Proces verbal din 29.11.2013

Proces verbal din 29 noiembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 noiembrie 2013

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnii consilieri Horghidan Costel și Ionescu lonuț.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Mitu Augustin             - Senator

Domnul Iulian Bădescu            - Primar

Doamna Oana Cristina Iacob        - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Iulian Bolocan.

Dl Iulian Bolocan

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi!

Vă propun să începem ședința prin ascultarea imnului național.

A

Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 29 noiembrie 2013.

La această oră în sală suntem prezenți un număr de 24 de consilieri municipali. Lipsesc domnii consilieri Horghidan Costel, Ionescu lonuț și Minea Constantin Gabriel.

Față de ordinea de zi comunicată vă anunț că se retrag la cererea inițiatorilor punctele 17 "Proiect de hotărâre privind unele măsuri de funcționare eficientă a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”, 27 ”Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 8039 mp, situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 74, în proprietatea Parohiei “Nașterea Domnului și Sf. Andrei” - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.” și 46 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr. IA” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

De asemenea, au apărut în plus câteva proiecte pe care o să le supun la vot spre a fi aprobată introducerea lor pe ordinea de zi:


„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehni^g-^co^^ documentației faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de InvesȘjii/^|jy instalații electrice imobile Primăria municipiului Ploiești - Policlinic^Gm^Syii primar Iulian Bădescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi a fost acceptată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.” Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 24 voturi Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi a fost acceptată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre,

*

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de Investiții “Extindere rețea de canalizare și racorduri in cartier Ploiești Vest-Mitică Apostol și sistem de stocare și evacuare a apelor uzate din cartier în colectorul public din B-dul Petrolul” - inițiat de primar iulian Bădescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

A

In unanimitate de voturi a fost acceptată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

a

"Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu, Constantin Popa și Gabriel Constantin Minea.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi a fost acceptată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Constantin Popa, Gabriel Constantin Minea si Adrian Lupu.”

"Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi a fost acceptată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

a

Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi a fost acceptată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

a

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.

Sunt comentarii?

Dl Sîrbu Gheorghe

Având în vedere că acest proiect de hotărâre nu a trecut pe la comisia 3 și a apărut așa peste noapte pe ordinea de zi, v-aș propune să-1 amânăm pentru luna vitoare, să treacă pe la comisie, și să fundamentăm puțin această organigramă. De aceea vă propun amânarea lui.

Dl Primar

Eu nu am nimic împotrivă. Se discută foarte mult de organigramă. înțeleg că această propunere de organigramă aparține conducerii regiei, are avizul consiliului de administrație, în speță, a conducerii societății, și din câte am înțeles de la domnul director ea urmărește eficientizarea activității regiei. Dacă vreți să-1 amânați eu nu am nimic împotrivă.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul Primar, tocmai asta este că nu urmărește eficientizarea activității de la R.A.S.P. și rugămintea este să fie analizat în comisia 3 și după aceea venit cu el în Consiliul Local. Eu înțeleg că are aprobarea Consiliului de Administrație de acolo, dar tot în Consiliul Local se aprobă. Să ne înțelegem bine despre ce vorbim. Cosiliul local este


cel care decide. Eu am făcut o propunere sâ-1 amânăm pent mulțumesc!

*

Dl Bolocan Iulian

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de

Cine este pentru?         - 12 voturi

Cine este împotrivă?      - 9 voturi

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 12 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” și 3 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Dl Popa Constantin

Aș dori să fac o precizare, proiectul de hotărîre „privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești -inițiat de primar Iulian Bădescu” să fie discutat între punctele 15 și 16, înainte de bugetul municipiului. Vă mulțumesc!

Dl Bolocan Iulian

Cine este pentru această propunere? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi acestă propunere a fost acceptată.

A

Dl Bolocan Iulian

Vă supun aprobării ordinea de zi așa cum a fost modificată.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul 1 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25 octombrie 2013.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot aprobarea procesului-verbal:

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este împotrivă?-

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Bolocan Iulian,, procesul-verbal a fost aprobat.

Punctul 2 pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 14 noiembrie 2013.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot aprobarea procesului-verbal:

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este împotrivă?-

Dacă se abține cineva? - 1 vot


Cu 23 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a doamnei consili procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări.”

Dl Pană George

Am două interpelări. O să încerc să rezum, pentru că avem o ordine de zi suficient de bogată. Prima dintre ele se referă la situația elevilor și profesorilor de la Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, acolo unde persistă o problemă de cel puțin 2 sau 3ani din câte am aflat eu, și o să mă refer aici la lipsa unui trotuar care să deservească această unitate școlară, situație care pune într-un real și mare pericol atât elevii cât și profesorii care sunt nevoiți să se deplaseze din stația de transport în comun către acest liceu. Mă gândesc că a venit iama și poate va fi mai greu să se investească ceva acum, dar în egală măsură mă gândesc că venind iama și zăpada care probabil nu o să ne ierte, va fi cu atât mai mare pericolul pentru această categorie de locuitori ai Ploieștiului. Fapt pentru care, rog ca până la ședința următoare colegii din executivul primăriei să ne prezinte situația și care este modalitatea de rezolvare a acesteia, având în vedere că din cunoștințele mele, au mai fost făcute interpelări de către domnul consilier Lupu Adrian de cel puțin două, trei ori pe această temă în ultimii ani.

Cea de a doua problemă, care este la fel de gravă, dacă nu cumva chiar mai gravă, se referă la problema unităților locative aparținând municipiului Ploiești, unități locative aflate într-o stare foarte gravă de afectare și de degradare. O să sintetizez materialul pe care îl pregătisem și o să spun că la acest moment din informațiile pe care le am de la Direcția Patrimoniu, avem un număr de 250 de chiriași care locuiesc în astfel de imobile, chiriași care se află într-un real pericol deoarece aceste imobile, parte dintre ele, sunt poate 40, 50 de imobile foarte, foarte afectate în care în mare parte dintre ele nu se mai poate locui. Aș vrea să mai spun colegilor, consiliului, dar și executivului, că la comisia 5, comisia pe care o conduc, în ultima vreme din ce în ce mai frecvent avem solicitări din partea chiriașilor de mutare din aceste locuințe, solicitări cărora din păcate nu le putem da curs și după cum bine vedem, în ultima vreme din nefericire pământul a început să fie din ce în ce mai activ, avem din în ce mai multe cutremure și nu aș vrea să ajungem în situația în care să ne pară rău că am fost informați despre acest lucru și nu am luat nicio măsură. Vă mulțumesc!

9

Dl Bolocan Iulian

Vă mulțumim domnul consilier.

Vă anunț că în sală a venit si domnul consilier Minea Constantin.

Am si eu trei probleme sesizate de câțiva cetățeni. Prima se referă la Direcția Investiții. Sunt anumite intervenții pe străzi, racorduri, nu știu dacă sunt în garanție, dar cei care au făcut reparațiile nu le-au făcut corespunzător: Berzei, Transilvaniei, Spătari, mai multe locații. Măcar să fie sesizați cumva cei care trebuiau să facă reparațiile.

A doua problemă, undeva pe strada Muzelor, niște cetățeni spun că în urma unor lucrări la noul mall s-au deversat niște maluri de pământ care obturează pârâul Dâmbu, care în urma unor ploi s-a mai umflat. Eventual să se dreneze.

O altă problemă, o nedumerire, de mai multă vreme a apărut pe domeniul public o statuie a lui Henric al IV-lea, care nu are nicio legătură cu istoria noastră, despre care mă


întreabă mulți cetățeni. O fi trăit în preajma lui Mihai Viteazu, dar nu Nu știu cine, cum, fără aprobare... Noi ca și consilieri locali nu avem r^cȘj'r

A AA

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre Wi^ife rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Local de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de primar Iulian consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian lonescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

ii ii ic

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian lonescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a municipiului Ploiești “I. L. Caragiale” - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian lonescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

icicit

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian lonescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de ‘ rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20 Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu : Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Sorin Constantin.”


Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

WV? A

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2013  - inițiat de primar Iulian Bădescu și de

consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian lonescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian lonescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin."

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A                    5

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea


rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013 — inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian lonescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A                   ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Dl Sîrbu Gheorghe

Vreau să fac câteva comentarii vizavi de acest proiect de hotărâre, faptul că totuși consiliul local face un efort din banii proprii ai ploiesfe^l remarca că așa înțelege domnul prim-ministru Ponta și Dragnea detjp obiectivele dar fără fonduri.

Dl Bolocan Iulian

Trecem la următorul proiect de hotărâre „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A*

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A                   ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/27.08.2013 privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora - inițiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Sîrbu Gheorghe

Stimați colegi, domnule Primar! După cum aveți pe masa dumneavoastră, m-am adresat dommnului Primar cu o scrisoare, vizavi de abuzurile pe care le face S.C. Dalkia și revin și rog comisia care se constituie sau care este constituită și își prelungește astăzi mandatul, să analizeze foarte bine condițiile pe care trebuie să la îndeplinească un cetățean al Ploieștiului pentru a se debranșa. Pentru că Hotărârea 318/2007 este mai presus decât legea 326 care prevede clar trei condiții pentru cetățenii Ploieștiului să se debranșeze. în condițiile în care știți foarte bine că gigacaloria este mărită cu peste 40% cred că este normal ca această comisie să analizeze și să facă condițiile cât mai aproape de lege. Adică cele trei condiții. Eu știu domnul Primar că zâmbiți, știu că duceți și acum o negociere cu cei de la Dalkia pentru a se mări tariful la gigacalorie, dar vom vedea.

Dl Primar

Pentru a se micșora.

Dl Sîrbu Gheorghe

Da, pentru a se micșora.

Dl Primar

Ducem împreună.

Dl Sîrbu Gheorghe


Corect domnul Primar, dar anul calendaristic friguros începe undeva în octombrie și se termină undeva la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Dacă noi negoicem de la 1 ianuarie încolo, este doar pentru o jumătate de an. Vă mulțumesc!

Dl Teodorescu Iulian

Din partea comisiei care face obiectul acestui proiect de hotărâre, trebuie să vă spunem că am avut până acum vreo 7 întâlniri cu cei de la Dalkia. La aceste întâlniri participă și reprezentanții Uniunii Asociațiilor de Proprietari și din păcate activitatea acestei comisii se datorează astăzi Hotărârii 295/2012 pe care pot să vă spun că PNL-ul de astăzi nu a votat-o, a votat-o numai PDL-ul de atunci și de acolo ni se trag toate aceste probleme ale debranșărilor. S-a legat ploieșteanul de calorifere prin acea faimoasă hotărâre cu zonele unitare. Noi încercăm acum să dregem ce se mai poate drege, facem interpretări ale textelor care există. Alături de noi trebuie să vă spun că sunt cei de la Uniunea Asociațiilor de Proprietari care își doresc din suflet ca ploieștenii să aibă posibilitatea de a dispune după cum doresc dânșii de ceea ce au în proprietate. Mulțumesc!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumim domnul consilier!

Dl Sîrbu Gheorghe

Aș dori să spun foarte clar că în anul 2012 prețul la gigacalorie era suportabil de către ploieșteni, era 160 de lei. Acum prețul este 231. Este mărit cu 40% domnul viceprimar. E greu de suportat. Vă mulțumesc!

Dl Teodorescu Iulian

îmi pare rău, eu am crezut că vorbim despre ceea ce ați scris dumneavoastră și ați și spus, despre debranșări. Noi nu ne ocupăm să scădem prețul la gigacalorie, dar rezultatul munci noastre se pare că va fi acceptul Dalkiei de a diminua acest preț.

Dl Primar

Trebuie să intervin și eu pentru că altfel nu ar fi corect. Vă reamintesc domnule Sîrbu, și pot să spun de frecare dată când dumneavoastră vorbiți de prețul mărit la gigacalorie, că acum subvenția pe care dumneavoastră o dădeați la toți cei care vroiau apartamente racordate la SACET se duce către ploieștenii care au nevoie, și vă raportez cu stimă și cu mândrie că în momentul acesta sunt aproape 6000 de familii care locuiesc la case care vor beneficia de ajutorul municipal de încălzire, se duce către cei care au nevoie și care simt îndrituiți să primească acest ajutor municipal de încălzire. Dumneavoastră, și nu numai dumneavoastră, și domnul Calotă, și domnul Volosevici, ați dat subvenție și celor care nu erau îndrituiți să primească o astfel de subvenție. în momentul acesta cred că subvenția, sub forma ajutorului municipal de încălzire, este un ajutor care se acordă în mod echitabil, echidistant către toți ploieștenii. De aceea, vă rog,

x^x nu mai induceți această idee că am majorat tariful la gigacalorie. NWam^facntfaltceva, am făcut ca acest ajutor municipal de încălzire, care se dă din bugemTpri^iȘiejl sa^poată fi accesat de către toți ploieștenii în funcție de venituri. Și o să aveți surp"'frgând o să consultați datele în urma raportării care se va face de către A.s\®C. <să®ddMafati că ventie

sunt foarte multe apartamente care timp de zeci de ani de zile au beri la energie termică, fără să fie nevoie de acest lucru. Vă mulțumesc!

Dl Bolocan Iulian3

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 de voturi "pentru” și 1 "abținere” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A AA

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a aa

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant de referent de specialitate în post de casier în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești -inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A AA

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

aaa


Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi -inițiat de primar Iulian Bădescu?’

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi - inițiat de primar Iulian Bădescu?’

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A


Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilieri Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală - inițiat de consilierii George Pană, Gheorghe Sîrbu Simion, Daniel Puiu Neagu și Constantin Popa.”

Dacă sunt observații?

Dl Dumitru Cristian

Vroiam să fac o propunere mai ales pentru viitoarele acordări de loturi pentru tineri. Având în vedere aspectul general pe care îl are acum Cartierul Ghighiului, pentru că despre el vorbim, dar și faptul că aceste loturi nu sunt unitare, pentru loturile care se vor acorda de acum înainte unitare, aș propune ca din partea primăriei ele să fie acordate cu un proiect, cu o autorizație de construcție, pentru că avem mari probleme în obținerea acestor autorizații și aspectul general al cartierului. La ora actuală avem acolo case care sunt la marginea terenului, în spatele terenului, cu calcan sau fără calcan, este un aspect care nu este, zic eu, ok pentru zona respectivă, care ar trebui să fie totuși un cartier emblematic pentru Ploiești. Și aș propune ca în viitoarele acordări de loturi pentru fiecare stradă se pot propune un proiect, două, de case care să arate unitar. Să avem o stradă de exemplu cu o anumită culoare. Pentru a nu mai avea impedimente în obținerea autorizației de construire. Pentru că mulți vin și reclamă faptul că au diverse probleme în obținerea autorizației de construire. Și atunci noi am putea să avem un proiect unitar și o autorizație comună pe care dânșii să o suporte, și atunci și costurile pentru obținerea acestei autorizații ar fî mult mai mici pentru fiecare în parte. Mulțumesc!

Dl Primar

Sunt mai multe chestiuni care pot fi dezbătute. Prima este aceea că în momentul în care un astfel de teren intră în posesia unei persoane fizice, ea este obligată să-și obțină autorizația de construire în nume propriu. Eu nu pot să-i cesionez acest teren pe o autorizație de construire pe o astfel de casă. A doua chestiune, acest cartier se află într-un anumit stadiu de dezvoltare si nu cred că nimeni din cei care vor să-si obțină o autorizație

9                                                                                                                        3             3                                         3

de construire nu au putut să facă lucru ăsta, pentru că în acel loc nu sunt impedimente din punct de vedere al autorizațiilor de construire, decât dacă vor să-și facă un P+10. Evident nu se poate face un P+10 acolo pentru că regimul de înălțime este clar stabilit. Deschiderile sunt îndeajuns de generoase astfel încât să nu implice probleme de calcan și probleme de simetrie vizavi de locuințele care sunt acolo. Putem gândi dacă vreți o astfel de chestiune vizavi de niște locuințe model, însă așa cum spunea și domnul consilier mai devreme condițiile financiare sunt destul de dificile pentru toată lumea și foarte mulți


tineri vor să-și construiască o casă în etape. Tocmai de aceea dacă ^z^âți/jt^ să vedeți că la unele case parterul este făcut, este locuit, ele nu s anvelopate, etajul sau mansarda nu sunt în niciun caz terminate, impune astfel de case tip într-o zonă unde se prezumă că se orienteaz financiare mai modeste, nu cred că am avea mare succes. Eu cred că ar^hebui

latitudinea celor care își iau terenuri ce fel de case își construiesc. Putem gândi dacă vreți o culoare, un regim de înălțime maxim, care oricum este stipulat în acest moment în PUZ-ul și PUG-ul din zonă. Dacă vreți alte impuneri eu cred că nu se pretează în acest moment. Este destul de dificil să-i impui cuiva să-și construiască un anumit tip de casă. Ne complicăm foarte mult. Dacă vrem să construim un cartier rezidențial de genul celor spuse de dumneavoastră, putem să o facem, dar cred că în altă zonă a orașului. Și trebuia gândit din start. Acum deja jumătate din cartier este făcut și este destul de dificil. Și până punem procedura aceasta pe roate mai durează un an de zile. Chinuim și oamenii, nu le dăm nici terenurile și o să îi ținem pe loc.

Dl Dumitru Cristian

Această propunere a venit și din discuțiile cu cei care au venit la comisie și au cerut de nenumărate ori prelungirea acestor termene.

Dl Primar

Dacă nu au posibilitatea nici să-și obțină autorizația de construire este evident că nu au bani să demareze lucrările. Pentru că prima dată trebuie să iei autorizația de construire. Ca să iei autorizație de construire trebuie să aloci niște bani arhitectului, planurilor, tot ce îți trebuie pentru a demara această lucrare. Și evident că or să vină în fața comisiei dacă nu au început lucrările să găsească tot felul de pretexte pentru ca dumneavoastră să le prelungiți termenul de utilizare a terenului, pentru că altfel dumneavoastră nu puteți să prelungiți fără să existe o motivație în spate. Și motivațiile sunt diverse. Dar eu vă spun că în acea zonă nu există restricții privitoare la autorizația de construire. Există numai rea-voință între ghilimele, în sensul că nu au fost interesați neavând bani să declanșeze această operațiune și evident că vin să invoce diverse motive. Dar nu există motive reale.

Dl Boiocan Iulian

Domnul consilier are dreptate. La comisie a venit cineva care a construit o casă și nu avea pe unde să iasă din curte. Venise să concesioneze ceva ca să poată să iasă.

Dl Primar

Ca o paranteză față de autorizațiile de construire, știți că am declanșat o operațiune de verificare a construcțiilor ilegale de pe raza municipiului Ploiești. Până în acest moment avem 77 de case construite ilegal, din rapoartele care mi-au fost aduse la cunoștință de către comisie. Avem peste 150 de alte spații construite ilegal: garaje, magazii, bucătării de vară, etc,, pănă astăzi. Vreau să vă spun că activitatea a fost făcută de către o singură comisie și nu a fost o activitate foarte evidentă și foarte apăsată. Evident interesul meu și al nostru al tuturor este ca totuși acești oameni să intre în legalitate și să-și depună actele pentru a reuși să-i băgăm în legalitate, să luăm impozite și taxe locale, pentru că cei care au obținut autorizație de construire plătesc impozite și taxe locale iar cei care au construit ilegal cum sunt cei 77 descoperiți până acum nu plătesc niciun impozit și nicio taxă locală.


Dl Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt alte observații supunem la vot proiectul

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 de voturi „pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier offia Marcian proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A*

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi ” roiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 5670 mp, situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98A - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

(Domnul consilier Sîrbu Gheorghe a ieșit din sală)

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă?     - 6 voturi

Dacă se abține cineva? - 5 voturi

Cu 13 voturi ”pentru”, 6 voturi "împotrivă” și 5 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

AAA

(Domnul consilier Sîrbu Gheorghe a revenit în sală)

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 11473 mp, situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98A - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 12 voturi

Cu 13 voturi „pentru” și 12 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl Primar

Eu trebuie să subliniez ceva. O consecință a votului de astăzi va fi aceea că Asociația Motivation, asociație care a făcut nenumărate demersuri la Primăria Municipiului Ploiești pentru a obține un teren pe care să construiască o clădire, pe fonduri donate către această asociație pentru ajutorarea persoanelor cu handicap, nu va fi în


măsură să obțină acest teren să construiască această clădire. Ea eș^prhpâ

9                                                                                                                e || c ♦

acest vot, un vot pe care nu îl înțeleg, pentru că dumneavoastră ați vate^PUM dreptul de proprietate acolo, acum era vorba de o dezmembrare, un\^t aceea o să mă văd obligat să-i anunț pe cei de la Asociația Motivation


nu cred că putem să-i ajutăm foarte repede. Este un gest pe care nu-1 înțeldg ndițiile în care nu v-ați opus schimbului de teren cu Triumful, nu v-ați opus reglementărilor în zonă. Acum vă opuneți unei dezmembrări perfect legale. Ea evident poate fi obținută de către Triumf în instanță, dar pentru terenurile pe care le avem acolo, pentru concesiune, pentru Motivation, pentru cei care erau interesați, nu o să putem să facem nimic. Eu cred că acești oameni trebuiau ajutați. Este păcat pentru acest vot. Eu sper să reintroduceți proiectul în ședința următoare și până la acel moment poate vă mai gândiți.

Dl Bolocan Iulian

Mulțumim domnul Primar, nu au fost documentele suficient de clare.

DI Primar

Este o dezmembrare.

Dl Bolocan Iulian

O dezmembrare, dar ce anume, care sunt loturile?

Dl Primar

Loturile dumneavoastră le-ați perfectat în ședință de consiliu acum câteva luni.

A AA

Dl Bolocan Iulian

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Iulian Badescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale - inițiat de


consilierii consilieri George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexele la Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și nr. 454/31.10.2011, cu privire la caracteristicile tehnice reale ale unor imobile, proprietatea municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr. 300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

A

(Menționăm că domnul consilier Lupu Adrian a ieșit din sală)

A

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL - inițiat de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Popa și Gabriel Constantin Minea.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea către Asociația Română de Luptă împotriva Drogurilor Ploiești Prahova a unor spații cu

altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bloc B- Est, subsol - inițiat de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuț Vîscan, Gabriel Constantin Minea.”


Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana -inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Constantin Popa, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Popa și Gabriel Constantin Minea.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 și WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de înmatriculare PH 11 UWV și PH 11 UWW - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt observații?

Dl Palas Paul

x-------------*-----------

înainte de a trece la vot am un scurt comentariu. Cele două autovidanje marca MAN au intrat în proprietatea primăriei în urma unui program privind modernizarea stației de epurare. Aceste autovidanje, nu comentez la ce prețuri au fost cumpărate, important este că sunt în patrimoniul Primăriei și în acest moment Primăria nu prea știe ce să facă cu ele. Prin acest act se intenționează închirierea acestor autovidanje către R.A.S.P. Regia Autonomă de Servicii Publice are angajat în acest moment un singur șofer care este specializat pentru a lucra pe o astfel de autovidanjă. Fac precizarea că nu orice șofer poate să lucreze. Trebuie să aibă specializarea necesară.

Mai mult decât atât, din informațiile pe care le am din interiorul R.A.S.P. nu există suficientă cerere pentru a folosi două autovidanje. Practic transferăm o piatră de moară dintr-o instituție într-o altă instituție. Mie mi se pare corect ca una dintre autovidanje, pentru că nu există solicitare din partea R.A.S.P. să o închiriem R.A.S.P.-ului, pentru că este corect, pentru o autovidanjă ar avea cerere, iar cea de a doua să fie dată în baza contractului de concesiune către Apa Nova. Așa cum au fost date rețelele de canalizare și de alimentare cu apă din zona Tânărul Muncitor, care au fost dezvoltate tot în baza acestui program, același lucru putem să-1 facem și cu această autovidanjă. In final, este important să fac această precizare, după ce vor fi terminate lucrările cu modernizarea

va fi tofA^^Mo-va, în sa mcmriem ce^/, că îfareipe'saTaba^ fînăl Tac precizarea>c

K ta -V         .1 /aj J

iP

,-5VjC- v-,

am constatatkși>eonstat


stației de epurare, destinația firească, ultimă, a acestor autovidanje cadrul programului de concesiune. De aceea mi se pare nefiresc doua autovidanjă R.A.S.P.-ului în condițiile în care este foarte clar ea, când putem să o dăm unei insituții, unde oricum va ajunge. în nu voi vota acest proiect de hotărâre pe considerentele precizate.
Dl Primar

Recunosc, nu m-am gândit la varianta cu Apa Nova. Și eu că avem în proprietate două bunuri foarte valoroase, ca valoare de achiziție.

Dl Palaș Paul

250 de mii de Euro bucata.

Dl Primar

500 de mii de Euro care zac undeva în incinta stației de epurare a municipiului Ploiești, și m-a deranjat foarte mult pentru că zac. Eu le-am văzut acolo când am fost la stația de epurare, motiv pentru care am încercat să caut soluții pentru punerea în valoare a acestor mijloace fixe. Evident că niciodată nu o să fie amortizate din punct de vedere al veniturilor, și motivul pentru care prefer, și am preferat ca aceste autovidanje să fie la Regia Autonomă de Servicii Publice este simplu, acela că dacă eu le-aș exploata ca primărie, mi-ar fi foarte greu. Pentru că pentru fiecare operațiune pe care aș vrea să o operez cu aceste mijloace fixe ca proprietar Primăria municipiului Ploiești, ar trebui să demarez câte o procedură și vă dați seama cât de greu ar fi. Aflate în folosința Regiei Autonome de Servicii Publice, ele pot fi exploatate mult mai ușor în relațiile cu orice agent economic, care vine, plătește un tarif pe care îl are regia și o folosește. Dacă Primăria ar trebui să facă lucrul acesta ar trebui să demareze o minimă procedură, și evident că nu pot servi cu maximă celeritate și în timp uitl această chestiune. Eu am discutat cu conducerea Regiei și cred că o să găsim niște soluții vizavi de eficientizarea activității celor două valori imense, măcar pentru a le ține în funcțiune, pentru că din nefericire, aceste utilaje trase pe dreapta se degradează mult mai repede decât altele obișnuite pentru că instalațiile cu care sunt dotate sunt afectate.

Eu o să încerc să discut și cu Apa Nova această chestiune.

DI Bolocan Iulian

Mulțumim domnul Primar!

9

*

(Menționăm că domnul consilier Lupu Adrian a revenit în sală)

*

Dl Sîrbu Gheorghe

Am avut discuția cu conducerea regiei și în comisia 3 și am fost asigurat de Directorul Tehnic al regiei, că dânsul poate să le închirieze pe amândouă și să le și folosească pentru ploieșteni. Singurul lucru care m-a rugat directorul și eu am fost de acord, asupra chiriei. Să nu fie o chirie prea mare ca să nu fie suportabil de către regie. In rest, eu zic că este foarte bine până se dă stația de epurare în folosință, să le aibă regia, pentru că le-a mai avut dar s-a terminat contractul de închiriere.

Dl Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilie^Pal^șTaiil de hotărâre a fost aprobat.                                                  ''    *

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între SC Green Tree Invest SRL și Municipiul Ploiești pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, situat în Șoseaua Nordului FN în suprafață de 91 mp - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Palaș Paul

Aș vrea să știu dacă s-a precizat foarte clar cum se face plata drepturilor pentru acest contract?

Dl Dumitru Cristian

In comisia de patrimoniu avem propunerea ca plata superficiei să se facă în prima lună pentru primii 25 de ani. Aceasta este propunerea comisiei, ca amendament.

Dl Bolocan Iulian

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Dumitru Cristian.

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 abțineri

Cu 16 voturi „pentru” și 9 „abțineri” ale domnilor consilieri Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Bozianu Nicoleta, Constantin Silviu Sorin, Drăgușin Paulica, Neagu Daniel Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu Gheorghe și Stanciu Marilena, amendamentul a fost adoptat.

