Hotărârea nr. 96/2013

Hotãrârea nr. 96 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.96


privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a transformării unui post vacant și a modificării denumirii compartimentului Administrativ - întreținere, precum și modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției;

având în vedere prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor ;

în baza prevederilor O.U. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organigrama și statul de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, începând cu data de 01.04.2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea și completarea prevederilor art.21 al anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.231/27.07.2011 potrivit prevederilor anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 01.04.2013.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile anexelor nr.l și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.47/27.02.2013 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, iar prevederile anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.47/27.02.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor cu personalitate juridică din cadrul municipiilor, cu excepția municipiului București, se are în vedere criteriul: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora.

Pentru anul 2013 numărul maxim al posturilor la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor a fost stabilit și comunicat prin adresa nr.594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 47 de posturi la nivelul numărului de locuitori pentru Municipiului Ploiești și pentru comunele arondate acestuia și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/27.02.2013.

Pentru eficientizarea activității instituției și având în vedere că documentele din cadrul instituției se păstrează în arhivă 100 de ani, propunem modificarea denumirii din compartiment Administrativ întreținere în compartiment Administrativ - Secretariat si transformarea postului vacant de îngrijitor în post vacant de arhivar, cu modificarea corespunzătoare a atribuțiilor.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.Având în vedere prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor, modificate și actualizate, pentru anul 2013, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești trebuie să se reorganizeze și să funcționeze cu un număr de personal de 47 de posturi, număr stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, pe baza criteriului: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/27.02.2013.

Modificările în structura Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești constă în schimbarea denumirii compartimentului Administrativ -întreținere în compartimentul Administrativ Secretariat, respectiv transformarea postului vacant de îngrijitor în post vacant de arhivar, studii medii.

Atribuțiile compartimentului Administrativ Secretariat sunt stabilite conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre ca urmare a modificării și completării art. 21 al anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/27.07.2011.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte Director executiv Alexandru Lulia Alina


Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă^Protecția Muncii AngelesciLAna - Daniela

ORGANIGRAMA SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR - PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. dfo 72013


DIRECTOR EXECUTIV
Funcționari publici
Personal contractualSERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR PLOIEȘTI

STAT DE FUNCȚII

Anexa nr. £

La H.C.L. nr.        U&nA

ff-

NR. CRT

Denumiire com pa rtimentului s i a funcție i:

. Categorie

waiMrin

CONDUCERE

DIRECTOR EXECUTIV

\<<  Z/> /

\\ //

1

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

s

I

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

2

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

3

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

COMPARTIMENT CASIERIE

5 CASIER


Personal contractual

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

8

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

9

MAGAZINER

Personal contractual

M

10

ARHIVAR

Personal contractual

M

11

CURIER

Personal contractual

SERVICIUL STARE CIVILA

12

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

16

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

23

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

26

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚIINR.

CRT

Denum ire corn pa rtim e ntului si a' funcție i

Categorie

.       NiyelSțur

’Xdlâia^/jGrad^ TreațMa/

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

u 1 V

27

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

1

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

31

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

33

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

34

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

35

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

38

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 debutant

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 debutant

42

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

43

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior-


COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

44

REFERENT.

Personal contractual

M.                     1

45

REFERENT.

Personal contractual

M

II

46

REFERENT.

Personal contractual

M

II

47

REFERENT

Personal contractual

M

II


Anexa nr.3 la H.C.L. nr.


Art.21 al anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.231/27.07 și va avea următorul cuprins:


11 șe vârnodificjEArt. 21 - Compartimentul Administrativ Secretariat din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor are următoarele principale atribuții:

 • a) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;

 • b) execută controlul operativ curent pentru asigurarea materială și gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare;

 • c) asigură efectuarea inventarierii generale și periodice a bunurilor materiale aflate în dotarea serviciului, stabilirea vinovaților pentru eventualele lipsuri constatate și luarea măsurilor legale pentru recuperarea pagubelor;

 • d) răspunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din funcțiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;

 • e) asigură buna circulație a documentelor adresate Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor și preluate de la Direcția de Poșta, de la Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor și de la alte instituții și expedierea acestora celor vizați;

 • f) ridică de la Oficiul Poștal corespondența adresată Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor;

 • g) înregistrează corespondența în Registrul de Intrare -Ieșire al unității și o repartizează pe bază de semnătură în condica de corespondență ;

 • h) primește, înregistrează și îndosariaza documentele date pentru arhivare de Ia toate compartimentele și serviciile din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor;

 • i)  răspunde de pastrarea în bune condiții a arhivei;

 • j)  pastreaza arhiva compartimentelor și serviciilor din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor ;

 • k) preia periodic de la toate compartimentele documente care trebuie păstrate în arhiva ;

 • l)  prelucrează documente create de compartimentele și serviciile din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor (inventariere, selecționare, ordonare, păstrare, arhivare)

 • m) întocmește nomenclatorul arhivistic ;

 • n) eliberează la cerere adeverințe și copii de pe orice act din arhiva cu excepția documentelor cu caracter secret.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA ^^Ș^^/l^LUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROG


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești

și a emis:


SECRETAR, Cristiăli Ganea

Data:       . o\ 'XoiȘ