Proces verbal din 15.05.2013

Proces verbal din 15 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIPROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 15 mai 2013

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnii consilieri Horghidan Costel și Lupu Adrian.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Mitu Augustin Constantin

Domnul Iulian Bădescu

Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Senator

  • - Primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Pană George.

***

Dl Pană George

Bună ziua!

Vă propun să începem ședința prin ascultarea imnului național.

A

Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi 15 mai 2013.

în sală sunt prezenți 25 de consilieri. Lipsesc domnii consilieri Horghidan Costel și Lupu Adrian.

Alături de noi se află domnul Primar Iulian Bădescu precum și domnul senator Augustin Mitu cărora le mulțumim. De asemenea în sală se mai află și reprezentanți ai presei și directori ai direcțiilor și serviciilor autorității locale.

Față de ordinea de zi vă anunț că se retrag proiectele de la numerele 4 și 5, respectiv "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești numărul 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Iulian Bădescu” și "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul serviciului public de administrare, exploatare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea S.C. SGU Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, caietul de sarcini, contractul cadru de delegare de gestiune - inițiat de primar Iulian Bădescu" și se introduc două proiecte suplimentare și anume "Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apeloy uzate^i^Municipiul Ploiești” - inițiat de primar Iulian Bădescu.” și "Proiect de hotărâre^viiîâ^ăi^dificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea^imp^z^l^f șLtaxelor locale pentru anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”


O să supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecteue^nO.tă

1. "Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

2. "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

a

Dacă nu sunt comentarii cu privire la ordinea de zi anunțată, o supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -în unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

***

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/29.04.2013 pentru aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte. O să fiu foarte scurt. Membrii Partidului Democrat Liberal vor vota împotriva acestui proiect de hotărâre deoarece noi am votat împotrivă și atunci când s-a făcut creșterea tarifului la gigacalorie. în proiect nu apare numai

modificarea datei, la articolul 2 apare și "aprobă prețul local al en^iei^mțce facturate populației în Municipiul Ploiești de 186,97 lei/Gcal, fara TVA". Având* în vedejre^că noi am votat împotrivă și astăzi motivez de ce noi votăm în continuare împotrivă. ' ,C $ Mulțumesc!                                               '

DI Pană George

Vă mulțumesc!                                                        ' r''

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 12 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 13 voturi "pentru” și 12 voturi "împotrivă" ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Bozianu Cătălina, Constantin Silviu Sorin, Drăgușin Paulica, Neagu Daniel Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu Gheorghe, Stanciu Marilena, Petrescu Râul, Socoleanu Radu și Minea Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A A*

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă instituții și servicii și modificare indicatori urbanistici" - strada Oborului, nr. 1, Ploiești -inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu."

Dacă sunt discuții?

»

Dl Socoleanu Radu

Mulțumesc domnul președinte. Am un amendament de făcut pur tehnic, noi suntem de acord cu acest proiect, facem parte dintre inițiatori, am vorbit cu colegii mei ca la autorizare Direcția de Urbanism să ceară investitorilor o soluție privind traficul în zona respectivă, pentru că în acest moment nu există o soluție viabilă. Suntem de acord pentru dezvoltarea investiției, cu acest amendament, să vină cu o soluție de trafic rutier si

9       7                                                                   7                                                           5                                                         3

accesiblitatea noii investiții. Vă mulțumesc!

9                               9

Dl Pană George

Să înțeleg că formulați un amendament la proiectul pe care îl supunem discuției?

Dl Socoleanu Radu

Nu. Vreau să se consemneze în procesul-verbal și Direcția de Urbansim să aibă în vedere la autorizare că toată comisia a fost de acord cu această soluție, dar a trebuit să o facem amendament în plenul ședinței.


Dl Pană George

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotgf^f Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Accesibilitate și fluidizare trafic către Zona Industrială Ploiești vest și Platforma Industriala Brazi" - strada Mărașești, Ploiești - inițial de primar Iulian Bădescu și de consilierii Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 25 voturi

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești” - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -13 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi

Dacă se abține cineva? - 5 voturi

Cu 13 voturi "pentru”, 7 voturi "împotrivă” ale consilierilor Bozianu Cătălina, Constantin Silviu Sorin, Drăgușin Paulica, Popa Gheorghe, Petrescu Râul, Socoleanu Radu și Minea Constantin și 5 "abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Neagu Daniel Puiu, Băzăvan Larisa și Stanciu Marilena proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl Primar

Este o problemă. Eu cred că nu s-a înțeles și nu s-a citit acest proiect de hotărâre. Nu este o propunere a mea. Este o lege. Noi practic astăzi, prin acest proiect de hotărâre pe care vi l-am propus punem legea în aplicare. Dumneavoastră astăzi nu ați trecut acest proiect de hotărâre și încălcăm legea. Eu revin și vă spun, acest proiect de hotărâre vizează o lege


aflată în vigoare care stabilește acest nivel minim. Nu l-am stabilit          Badescu sau

dumneavoastră. Noi consfințim printr-o hotărâre de consiliu local               ii? Nu eu

am stabilit acest nivel minim. Cred că ar trebui să mai citiți o dată Expiin^ ’          e și

ă lepoate să îl supuneți din nou la vot. Eu nu fac altceva decât să iau pr^vșdefcî^ aduc în fața dumneavoastră.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul primar, având în vedere iuțeala cu care a fost băgat acest proiect și faptul că Expunerea de motive nu a fost foarte clară, noi nu am avut timp să-1 studiem și ne-am abținut la vot. Problema este că în Expunerea de motive nu ați făcut precizarea clară că este vorba de o lege și este bine.

Dl Pană George

Dacă îmi permiteți domnul Sîrbu, în Expunerea de motive apare cu siguranță și în mod evident faptul că este vorba de o lege. Evident ca noi trebuie să ne supunem acelei legi. Dacă credeți că este nevoie să mai lecturați proiectul de hotărâre putem să luăm o pauză de câteva minute, după care să-1 supunem din nou la vot.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul președinte, eu sunt de acord, dacă dumneavoastră propuneți o pauză eu sunt de acord și cu această pauză, problema este că el nu apărea pe ordinea de zi.

Dl Primar

Nu apărea pe ordinea de zi, dar noi am luat act de prevederea legală și pentru că am luat act de ea cu maximă celeritate am adus-o în fața dumneavoastră.

Dl Sîrbu Gheorghe

Când ați luat act de ea domnul Primar?

Dl Primar

Ieri. Dumneavoastră ați votat astăzi introducerea ei pe ordinea de zi, ceea ce înseamnă că ați fost de acord și ați citit textul. Eu revin și vă spun, o lege a României trebuie pusă în aplicare. Eu astăzi am adus-o la cunoștință, am făcut un proiect de hotărâre în acest sens, dacă dumneavoastră decideți să încălcați legea României, este o altă chestiune.

Dl Sîrbu Gheorghe

Noi nu decidem să încălcăm legea. Eu m-am abținut de la vot pentru că nu am intrat în posesia acestui proiect de hotărâre în timp util ca să-1 studiez. Dacă propuneți să luăm o pauză îl studiem.

Dl Pană George

Propunerea mea este să luăm o pauză scurtă de 3, 4 minute cât considerați că este

suficient pentru a examina proiectul.

(PAUZĂ)

*

Dl Pană George

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul președinte noi am analizat și așa cum spune un proverb vechi ”unde-i lege nu-i tocmeală”. Vă mulțumim pentru pauză.


Dl Pană George

Si eu vă mulțumesc!

9                                    9

In primul rând o să sup

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

A

In unanimitate de voturi a fost aprobată reluarea votului.

&

A

înțeleg că nu mai sunt discuții pe tema acestui proiect de hotărâre, drept pentru care supunem la vot proiectul de hotărâre „privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013”:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cun 22 de voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” ale domnilor consilieri Petrescu Râul, Socoleanu Radu și Minea Constantin proiectul de hotărâre a fost aprobat.

k

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

•biele

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
Verificat, director Iulia Alexandru întocmit, consilier Ilă Claudia