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu vi se pare stimați colegi, că acest preț de 780 de lei pe an, pentru a închiria 91 de mp este cam mic? In condițiile în care Consiliul Local Ploiești, ne văităm pe bună dreptate că nu avem bani? Mie mi se pare suma foarte mică. Vă mulțumesc!

Dl Primar

Eu îmi fac datoria să explic încă o dată despre ce este vorba în acest proiect de hotărâre. Este vorba despre accesul către acest magazin. Accesul pe care îl folosea și Interexul în mod curent, acea trecere de pietoni, pentru ca persoanele cu handicap, persoanele în vârstă care de obicei accesează acest magazin, să nu fie nevoie să intre pe unde este poarta auto. Este vorba de acel acces care asigură trecerea de pe trotuar pe terenul pe care l-am vândut acestei societăți comerciale. Este vorba de o bucată de teren, care în acest moment este asfaltată și cei de la S.C. Green Tree Invest cer posibilitatea să fie un acces pietonal atât pentru oameni în vârstă cât și pentru persoane cu handicap către acest magazin. Și sunt dispuși să plătească o superficie. Ei au revenit și cu o cerere de cumpărare. Ea este la Direcția de Patrimoniu și va fi supusă aprobării dumneavoastră în viitoarea ședință. Dar pentru a da drumul la acest magazin au nevoie de acest acces pietonal. Și propunerea cu care am înțeles că a venit domnul consilier Dumitru este să


plătească această superfîcie pe 25 de ani în avans. Practic acest preț,//p%ă constațați\cu toții, acoperă valoarea terenului.                                           z          x

Dl Bolocan Iulian


Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat:V> Qgp Cine este pentru?        -16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 abțineri

Cu 16 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale domnilor consilieri Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Bozianu Nicoleta, Constantin Silviu Sorin, Drăgușin Paulica, Neagu Daniel Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu Gheorghe și Stanciu Marilena, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl Primar

Cred că există riscul, anunțat deja prin adresa trimisă de către societate cu privire la această superfîcie, ca cel care urma să construiască acest supermarket să renunțe la proiect, pentru că nu poate să pună în valoare o astfel de investiție, având un acces la 200 de metri de intrarea în magazin. Ați votat să vindem terenul, am vândut terenul, știam cu toții că acolo se va face un supermarket, iar pentru un drept de superfîcie pentru o alee de acces punem în pericol apariția acestui supermarket. Le interzicem accesul la magazin pe acea clasică alee care a fost folosită de Interex de ani de zile.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul Primar, nu ati înțeles de ce ne-am abtinut noi. Noi ne-am abtinut din simplul motiv că am dorit să-l vindeți. Având în vedere că nu aveți bani, să facă cineva o expertiză a terenului, cât costă, și atunci votăm și dăm și acel teren pentru a avea acces de intrare. Am înțeles că luăm de două ori banii...

Dl Primar

Banii îi luăm o singură dată, pentru că în momentul în care hotărăsc vânzarea acestui teren, acea superfîcie se deduce din valoarea pe care o încasăm pe suprafața terenului. Superficia este calculată la evaluarea făcută de către evaluator la suprafața terenului, la prețul de vânzare. Banii pe care îi luăm acum pe superfîcie, dacă ați fi votat superficia, erau banii datorați. Adică luăm aceeași bani.

A AA

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de valorificare a unor categorii de bunuri-imobile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dl Palaș Paul

Am rugămintea adresată domnului Primar, să fie de acord să fiu și eu inițiator al acestui proiect, dat fiind faptul că el a apărut ca urmare a intervenției mele dintr-o ședință anterioară.

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Eu recunosc, la acest proiect de hotărâre munca mea a fost foarte mică. Munca a fost a domnului viceprimar Teodorescu și a domnilor consilieri care au participat la realizarea acestei strategii de valorificare a unor bunuri-imobile aflate în domeniul public


sau privat al Municipiului Ploiești. Și m-aș bucura să fiți cât această strategie.

*$t(ferd cu


DI Popa Gheorghe

unuri ât, însă


Este bună această inițiativă de a stabili o strategie de valo din municipiul Ploiești care ar putea fi valorificate, așa cum a problema este că nu avem o situație exactă a inventarierii acestor Wnurifnn afară de acele clădiri care sunt destinate chiriașilor și care au fost expertizate și au ca unică soluție demolarea și pot fi valorificate. Pe situația terenurilor am înțeles că încă nu există această inventariere, și mai mult decât atât, din câte știu eu, conform adresei Prefecturii, până la sfârșitul anului trebuie rezolvate situațiile pe legile proprietății. De aceea v-aș propune să prorogăm acest proiect de hotărâre până se termină această inventariere. Vă mulțumesc!

Dl Palaș Paul

Răspunsul la solicitarea dumneavoastră îl aveți pe ecran, domnul consilier. Dl Primar

O să vă spun o chestiune care este adevărată din nefericire. Probabil că eu nu o să apuc să trăiesc, ca ceea ce ține de terenurile, imobilele, suprafețele care aparțin Primăriei municipiului Ploiești să fie intabulate și să fie identificate. De altfel, eu vă spun că în fiecare zi, atunci când văd un teren pârloagă, un colț de stradă lăsat de izbeliște, încerc să aflu al cui este. De multe ori, și e și domnul Petrache aici, avem surpriza să nu descoperim nicăieri acel teren. Practic el nici nu există prin vreo hârtie în Primărie, și nu numai în Primărie, și alte instituții care au cât de cât o situație. Va dura foarte mult până când toate terenurile și imobilele vor fi intabulate și vom avea toate actele pe ele așa cum trebuie. Noi am demarat această procedură, o facem în acest moment în special pentru terenurile și imobilele care de obicei fac subiectul unor hotărâri de consiliu local, în sensul închirierii, concesiunii, vânzării sau cine știe ce altă implicare legală, și ele se adaugă în permanență în patrimoniul municipalității, din punct de vedere al legalității actelor și al intabulării lor. De altfel o să dureze foarte mult până când vom reuși să facem această chestiune, și nu este o problemă a Ploieștiului, este o problemă a întregii țări cea a evidențierii exacte a proprietăților.

Dl Iulian Teodorescu

Ceea ce vreau să vă spun foarte pe scurt, este faptul că la acest proiect am lucrat împreună cu Direcția Patrimoniu, domnul director Petrache s-a implicat, și pentru că pe dânsul nu-1 pot pune inițiator și nici pe doamna Secretar, vin cu propunerea ca dintre consilieri, ce-i care doresc să îmbrățișeze această idee, să devină și dânșii inițiatori, pe de o parte. Pe de altă parte, strategia nu reprezintă altceva decât un mod de aplicare a unor principii. Iar primul articol, așa cum v-a spus și domnul consilier Palaș, este identificarea terenurilor libere. In baza acestor principii se va trece efectiv la muncă. Este strict necesar la această oră, este oportună o astfel de strategie, pentru că știți că pe lângă faptul că există multe imobile dărăpănate în Ploiești, există acele terenuri virane pe care se adună gunoaie și pe care cu greu le putem elibera de acest balast. De aceea v-aș ruga, cine mai dorește să fie inițiator alături de noi, cred că ar fi un gest de început de administrare corectă a teritoriului Ploieștiului. Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Este lăudabilă această inițiativă de a introduce în orice petic de teren care nu se știe al cui este și este în vor dispărea acele puncte negre unde se aruncă foarte categorii de cetățeni. De aceea eu o să votez acest proiec

Dl Popa Constantin

patrimoniul același timp^Iăutia multe gunoaie de hotărâre.Eu aș propune ca inițiatori întregul grup USL, dar aș mai dori să fac o precizare. Aprobând această strategie nu înseamnă că noi aprobăm vânzarea sau valorificarea terenului. Aprobăm demararea procedurii, în vederea valorificării terenului. Pentru că, așa cum discutam și în comisia de patrimoniu, fiecare teren în parte va face obiectul unei hotărâri de consiliu și vom aproba atunci modul de valorificare. Vă mulțumesc!

Dl Socoleanu Radu

Propun un amendament, ca proiectul să se intituleze „Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de inventariere a tuturor bunurilor-imobile aflate în domeniul public?’ Și atunci grupul nostru va vota „pentru”. Mulțumesc!

DI Primar

Inventarierea ați aprobat-o, a avut loc o licitație pentru cadastru. Puteți spune valorificare dar nu inventariere, pentru că inventarierea se face în mod normal, permanent.

Dl Socoleanu Radu

Sunt de acord cu dumneavoastră, dar să scoatem cuvântul „valorificare” pentru că se interpretează că ne propunem să vindem.

DI Primar

Domnul Socoleanu, asta și vă propuneți, dar pentru a vinde trebuie să stabiliți o strategie, nu vindeți oricum. Stabiliți pașii pentru a vinde niște terenuri. Acesta este scopul final al acestei strategii. Dar strategie înseamnă îndeplinirea unor pași: identificare, vizualizare, inventarierea terenului, intabularea terenului, emiterea unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care decideți să vindeți. Prin acest proiect de hotărâre nu vindeți nimic. Acum ați stabilit practic o procedură de lucru. La ultima ședință de consiliu local, când eu nu am participat, au fost pe ordinea de zi trei loturi de teren descoperite de noi pe raza municipiului Ploiești pe care le-am propus noi pentru a fi valorificate, în sensul de a fi vândute si a se construi ceva acolo. Pentru că sunt niște

*

loturi între case, sunt pârloage și sunt folosite ca puncte negre și ocupate ilegal uneori. In acest scop eu am demarat cu Direcția de Patrimoniu identificarea tuturor acestor terenuri. Și avem până la acest moment aproape 20 de terenuri identificate, la care am demarat procedura de intabulare și de trecere efectivă din punct de vedere legal în patrimoniul municipalității. După ce se face acest lucru, evident că o să venim în consiliul local, pentru că dumneavoastră veți aproba valorificarea acelor terenuri, scoaterea lor la licitație, la vânzare sau concesiune, și demararea procedurii de licitație. Practic această strategie stabilește modalitatea prin care se face acest lucru. Adică, domnul consilier Socoleanu vine și raportează că a descoperit un teren și vrea să știe al cui e. Noi descoperim al cui este terenul. După ce descoperim că este al nostru dar nu este trecut în lista noastră de inventariere, plecăm la demararea procedurilor de măsurare, cadastrare, trecerea practic în proprietatea municipiului Ploiești, și dumneavoastră după aceea


//o 1 — A

decideți cum poate fi el valorificat. Nu putem să lăsăm aceste puncte_ne^\îi^par^ a. Ele, unele sunt ocupate abuziv de către cineva, altele sunt lăsate ca!ranct& hi^e șș nt pline de mizerie, unele le-am îngrădit dar nu sunt valorificate îfr^ciuri f^l^^ste terenuri trebuie puse în valoare și ele pot fi valorificate doar prin local. Noi practic acum stabilim o strategie și niște pași.                 v

DI Socoleanu Radu


Mulțumesc domnul Primar, am înțeles acum strategia.

Dl Popa Gheorghe

Am ascultat aceste dezbateri. Se pare că este vorba de identificare și de pașii care trebuie urmați în identificarea acestor bunuri și nicidecum de valorificarea acestor imobile și îmi retrag propunerea de prorogare.

Dl Bolocan Iulian

Domnul consilier Socoleanu, vă mai mențineți amendamentul?

Dl Socoleanu Radu

îl retrag pentru că am fost lămurit.

Dl Popa Constantin

Aș vrea să mai precizez un lucru scurt. A nu rămâne cu ideea că valorificare înseamnă vânzare.

Dl Primar

Această strategie prezintă mai mult un gest politic. Pentru că această strategie nu face altceva decât enumeră pașii legali, cadrul legal prin care se face acest lucru. Ea nu inventează altceva. Ne reamintește nouă executivului, mie, viceprimarilor și aparatului primăriei, care sunt pașii legali pe care noi trebuie să-i ducem la îndeplinire până venim în fața dumneavoastră cu o propunere de valorificare. Nu face altceva decât enumeră acești pași legali.

Dl Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII ȘI STRADA LABORATORULUI” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată în urma etapei de evaluare financiară pentru


obiectivul „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului di primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehncio-economici pentru obiectivul de investiție « PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ » - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Detaliere condiții de amplasare extindere clădire existentă”, str. Laboratorului nr. 31B, Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paulica Drăgușin, George Botez, Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu și Radu Marcel Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

* AA

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizării Planului Urbanistic de Detaliu” Amenajare zonă adiacentă Piața Malu Roșu", Aleea Profesorilor, Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Paulica Drăgușin, George Botez, Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu și Radu Marcel Socoleanu.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Palaș Paul

Plec de la precizarea că sunt de acord cu extinderea pieții în zona Malul Roșu, nu este vorba de reconstrucție piață, ci e vorba de extindere undeva pe partea dreaptă a străzii Aleea Profesorilor. Din câte știu eu, în zona respectivă, chiar pe terenul despre care discutăm noi, a fost o dispută în instanță și am înțeles că s-ar fi încheiat în urmă cu vreun an de zile. Proiectul, din câte știu eu, si ar fi bine ca doamna director de la Direcția Juridic să ne confirme, nu are avizul juridicului. De asemenea proiectul nu are avizul Direcției de Patrimoniu. Are un aviz decât de la Direcție de Urbanism. Există posibilitatea în afară de procesul care s-a încheiat anul trecut, să fie alt proces, altă


revendicare. Nimeni nu ne poate garanta, decât un aviz, o Departamentului Juridic pe această temă. In acest moment nu avem nu este acolo o cerere de retrocedare. De aceea, vroiam să vă rog, îî^sftuâț^ doamna director nu ne poate confirma în acest moment în afara oricăru Hl avem nicio cerere de revendicare, să prorogăm acest proiect. Vă mulțumesc!

Dna Albu Simona - Director Direcția Administrație Publică,

Contencios, Contracte

Ne-a fost solicitat în cadrul Serviciului Juridic o adresă din partea S.C. Hale și Piețe prin care să confirmăm dacă există litigii și s-a răspuns în sensul că nu mai există alte litigii pe acest teren.

DI Primar

In ședința C.T.U.A.T. unde eu am participat chiar la dezbaterea acestui punct a fost avizul juridicului. Nu mai există niciun litigiu. Toată lumea și-a dat avizele.

Dl Palaș Paul

Ieri în ședința tehnică, am căutat în documentația care ne-a fost pusă la dispoziție și nu am găsit decât avizul Direcției de Urbanism. După aceea am discutat cu Patrimoniul și Patrimoniul nu știa nimic. Și de aceea am pus întrebarea astăzi.

Dna Albu Simona

Documentația elaborată de Urbanism cu siguranță a ținut cont și de punctele de vedere ale juridicului și patrimoniului.

Dl Palaș Paul

Dacă dumneavoastră confirmați, în afara oricărui dubiu, că nu mai avem acolo niciun conflict legal...

Dna Albu Simona

Eu vă pot confirma că din partea Serviciului Juridic din cadrul Primăriei a plecat o adresă prin care specificam că nu mai există litigiu la acest moment pe teren.

Dl Palaș Paul

Este în regulă. Mulțumesc!

Dl Primar

Altfel nu intra în dezbatere la C.T.U.A.T.

Dl Sîrbu Gheorghe

Profit de ocazia că se vorbește de Piața Malul Roșu. Domnule Primar, și așa piața nu este gata, mai avem director la Hale. Văd că presa scrie mereu că cere schimbarea. Vă mulțumesc!

Dl Primar

Vreau să vă confirm că avem director la S.C. Hale și Piețe și l-am rugat ca la inaugurare să vă invite în special pe dumneavoastră și o să îmi facă plăcere să tăiem împreună panglica.

Dl Botez George Sorin

In avizul care s-a dat de comisia 4 de urbanism am avut în vedere un Raport de specialitate care a fost întocmit cu garanția că acest teren pe care urmează să fie făcută extinderea este proprietatea municipiului Ploiești, și mai mult decât atât este dat deja în concesiune către S.C. Hale și Piețe. Ca atare, din punctul nostru de vedere nu există


niciun fel de problemă pentru extindere. Dacă ulterior va apărea cev care nu o putem anticipa. Vă mulțumesc!

DI Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de Investiții “Modernizare instalații electrice imobile Primăria municipiului Ploiești - Policlinica Cina” - inițiat de primar Iulian Badescu.

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

î

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la următorul punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de Investiții “Extindere rețea de canalizare și racorduri in cartier Ploiești Vest-Mitică Apostol și sistem de stocare și evacuare a apelor uzate din cartier în colectorul public din B-dul Petrolul” - inițiat de primar iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la următorul punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu, Constantin Popa și Gabriel Constantin Minea.."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la următorul punct suplimentar de pe ordinea de^zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru* o unitate Ipoativă cu destinația de locuință de necesitate - inițiat de consilierii Geo^ge Până, Mar ci ah Cosma, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru PetfeșCu.” V j '

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotăr&^f        /

Cine este pentru?        - 25 voturi                          ■■■■.■■

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PREȘEDINTE

5

Iulian

Verificat, director Simona Albu întocmit, consilier Ilă Claudia