Hotărârea nr. 95/2013

Hotãrârea nr. 95 privind aprobarea statului de functii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 95 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești ca urmare a transformării gradului profesional a 2 (doua) posturi pentru funcționari publici de execuție declarați „admis” la examenul de promovare in grad;

in conformitate cu prevederile art.128 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 64 alin. 2 si art. 65 din Legea nr. 188/1999, republicata in anul 2007 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, care reglementează promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de către funcționarii publici de execuție;

in temeiul art. 36, alin.(3) lit.“b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata in anul 2007 cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradului profesional a 2 (doua) posturi pentru funcționarii publici de execuție ce au promovat examenul, conform anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale in vigoare, incepand cu data de 01.03.2013.

Art.3. începând cu aceeași data prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local 473/20.12.2012 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrația Publica, Juridic- Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea statului de funcții

al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Art. 128 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare; coroborate cu prevederile art.64 alin.2 si art.65 din Legea nr. 188/1999, republicata in 2007 cu modificările si completările ulterioare, privind Statutul funcționarilor publici, reglementează promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru funcționarii publici de execuție.

Având in vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradului profesional a 2(doua) posturi de funcție publică de execuție pentru funcționarii publici ce au fost declarați „admis” la examenul de promovare in grad.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici republicata in 2007 cu modificările si completările ulterioare, funcționarii publici de execuție au dreptul sa participe la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, examen ce se organizează semestrial, daca indeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • a) sa aiba cel puțin 3 ani vechime in gradul profesional al funcției publice din care promovează;

  • b) sa fi obtinut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;

  • c) sa nu aiba în cazierul administrativ o sancțiune disciplinara neradiata in condițiile legii;

Totodată promovarea se face numai daca posturile de funcție publica de execuție sunt prevăzute in Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2013, iar cheltuielile de personal nu depasesc bugetul aprobat.

Pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 473/2012 si a fost transmisa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Astfel urmare solicitării Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a verificat in baza de date îndeplinirea condițiilor cumulative de către funcționarii publici propuși, in vederea participării acestora la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut si a eliberat adresa nr. 4368/ 15.02.2013 in care a nominalizat membrii in comisiile de concurs si de soluționare a contestațiilor.

Anexam adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.4368/15.02.2013 precum si raportul final al examenelor organizate in data de 20.02.2013.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare anexat

Direcția Administrația Publica, Juridic-Contencios, Contracte


Director Executiv,

Alexandru Iulia Alina

U?T z


Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești ecutiv, >imona Elena

Direc

Dolniceanu VfoSef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție piyilă și rotecția Muncii Ang        a- Daniela


grt

tain wjti

CONDUCERE

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

''

1

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

s

1

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE J URIDICE

2

SS= SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

1

3

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

5

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

8

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

9

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

10

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

11

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

16

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

1

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

23

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent


BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARESI VALORIFICARE SECHESTRE

31

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 I

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

33

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

34

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

35

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

BIROUL AMENZI

38

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 I

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

42

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

43

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

44

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

45

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

46

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

47

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

48

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

49

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

i asistent

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

52

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III asistent

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA

53

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

56

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

57

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

58

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

59

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

64

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 I

65

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

66

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

67

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

68

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

71

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

74

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

75

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

76

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

77

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

78

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

79

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

80

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

81

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

82

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

86

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

87

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III principal

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV
60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

j                  ----------

I supeî-ion;^

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

63

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE


88 SEFSERVICIU                              Funcționar public de execuție               S

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI cu

sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, b-dl.INDEPENDENTQ

nr. 16 avand codul fiscal 13662794           STAT DE FUNCȚII

te I. - fax                                                 ---------------------------89

CONSILISț

Funcționar public de execuție

S

tCs/fperidr

-------\\ Z-rs-*—Os//---

90

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior/ y*v

91

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

93

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal^Bpategorle^^!? ,ț K-


COMPARIMENT ADMINISTRATIV

95

INSPECTOR DE SPECIALFTATE

Personal contractual

S

A

96

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

A

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

97

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

98

INGRUITOR

Personal contractual

-

99

ȘOFER

Personal contractual

I

100

MUNCITOR CALIFICAT

Personal contractual

I.

101

MUNCITOR CALIFICAT

Personal contractual

I.

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

102

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                1

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

COMPARTIMENTUL ARHIVA

105

ARHIVAR

Personal contractual

M

106

ARHIVAR

Personal contractual

M

107

ARHIVAR

Personal contractual

G

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

108

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

------- ... . .... .. .

________

:i.-—■—----■- —•---------'■—

m

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

112

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

116

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

123

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

124

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

126

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

127

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

128

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

129

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

130

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

131

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

132

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

BIROUL EVIDENTA AUTO

133

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 I

134

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

137

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

138

REFERENT DE SPECIAL TA TE

Funcționar public de execuție

SSD

ii principal

B.JURIDIC-CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT


NRffj crB

■■ ;

  W             '• y /--O//

117

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

121

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

122

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST


139 SEF BIROU


Funcționar public de conducere

140 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S              I superior


141 CONSILIER


Funcționar public de execuție


superior


142 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S              I superior


143 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S              1 superior


144 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S              I superior


145 CONSILIER JURIDIC


Funcționar public de execuție


S              I superior


146 CONSILIER JURIDIC


Funcționar public de execuție


S                I principal


&

KS

K^nurnln^om pacțlr^e^tu

./■i;

U                                  ti

147

CONSILIER

Funcționar public de execuție

' *« a xj x'\» ^y/

S               ^debutant ?-/ J

148

REFERENT

Funcționar public de execuție

M                lll%rjn.cipai';

149

REFERENT

Funcționar public de execuție

M               III debutant