Hotărârea nr. 1/2016

Hotãrârea nr. 1 privind delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuţii de viceprimar

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 1 privind delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar, dl. Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 57 si art. 72 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata și actualizată, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de Raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21 ianuarie 2016;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Delegarea domnului consilier Ursu Răzvan Ion care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar al Municipiului Ploiești, pe perioada exercitării de către domnul Cristian Mihai Ganea a atribuțiilor de primar.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achizițiilor Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,0 ° T

EXPUNERE DE MOTIVErT

la proiectul de hotărâre privind delegarea unui consiliercare va îndep t t -k r- d •  • V'VWO

temporar atribuții de vicepnmar       \y

Ca urmare a demisiei domnului primar Iulian Bădescu, activitatea administrației publice locale trebuie să urmeze calea firească a unei administrații responsabile.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2015 s-a luat act de demisia primarului Municipiului Ploiești, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015, atribuțiile de primar au fost preluate de către domnul viceprimar Cristian Mihai Ganea.

Pentru continuarea activității administrației publice locale este necesară aplicarea de urgență a prevederilor art. 72 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, care stipulează faptul că, în această situație, consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar.

Față de cele expuse, supunem atenției consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

la proiectul de hotărâre privind delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar

Conform prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată, art. 15 alin. 2 lit. a, calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de demisie. Prin adresa nr. 5284/10.03.2015, domnul Iulian Bădescu si-a înaintat demisia din funcția de primar al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2015 s-a luat act de demisia primarului Municipiului Ploiești. Până la data de 15.12.2015, atribuțiile de primar au fost exercitate de către dl. Iulian Liviu Teodorescu în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 89/2015. în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 15.12.2015, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 489, s-a aprobat schimbarea din funcția de viceprimar a domnului Iulian Liviu Teodorescu. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015, atribuțiile de primar au fost preluate de către domnul viceprimar Cristian Mihai Ganea.

Potrivit prevederilor art. 72 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în această situație, consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar.

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiind ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție.


Ca urmare a situației create, în vederea continuării aștfvitâf publice locale, se impune aplicarea de urgență a prevederilor nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată’ delegării unui consilier care va îndeplini temporar atribuții de vic^rîmt

Față de aspectele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚIIRAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar


și a emis,
K-

-                      -     rr.T.         n

\J

QC

1PREȘEDINTE,

George Ppnă

SECRETAR

GheorghData:       ° 1      &

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL încheiat astazi 29.01.2016


X

Astăzi, 29.01.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată și a procedat la numărarea voturilor exprimate privind delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar către


Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

ii ? J

  • -  numărul consilierilor prezenti care si-au exprimat votul este de 7.

  • -  numărul de voturi valabil exprimate este de .$.4

  • -  numărul de voturi nule este d^€?...

1. Q.977.V..              .. J.9.V.......a obtinut.. voturi.


Comisia de Validare constată că dl./dna. .SîPXy. ...^.^XX...XX...............a

obținut numărul necesar de voturi pentru a fi desemnat să preia temporar atribuțiile de viceprimar al Municipiului Ploiești.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare.

COMISIA DE VALIDARE,

Președinte


George Sorin Niculae Botez

Secretar,

Radu Marcel


Membri:

George Pană

Iulian Bolocan

Constantin Popa