Hotărârea nr. 100/2016

Hotãrârea nr. 100 privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 100


privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 24.03.2016;

Urmare adresei SC Hale și Piețe SA Ploiești nr. 5005/23.03.2016 înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 6081 în data de 23.03.2016;

Luând în considerare prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.425/2014;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016la proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimaruluî cu^filibtiții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Potrivit art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau acționarilor. La societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

Prin adresa nr. 5005/23.03.2016 înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 6081 în data de 23.03.2016, SC Hale și Piețe SA a solicitat Municipiului Ploiești demararea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății ca urmare a demisiei domnului Mateescu Marius Nicolae.

Ca atare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea membrilor consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

Viceprimar cu atribuții de primar,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE                 * A


RAPORT DE SPECIALITATE


! ' J ■ i !

A                                                                        y U AÎ ~ P V’

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului ch^^tUbu; primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești


în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, consiliul local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Consiliul de administrație, în temeiul art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este compus din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare.

Potrivit prevederilor art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau acționarilor. La societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, propune candidați pentru funcțiile de

membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în,baza-un^i selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecții fi fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizi'că' sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii suntcohtrâ'ctate în condițiile legii.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

Prin adresa nr. 5005/23.03.2016 înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 6081 în data de 23.03.2016, SC Hale și Piețe SA a solicitat Municipiului Ploiești demararea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății ca urmare a demisiei domnului Mateescu Marius Nicolae.

Pentru ca activitatea Consiliului de Administrație să se desfășoare în condiții optime, este necesară promovarea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPAPloiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1.95>l R057RNCB0205044i876960001 Fax: 0372 / 05 69 61.

îi ?                    -9Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, jud. Prahova


S.C. HALE Șl PIEȚE S.Â.

co

2 3. MAR. 2016       f

Nr. înregistrare: SOcfl

INTtW^ / !£ȘIRE    £


I—

LJLJ

O —I £L


Prin prezenta, va inaintam Hotararea nr. 298/21.03.2016 a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, prin care se solicita Primarului Municipiului Ploiești, in baza OUG nr. 109/2011, demararea procedurii de selecție a unui membru in Consiliul de Administrație al societății ca urmare a Demisiei nr. 4485/04.03.2016 a domnului Mateescu Mariustzp. Nicolae.

V/iCJPlUL PLOIEȘTI ’ înregistrare


Atașam prezentei si Demisia nr. 4485/04.03.2016.

Cu considerație,

23 -03- 2016


PLOIEȘTI


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești


□ □^nhPDu Tel.: 0372/ 056 960;

Ș.C. HALE Șl PIEȚE S.A.

LJj

2

O.


0 4 1^2016

Nr. InregîsPare:

INTRARE / IEȘIRE


<z> pr ci =3. s.

■ "ST


crr


Către,


A A / X /'Q'X-.s*77’

Ploiești, Str. Griviței NrM/ Nr.Reg.Com.: J29/496M9,1 ' ?

RO57RNCBO2O5O4487WșDO01

Fax: 0372/056 961

< z f


A \

’-r.Y iM

/5< ■X?

WJ--


ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILORSubsemnatul, Mateescu Marius Nicolae, cetățean român, domiciliat în Ploiești, str. Tazlau, nr.3, bl. 37F, sc. A, et.l, ap.5, jud. Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 339749, CNP 1550505293138, va aduc la cunoștința faptul ca incepand cu data de 05.03.2016 imi dau demisia din funcția de președinte si membru al Consiliului de Administrație de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.                  '

Cu respect,


S.C. HALE SI PIEȚE S.A.

PLOIEȘTI, STR. GRIVITEI NR. 15

J29/496/1991


HOTARAREA AGA ORDINARA

NR. 298 din 21.03.2016In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 116 / 2002, de înființare a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Hale si Piețe S.A., numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 261 din 14.07.2012, nr. 362 din 28.09.2012, nr. 10 din 30.01.2013, nr. 215 din 26.06.2014 si nr. 434 din 25.11.2015;

In temeiul Legii nr. 31 / 1990 modificata si completata privind societățile comerciale si a OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

Având in vedere procesul verbal nr. 123 / 21.03.2016 al Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.;


HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Solicita Primarului Municipiului Ploiești, in baza OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, sa demareze procedura de selecție, a unui membru in Consiliul de Administrație de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.


Membrii Adunării Generale a Acționa


MARCEL RADU SOCOLEAN


PAUL PALASSecretar AGA,

Honciuc A/ndrei


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


//Q >---- M \

I* - '                   1

'S“ p

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

9

coleanu