Hotărârea nr. 102/2016

Hotãrârea nr. 102 privind transformarea gradului profesional din I în I-A a două posturi de economist din cadrul Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 102 privind transformarea gradului profesional din I în I-A a două posturi de economist din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare si Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune transformarea gradului profesional din I în I-A a două posturi de economist din cadrul Q Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești, pentru doi salariați care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior;

având în vedere prevederile art.26, alin.3 și alin.5 din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, care reglementează modul de promovare a personalului contractual;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe ;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine O publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 24.03.2016;

în temeiul art. 36, alin.(2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă transformarea gradului profesional din I în I-A a două posturi de economist din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești, pentru doi salariați care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, începând cu data de 01.04.2016.

Art. 2.Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.04.2016.

Art.3.începând cu aceeași dată prevederile anexei Hotărârii Consiliului Local nr.68/26.02.2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.377/30.10.2015 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/25.02.2016 se modifică potrivit prezentei.

Art.4.Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din I în I-A a două posturi de economist din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


în conformitate cu prevederile art.15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și ștatele de funcții ale unităților O sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli


aprobat.Potrivit prevederilor art.26, alin.5 din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, „promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.”

Conform prevederilor art.26, alin.3 din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, „în situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.”

Astfel solicit transformarea gradului profesional din I în I-A a două posturi de economist din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești, pentru doi salariați care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, începând cu data de 01.04.2016.


Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.41/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre


anexat.


VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMARGANE/           [HAI


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTIla proiectul de hotărâre privind transformarea a două posturi de economist din cadrul S instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

în conformitate cu prevederile art.15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Potrivit prevederilor art.26, alin.5 din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, „promovarea în grade sau trepte profesionale imediat O superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.”

Conform prevederilor art.26, alin.3 din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, „în situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.”

Astfel se propune transformarea gradului profesional din I în I-A a două posturi de economist din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești, pentru doi salariați care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, începând cu data de 01.04.2016 conform procesul verbalui nr. 1213/26.02.2016, anexat.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.41/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte Director executiv, Popa GeorgiânȘef Serviciu Resurse Umane,

Organizare și Administrativ Ang


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


Nr. 1213/26.02.2016


PROCES VERBALîncheiat astazi 26.02.2016, de comisia de examen de promovare a :

  • -  Ec.I Enache Mihaela - economist I in cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, din Economist I in Economist IA ;

  • -  Ec.I Vasile Nina - economist I in cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, din Economist I in Economist IA ;


Comisia de examinare a fost aprobata prin Decizia Managerului nr. 17/22.02.2016.

Examenul s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art. 26, alin.5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, a art.41-48 din HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examenul constând intr-o lucrare scrisa .


Rezultatul examenului:


  • - D-na Enache Mihaela

  • - D-na Vasile Nina


  • - Economist I

  • - Economist I


Nota = 10;

Nota = 10;


Având in vedere aceste rezultate, comisia aproba promovarea in grad superior a doamnelor : Enache Mihaela si Vasile Nina.

COMISIA :

Ec. Iordanescu Maria-Mihaela

Ec. Musca Marilena

Ec. Costache Antoneta întocmit - Secretar Ref. IA- David Rodica

  • - director fin.-contab. - președinte

  • - economist fin-contab. - membru

  • - economist RUNOS - membruCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT