Hotărârea nr. 10/2016

Hotãrârea nr. 10 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 386/2015 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii nefacturării apei meteorice

ROMÂNIA

VIZAT PE

.NTRU

legam

ȚAȚE

S E GBJ5;

TAR


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 10 referitoare Ia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 386/2015 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii nefacturării apei meteorice

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier Sîrbu Simion Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2015 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii nefacturării apei meteorice;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petitii si reclamatii din data de 25 ianuarie 2016;

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. 2) lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 33 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(l) și alin. 6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 386/30.10.2015 după cum urmează: “Hotărârea nr. 386 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a unei comisii speciale în vederea negocierii nefacturarării apei meteorice”.

Art. 2 Aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/2015, care va avea următorul conținut:

- “Comisia își va desfășură activitatea până la data de 31.03.2016 urmând să prezinte un raport Consiliului Local”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 386/2015 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Simoifa Albu

I /

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.386/2015 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în

Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii nefacturării apei meteorice

în vederea negocierii nefacturării apei meteorice, în data de 30.10.2015 a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 386 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a reprezentanților în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Pentru finalizarea procesului de negociere și prezentarea raportului este necesară prelungirea termenului inițial de la 31 ianuarie 2016, prevăzut la art. 3 al Hotărârii Gonsiliului-Loeal-nr^86/-2014-la-2-9v02^2016.-----------------------------------------------

Date fiind acestea, am elaborat și supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

SÎRBU SIMION GHEO

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


__,v_

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiltului^c^^ nr.386/2015 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primarsi a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii nefacturării apei meteorice

Legea nr. 51 din 8 martie 2006 - serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, reglementează desfășurarea serviciilor comunitare de utilități publice sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunităților locale, prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate.

Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru ale serviciilor, elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Facturarea cantității de apă pluvială se face în temeiul dispozițiilor art. 200 al Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2007 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Ploiești, hotărâre emisă în baza și pentru conformarea la Regulamentul-Cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul ANRSC nr.88/2007.

Adoptarea modalității de calcul la nivelul municipiului Ploiești s-a bazat pe dispozițiile art. 215 alin. 2 al Ordinului ANRSC nr. 88/2007 care prevede posibilitatea utilizării unor norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, astfel încât acestea să răspundă cât mai bine necesităților locale.

Ținând cont de sesizările venite in ultimii ani din partea cetățenilor municipiului Ploiești referitoare la nemulțumirea apărută ca urmare a facturării apei meteorice, precum și faptul că există mai multe unități administrativ teritoriale în care de comun acord cu operatorul nu se mai facturează apa pluvială, apreciem că este necesară reconsiderarea oportunității facturării acestui serviciu și în municipiul Ploiești.

Astfel, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30.10.2015 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 386 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii nefacturării apei meteorice.

Pentru finalizarea procesului de negociere și prezentarea raportuluj^este^iiecesară prelungirea termenului inițial de la 31 ianuarie 2016 la 29 februarie 20^^5^<S^

Având în vedere cele prezentate, se propune modificarea      d^Hdt^fea

Consiliului Local nr. 386/2015 privind mandatarea viceprimarului

și a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești?^îri^C^mî^et^l ^dle Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii-nefacturărif apei meteorice.

Față de cele expuse mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII


RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 386/2015 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii nefacturării apei meteorice

și a emis                                         .-//

pp

w

x)

A          o X /wX-•


PREȘEDINTE,

George Pană

SECRE , Gheorghp ȘîțbData: