Hotărârea nr. 94/2013

Hotãrârea nr. 94 privind aprobarea statului de functii al Politiei Locale Ploiesti, ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale ale unor posturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 94


privind aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a

transformării gradelor/treptelor profesionale ale unor posturi


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, Iulian Bădescu si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă si Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale a 14 posturi pentru personalul care a fost declarat „admis” la examenele de promovare;

în conformitate cu prevederile art. 128 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr.l88/1999(r2) privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările si completările ulterioare, care reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior celui detinut de funcționarii publici;

având în vedere prevederile art. 26, alin. (5) din Legea-cadru nr.284/2010 coroborate cu prevederile art. 41, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care reglementează modul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului contractual în instituțiile publice;

în temeiul art. 36, alin. (3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007 cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Aprobă statul de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale ale posturilor ocupate de personalul care a fost declarat „admis” la examenele de promovare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.03.2013.

Art.3-începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.429/28.11.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.4-Politia Locală a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5-Directia Administrație Publică, Juridic, Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale Ploiești ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale ale unor posturi

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici de execuție au dreptul să participe la examenele de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinuț, examene ce se organizează semestrial, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) sa aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • c) să nu aiba în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Totodată promovarea se poate face numai dacă posturile de funcție publică de execuție sunt prevăzute în Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2013.

Urmare solicitării Poliției Locale a municipiului Ploiești, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a eliberat adresa nr.2028/2013 în care a nominalizat membrii în comisia de concurs și de soluționare a contestațiilor.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local transformarea gradului profesional a 10(zece) posturi de funcție publica de execuție pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la concursul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului final al concursului atașat, după cum urmează :

La Biroul Relații cu Publicul-Comunicare și Managementul Calității:

 • > 1 post de consilier, clasa I din gradul profesional principal în superior;

 • > 1 post de consilier, clasa I din gradul profesional asistent în principal;

La Biroul Contracte, Achiziții Publice, Juridic-Proceduri:

 • > 1 post de consilier, clasa I din gradul profesional principal în superior;

 • > 1 post de consilier, clasa I din gradul profesional asistent în principal;

 • > 1 post de consilier juridic, clasa I din grad profesional asistent în principal;

La Serviciul Disciplina în Construcții, Afîșaj Stradal și Protecția Mediului:

 • > 1 post de polițist local, clasa I din gradul profesional asistent în principal;

La Biroul Evidența Persoanelor:

 • > 1 post de polițist local, clasa I din gradul profesional asistent în principal;

La Biroul Ordine Publica II:

 • >  1 post de Polițist local, clasa III din gradul profesional principal în superior;

La Biroul Ordine Publică III:

 • > 1 post de polițist local, clasa I din gradul profesional principal în superior;

 • > 1 post de polițist local, clasa III din gradul profesional asistent în principal.


Promovarea personalului contractual se realizează conform art. 26, alin. (5) din Legea nr. 284/2010 coroborate cu prevederile art. 41, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care reglementează modul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului contractual în instituțiile publice.

Promovarea se face de regula pe un post vacant sau temporar vacant, iar in situația în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt incadrate într-unul de nivel imediat superior.

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, candidații trebuie să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de doua ori în ultimii 3 ani.

Posturile de personal contractual propuse a fi transformate în urma promovării gradelor/treptelor profesionale imediat superiore celor deținute de personalul contractual sunt:

La Biroul Dispecerat:

 • >  1 post de Șef Birou din gradul II (grad profesional II - O.G. nr. 10/2008) în grad II (grad profesional I- O.G. nr. 10/2008);

 • >  1 post de Inspector de specialitate din grad profesional II, (grad profesional III - O.G. nr. 10/2008) în grad profesional II (grad profesional II - O.G nr. 10/2008).

 • > 2 posturi de Referent din treaptă profesională I în treaptă profesională IA.


Având în vedere că examenele de promovare au fost organizate în perioada 19.02.2013 - 21.02.2013 pentru funcționarii publici si în perioada 14.02.2013 - 18.02.2013 pentru personalul contractual, propunem transformarea posturilor începând cu data de 01.03.2013.

Anexăm adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.2028/2013, raportul final al examenului de promovare al funcționarilor publici nr.895/22.02.2013, precum si raportul final al examenului de promovare al personalului contractual nr. 810/18.02.2013.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Director executiv Alexandru Iulia Alina


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii Angefescu Apa - Daniela

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa la H.C.L-ul nr.


STAT DE FUNCȚII


NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

i reapta profesionala/gra d

Nivelul studiilor

Numele,prenum ele/vacant, temporar vacant,

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR GENERAL

director general

polițist local

1

S

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

director general adiunct

polițist local

1

S

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGAMENTUL CALITATII

3

sef birou

sef birou

1

S

4

consilier

consilier

1

superior

S

5

consilier

consilier

1

principal

s

6

consilier

consilier

1

asistent

s

7

consilier

consilier

1

asistent

s

3

referent

referent

III

superior

M

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

9

Sef Serviciu

sef serviciu

1

s

10

consilier

consilier

1

superior

s

11

consilier

consilier

l

superior

s

12

consilier

consilier

1

superior

s

13

consilier

consilier

1

asistent

s

14

consilier

consilier

1

debutant

s

15

referent

referent

III

superior

M

16

CASIER

casier

1

M

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

17

consilier                                      |

consilier

1 jsuperior | S |

118

consilier

consilier

1

superior

S

19

consilier

consilier

1

asistent

S

BIROUL CONTRACTE, ACHIZIȚII PUBLICE, JURIDIC-PROCEDURI

20

sef birou

sef birou

1

s

21

consilier juridic

consilier juridic

1

principal

s

22

consilier juridic

consilier juridic

I

principal

s

23

consilier juridic

consilier juridic

1

asistent

s

24

consilier

consilier

1

superior

s

25

consilier

consilier

1

principal

s

26

consilier

consilier

1

debutant

s

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

27

Sef Serviciu

sef serviciu

polițist local

1

s

28

consilier

polițist local

1

superior

s

29

consilier

polițist local

1

superior

s

30

consilier

polițist local

1

principal

s

31

consilier

polițist local

1

principal

s

32

consilier

polițist local

1

asistent

s

33

consilier

polițist local

1

asistent

s

34

consilier

polițist local

1

debutant

s

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

35

sef serviciu

sef serviciu

polițist local

1

s

36

consilier

polițist local

1

superior

s

37

consilier

polițist local

1

superior

s

38

consilier

polițist local

1

superior

s

39

consilier

polițist local

1

asistent

s

40

consilier

polițist local

1

asistent

s

41

referent

polițist local

III

superior

M

42

referent

polițist local

III

superior

M

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

43

sef birou

sef birou

polițist local

l

s

44

consilier

polițist local

l

principal

s

45

referent

polițist local

III

superior

M46

referent

polițist local

III

superior

M

47

referent

polițist local

III

superior

M

48

referent

polițist local

III

superior

M

BIROUL DISPECERAT

49

sef birou

sef birou

S

50

inspector de specialitate

inspector de sp.

II

S

51

referent

referent

IA

M

52

referent

referent

IA

M

53

referent

referent

IA

M

54

referent

referent

II

M

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

55

sef serviciu

sef serviciu

polițist local

I

S

56

consilier

polițist local

1

superior

S

57

consilier

polițist local

1

asistent

s

58

consilier

polițist local

1

asistent

s

59

consilier

polițist local

1

asistent

s

60

consilier

polițist local

1

asistent

s

61

referent

polițist local

III

superior

M

62

referent

polițist local

III

superior

M

63

referent

polițist local

III

superior

M

64

referent

polițist local

III

superior

M

65

referent

polițist local

III

superior

M

66

referent

polițist local

III

superior

M

67

referent

polițist local

III

superior

M

68

referent

polițist local

III

superior

M

69

referent

polițist local

III

superior

M

70

referent

polițist local

III

superior

M

71

referent

polițist local

III

superior

M

72

referent

polițist local

III

superior

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICAȘI PAZA

73

Sef Serviciu

sef serviciu

polițist local

1

S

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

74

sef birou

sef birou

polițist local

1

S

75

consilier

polițist local

1

asistent

S76

consilier

polițist local

1

asistent

S

77

consilier

polițist local

1

asistent

s

78

consilier

polițist local

1

asistent

s

79

consilier

polițist local

1

asistent

s

80

referent de specialitate

polițist local

II

superior

SSD

81

referent

polițist local

III

superior

M

82

referent

polițist local

III

superior

M

83

referent

polițist local

III

superior

M

84

referent

polițist local

III

superior

M

85

referent

polițist local

III

superior

M

86

referent

polițist local

III

superior

M

87

referent

polițist local

III

superior

M

88

referent

polițist local

III

superior

M

89

referent

polițist local

III

superior

M

90

referent

polițist local

III

superior

M

91

referent

polițist local

III

superior

M

92

referent

polițist local

III

superior

M

93

referent

polițist local

III

superior

M

94

referent

polițist local

III

superior

M

95

referent

polițist local

III

superior

M

96

referent

polițist local

III

superior

M

97

referent

polițist local

III

superior

M

98

referent

polițist local

III

superior

M

99

referent

polițist local

III

principal

M

100

referent

polițist local

III

principal

M

101

referent

polițist local

III

principal

M

102

referent

poiitist local

III

principal

M

103

referent

polițist local

III

principal

M

104

referent

poiitist local

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA II

105

sef birou

sef birou

poiitist local

1

S

106

consilier

poiitist local

1

asistent

S

107

consilier

poiitist loca]

1

debutant

s

108

consilier

poiitist local

1

debutant

s109

referent

polițist local

III

superior

M

110

referent

polițist local

III

superior

M

111

referent

polițist local

III

superior

M

112

referent

polițist local

III

superior

M

113

referent

polițist local

III

superior

M

114

referent

polițist local

III

superior

M

115

referent

polițist local

III

superior

M

116

referent

polițist local

III

superior

M

117

referent

polițist local

III

superior

M

118

referent

polițist local

III

superior

M

119

referent

polițist local

III

superior

M

120

referent

polițist local

III

superior

M

121

referent

polițist local

III

superior

M

122

referent

polițist local

III

superior

M

123

referent

polițist local

III

superior

M

124

referent

polițist local

III

superior

M

125

referent

polițist local

III

superior

M

126

referent

polițist local

III

superior

M

127

referent

polițist local

III

principal

M

128

referent

polițist local

III

principal

M

129

referent

polițist local

III

principal

M

130

referent

polițist local

III

principal

M

131

referent

polițist local

III

principal

M

132

referent

polițist local

III

asistent

M

133

referent

polițist local

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA III

134

sef birou

sef birou

polițist local

1

S

135

consilier

polițist local

1

superior

S

136

consilier

polițist local

1

principal

S

137

consilier

polițist local

I

asistent

s

138

consilier

polițist local

1

asistent

s

139

referent

polițist local

III

superior

M

140

referent

polițist local

III

superior

M

141

referent

polițist local

III

superior

M

142

referent

polițist local

III

superior

M143

referent

polițist local

III

superior

M

144

referent

polițist local

III

superior

M

145

referent

polițist local

III

superior

M

146

referent

polițist local

III

superior

M

147

referent

polițist local

III

superior

M

148

referent

polițist local

III

superior

M

149

referent

polițist local

III

superior

M

150

referent

polițist local

III

superior

M

151

referent

polițist local

III

superior

M

152

referent

polițist local

III

superior

M

153

referent

polițist local

III

superior

M

154

referent

polițist local

III

superior

M

155

referent

polițist local

III

superior

M

156

referent

polițist local

III

superior

M

157

referent

polițist local

Eli

superior

IVI

158

referent

polițist local

III

principal

M

159

referent

polițist local

III

principal

M

160

referent

polițist local

III

principal

M

161

referent

polițist local

III

principal

M

162

referent

polițist local

IEI

principal

M

163

referent

polițist local

III

principal

M

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

164

sef birou

sef birou

polițist local

1

S

165

consilier

polițist local

1

superior

S

166

consilier

polițist local

1

superior

s

167

consilier

polițist local

1

principal

s

168

consilier

polițist local

1

asistent

s

169

consilier

polițist local

1

asistent

s

170

consilier

polițist local

1

asistent

s

170

consilier

polițist local

1

asistent

s

172

referent

polițist local

III

superior

M

173

referent

polițist local

III

superior

M

174

referent

polițist local

III

superior

M

175

referent

polițist local

III

superior

M176

referent

polițist local

III

superior

M

177

referent

polițist local

II!

superior

M

178

referent

polițist local

III

superior

M

179

referent

polițist local

III

superior

M

180

referent

polițist local

HI

superior

M

181

referent

polițist local

III

superior

M

182

referent

polițist local

III

superior

M

183

referent

polițist local

III

superior

M

184

referent

polițist local

III

superior

M

185

referent

polițist local

III

superior

M

186

referent

polițist local

III

superior

M

187

referent

polițist local

III

superior

M

188

referent

polițist local

III

superior

M

189

referent

polițist local

III

superior

M

190

referent

polițist local

III

superior

M

191

referent

polițist local

III

principal

M

192

referent

polițist local

III

principal

M

193

referent

polițist local

III

principal

M

SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDA

194

sef serviciu

sef serviciu

polițist local

1

S

195

consilier

polițist local

I

asistent

S

196

consilier

polițist local

I

asistent

s

197

consilier

polițist local

1

asistent

s

198

referent

polițist local

III

superior

M

199

referent

polițist local

III

superior

M

200

referent

polițist local

III

superior

M

201

referent

polițist local

III

superior

M

202

referent

polițist local

III

superior

M

203

referent

polițist local

III

superior

M

204

referent

polițist local

III

principal

M

205

referent

polițist local

III

principal

M

206

referent

polițist local

III

principal

M

COMPARTIMENT PAZA

207

paznic

paznic

208

paznic

paznic209

paznic

paznic

210

paznic

paznic

211

paznic

paznic

212

paznic

paznic

213

paznic

paznic

214

paznic

paznic

215

paznic

paznic

216

paznic

paznic

217

paznic

paznic

218

paznic

paznic

219

paznic

paznic

220

paznic

paznic

221

paznic

paznic

222

paznic

paznic

223

paznic

paznic

224

paznic

paznic

225

paznic

paznic

226

paznic

paznic

227

paznic

paznic

228

paznic

paznic

229

paznic

paznic

230

paznic

paznic

231

paznic

paznic

232

paznic

paznic

233

paznic

paznic

BIROUL ASIGURARE TEHNICO-MATERIALA SI DESERVIRE AUTO

234

sef birou

sef birou

S

235

inspector de specialitate

inspector de specialitate

ii

S

236

magaziner

magaziner

1

M

237

muncitor armurier

muncitor armurier

l

M

238

muncitor

muncitor

1

239

îngrijitor

îngrijitor

240

șofer

șofer

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

199

NR. TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

15

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

184

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

39

|NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE                                                          I            24o|

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale ale unor posturi

Art.128 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare coroborat cu prevederile art.64 și art.65 din Legea nr.l88/1999(r2) privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare, reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior celui detinut de funcționarii publici.

Art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reglementează modul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului contractual în instituțiile publice.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al Poliției Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale a 14 posturi pentru personalul care a fost declarat „admis” la examenele de promovare, din care 10 posturi pentru funcționarii publici si 4 posturi pentru personalul contractual.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale ale unor posturi

și a emis:

a uSECRETAR, Cristiai/GaneăData: