Hotărârea nr. 99/2013

Hotãrârea nr. 99 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 99


privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Bădescu Iulian și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a mutării definitive a 3 posturi de funcții publice de execuție în cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu, precum și modificarea gradului profesional al unui post vacant de consilier din cadrul serviciului Investiții;

având în vedere prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificata si completata privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale;

în conformitate cu prevederile Legii nr.l88/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al municipiului Ploiești, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2013.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.43/27.02.2013 se modifică conform prezentei.

Art.3. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010 pentru anul 2013 numărul de posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului a fost stabilit la 312 posturi din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, număr ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/27.02.2013.

La nivelul Direcției de Gestiune Patrimoniu se impun următoarele modificări: schimbarea denumirii serviciului Valorificare Patrimoniu, Contracte în serviciul Contracte și mutarea definitivă a unui post de funcție publică de execuție din cadrul actualului serviciu;

schimbarea denumirii Compartimentului Dirigenție și Urmărirea în Timp a Construcțiilor în compartimentul Valorificare Patrimoniu, Dirigenție și Urmărirea în Timp a Construcțiilor și preluarea prin mutarea definitivă a 3(trei) posturi de execuție de consilier din cadrul direcției.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV^ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010 pentru anul 2013 numărul de posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului a fost stabilit la 312 posturi din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, număr ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/27.02.2013.

Modificările din structura aparatului de specialitate al primarului sunt la nivelul Direcției de Gestiune Patrimoniu după cum urmează:

  • 1. Serviciul Valorificare Patrimoniu și Contracte cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 13 posturi de funcție publică de execuție se va reorganiza în serviciul Contracte care va funcționa cu structură de un post de conducere și 12 posturi de execuție.

Funcționarii publici din cadrul serviciului vor fi numiți în noile funcții potrivit prevederilor art.100, alin.l, lit„c” din Legea nr,188/1999(r2).

  • 2.    Compartimentul Dirigenție și Urmărirea în Timp a Construcțiilor cu structură de 3 posturi de execuție se va reorganiza în compartiment Valorificare Patrimoniu, Dirigenție și Urmărirea în Timp a Construcțiilor și va funcționa în subordinea directorului executiv cu structura de 6 posturi de execuție, astfel:

2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior provenite din actualul compartiment;

un post vacant de consilier, provenit din actualul compartiment al cărui grad profesional va fi transformat din superior în asistent;

un post de consilier, clasa I, grad profesional superior preluat de la actualul compartiment Evidență și Administrare Fond Locativ;

un post de consilier, clasa I, grad profesional superior preluat de la actualul serviciu Valorificare Patrimoniu și Contracte, serviciu care își va schimba denumirea prin reorganizare;

un post de consilier, clasa I, grad profesional principal preluat de la actualul compartiment Autorizații și Programe de Funcționare.

Totodată se solicită transformarea gradului profesional din asistent în superior al postului vacant de consilier, clasa I din cadrul serviciului Investiții.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane., Organizare, Ad-tiv,

Protecție Civilă și/Protecția Muncii Angdescu/^na - Daniela

Direcția Administrație Publică                   '|L^X

Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv

Alexandru Iulia Alina

ORGANIGRAMA


PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CONSILIUL LOCAL I —


ANEXA nr. 1

La Hotărârea nr. /2013


VICEPRIMARI/2 — PRIMAR


CABINET PRIM ARM


ADMINISTRATOR

PUBLIC/1


Funcționari publici


Personal contractualDemnitari Funcționari publici


TOTAL 312 CONDUCERE EXECUȚIE


1 7

1 10

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

EQ J d 5® gs


Personal contractualCă ai

8 0 b S S“ «ri

h

< 5

□ g


6


1 9

1 8

SERVICIUL RELATH PUBLICE

H

M Big

I

! i <0 M CJ O


15

12

a

J|

£2

ii

i

Sa

8 s

I

8g


ui

-J

w

o

<

CL ui—


STATDEFUNCTII


Anexa nr. J>CONDUCERE

\\           w/   /£> i

\\ip^\\s; 7 ■ 7//   /£' il

XV 7  /<?■ ff

1

PRIMAR

Demnitar

v< ,’ZA--—

2

VCEPRIMAR

Demnitar

--

3

VICEPRIMAR

Demnitar

4

SECRETAR

Funcționar public de conducere

s

1


ADMINISTRATOR PUBLIC

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

Personal contractual

S

CABINET PRIMAR

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

DIRECȚIA ECONOMICA

10

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S

I

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

11

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                I

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

16

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S .

I superior

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

COMPARTIMENT FINANCIAR

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

22

CONSILIER ... .

- - -----------Funcționar public de execuție------

- ----s-----

- - -1 principal----------. - . .

COMPARTIMENT CASIERIE

23   CASIER

Ftersonal contractual

M

24 CASIER

Personal contractual

M

SERVICIUL CONTABILITATE

25 SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

STAT DE FUNCȚII


Anexa nr.

La H.C.L. nr. 7?  .


26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 sOpeirioF ferpvTvy

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

COMPARTIMENT CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE


30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

31

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l debutant

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


33 ARHITECT SEF


Funcționar public de conducere


D.GD.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

34

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

S                 I

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

35

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

38

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

42

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

43

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

44

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

45

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior


COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

46

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

47

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

48

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

49

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

52

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent


Mg

53

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

\\ A\ x ' \^T 'asistent

/£ fii

-j

COMPARTIMENT CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

56

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

57

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

58

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

59

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

63

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

64

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

65

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

66

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL CADASTRU SI GJ.S.

67

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

68

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

71

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l asistent

74

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

75

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

76

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

77

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III principal

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

78 DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S                 I

SERVICIUL CONTRACTE

79   SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

80   CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

93

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT VALORIFICARE PATRIMONIU, DIRIGENTIE SI URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

95

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

98

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

DIRECTOR EXECUTIV ADJ UNCT

100

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

s

I

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

101

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

-104-

CONSILIER------------------

-- Funcționar public de execuție

-----s-----

l“ superior                   -- -- --

105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

106

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

i principal

107

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

108

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

STAT DE FUNCȚII


Anexa nr.a

6Rtt

i 1- .A. ;x\ / l

81

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s                 ■■■

JZ„ , , •               '         I

4 superior

82

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

■'T .superior-'        //

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

• > .....

I superior

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

86

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

87

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

88

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

89

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

90

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

91

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


Anexa nr. ____________

La H.C.L. nr. 77

STAT DE FUNCȚII

NR3

W1

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

hi

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

......

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

112

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

116

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL APUCAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

117

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 l

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

121

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

122

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

123

CONSILIER .

Funcționar public de execuție

s

1 principal

124

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

126

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

127

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

128

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

129

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

130 DIRECTOR EXECUTIV                        Funcționar public de conducere             S

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

31 PIR, EXECUTIV ADJ.       Funcționar public de conducere              S

-SERVICIUL-DEZVOLTARE ÎNTREȚINERE UNITATI CULTURA; INVATAMANT, SĂNĂTATE

132

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

133

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

134

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STAT DE FUNCȚII

Anexa nr. £

LaH.C.L. nr. 7$

/h*         .^4

137

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

IXasistent        Cr v#

138

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I de^tant-J^-SU^

139

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

COMPARTIMENT MONITORIZARE CONSUMURI CRESE, GRĂDINIȚE, SCOLI, SPITALE, CULTE, CULTURA

140

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

141

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

142

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

SERVICIUL INVESTIȚII

143

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                I

144

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

145

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

146

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

147

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

148

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

149

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

150

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

BIROUL AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

151

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 I

152

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

153

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

154

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

155

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

156

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

157

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

158

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

159

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

160

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

161

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

162

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l principal

163

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

164

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

165

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

Anexa nr.
166

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

167

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior—

168

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

169

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

170

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

171

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

s

I

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

172

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

173

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

174

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

175

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

176

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

177

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

178

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

179

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l asistent

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI


180

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

181

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

182

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

183   DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G

184

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                1

185

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

186

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

-187-

“CONSILIER------------------

Functionar“public”de“executie

s “ ’

rsupeno”r

188

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

189

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

190

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

191

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

Anexa nr.

