Proces verbal din 26.07.2013

Proces verbal din 26 iulie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 26 iulie 2013

La ședință au participat un număr de 21 de consilieri din 27 în funcție, lipsim doamnele și domnii consilieri Bozianu Cătălina, Stanciu Marilena, Dumitru Cristian, Lupi Adrian, Neagu Puiu și Ionescu Ionuț.

***

La ședință au mai participat:

Doamna Oana Cristina Iacob        - Secretar

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Iulian Teodorescu.

***

Dl Iulian Teodorescu

Bună ziua!

Vă propun să începem ședința ordinar ă de astăzi prin ascultarea imnului național.

A

Vă mulțumesc! Vă reamintesc că se împlinește un an de când am luat hotărârea ca L începutul ședințelor de consiliu să se asculte imnul național, și pentru că vorbim de imnu național o să vă invit luni, 29 iulie la manifestările prilejuite de Ziua Imnului Național car* se vor desfășura o primă etapă la ora 9,00 la Muzeul Județean de Istorie și la ora 10,00 L Muzeul Memorial ”Paul Constant ine seu”.

Deschidem ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 26 iulie 2013.

în sală sunt prezenți 21 de consilieri în funcție. Lipsesc doamnele și domnii consilier Bozianu Cătălina, Stanciu Marilena, Dumitru Cristian, Lupu Adrian, Neagu Puiu și Ionesci Ionut.

De asemenea în sală sunt prezenți conducătorii regiilor, societăților și departamentelo aflate în subordinea consiliului local Ploiești.

Cu privire la ordinea de zi au intervenit câteva modificări, în sensul că s-au retra proiectele de hotărâri de la punctele 3, 22 și 32, cărora le dau citire:

Punctul 3 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli p 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și d consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălin Bozianu și Silviu Sorin Constantin”.

Punctul 22 "Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentufyî d^mcțibn^re ș Organizare al Cimitirelor din municipiul Ploiești aprobat prin Hotărâr^Co^nșifi^Iui Local a Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012 - inițiat de primar Iulian Bădps^u’^||tff JF-/

Și punctul 32 "Proiect de hotărâre privind achiziționarea de cătr^^ilă^fu^i^iești; imobilului situat în Ploiești, Bdul Independenței nr.10. - inițiat de primarluii^^|â€scu.”

O să supun votului dumneavoastră introducerea pe ordinea de zi a unor noi proiecte d hotărâri, așa cum s-a discutat în ședința grupului operativ de ieri:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilo tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Sala Sporturilo Olimpia" - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi: - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi ; ședinței.

*

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și ; documentației faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții “Extindere rețe canalizare inclusiv racorduri strada Tunari” - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi: - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi ; ședinței.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.l 17/29.03.20 L privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vedere: atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acorda tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală - inițiat de consilierii Georg Pană, Sîrbu Simion Gheorghe, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa și Marcian Cosma.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi: - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi ; ședinței.

A

Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat m 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Di Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație d cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17 - inițiat de consilierii Cristiai Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Constantin Gabrie Minea.


Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi: - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -                                   tc-.» w

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost mtrod^f^e<^^g ședinței.

3           *

Tnf

Dl Sîrbu Gheorghe

Ieri la grupul operativ am hotărât ca și punctul 35 să-1 scoatem de pe ordinea de zi.

Dl Iulian Teodorescu

A fost modificat actul adițional în sensul celor spuse în discuția de ieri și s-a adus ș contractul de donație. Contractul de donație există, este acum atașat la proiectul de hotărâre și de asemenea s-a modificat și actul adițional prin care sunt introduse toate părțile, așa că i putem lăsa pe ordinea de zi.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot ordinea de zi a ședinței, așa cum a fost modificată:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost adoptată.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședințe ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 iunie 2013.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

A

Punctul 2 ” întrebări și interpelări”. Vă rog, dacă sunt înscrieri la cuvânt?

Dl Horghidan Costel

Doresc să fac o informare pentru colegii noștri. în perioada 29 septembrie -octombrie sub egida ”Rotary Internațional” se defașoară acțiunea ”Rotary inima mea”. Nc am venit și l-am adaptat la nivelul orașului nostru și încercăm să organizăm la niveh municipiului Ploiești acțiunea "Ploiești, inima mea”. Vă vorbesc în calitate de președinte Clubului ”Rotary Ploiești 2000” în momentul de față. Dacă doriți să acceptați în calitate d coleg al dumneavoastră și să ne sprijiniți în lucrul acesta, este minunat.

Aceasta presupune depistarea unor zone în municipiul nostru unde se vor înființa nișt circuite pentru mers pe jos cu niște indicatoare care să arate clar distanța parcursă, în așa fi încât să-1 îndemne pe cetățean, pe tânăr, să participe la mișcare și în felul acesta să prevenir bolile cardiovasculare și accidentele vasculare, care sunt în momentul de față cel mai mar pericol sau motivul cel mai important al morții în lumea noastră. Pentru aceasta, noi o să v aducem materialele promoționale la cunoștință din timp, iar cei care doresc să se înscri pentru a sprinjini această acțiune deosebită, nu le mulțumesc eu, o să le mulțumeasc cetățenii acestui oraș. Eu spun că ploieștenii merită acest lucru și este păcat să stăm în afari

A

împreună cu dumneavoastră, dacă voi primi sprijinul necesar, am

I. Locul I într-o astfel de acțiune la nivel național constă în livrareaIdSlecfflâ
valoare de 6000 de euro. Ar fi foarte important ca orașul nostru să i             ,

ceva. în afară de aceasta, toate cele cinci zone pe care noi                   nivelu

municipiului, și mă refer la Parcul Vest, Bulevardul cu castani, Sala SporRiriToffParcul de L Mihai Viteazul, Parcul Dero, Parcul "Constantin Stere”, deja sunt 6, să le declarăm și zon libere de fumat. Eu nu spun că din momentul în care vor fi declarate zone libere de fumat toți se vor lăsa de fumat, dar conform statisticii mondiale, unul din zece subiecți care vo intra în contact cu acel afiș sigur va lăsa în momentul respectiv țigarea în pachet și nu o v; aprinde. Dacă vom reuși lucrul acesta este foarte important. Unii dintre dumneavoastră zâmbesc oarecum șăgalnic și realizez că dacă ne apropiem de lucruri lumești și care țin d< zona societății civile si care tin de sentimentul de iubire fată de semenii noștri, stârnes» ilaritate. îmi pare rău. I-aș dori alături de mine.

Vă mulțumesc!

Dl Teodorescu Iulian

Vă mulțumim și noi.

Dl Sîrbu Gheorghe

Doresc să fac și eu o interpelare. După cum știți, consiliul local Ploiești a hotărât cu L voturi ale consilierilor USL să mărească tariful la gigacalorie de la 160 la 238. între cei L consilieri ai USL-ului care au votat acest proiect de hotărâre se află și doamna consilie Dragulea. Vin cu o rugăminte la dumneavoastră și vreau să vă spun că doamna consilie Dragulea deține o societate comercială prin intermediul căreia ține evidențele contabile 1; vreo 32 de asociații de proprietari. Are o datorie la Dalkia undeva la un miliard și vreo op sute de milioane. Vreau să o întreb oficial, cum și-a putut permite dânsa să voteze un astfe de proiect de hotărâre când știe că la 160 de lei nu a plătit întreținerile la Dalki? Știe ce < așteaptă acum când vine perioada rece și oamenii vor trebui să plătească 800 de mii de le vechi pe fiecare gigacalorie consumată? Așa ceva este imposibil. Părerea mea, cu demnitate în momentul în care a votat acest proiect de hotărâre, a doua zi trebuia să vină în consiliu local și să-și dea demisia din consiliul local, în consiliul local reprezentând cetățenii. Dânsa; votat împotriva oamenilor care se duc și plătesc întreținerea. Doresc să știu câtor asociații d< proprietari le ține evidența prin societatea comercială pe care o conduce.

Vă mulțumesc domnul președinte!

Dl Teodorescu Iulian

Doamna consilier doriți să luați cuvântul acum? Dacă nu, o să dați un răspun domnului consilier în scris. Vă mulțumesc!

A A A

Dacă nu mai sunt alte intervenții, trecem la punctul următor de pe ordinea de z "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 20 L - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristiai Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

ecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hof%rgreZpțri^înJd aprobare


în

Tr călătoriei pe bază de bilet pe mijloacele de transport ale Regiei

Public Ploiești prin achiziționarea serviciului de plată prin SMS - înițiăt^dp/^&âr Iulia Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu^ -Sanda Dragule^ Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/30.01.2013 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind acordarea d facilități fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizat pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, incluși' transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condițî de transport public - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                  ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind acordarea scutiri de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/200' privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația pentru Dezvoltare Umană ■ inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                                            /

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi „Proiect de mâ^^lWyind^aprobare; organigramei, a numărului de personal și a statelor de funcții ate                 erviciilo:

Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dl Sîrbu Gheorghe

. Mulțumesc domnul președinte!

Urmează o serie de 10 proiecte de hotărâri privind aprobarea organigramelor de li serviciile subordonate consiliului local. Aș dori pe scurt de la fiecare director să ne explict ce doresc să facă în cadrul acestor organigrame? Să dea oamenii afară?

Mulțumesc!

Dl Dinu Dan

Organigrama rămâne neschimbată. Avem și avizul Agenției Naționale < Funcționarilor Publici. Este cea aprobată în luna februarie.

Dl Teodorescu Iulian

Aș vrea să dau cuvântul doamnei Angelescu, pentru a fi toată lumea în temă de ce sun aceste proiecte pe ordinea de zi.

Dna Angelescu Anca

Toate organigramele sunt ca urmare a aplicării Ordonanței de urgență nr. 77/201-pentru desființarea anumitor posturi vacante.

Dl Teodorescu Iulian

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificare; anexelor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiulu Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013 - inițiat de prima: Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AA A

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare; organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Loca Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi „Proiect de hp^âre^^viM^probare; organigramei, a numărului de personal și a statului de fimJțîiâal^M^âfecm^i “Pau - ■_.....7'./ MW/


Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.” ' Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărârea Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Casei de Cultură “I.L Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Teatrului “Toma Caragiu Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Serviciului Public Finanț Locale Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Creșe di Municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*** â

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hot&^x^rj^id^ytopbareî organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale A^niiniștrațiâxParculu Memorial “Constantin Stere” Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu?’

Dacă nu simt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   *

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobare; organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipa Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobare; organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Spitalului Municipa Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobare, organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Spitalului de Bo] Infecțioase Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   *

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobare organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Primăriei Municipiul! Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.                     i

AAA

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotatâre privind aprobare; Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice^bU plat; aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești - inițiat de primar luliăn 'Bădescu.’’

Aici avem o modificare privitor la orarul de aplicare a acestui proiect de hotărâre ș anume între orele 7 și 19,00 așa cum s-a discutat la grupul operativ.

Dl Sîrbu Gheorghe

Și dacă vine omul de la serviciu la ora șase, trebuie să plătească o oră la el acasă’ Despre ce vorbim?

Dl Teodorescu Iulian

Riveranii sunt scutiți de plata taxei pe parcare. Riveranii nu plătesc. Și am pu problema orarului 7,00 - 19,00.

Vă mulțumesc!

»

Supunem la vot amendamentul 7,00 - 19,00:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, amendamentul a fost aprobat.

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?       - 20 de voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? -

Cu 20 de voturi "pentru" și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu Gheorghe proiectul de hotărâre a fost aprobat.

aaa

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind organizarea d« licitații publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedenta aflate în administrarea Spitalului Municipal Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A ÂA

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungire; duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în sti Industriei, nr. IC - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscar Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

ff       va

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat. |I

*** 1

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind ’rep.artiz^a une locuințe sociale - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robertlonuț'vîscar Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmitere: unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploiești în administrarea Administrație Serviciilor Sociale Comunitare - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

7

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unu bun în patrimoniul Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristiai Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificare; Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și a contractului d asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și SC Mol Romani; Petroleum Products SRL. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a* a

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind completare; Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și modificare; contractului de închiriere nr. 516467/19.10.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C

OMV Petrom S.A. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Gane^,' Gheorghe Popa și Iulian Bolocan."


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: 'Z Cine este pentru?        - 21 de voturi                          \

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificare: Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 27/30.01.2013 privind includerea îi „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilulu situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristiai Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

/S

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea prii act adițional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adresei poștale ; imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștală actuală str. Slt. Erou Moldoveani Marian nr. 5A) - inițiat de viceprimar Iulian Teodorescu și de consilierii Cristian Dumitru Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind concesionarei directă a unui teren către Oprea Aurelia Georgeta în vederea extinderii apartamentulu proprietate personală situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr. 8, bl. 5 sc. B, ap. 22, parter, prin edificarea unui balcon - inițiat de consilierii Cristian Dumitru Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobare; modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr. 302505/08.06.2000 încheia


între Municipiul Ploiești și domnul Simion Vasile - inițiat de consilidr^/Cns^n']5p Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”           ’ x T

Dacă sunt observații?

5

Dl Palaș Paul

Acest contract este încheiat în anul 2000 pe un nume și acum se dâreșt^jp^nsferu  către fiul dânsului. Dacă citim cu atenție în contract, constatăm că beneficiarul trebuie s. plătească 68,46 lei pe trimestru pentru 50 de metri pătrați. Domnule director de 1 patrimoniu, contractul a fost încheiat în 2000. Ce posibilități avem să aducem la o valoar corectă acest contract? Prin concesiune bănuiesc că s-a plătit o sumă mai consistentă într-ui anumit moment, dar puteți să ne spuneți cum s-a ajuns la suma aceasta ridicolă?

DI Petrache Florin - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Este valoarea cu care s-a încheiat contractul de concesiune si a fost actualizată an d an cu indicele de inflație.

Dl Palaș Paul

Este un contract de concesiune încheiat. Nu poți interveni așa de ușor pe un contrac de concesiune existent. Noi acum discutăm un transfer al acestui contract de pe un nume p' alt nume. V-aș propune să fiți de acord să amânăm acest subiect și să analizăm cu atențî dacă din punct de vedere juridic este cu putință ca acest contract de concesiune să fi renegociat și din punct de vedere al sumelor, pentru că este totuși ridicol 50 de metri pătrat cu o valoare de 68 de lei pe trimestru.

Dl Teodorescu Iulian

Propunerea dumneavoastră este de retragere?

Dl Palaș Paul

Să studiem dacă din punct de vedere juridic putem acum să modificăm într-o form sau alta contractul de concesiune, astfel încât să ajungem la niște prețuri corecte. Constat ci surprindere și neplăcere în același timp, că au fost contracte încheiate la sume derizorii. V; aduceți aminte, în urmă cu câteva luni de zile tot aici am discutat despre contracte d închiriere pentru cabinete medicale la câțiva lei pe lună. Nu se poate așa ceva. Haideți s; intrăm și noi în normalitate.

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot propunerea domnului consilier Palaș de a proroga acest proiect d hotărâre în vederea unei eventuale renegocieri a prețului:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificare. Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 424/2010 privind constituire, comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile ci destinația de cabinete medicale - inițiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru Gheorghe Popa, Robert Ionuț Vîscan și Constantin Gabriel Minea.”

Rog grupurile politice să facă propuneri.

Dl Popa Constantin                                                Y-^

Din partea grupului USL propunem pe domnii consilieri Teofc^dsc^iuiiân, 5ojp Constantin și Vîscan Robert.                                         'VfY VYffY     /

Dl Sîrbu Gheorghe

Din partea PDL propunem pe doamna Băzăvan Larisa și domnul Consiantin Silvi Sorin.

Dl Teodorescu Iulian

Ne trebuie și supleanți.

Dl Socoleanu Radu

Propunem pe domnii Râul Petrescu și Gabriel Minea.

Dl Teodorescu Iulian

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră acceptul de a vot deschis numele propuse până acum:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi a fost acceptată propunerea de a vota deschis.

*

Supunem la vot lista persoanelor numite pentru a face parte din comisia constituită î vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinați de cabinete medicale:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    S

In unanimitate de voturi comisia a fost votată.

A

Supunem la vot micșorarea numărului de supleanți la doi:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi propunerea de micșorare a numărului de supleanți a fo: votată.

A

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea pri act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipii Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul c destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A


inițiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe PopaZiJpbe și Constantin Gabriel Minea.”                                      L

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

* A A

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea prii act adițional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiu Ploiești și S.C. Inconex Corn S.R.L. și încheierea unui contract de concesiune într Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificare) Hotărârii Consilului Local nr. 195/30.05.2013 privind aprobarea nomenclatorului stradal a municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii George Botez Răzvan Ursu, Adrian Lupu, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind atribuirea d< denumiri de străzi drumurilor de acces la locuințele din cartierul Eden - inițiat de prima Iulian Bădescu și de consilierii George Botez, Mihai Cristian Ganea, Răzvan Ursu, Coste Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind atribuire: licenței de traseu cu numărul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local d( persoane prin curse regulate speciale - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Ieri la grupul operativ s-a propus un amendament care a fost operat în cadru proiectului de hotărâre și pe care îl vedeți afișat pe ecran, 31.12.2013.

Dacă nu sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A* A


Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare! documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Alimentare cu energi< electrică locuințe Primăria Municipiului Ploiești - Cartier Colonia Teleajen” - inițiat d< primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AVr A

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare; rectificării Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici și reconversif funcțională” str. Sondelor nr. 62A, Ploiești - inițiat de consilierii George Botez, Adriai Lupu, Răzvan Ion Ursu, Paulica Dragușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A țfrA

Trecem la primul proiect suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privinc aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul d( investiții „Amenajare exterioară Sala Sporturilor Olimpia’’ - inițiat de primar Iuliai Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

AAA

Trecem la cel de-al doilea proiect suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărân privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu dt fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare inclusiv racordur strada Tunari” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la cel de-al treilea proiect suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâri privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 privind aprobarea uno criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor îi folosință gratuită conform Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentn construirea unei locuințe proprietate personală - inițiat de consilierii George Pană, Sîrbi Simion Gheorghe, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa și Marcian Cosma.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul proiect de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificare: prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiu Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popesci Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, sti Nicolae Iorga nr. 17 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscar Constantin Popa, Gheorghe Popa și Constantin Gabriel Minea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o z bună în continuare.