!

37

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

asistent

s

SX'S’

38

BIROUL AMENZI

SEF BIROU

I

s

39

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

40

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

41

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

S

42

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

S

43

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

44

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

45

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

46

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

47

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

48

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

49

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

50

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

51

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

asistent

s

52

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

asistent

s

53

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

debutant

s

54

BIROUL AMENZI

REFERENT

III

asistent

M

55

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF SERVICIU

I

s

56

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

57

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

58

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

59

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

60

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

61

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

62

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

!

superior

s

63

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

64

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

&

65

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

fe

66

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF BIROU

I

s

W

W /

67

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

r < £

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

68

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZE DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

69

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

70

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

71

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

74

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

75

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

76

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

77

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

78

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

79

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

80

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

81

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

82

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

83

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

84

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

85

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

86

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

87

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

asistent

s

88

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

REFERENT

III

superior

M

89

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

s

90

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

91

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

l

superior

s

92

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

93

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

94

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

l

superior

s

95

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

NSPECTOR DE SPECIALITATE

xz

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

96

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

97

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

I

98

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

IV

99

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

100

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

101

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

102

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

SEF BIROU

I

S

103

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

104

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

principal

s

105

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

106

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

107

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

G

108

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

SEF SERVICIU

I

s

109

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

110

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

111

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

112

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

// \

113

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

114

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

l

superior

s

115

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

116

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

117

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

118

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

119

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

120

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

s

121

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

l

principal

S

122

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

s

123

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

asistent

s

124

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

asistent

s

125

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

SEF SERVICIU

I

s

126

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

127

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

I

superior

s

128

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

I

superior

s

129

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

I

superior

s

130

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

131

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

vf .1  -7^

132

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

I

superior

s

--------v

\

133

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

REFERENT

III

superior

M

p

z /

134

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

REFERENT

III

superior

M

/ / J

135

BIROUL EVIDENTA AUTO

SEF BIROU

I

S

*

136

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

S

137

BIROUL EVIDENTA AUTO                   |

CONSILIER

I

superior

s I

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

138

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

S

139

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

principal

S

140

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

debutant

s

141

BIROUL EVIDENTA AUTO

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

142

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

SEF BIROU

I

S

143

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

144

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

146

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

147

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

l

superior

S

148

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

149

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚI

Agenția Națională a Funcționarilor Pubficf


T'M 01?

- X :o


______________________________________________________________________ \

|] TJ I //s              \            î

Operatorie date cu caracter personal, înregistrat ia Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal sub nr. 5129.?/ | j


Către,


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV SIMONA DOLNICEANU-VIȘEAN

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 7609/2016, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 3982/2016, vă comunicăm următoarele:

In conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit, b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 9 martie 2016 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Carapcea Elena, consilier juridic, Instituția Prefectului - județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor;

Vasile Vădan Trandafir, consilier juridic, Instituția Prefectului - județul Prahova

Cu stimă,

Președinte

JozsefBIRTALAN

**        conform legii 455/2001


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-duI Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro

* * Tk

*EURO* *CERT*RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 01.03.2016

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează examenul:

1.

2.

Draghici Maria promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) -Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare - Biroul Amenzi;

Nistor Nicolae Cristian promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) - Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare -Biroul Urmărire Creanțe Bugetare si Valorificare Sechestre.

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul Respingerii dosarului

DRAGHICI MARIA

ADMIS

-

NISTOR NICOLAE CRISTIAN

ADMIS

-

Observații formulate de către membrii comisiei -----------------------------------------------------------------

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 09.03.2016, ora IO00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:---------------------------------------------------------------------

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul probei scrise

Rezultatul

DRAGHICI MARIA

88 puncte

ADMIS

NISTOR NICOLAE CRISTIAN

84 puncte

ADMIS

Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului: 09.03.2016, ora 14°°

Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului:----------------------------

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul interviului

^^RezjilîatulV?^^

DRAGHICI MARIA

95 puncte

iwrh

NISTOR NICOLAE CRISTIAN

90 puncte

O C £1^*'

REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI

Numele și prenumele Candidatului

Rezultatul final al examenului

Rezultat

DRAGHICI MARIA

183 puncte

ADMIS

NISTOR NICOLAE CRISTIAN

174 puncte

ADMIS

COMISIA DE EXAMINARE:

Președinte: DOLNICEANU - VISEAN SIMONA- Director Executiv__


Membru: CARAPCEA ELENA - Reprezentant ANFP

Membru: ROSCA ADRIAN ALIN - Sef Serviciu

Secretar: Atanasiu Elena - Consilier


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro

f^EURO^

iz           izRAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 01.03.2016

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează examenul:

  • 1.  Dinca Daniela promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) -Serviciul Financiar Contabilitate - Compartimentul Incasari si Plăti;

  • 2.  Zanfir Florica promovare in grad profesional-Consilier din I asistent (3) in I principal (3) -Serviciul Financiar Contabilitate- Compartimentul Incasari si Plăti;

  • 3.  Milica Florentina Elena promovare in grad profesional- Consilier din I asistent (3) in I principal (3) - Serviciul Financiar Contabilitate- Compartimentul Incasari si Plăti.

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul Respingerii dosarului

DINCA DANIELA

ADMIS

-

ZANFIR FLORICA

ADMIS

-

MILICA FLORENTINA ELENA

ADMIS

-

Observații formulate de către membrii comisiei -----------------------------------------------------------------

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 09.03.2016, ora IO00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:---------------------------------------------------------------------

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul probei scrise

Rezultatul

MILICA FLORENTINA ELENA

94 puncte

ADMIS

DINCA DANIELA

92 puncte

ADMIS

ZANFIR FLORICA

90 puncte

ADMIS

Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului : 09.03.2016, ora 14°°

lr£A'' A\i

rrODieine înterveniic pe uuraid cicsiasurdin înierviuiuL-----------------------------

\\ ©A ' W*'         /?

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul interviului

ARgziiWfuI V

ZAN FIR FLORICA

100 puncte

aDmis-^'

MUICA FLORENTINA ELENA

95 puncte

ADMIS

DINCA DANIELA

90 puncte

ADMIS

REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI

Numele și prenumele Candidatului

Rezultatul final al examenului

Rezultat

ZANFIR FLORICA

190 puncte

ADMIS

MILICA FLORENTINA ELENA

189 puncte

ADMIS

DINCA DANIELA

182 puncte

ADMIS

COMISIA DE EXAMINARE:


Președinte: DOLNICEANU-VISEAN SIMONA-Director Executiv__d

Membru: CARAPCEA ELENA - Reprezentant ANFP

Membru: NITA DOINA - Sef Serviciu

Secretar: Atanasiu Elena - Consilier


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-duI Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro


RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 01.03.2016

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează examenul:

1. Marcu Tudora Iuliana promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)

- Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul Respingerii dosarului

MARCU TUDORA IULIANA

ADMIS

-

Observații formulate de către membrii comisiei -----------------------------------------------------------------

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 09.03.2016, ora IO00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:---------------------------------------------------------------------

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul probei scrise

Rezultatul

MARCU TUDORA IULIANA

94 puncte

ADMIS

Informații privind interviul


Data si ora desfășurării interviului: 09.03.2016, ora 14w


Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului:

Numele si prenumele Candidatului


MARCU TUDORAIULIANA


95 puncteREZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul final al examenului

Rezultat

MARCU TUDORA IULIANA

189 puncte

ADMIS


COMISIA DE EXAMINARE:


Președinte: DOLNICEANU - VISEAN SIMONA- Director Executiv

Membru: CARAPCEA ELENA - Reprezentant ANFP

Membru: TEODORESCU DENISE ELENA - Sef SerVîciu


Secretar: Atanasiu Elena - ConsilierCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


Ii            i '                                                          ,

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE   A

RAPORT


SECRETAR, Sanda Dragulea

Data:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

.-7\ • A

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

C A v

RAPORT


Data: