Proces verbal din 30.05.2013

Proces verbal din 30 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,__

din data de 30 mai 2013

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnul consilier Popa Constantin.

***

La ședință au mai participat:

Doamna Oana Cristina Iacob        - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Pană George.

Dl Pană George

Bună ziua!

Vă propun să începem ședința prin ascultarea imnului național.

A

Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 30 mai 2013. în sală sunt prezenți 26 de consilieri. Lipsește domnul consilier Popa Constantin. De asemenea, în sală sunt prezenți reprezentanți ai presei și directori ai direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea consiliului local.

Față de ordinea de zi comunicată vă anunț că se retrag mai multe proiecte cărora o să le dau citire:

Punctul 8 „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești -inițiat de primar Iulian Bădescu”, punctul 15 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014 - inițiat de primar Iulian Bădescu”, punctul 20 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu”, punctul 21 „Proiect de’hotărâre privind aprobarea delegării indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția

celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Qoi^ili^u^BJcajl -aa Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente te^^iWurbM Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune - inițiaM^fîSr^^^i B ades cu”, punctul 24 "Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de p^ișfța^ £ntru  atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederiloF^Eegii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală - inițiat de consilierii George Pană, Simion Gheorghe Sîrbu, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa și Marcian Cosma", punctul 25 ” Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren_atrib_uite_conform-prevederilor-_______

Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală - inițiat de consilierii George Pană, Simion Gheorghe Sîrbu, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa și Marcian Cosma” și punctul 28 "Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 5278/15.12.1998 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Raima Design S.R.L. pentru terenul situat în Ploiești, str. Poligonului nr. 5A - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Constantin Popa și Iulian Bolocan.”

Și se suplimentează ordinea de zi cu 4 puncte pe care o să le supunem la vot în vederea introducerii pe ordinea de zi:

Primul proiect care se dorește a fi introdus pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

a

Al doilea proiect suplimentar: "Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

A

Următorul proiect suplimentar: "Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

A

Ultimul proiect suplimentar: „Proiect de hotărâre |fc^vintepm3ndaj|rea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a                Ia s.C.

Hale și Piețe S.A. Ploiești să aprobe rectificarea bugetului de venitu^^dliOușJ^^nul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - inițiat de consilierii CristianSâ^&ea^rA^^nGelu Lupu, Cătălina Nicoleta Bozianu, Constantin Popa și Radu Marcel SocoleanU^^

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -1 vot

Cu 25 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Sîrbu Gheorghe proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

a

Dl Palaș Paul

Vreau să intervin pentru scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 27. Este vorba de modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina, cu următorul argument: contractul a fost încheiat în anul 2005, expiră anul acesta, iar în termenii contractuali exista obligația noastră să actualizăm tariful, care tarif era, reiese și acum din păcate la valoarea de 4,72 de lei/mp/an. Obligația noastră era să actualizăm acest tarif după cinci ani de zile de la încheierea contactului. Cinci ani de zile

A au trecut de mult. In consecință, să prelungim contractul acesta la tariful de care vorbim mie mi se pare incorect. De aceea solicit scoaterea de pe ordinea de zi.

Dl Teodorescu Iulian

Având în vedere că primează interesul cetățeanului, a celor care sunt în raza acestui cabinet, v-aș propune să rămână pe ordinea de zi acest proiect, iar prelungirea să se facă pe termen limitat, până la 30 iunie. Urmează să supuneți la vot dacă îl retrageți sau nu, dar nu cred că inițiatorii doresc să-1 retragă în aceste condiții.

Dl Sîrbu Gheorghe

Și eu sunt de acord cu propunerea domnului viceprimar, dacă primează interesul cetățenilor ploieșteni sunt de acord să rămână pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!

Dl Pană George

Din punctul de vedere al inițiatorilor dacă există vreo poziție față de această solicitare?

DI Dumitru Cristian

Suntem de acord cu solicitarea respectivă, să se prelungească până pe 30 iunie, în termenul respectiv să se poată renegocia tariful de închiriere.

Dl Pană George

Vă mulțumesc!

In aceste condiții proiectul va rămâne pe ordinea de zi, fapt pentru care voi supune la vot ordinea de zi așa cum a rămas după modificările anunțate:

Cine este pentru ?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Daca se abține cineva? -

3

A

In unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

A A A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Aprobarea Prj^esuluT‘VerW\al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data dfeâv

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot:                    f el

Cine este pentru ?       -26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

/S

In unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

** a

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea Pro_cesului_verbal_al. ședinței____

extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15 mai 2013.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru ?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

In unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări.”

Dacă sunt înscrieri la cuvânt?

Dl Sîrbu Gheorghe

O să fiu foarte scurt. Am două întrebări:

în ședința trecută am cerut demisia de onoare a domnului director incompetent de la S.C. Hale ți Piețe. Nu am primit niciun răspuns. A măsluit după această ședință procesul-verbal de la AGA și a continuat acel circ de cerere și oferte și am înțeles că a desemnat și un câștigător. Rog executivul primăriei, de urgență să-1 destituie pe domnul director și să anuleze această cerere de oferte prin care a fost desemnat câștigătorul.

Doi, rog pe doamna director de la Parcul „Constantin Stere” să-mi explice procedura care a stat la baza angajării acelei firme de pază și să-mi spună ce cheltuieli face dumneaiei cu atâtea deplasări în străinătate cu oamenii de la Parc? Vă mulțumesc!

Dl Palaș Paul

Am două intervenții scurte. Prima dintre ele face referire la Turneul internațional de gimnastică ritmică ”Spring Cup” ce a avut loc în Ploiești în perioada 10-12 mai. Noi în cadrul CSM-ului avem o secție de gimneastică ritmică înființată în anul 2008. Această secție a plecat cu un buget în urmă cu 5 ani de 11 mii de lei pe an. A ajuns în acest moment să organizeze concursuri internaționale la care participă 12 țări, printre care Australia, Japonia, Brazilia, Serbia, Kazahstan, plus încă 11 echipe din țară. A fost o adevărată reușită, pentru care eu nu pot decât să felicit patru persoane despre care știu că s-au implicat foarte mult: doamna Băescu Liliana aici de față, doamna Simona Puiu care este antrenoare, doamna Horia Săndulescu care a fost antrenoare și acum este pensionată și doamna Tatiana Dor - coregrafă. Fără aceste patru persoane în opinia mea acest campionat nu ar fî existat, iar pentru Ploiești a reprezentat un plus de valoare. Ploieștiul prin tradiție este capitala gimnasticii. Bănuiesc că știți, de-a lungul anilor în Ploiești au avut loc campionatele internaționale de gimnastică artistică, campionate care din nefericire de vreo doi ani nu se mai țin. Ne-au făcut marea surpriză acum cei de la secțiade gimnastică ritmică să organizeze un campionat pentru care merit^t^t^e^eptuj Felicitări!

Cea de a doua intervenție este tot din zona sportului și se\V departamente din cadrul primăriei, atât departamentul juridic câ _ economic. în luna decembrie anul trecut am adoptat Hotărârea de cbh&fcQgh 466/2012 prin care noi am încheiat o cooperare cu Asociația ”Lupii Galbeni”. Am citit zilele trecute această hotărâre de mai multe ori. în opinia mea este o hotărâre la care nu putem reproșa prea multe lucruri din punct de vedere juridic, în afară de faptul că am scris acolo și o sponsorizare, iar noi Primăria nu avem cum să facem sponsorizări.-Este____

singurul termen pe care mi-1 reproșez că nu l-am scos din contract, în rest hotărârea așa cum sună ea mi se pare reușită. Cu atât mai mult, în contextul în care ne aflăm acum, Petrolul este finalistă în Cupa României și a ocupat un merituos loc în primele cinci echipe. Am spus în primele cinci, pentru că dacă o să citiți contractul o să vedeți că se premiază performanța. Dacă se plasează în primele cinci primesc cei de la Asociația ”Lupii Galbeni” o anumită sumă, dacă s-ar fi plasat pe un loc mai puțin bun ar fi primit o altă sumă. Ne-a făcut o frumoasă supriză nouă ploieștenior echipa Petrolul Ploiești care este parte din S.C. F.C. Petrolul. A meritat tot efortul pe care l-am făcut din 2009 și știți prea bine prin ce am trecut până am reușit să obținem în patrimoniul primăriei numele și tot ceea ce înseamnă draft legat de culorile acestui club. Vom fi în faza cât se poate de repede, să premiem această performanță. Pe lângă prevederile hotărârii de consiliu anterior invocate, HCL 466/2012, consider că este absolut necesar să adoptăm și un regulament. Dacă vă aduceți aminte Curtea de Conturi a solicitat acest lucru în mod imperios la momentul în care finanțam clubul, când acționari la S.C. F.C. Petrolul erau alte persoane. Cu atât mai mult or să ceară și acum un regulament simplu, clar, ce ar trebui să treacă prin consiliul local deoarece am constatat că în hotărârea de consiliu local nu este prevăzută această obligațiune. Din acest regulament să reiasă foarte clar cum se plătesc salariile, cum se plătesc primele, cui se dau, cum se calculează ratele. Eu mi-am notat dar v-aș reține foarte mult timp din ședință și nu are rost să detaliez.

Este absolut necesar să gândim, să creionăm acest regulament, să-1 introducem în consiliul local înainte să vărsăm efectiv banii, astfel încât să avem controlul așa cum ne obligă legea asupra sumelor de bani care se vor duce către o asociație care promovează sportul. Să avem certitudinea că banii aceia ajung unde trebuie, în conformitate cu prevederile HCL 466/2012. Vă mulțumesc!

Dl Socoleanu Radu

O să încerc să fiu scurt. Am nenumărate persoane care au venit în audiențe, referitor la un fapt care s-a petrecut în Piața ”Mihai Viteazul” unde a apărut un semn de oprire/ridicare pe partea dinspre Republicii intrând pe strada Partizani în sensul giratoriu. Eu înțeleg că poate în comisia de circulație, nu știu dacă mai există pentru că nu am mai auzit de ea, s-a luat această decizie, dar toate persoanele care locuiesc în zona respectivă nu mai au unde să-și parcheze mașinile. S-au făcut nenumărate adrese către S.G.U. pentru a închiria locuri de parcare. în spatele blocurilor nu mai există și permanent oamenilor li se blochează roțile și plătesc o grămadă de bani. Eu înțeleg că avem un principiu, când iei ceva trebuie să pui ceva în loc. Dacă această soluție a fost luată, oamenilor trebuia să li se asigure locurile de parcare.

Cea de a doua interpelare, rog Direcția Tehnică prin Servici Edilitare să verifice lucrările execute de Apa Nova, dau exemplu strad să vedeți ce se întâmplă acolo. S-au făcut nenumărate branșamentemașinile. Nici măcar niște pietriș nu au pus. Am înțeles astăzi de la Apa WO^pa^^ata de 6 iunie termen limită. Asta nu înseamnă că nu mai putem circula pe străzi datorită lucrărilor.

Vă mulțumesc!

Dl Horghidan Costel

. _________Aș .vrea să vin.în sprijinul_celor..susținute de colegul meu Socoleanu și vreau să vă

spun că una din cauzele pentru care nu se găsesc aceste locuri de parcare în parcările dintre blocuri și cele amenajate în ultimul timp, pentru că nu a avut niciodată Ploieștiul atâtea parcări amenajate, este și faptul că sunt foarte multe mașini care la ora actuală sunt scoase din uz și zac efectiv în parcările respective.

Eu am încercat să iau legătura cu unul dintre cetățenii care avea o mașină de genul acesta și am constatat că nu avea una avea vreo cinci. Din punctul meu de vedere ar trebui să rugăm Poliția Comunitară sau să se dea o dispoziție în sensul acesta, pentru a colecta toate aceste mașini care practic nu mai circulă și ocupă locurile de parcare.

Dl Socoleanu Radu

Revin cu o singură rugăminte către executiv și în speță către doamna Secretar. Noi într-o hotărâre de consiliu anterioară, acum vreo două luni de zile am dat către S.C. Hale și Piețe parcarea în administrarea acestei societăți. Există o hotărâre anterioară, dată de consiliul local în anii trecuți, prin care impuneam un regulament. Cred că ar trebui să abrogăm acea hotărâre pentru că ea creează neînțelegei, ca să putem să transferăm această responsabilitate de a emite un Regulament de Funcționare. Toți colegii noștri știu ce se întâmplă acolo cu cei care aprovizionează. Există o neînțelegere în ceea ce privește legalitatea acestui regulament. Să-l abrogăm într-o ședință viitoare pentru ca S.C. Hale și Piețe să-și poată emite propriul regulament.

Vă mulțumesc!

Dl Pană George

Doamna Secretar m-a informat și o să vă cer permisiunea, în sală se află o persoană care este suferindă și vrea să ne adreseze câteva vorbe în câteva momente. Am avea posibilitatea să lăsăm această intervenție pentru partea finală a ședinței la punctul "Diverse”, dar o să vă cer acceptul dacă o putem asculta acum pentru a putea doamna să meargă acasă.

Supun la vot dacă sunteți de acord să-i dăm cuvântul doamnei Iosif Viorica:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi domnii consilier au fost de acord ca doamna Iosif Viorica să ia cuvântul.

Dna Iosif Viorica

Bună ziua și vă mulțumesc că îmi permiteți să vorbesc.

Dl Pană George

V-aș ruga să ne limităm la trei minute pentru a ne putea desfășura ședința ulterior.


Dna Iosif Viorica

Mă numesc Viorica Iosif, sunt inginer chimist, am studii de cd am lucrat organizare, am colaborat cu doamna Preda care a fost ldM^la| Plopeni și aici la forțele de muncă. Problemele sunt probleme careWing legislative. Am adresat o cerere primări,i cu numărul 6202/4 aprilie 2(Jfe exemplar fiecăruia, dar este fără numărul respectiv, la care nu am primit răspuns. Vă rog să mă înțelegeți că dacă ne-am descurca nu am face acest lucru. Sunt probleme de asociații și dacă vineri ați fi asistat la discuțiile din birou, ați fi văzut că nu numai eu am asemenea probleme sau nu. numai _noi._Cred_că ați înțeles ce se întâmplă la nivel de......—-

asociații.

Dl Pană George

Doamna Iosif, problema dumneavoastră principală este că nu vi s-a răspuns acelei petiții înțeleg.

Dna Iosif Viorica

Legea 230 din 2007 articolul 55 se referă la atribuțiile consiliului local de sprijin și control la noi. în norme este prevăzută încadrarea cu specialiști cu studii tehnice.

Dl Pană George

Avem cererea dumneavoastră și veți primi un răspuns în cel mai scurt timp. Eu vă mulțumesc și o să vă rog să vă adresați în continuare executivului.

Dna Iosif Viorica

Lipsesc din atribuțiile biroului aceste atribuții din cerere. Doamnele nu sunt competente să discute o problemă de calcul încălzire de exemplu.

Dl Pană George

Vă mulțumim!

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul președinte, am văzut că nimeni nu mi-a dat răspunsul. Rog executivul primăriei ca până la ședința viitoare să primesc în scris răspunsul la cele două întrebări pe care le-am ridicat în cadrul acestei ședinței.

Dl Pană George

Un răspuns cred că îl putem avea chiar acum din partea doamnei director de la Parcul "Constantin Stere”.

Dl Sîrbu Gheorghe

Doresc răspunsul în scris la ambele întrebări.

Dl Pană George

Mergem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul BOJAN ANDREEA DIANA - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu."

Dl Palaș Paul

Așa cum am stabilit ieri, propunem suma de 5000 de lei pentru copilul BOJAN ANDREEA DIANA.


Dl Pană George

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotar

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2012 ale bugetului._locaL__bugetului--instituțiilor-________

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paul Palaș, Ionuț Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paul Palaș, Ionuț Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru” și 3 voturi „împotrivă” ale domnilor consilieri Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian și Neagu Puiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna Stancin Marilena

Aș ruga-o pe doamna director de la Parcul "Constantin Stere” ca atunci când este invitată la ședința grupului operativ să vină. A fost invitată de mai multe ori dar probabil problema dumneaiei este mai mare decât cea a consiliului local.

Dl Pană George

Am retinut. A retinut si doamna director.

>    ÎS

Dna Moagher Laura

Cu scuzele de rigoare, am avut control de la Garda Națională de Mediu.

A Â A                               ___

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paul Palaș, Ionuț Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin."

