Hotărârea nr. 101/2016

Hotãrârea nr. 101 privind împuternicirea viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VISAT FIcMTKU

LF-cWi.iT ATS

Sg&gETAR j

HOTĂRÂREA Nr. 101

privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării

unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 24.03.2016;

Luând în considerare prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.425/2014;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

Ținând cont de adresa S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL nr. 5675/09.03.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 5137/09.03.2016;

în temeiul art. 36 al. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

EXPUNERE DE MOTIVE          . "Ș /£.i

Ia proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atripjfrții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: ''persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale"".

Art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau a acționarilor. La societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

Prin adresa nr. 5675/09.03.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 5137/09.03.2016, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL a solicitat demararea procedurilor legale în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare a respingerii candidaturii domnului Ristulescu Gheorghe.

Ca atare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu ătffbuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la O          componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de

coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Consiliul de administrație, în temeiul art, 28 din din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este compus din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al O           altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare.

Art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau acționarilor. La societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie,<cu luarea în. considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.1              >

Prin adresa nr. 5675/09.03.2016, înregistrată la Municipiul ‘Ploiești sub .nr:-5137/09.03.2016, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană PloieștiSRL a; solicitat demararea procedurilor legale în vederea numirii unui nou membru^în/Șorisiliul^de Administrație, urmare a respingerii candidaturii domnului Ristulescu Ghedrghef^'

Pentru ca activitatea Consiliului de Administrație să se desfășoare în condiții optime, se impune promovarea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPAii de Urbană Ploiești s.r.i.

C.U.I. 27449967  J29/1 21 2/01.1 0.201 O RO27449967

oiesti, Sti.Văleni r>r. 32, tel:O244-544212. 525252, fax:0244-510353 cod : jl« i '

______....-------   —..........— kJET”

> C SEHVlClI de gospodărie URUAN/. PLOIEȘTI S

R E G i S T FI A r U R A

NH j2
CertRom

VW .

X'<s2'-

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT /f\ IU C134132

/moor , < <\

poStal 1 00046

fiL i v; .        te A

uah/M


-9-03- 2016 CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Urmare a respingerii candidaturii d-lui Ristulescu Gheorghe ca membru in Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in ședința Adunării Generale Ordinare a Asociaților a S.C. S.G.U.P. S.R.L. din data de 02.03.2016 si a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților a S.C. S.G.U.P. S.R.L. nr. 13/02.03.2016, va solicitam demararea procedurilor legale in vedera numirii unui nou membru in Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. .

Cu considerație,Director Direcția Juridic-Contencios, Resurse Umane Gheorghe Constantin

---- ltv

Secretar A.G.A.

Iulia Cătălină Voicu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

\„\ //* / \   " A. C' 'yr V

w                                                                                          fi

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
PREȘEDINTE, ocoleanu