Proces verbal din 14.11.2013

Proces verbal din 14 noiembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 14 noiembrie 2013

doamna consilier Bozianu Cătălina.

La ședință au mai participat: Domnul Iulian Bădescu Doamna Oana Cristina Iacob


La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind

***

  • - Primar

  • - Secretar

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Iulian Bolocan.

***

Dl Iulian Bolocan

Bună ziua!

înainte de a parcurge ordinea de zi, vă rog să ascultăm imnul național.

A

La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 26 de consilieri, lipsind doamna consilier Bozianu Cătălina.

Față de ordinea de zi prezentată, avem trei proiecte de hotărâri care se doresc a fi introduse suplimentar pe ordinea de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI” - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?          - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi a fost aprobată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de inventiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRULHIPIC SI DE AGREMENT AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDETUtiPR

U C. -      .-■< T

cheltuielilor legate de implementarea proiectului - inițiat de prim^îulian;<Wd^-QÎ Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?         - Z^bturi^

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi a fost aprobată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

  • 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie - inițiat de primar Iulian Bădescu.

Dl Palaș Paul

Chiar dacă titlul este sugestiv, l-aș ruga pe domnul Primar să ne ofere mai multe detalii legate de această chestiune, și nu în ultimul rând, aș dori să-1 rog pe domnul Primar să tină cont de următorul lucru: este ea ședință extraordinară, dar totuși, cel de-al treilea proiect, chiar nu putea fi adus la cunoștință mai din timp? Cu câteva minute înainte de a intra în ședință, vă mărturisesc că ne-am întrunit în grupul nostru politic, am discutat, iar pe ordinea de zi nu apărea acest punct. Când s-a întâmplat, când a apărut? în ultimele 5 minute?

Dl Primar

în ultimele 10 minute domnul Palas. La ora IO00 am avut o întâlnire cu domnul

9

Președinte Mircea Cosma. Ni s-a solicitat de către Guvernul României, pentru preluarea Spitalului de Pediatrie. Ni s-a spus că nu putem prelua managementul acestui spital pentru că este nevoie de un schimb de clădiri. Trebuie să preluăm pe lângă managementul spitalului și proprietatea, clădirile propriuzise, motiv pentru care ni s-a solicitat de urgență să trimitem atât hotărârea consiliului local prin care noi cerem Consiliului Județean aceste clădiri, urmată de hotărârea Consiliului Județean care se dă la sfârșitul acestei luni, în ședința Consiliului Județean, să le trimitem de urgență la Guvern pentru a se emite hotărârea de guvern. Am profitat de faptul că avem ședință extraordinară astăzi și am introdus-o pe ordinea de zi, pentru că altfel trebuia să facem ședința ordinară înaintea ședinței Consiliului Județean. Nu este nimic altceva în plus.

Dl Palaș Paul

Efectiv, asta va însemna transferul spitalului.

Dl Primar

Hotărârea de astăzi, practic înseamnă o solicitare către Consiliul Județean prin care să înainteze Guvernului proiectul de hotărâre de Consiliu Județean, prin care se transferă Spitalul de Pediatrie, adică trei corpuri de clădire în proprietatea Municipiului Ploiești, iar Spitalul de Boli Infecțioase pleacă în proprietatea Consiliului Județean Prahova. Acest schimb de proprietăți nu poate fi realizat decât printr-o hotărâre de Guvern.

Dl Palaș Paul

In acea hotărâre de Guvern, nu se mai include și transferul de la municipiu către Consiliul Județean a Spitalului de Boli Infecțioase? Și dacă da, când vom discuta chestia asta?


Dna Pana Cristina Iacob


—---——        A •

Potrivit Legii 213, acesta este un prim pas care se face. IȘolicitareâWuni^ipiului Ploiești către Județul Prahova, urmată de solicitarea Județului Srâhpvaj^ăWMUhicipiul Ploiești, pentru schimbul celor două spitale. După aceea, într-o șvedința^^tda^^f dacă și dumneavoastră și județul veți fi de acord, se va discuta efectiv schmdbiil^celor două proprietăți. Acesta este doar un prim pas, de solicitare. Schimbul efectiv se va discuta într-o ședință viitoare.

Dl Primar

De altfel titlul proiectului spune „proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare...” Domnul Palaș, dacă sunteți împotriva acestui proiect privind acest schimb, nu este nicio problemă. Ideea este că eu promovez acest proiect de hotărâre, prin care solicit Consiliului Județean să facem acest schimb.

Dl Palaș Paul

Domnule Primar, ceea ce faceți dumneavoastră acum este un discurs politic. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu o jumătate de an chiar eu într-o ședință de consiliu am propus acest lucru. La momentul acela vă uitați un pic cam strâmb la mine. La momenul acesta spuneți că sunt împotrivă. Nu este adevărat, sunt întru cu totul de acord cu acest lucru. Vă aduceți aminte că am discutat împreună despre posibilitatea ca proiectul dumneavoastră Spitalul de Pediatrie să fie inclus în acest schimb și să facem un proiect comun, dacă se poate chiar cu Spitalul Municipal. Dar, apăreți în ultimele două minute cu un proiect fără nicio explicație. Era firesc să vă întreb despre ce este vorba.

Dl Primar

Și v-am explicat. DI Palaș Paul

Da, și vă mulțumesc!

Dl Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

*

în unanimitate de voturi a fost aprobată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

Dacă nu mai sunt observații, vă supun aprobării ordinea de zi așa cum a fost prezentată:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.


începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Adminijstr^i|i^emciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu și de co^sîlierji Aj^^ndm Paul Palaș, Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Boz^nu^Slvi^^prin Constantin.”                                                P ■          K J

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre?^.

Cine este pentru?      - 26 voturi

Cine este împotrivă?   -

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

a

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013 - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.

Dacă sunt observații?

Dl Sîrbu Gheorghe

Vizavi de acest proiect nu aș avea multe comentarii de făcut, decât aș vrea să rog Direcția Economică, la fundamentarea bugetului pentru 2014 să-l faceți cu mai multă fundamentare și profesionalism, să nu ne mai întâlnim în fiecare lună, cum s-a întâmplat până acum, să avem rectificarea bugetului consiliului local. Să facem pe an, două trei rectificări. Pe această cale, vreau să o felicit pe doamna Stanciu pentru modul operativ cu care dă răspunsuri consilierilor când este întrebată.

Dl Iulian Bolocan

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2005 privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 388/10.10.2013 privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de

interes local « Realizare drum de acces Parc Municipal Ploiești V Iulian Bădescu.”


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de h($arâre: Cine este pentru? - 26 voturi Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobeiî^jYr

A

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă nu simt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.”

Dacă sunt observații?

9

Dna Stanciu Marilena

Domnul președinte, aș ruga Direcția Tehnic Investiții să nu uite că Școala „Candiano Popescu” are un grad mare de securitate a bazei unității școlare și rugăm să nu se uite ca și aici să fie monitorizate prin camere de luat vederi.

DI Ionescu Ionuț

Aș dori să vă rog, pentru că nu am găsit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și procesele-verbale de punere în funcțiune și recepție finală dacă este cazul, având în vedere că este contractul din 2009, aș dori ca la preluarea în patrimoniul municipiului, să aveți în vedere ca aceste documente să existe și să fie prezentat un raport și o informare Consiliului Local cu privire la acest aspect. Vă mulțumesc!

Dl Primar

O să ținem cont de observațiile dumneavoastră.

Dl Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâreprivind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-^oh^mici|j3entru primar Iulian Bădescu.”

obiectivul “AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDubm^>inîțiS\de


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   4

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT Q MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate deTrecem la următorul punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de inventiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA implementarea proiectului - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Ionescu lonut

Am sesizat o oarecare schimbare a procentelor de cofmanțare. Aș dori dacă se poate mai multe detalii legate de acest aspect, având în vedere caracterul de urgență al acestui proiect.

Dl Primar

Nu s-au schimbat procentele. Este aceeași cofmanțare 50 - 50. Numai cheltuielile neeligibile le-am evidențiat separat ca să nu existe discuții după aceea.

Dl Ionescu lonut -

întrucât nu sunt de natura celor eligibile?

Dl Primar

Da, nu sunt de natura celor eligibile. Tocmai de aceea sunt evidențiate separat. Ele vin în sarcina noastră.

Dl Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie - inițiat de primar Iulian Bădescu.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Sîrbu Gheorghe

Vreau să felicit executivul primăriei, având în vedere că Ploieștiul nu a avut un spital de copii. Era normal să ne gândim la asta, și faptul că facem primul pas astăzi pentru preluarea acestui spital de copii, este un lucru extraordinar.

Vă mulțumesc!                                             '

Dl Primar

Aș vrea să fac o scurtă paranteză. Deși inițial discutasem și Consiliul Județean agrea ideea să ne dea la schimb numai clădirea de pe Mihai Eminescu, astăzi am stabilit cu domnul Președinte Mircea Cosma să luăm în patrimoniu toate cele trei clădiri în care își desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie. Mai mult decât atât, de acord cu domnul Președinte Cosma, din patrimoniul Spitalului de Boli Infecțioase am scos o bucată de teren unde vom amenaja o parcare pentru toți cetățenii din acea zonă. Practic avem un dublu câștig, și mulțumesc și pe această cale Consiliului Județean pentru sprijin.

Dl Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

Verificat, director Simona Albu

întocmit, consilier Ilă Claudia