Proces verbal din 25.09.2013

Proces verbal din 25 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 25 septembrie 2013

La ședință au participat un număr de 21 de consilieri din 27 în funcție, lipsind doamna consilier Bozianu Cătălina și domnii consilieri Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Neagu Puiu, Popa Constantin și Sîrbu Gheorghe.

La ședință au mai participat:

Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.

***

Dl Iulian Liviu Teodorescu

Bună ziua!

La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 21 de consilieri, absenți fiind doamna consilier Bozianu Cătălina și domnii consilieri Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Neagu Puiu, Popa Constantin și Sîrbu Gheorghe.

Ordinea de zi așa cum a fost formulată prin dispoziția domnului primar, cuprinde două proiecte de hotărâri:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2 și modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. -inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 63 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” si modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mc DONALD'S ROMANIA

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2 și modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt intervenții?

Dl Palaș Paul

Mulțumesc domnule președinte.

Mărturisesc că am citit raportul de specialitate și l-am citit destul de bine, și nu am înțeles exact despre ce este vorba acolo.

Dl Primar

Vă explic eu. Pentru realizarea Pasajului de peste calea ferată, este nevoie să facem această dezmembrare, pentru că din punct de vedere juridic nu eram conform pe cerințele pentru semnarea contractului de finanțare. O să avem vizită în teren din partea Agenției de Dezvoltare și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional și trebuie ca până la acel moment toate actele de proprietate să fie în regulă. Trebuie făcută această dezmembrare pentru ca proprietatea noastră să nu intre în contradicție cu contractul de asociere.

Dl Iulian LiviuTeodorescu

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 63 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” si modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mc DONALD'S ROMANIA SRL - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
Verificat, director Iulia Alexandru întocmit, consilier Ilă Claudia