La H.C.L. nr. W ~£&/*>

STAT DE FUNCȚII

ffii. .rj-fet

192

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

Hi

așfetentt?.^/ j .. |

193

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

V X '-z   " ’V/    />  ■"

/■.asistent'/         ;;

194

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

v

‘-'l           AvÂ'

{asistent- îb \Ț y

COMPARTIMENT MANAGERI DE PROIECT

195

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

196

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

197

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

198

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

199

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

200

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

201

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

202

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

203

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

A

204

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

debutant

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

205

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 l

206

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

207

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

208

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

209

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

210

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

211

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

212

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

213

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

214

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII

215

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

216

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

217

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

218

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

219

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

220

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

221

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

B

-■               1    .. It

222

CONSILIER

Funcționar public de execuție

U c] s W’X

/ 11 superior        //

223

REFERENT

Funcționar public de execuție

M    x'\<

z<y /

' ,-Jll superipip y-

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

. ' * '■ / --------------------------

224

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

ii

225

MUNCITOR CALFICAT- INSTALATOR

Personal contractual

i.

226

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

Personal contractual

i.

227

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

Personal contractual

i.

228

MUNCITOR CALIFICAT

Personal contractual

i.

229

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

230

INGRUITOR

Personal contractual

-

231

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

232

INGRUITOR

Personal contractual

-

233

INGRUITOR

Personal contractual

-

234

INGRUITOR

Personal contractual

-

235

INGRUITOR

Personal contractual

-

236

INGRUITOR

Personal contractual

-

237

INGRUITOR

Personal contractual

-

238

INGRUITOR'

Personal contractual

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

239

ȘOFER

Personal contractual                                            I

240

ȘOFER

Personal contractual                                            I

241

ȘOFER

Personal contractual                                            I

242

ȘOFER

Personal contractual                                            I

243

ȘOFER

Personal contractual                                            I

244

ȘOFER

Personal contractual                                            I

245

ȘOFER

Personal contractual                                            I

246

ȘOFER

Personal contractual                                            I

247

ȘOFER

Personal contractual                                            I

248

ȘOFER

Personal contractual                                            I

249

ȘOFER

Personal contractual                                            I

250

ȘOFER

Personal contractual                                            l

SERVICIUL INFORMATICA


251   SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere

Anexa nr.

La H.C.L. nr. 9$

269 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


STAT DE FUNCȚII

XX X ,

\\ ■

^Denumlrețcomp^imentulul^jfâ^un^tlel.^g^^

252

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

•■ .7   \

I superior    /

tl

253

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superipryx^

254

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

—~—- " -

I superior '

255

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

256

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

257

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

258

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

259

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

260

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

261

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

262

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

263

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

264

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

265

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

266

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

267

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

268

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROM1

270   INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


IA


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

271 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA REGLEMENTARE SI MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

272

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

273

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

274

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

275

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

276

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

277

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

278

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

279

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

294

REFERENT

Personal contractual

M

IA

295

ARHIVAR

Personal contractual

M

296

ARHIVAR

Personal contractual

M

297

ARHIVAR

Personal contractual

M

298

CURIER

Personal contractual

-

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

299

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                l

300

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

301

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

302

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

303

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

304

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

305

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I principal

306

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I principal

307

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I principal

308

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I principal

STAT DEFUNCTII.^^■-^NiwLswatir/iG^

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

//ti T '

’ i        i;-

. c?.}) .A

Ei

280

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s       Ă >1

superior

281

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s                 1

principal,., •,/

282

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                  1

principat~

283

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                 1

principal

284

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                 1

asistent

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTE DOCUMENTELOR lucaci

285

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                1

286

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                 1

superior

287

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                  1

superior

288

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                  1

superior

289

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                1

superior

290

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                 1

superior

291

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                  1

principal

292

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                  1

asistent

293

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                1

debutant


STAT DE FUNCȚII«.-j- -i1 Ț.iHIVi.'Pț.fl

309

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

L’‘.      ‘                              /''‘■L    Q//

1 asistent              /

--------------------------------------;---------. ..• ----------

310

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

v . O r *

1 debutant--

311

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

1 debutant

312

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGN

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

și a emis:


jj

=4
Data: