Hotărârea nr. 98/2013

Hotãrârea nr. 98 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii al ADMINISTRAŢIEI PARCULUI MEMORIAL ”CONSTANTIN STERE"

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 98

privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al ADMINISTRA ȚIEI PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei si a statului de funcții al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE", ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane;

în conformitate cu prevederile art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual;

în temeiul art.36(3) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organigrama si statul de funcții al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești, conform anexelor nr.l si nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile salariate vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.04.2013.

Art.3. începând cu aceeași data, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.253/2010 si nr.502/2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4. Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al ADMINISTRA ȚIEI PARCUL UI MEMORIAL ” CONSTANTIN STERE ”

In vederea eficientizarii activitatii Administrației Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, ținând cont de necesitatea unei evidente clare a veniturilor si cheltuielilor, pe Servicii/Compartimente/Formatii si totodată de nevoia responsabilizarii salariatilor, se impune modificarea organigramei si a statului de funcții al instituției.

Art. 26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Menționam ca reorganizarea instituției se incadreaza în numărul de 140 de posturi repartizate conform prevederilor O.G. nr. 63/2010, cu modificările și completările ulterioare, fapt ce va contribui semnificativ la îmbunătățirea activității instituției.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

iuliaYj bădescu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINIST PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si al statului de funcții al ADMINISTRAȚIEI PARCUL UI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE ” ’

Potrivit prevederilor art.26, alin.(5) din Legea nr. 284/2010 promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual se face din 3 in 3 ani, in funcție de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine”, cel puțin de doua ori in ultimii 3ani, de către comisia desemnata prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariatilor.

Pentru eficientizarea activitatii Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, ținând cont de necesitatea unei evidente clare a veniturilor si cheltuielilor, pe Servicii/Compartimente/Formatii si totodată de nevoia responsabilizarii salariatilor, se impune modificarea organigramei, in cadrul celor 140 de posturi aprobate din care 15 de conducere si 125 de execuție, după cum urmeaza:

 • 1. Transformarea Formației Ocrotirea Animalelor Comunitare, in Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare cu structura de 1 post de conducere si 15 posturi de execuție, prin preluarea a 5 posturi de la actualul Serviciu Ocrotirea Animalelor si Mediului ce se va transforma in serviciul Zoo si Protecția Mediului astfel:

 • -  un post vacant de inspector de specialitate, studii superioare, gradul IA;

 • -  doua posturi de referent, studii medii, treapta profesionala IA;

 • -  un post vacant de magaziner, studii generale;

 • -  un post de casier, studii generale.

Totodată se solicita transformarea postului vacant de conducere de sef formație Ocrotirea Animalelor Comunitare in post de conducere de sef serviciu Ocrotirea Animalelor Comunitare .

 • 2. Transformarea unui post vacant de magaziner in inspector de specialitate, studii superioare, gradul II din cadrul Serviciului Administrativ ce funcționează cu structura de un post de conducere si 27 posturi de execuție.

 • 3. Transformarea din gradul profesional I in gradul profesional IA al postului de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Tehnic ce funcționează cu structura de un post de conducere si 9 posturi de execuție, având in subordine formația întreținere Reparații cu structura de un post de conducere de sef formație si 10 posturi de execuție.

 • 4. Serviciul Resurse Umane, Juridic Contencios va funcționa cu structura de un post de sef serviciu si 4 posturi de execuție prin preluarea unui post vacant de inspector de specialitate, studii superioare, grad II de la actualul Serviciu Ocrotirea Animalelor si Mediului ce se va transforma.

 • 5. Transformarea Serviciului Ocrotirea Animalelor si Mediului, in Serviciul Zoo si Protecția Mediului, cu structura de un post de conducere si 4 posturi de execuție, având in subordine Formația îngrijitori Zoo si Formația Igienizare Zoo, astfel:

 • a.  Formația îngrijitori Zoo se reorganizează din Formația Zoo si funcționează cu aceeași structura, respectiv un post de conducere de sef formație si 15 posturi de execuție, din care un post de muncitor va fi mutat la Formația Igienizare Zoo, iar de la serviciul Spatii Verzi se preia un post de muncitor necalificat, treapta profesionala I;

 • b. Formația Igienizare Zoo se infiinteaza si funcționează cu structura de un post de conducere de sef formație si 4 posturi de execuție preluate astfel :

doua posturi de muncitor treapta profesionala I din actualul serviciu Spatii Verzi;

un post de muncitor necalificat treapta profesionala I din actualul serviciu Spatii Verzi;

un post de muncitor necalificat treapta profesionala I din actualul serviciu Spatii Verzi se transforma in post de muncitor, treapta profesionala I;

un post de muncitor din actuala formație Zoo se transforma in Sef Formație Igienizare Zoo.

 • 6. Transformarea din gradul profesional I in gradul profesional IA al postului de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate ce funcționează cu structura de un post de conducere si 5 posturi de execuție.

Precizam ca Serviciul Administrativ si Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare se vor afla in subordinea directorului adjunct al instituției.

Atașam rapoartele finale ale concursurilor organizate pentru promovarea salariatilor care au indeplinit condițiile de promovare, potrivit prevederilor legale.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Director Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” ui

Direcția Administrație Pul Juridic-Contencios, Achiziții, Alexandru lulia AlinaORGANIGRAMA ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

TOTAL_____140

CONDUCERE 15

CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR./LAH.C.L. NR. 9? /2Q13

DIRECTOR
ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII


NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD |TREAPTA

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROFESIONAL(A)

CON

DUCERE

1

DIRECTOR

s

DIRECTOR ADJUNCT

2|DIRECTOR ADJUNCT

S

_


SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

------Jz-xr-r-         hz-mi i-----------------------------------------------------

3

SEF SERVICIU

S

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

5

REFERENT

M

l-A

6

REFERENT

M

I-A

7

MAGAZINER

G

8

CASIER

G

9

MUNCITOR

I

10

MUNCITOR

I

11

MUNCITOR

I

12

MUNCITOR

I

13

MUNCITOR

I

14

MUNCITOR

I

15

MUNCITOR

I

16

MUNCITOR

I

17

MUNCITOR

I

18

MUNCITOR NECALIFICAT

I

SERVICIUL ADMINISTRATIV

19

SEF SERVICIU

S

20

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

21

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

22

PAZNIC

23

PAZNIC

24

PAZNIC

25

PAZNIC

26

PAZNIC

27

PAZNIC

28

PAZNIC

29

PAZNIC

30

PAZNIC

31

PAZNIC

32

PAZNIC

33

PAZNIC

34

PAZNIC

35

PAZNIC

36

PAZNIC

37

PAZNIC

38

PAZNIC

39

PAZNIC

40

PAZNIC

41

PAZNIC

42

PAZNIC

43

PAZNIC

44

PAZNIC

45

PAZNIC

46

PAZNIC

NIVEL STUDII


GRAD x

Tf^EAP^A^

PROFJrS!

lOfslAL(Âp ;


NR. DENUMIREA

CRTjcOMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI SERVICIUL TEHNIC

47

SEF SERVICIU

S

48

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

49

ȘOFER

I //-

50

ȘOFER

51

ȘOFER

52

ȘOFER

53

ȘOFER

I

54

ȘOFER

I

55

ȘOFER

I

56

ȘOFER

I

FOR

NAȚIA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

57

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

58

MUNCITOR

I

59

MUNCITOR

I

60

MUNCITOR

l

61

MUNCITOR

i

62

MUNCITOR

I

63

MUNCITOR

I

64

MUNCITOR

l

65

MUNCITOR

I

66

MUNCITOR

I

67

MUNCITOR

I

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC - CONTENCIOS

68

SEF SERVICIU

S

69

CONSILIER JURIDIC

S

l-A

70

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

71

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

72

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

COM

PARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

73

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

74

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

75

REFERENT

M

l-A

76

FUNCȚIONAR

G

SERVICIUL ZOO SI PROTECȚIA MEDIULUI

77

SEF SERVICIU

S

78

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

79

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

80

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

81

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IIFORMAȚIA ÎNGRIJITORI ZOO

82

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

83

MUNCITOR

I

84

MUNCITOR

I

85

MUNCITOR

I

86

MUNCITOR

I

87

MUNCITOR

I

88

MUNCITOR

I

89

MUNCITOR

I

90

MUNCITOR

I

91

MUNCITOR

I

92

MUNCITOR

I

93

MUNCITOR

I

94

MUNCITOR

I

95

MUNCITOR

I

96

MUNCITOR NECALIFICAT

l

97

MUNCITOR NECALIFICAT

I


NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD^ TREAPTA

PRQFES ONAL(A)

FORMAȚIA IGIENIZARE ZOO

98

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

FM

99

MUNCITOR

k

100

MUNCITOR

\\

101

MUNCITOR

102

MUNCITOR NECALIFICAT

.<VT |

SERVICIUL AGREMENT

103

SEF SERVICIU

S

104

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

105

REFERENT (ASISTENT MEDICAL)

M

I

106

MAGAZINER

M

107

MAGAZINER

M

108

CASIER

M

109

CASIER

G

110

CASIER

G

111

CASIER

G

112

CASIER

G

113

MUNCITOR

I

SERVICIUL SPATII VERZI

114

SEF SERVICIU

S

115

MUNCITOR

I

116

MUNCITOR

I

117

MUNCITOR

I

118

MUNCITOR

I

119

MUNCITOR

I

120

MUNCITOR

I

121

MUNCITOR

I

122

MUNCITOR NECALIFICAT

I

123

MUNCITOR NECALIFICAT

I

124

MUNCITOR NECALIFICAT

I

FOR

VIATIA PRODUCȚIE

125

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

126

MUNCITOR

I

127

MUNCITOR NECALIFICAT

I

128

MUNCITOR NECALIFICAT

l

FOR

MATIA CURĂȚENIE SI IGIENIZARE PARC

129

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

130

MUNCITOR

I

131

MUNCITOR

I

132

MUNCITOR

l

133

MUNCITOR

I

134

MUNCITOR

l

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

135

SEF SERVICIU

S

136

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

137

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

138

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

139

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

140

REFERENT

M

l-A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

9                                                    9