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

___________ _______A___________________________________


Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

__Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :_________________

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   *

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?    - 4 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotriva” ale consilierilor Drăgușin Paulica, Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian și Neagu Puiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate - inițiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   9

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A VeVe

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Vasarely Life Care” -inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionuț Vîscan și Daniel Puiu Neagu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


AAA

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre

Protocolului de cooperare încheiat între Administrația Serviciilor So^I^GSjfihnit^© Ploiești și Asociația „Sfântul Nicolae” corn. Brebu - inițiat de consiliern^borge^' MarcianCosma, Râul AlexandruPetrescu, RobertIonuț Vîscan și Daniel PuiuNeâgu/’

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -                    _____

A-----------

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a aa

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 40 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”, Inspectoratului Școlar Județean Prahova - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii George Botez, Mihai Cristian Ganea, Adrian Lupu, Horghidan, Paulica Dragușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

________Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat - inițiat de viceprimar Râul Petrescu.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre :

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind oferta de donație din partea S.C. Calliope S.R.L. către municipiul Ploiești având ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice si o autovidanja - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș Paul

Am avut o discuție înainte de ședință cu colegul meu Ionuț lonescu, vroiam să întreb patrimoniul, aceste 11 minimagazine, sunt afectate de sarcini?

Dl Petrache Florin

Nu.

Dl Palaș Paul

Pentru că în Raportul de specialitate se face o precizare. Deci nu avem nicio problemă în acest sens.

Dl Pană George

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 480/20.12.2012 privind stabilirea destinației de locuință de serviciu pentru unitatea locativă situată în Ploiești,-str. Victoraș nr. .4, bl. _18H3, ap. .21 _ și transmiterea acesteia în concesiune către . S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AA A

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești strada Baraolt nr. 5A - inițiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Popa și Constantin Gabriel Minea.”

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect?

Dl Teodorescu Iulian

Am un amendament la termen, "până pe data de 30 iunie 2013".

Dl Pană George

Supunem la vot amendamentul propus de domnul viceprimar Iulian Teodorescu:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat.

A

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum el a fost modificat:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L.


- inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa, ^ohst^țih?^bp^ și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect?

Am eu o primă rugăminte către inițiatorii respectivi, către comisie, să n^comdnice

dacă au vreo orientare la durata pentru care trebuie constituită această comisie și la numărul membrilor care trebuie să facă parte din ea.


Dl Dumitru Cristian

Propunem consiliului ca din comisie să facă parte 5 membrii, iar ca termen pentru negociere,-având-în_vederecă-sunt-și-lunile-de-vară--3-luni-de-zile.----------

Dl Pană George

O să supun la vot aceste două propuneri:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi amendamentele au fost aprobate.

Acum voi face solicitarea de propuneri pentru cei 5 membrii:

Dna Drăgușin Paulica

Din partea grupului PDL propunem pe domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Teodorescu Iulian

Din partea USL domnul George Botez, domnul Cristian Ganea și domnul George Pană.

Dl Socoleanu Radu

Din partea PP-DD domnul Minea Constantin.

Dl Pană George

înțeleg că acestea sunt propunerile, supun la vot componența comisiei:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi comisia a fost aprobată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., pentru imobilul - teren din Șoseaua Vestului, nr. IA. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Constantin Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA


Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 31/30.01.2013 -inițiat de consilierii Paul Palaș, Paulica Dragușin și Iolanda Băzăvan.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș Paul

__________Vreau să mă asigur înainte de toate dacă secretariatul a efectuat modificările------ solicitate la grupul operativ.

Dl Pană George

S-au efectuat.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A         .   /

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire, stabilire indicatori urbanistici și schimbare funcțiune în servicii profesionale și industrie nepoluantă/depozite, “DN 1B TI3, PI86/109-113, str. Ștrandului nr. 182, Ploiești - inițiat de consilierii George Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu, Costel Horghidan, Paulica Dragușin și Radu Marcel Socoleanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare funcțiune în industrie nepoluantă cu servicii ID-S și stabilire indicatori urbanistici” str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploiești - inițiat de consilierii George Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu, Costel Horghidan, Paulica Dragușin și Radu Marcel Socoleanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                 ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricție de construire" str. Romană nr. 79,


/ .*r

j’i'/ V


Ploiești - inițiat de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvân Urâ^îSpsțM^ Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

......... Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 26 voturi

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la al doilea punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la al treilea punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Ganea, Adrian Gelu Lupu, Cătălina Nicoleta Bozianu, Constantin Popa și Radu Marcel Socoleanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.