Hotărârea nr. 97/2013

Hotãrârea nr. 97 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA                       7

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 97

privind aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești Iulian Badescu și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, ca urmare a reorganizării instituției;

având in vedere prevederile art.26, alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care reglementează promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual;

in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicata in 2011, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama si statul de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexelor nr.l si nr.2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01.04.2013.

Art.2. începând cu aceeași data prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.431/2012 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul privind aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

In vederea eficientizarii activitatii Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești propunem Consiliului Local aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, ca urmare a transformării gradelor unor posturi vacante si preluarea postului vacant de solist concertist din cadrul orchestrei simfonice in cadrul orchestrei populare si transformarea acestuia în post de solist vocal, grad debutant.



MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA IV

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul privind aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

în vederea aplicării cât mai corecte a legislației privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cultură se impune reorganizarea Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

Modificările ce se impun la nivelul structurii instituției sunt:

preluarea postului vacant de solist concertist, gradul I din cadrul orchestrei simfonice in cadrul orchestrei populare și transformarea acestuia în post de solist vocal, grad debutant;

transformarea din grad IA în grad I al postului vacant de șef partidă din cadrul orchestrei simfonice;

transformarea din grad I în grad II a 5(cinci) posturi vacante de artist instrumentist din cadrul orchestrei simfonice;

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotarare anexat.

Director general

Filarmonica “Paul Constantinescu Irimia Cxirj eliOkdfie

Direcția Administrație Publică.

Juridic-Contencios, Contracte Director executiv

Alexandru Iulia Alina



Sef serviciu Resurse Umane , Organizare, Ad-tiv


Protecție Civila si Protecția Muncii AngelescuAna Daniela


FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI


TOTAL

126


CONDUCERE EXECUȚIE


3

123


Anexa nr.l la H.C.L. nr.






FILARMONICA "PAUL CONSTANTIN ESCU"


Nr. crt.

Denumirea compartimentului

Funcția

Nivel studii ■-

DIRECTOR GENERAL

- ......-

-------- _

1

Director general

Personal contractual de conducere

S

1

DIRECȚIA ARTISTICA

2

Director adjunct

Personal contractual de conducere

s

ORCHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

Personal contractual de execuție

s

IA

4

Dirijor

Personal contractual de execuție

s

1

5

Concert maestru

Personal contractual de execuție

s

IA

6

Concert maestru

Personal contractual de execuție

s

IA

7

Solist concertist

Personal contractual de execuție

s

IA

8

Solist concertist

Personal contractual de execuție

s

II

9

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

10

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

11

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

12

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

5

IA

13

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

14

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

15

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

16

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

17

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

1

18

Solist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

1

19

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

IA

20

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

IA

21

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

IA

22

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

IA

23

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

1

24

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

1

25

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

1

26

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

1

27

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

1

28

Sef partida

Personal contractual de execuție

s

1

29

Secretar (muzical)

Personal contractual de execuție

s

1

30

Artist instrumentist

Petsonal contractual de execuție

s

IA

31

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

32

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

33

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

34

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

35

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

36

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

37

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

38

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

39

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

40

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

41

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

42

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

43

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

IA

44

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

1

45

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

1

46

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

1

47

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

1

Nr. crt.

Denumirea compartimentului

Funcția

Nivel studii

ti <

■‘1

48

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

l

49

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

\v

50

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

51

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

52

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

53

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1 ■

54

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

55

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

56

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

57

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

58

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

5

1

59

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

5

1

60

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

61

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

62

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

63

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

64

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

65

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

66

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

1

67

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

1 ■

68

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

II

69

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

II

70

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

11

71

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

11

72

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

11

73

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

5

il

74

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

II

75

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

11

76

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

II

77

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

II

78

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

II

79

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

II

80

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

11

81

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

11

82

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

11

83

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

84

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

85

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

ORCHESTRA POPULARA

86

Dirijor

Personal contractual de execuție

S

1

87

Solist vocal

Personal contractual de execuție

S

II

88

Solist vocal

Personal contractual de execuție

S

II

89

Solist vocal

Personal contractual de execuție

S

II

90

Solist vocal

Personal contractual de execuție

s

debutant

91

Solist vocal

Personal contractual de execuție

M

III

92

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

S

IA

93

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

1

94

Artist instrumentist

Personal contractual de execuție

s

II

95

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

96

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M -

1

97

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

98

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

99

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

100

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

101

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

1

102

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

II

103

instrumentist

Personal contractual de execuție

M

II

104

Instrumentist

Personal contractual de execuție

M

III

Nr. cri.

Denumirea compartimentului

Funcția

f

# Nivel

/ ^tudii<;;L

ORGANIZARE EVENIMENTE

TI

rș tTî              '' •_

W.

105

Impresar artistic

Personal contractual de execuție

's S, ;

W ii S

106

Bibliotecar

Personal contractual de execuție         \

'       S.‘ '

'7 i£r //

107

Referent de specialitate

Personal contractual de execuție

-<xcis/

108

Referent de specialitate

Personal contractual de execuție

CONTABIL SEF

-

109

Contabil sef

Personal contractual de conducere

s

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

110

Referent de specialitate

Personal contractual de execuție

s

1

111

Referent de specialitate

Personal contractual de execuție

s

II

COMPARTIMENT JURIDIC

112

Consilier juridic

Personal contractual de execuție

s

IA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

113

Referent

Personal contractual de execuție

M

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

114

Referent de specialitate

Personal contractual de execuție

S

1

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

115

Referent de specialitate

Personal contractual de execuție

s

1

116

Garderobier

Personal contractual de execuție

M

117

Garderobier

Personal contractual de execuție

M

118

Garderobier

Personal contractual de execuție

M

119

Recuziter

Personal contractual de execuție

1

120

Recuziter

Personal contractual de execuție

1

121

Recuziter

Personal contractual de execuție

1

122

Muncitor (electroacustician)

Personal contractual de execuție

1

COMPARTIMENT PAZA

123

Paznic

Personal contractual de execuție

M

124

Paznic

Personal contractual de execuție

M

125

Paznic

Personal contractual de execuție

M

126

Paznic

Personal contractual de execuție

M

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești

și a emis: l? -u i V-


SECRETAR, Cristian/Ganea