Hotărârea nr. 93/2013

Hotãrârea nr. 93 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti institutie sub autoritatea Consiliului Local Ploiesti

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A Nr. 93 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care se propune aprobarea organigramei si a statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane;

în baza prevederilor Ordinului nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr.284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organigrama și statul de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2013.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr.437/2011 și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.163/27.04.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDE}UL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

/X

In conformitate cu prevederile art.26, alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, este reglementată promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Totodată potrivit prevederilor art.l din Ordinul nr.975/2012 la nivelul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se înființează structura de management al calității serviciilor medicale în subordinea managerului, care se normează la posturi fixe generale și se organizează la nivel de birou pentru spitalele care au mai puțin de 300 de paturi

Având în vedere prevederile art.l5 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 propun aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama si statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal si în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Prevederile art.26, alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Având în vedere cele de mai sus propunem următoarele modific\ri :

  • 1.    transformarea unui post vacant din post de medic specialist din cadrul secției Boli Infec]ioase Adulti, poziția 8 din statul de funcții în post de medic rezident anul I, având in vedere adresa Universității de Medicina si Farmacie Carol Davila nr.32150/2012 si a Ministerului Sanatatii nr.66353/2013

  • 2.    transformarea gradului I în grad IA al postului de consilier juridic poziția 92 din statul de funcții, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale si a promovării examenului de grad organizat potrivit prevederilor legale;

  • 3.    înființarea Biroului Management al Calitatii Serviciilor Medicale in subordinea directa a managerului, având structura de 3 posturi din care :

  • - un post de sef birou;

  • - un post de referent, studii superioare, grad 1;

  • - un post de referent, studii superioare, grad II.

Anexăm copie după procesul verbal, precum si după adresa menționata anterior. Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte

Director executivManager

Spitalul.de LInfectioase Ploiești Cătălin

Ay spitalul o;

2 DE BOLI

\Vo INFECTIOAS

1 *

Set serviciu R(            e, Organizare,

Ad-tiv, Protecție Civil&^f Protecția Muncii anielaAngelescjaORGANIGRAMA SPITALULUI DE BOU INFECTIOASE PLOIEȘTI
COMPARTIMENT RUNOS

2

COMPARTIMENT JURIDIC

1


COMPARTIMENTUL DE INFECȚII NOZOCOMIALE


COMPARTIMENT STATISTICA INFORMATICA

2

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE

1I    Total posturi, din care :

116

I    posturi conducere

8

posturi execuție

108


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL (1)
COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILA SI SITUAȚII DE URGENTA (1)


2

1

16

COMPARTIMENT APROVIZIONARE, TRANSPORT, ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT TEHNIC

DESERVIRE


SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI


Anexa la H.C.L. nr.

STAT DE FUNCȚII

hNr^

/

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

pT

1

2

3

4

Com

t itet director

1

Manager

s

1,00

2

Director medical

s

1,00

3

Director financiar - contabil

s

1,00


L SECȚIA BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI ADULTI Nr, Paturi = 50 Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

Boli infectioase

S

1,00

5

2

medic primar

Boli infectioase

S

1,00

6

3

medic primar

Boli infectioase

s

1,00

7

4

medic specialist

Boli infectioase

s

1,00

8

5

medic rezident anul I

Boli infectioase

s

1,00

Personal mediu sanitar

9

1

asistent medical principal sef

generalist

PL

1,00

10

2

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

11

3

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

12

4

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

13

5

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

14

6

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

15

7

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

16

8

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

17

9

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

18

10

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

19

11

asistent medical principal

generalist

PL

1,00


Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

1

2

3

4

^2

4a

asistent medical

generalist

PL

1,00

asistent medical

generalist

PL

1,00

'Ar-.,;*.—• AT*'

asistent medical

generalist

PL

1,00

~2Ș

asistent medical

generalist

PL

1,00

al auxiliar infirmiere


24

1

infirmiera

G

1,00

25

2

infirmiera

G

1,00

26

3

infirmiera

G

1,00

27

4

infirmiera

G

1,00

28

5

infirmiera

G

1,00

29

6

infirmiera

G

1,00

30

7

infirmiera

G

1,00

31

8

infirmiera

G

1,00

32

9

infirmiera

G

1,00

Inqr iitori curățenie

sisttlassDsssnnestasssei^nsses.


33

1

îngrijitor

G

1,00

34

2

îngrijitor

G

1,00

35

3

îngrijitor

G

1,00

36

4

îngrijitor

G

1,00

37

5

îngrijitor

G

1,00

II. SECȚIA BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI - COPII Nr. Paturi = 30


Personal medical superior

38

1

medic primar sef secție

Boli infectioase

S

1,00

39

2

medic specialist

Boli infectioase.

S

1,00

40

3

medic specialist

Boli infectioase

s

1,00

Personal mediu sanitar

41

1

asistent medical principal sef

generalist

PL

1,00


R J

~— Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

sbtR^s

1

2

3

4

&Ă2

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

fes

I IU -d

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

TtrtTs

* 6

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

47

7\

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

48

8:

asistent medical

generalist

PL

1,00

49

9

asistent medical

generalist

PL

1,00

Personal auxiliar

Infir

miere

50

1

infirmiera

G

1,00

51

2

infirmiera

G

1,00

52

3

infirmiera

G

1,00

53

4

infirmiera

G

1,00

54

5

infirmiera

G

1,00

55

6

infirmiera

G

1,00

Inqr

jitori

curățenie

56

1

îngrijitor

G

1,00

57

2

îngrijitor

G

1,00

58

3

îngrijitor

G

1,00

SPITALIZARE DE ZI ( BOLI INFECTIOASE) NR. Paturi = 10 CABINET BOLI INFECTIOASE

Personal medical superior

r™—q

59

1

medic primar

Boli infectioase

S

1,00

60

2

medic primar

Boli infectioase

S

1,00

Personal mediu sanitar

61

1

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

62

2

asistent medical

generalist

PL

1,00

CABINET HIV - SIDA Personal medical superior

65

1

medic primar

Boli infectioase

S

1,00

Personal mediu sanitar

66

1

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

POSTURI FIXE GENERALE LABORATOR ANALIZE MEDICALE ( CLINIC)

Personal medical superior

67

1

sef laborator

S

1,00

68

2

medic primar

Medic de laborator

S

1,00

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Alt p

iersonal

69

1

chimist principal

laborator

S

1,00

70

2

biochimist principal

laborator

S

1,00

Personal mediu sanitar asistente in laborator

71

1

asistent medical principal

laborator

PI

1,00

72

1

asistent medical principal

laborator

PI

1,00

73

1

asistent medical principal

laborator

PI

1,00

74

1

asistent medical principal

laborator

PI

1,00

Personal auxiliar înarijitor curățenie laborator

75

1

îngrijitor

G

1,00

Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

BOLI INFECTIOASE ANTIRABICer^Oal medical superior

I'"1.........r.....

^4lmeclic primar


s

Boli infectioase

1,00

^jQl mediu sanitar

asistent medical

generalist

PL

1,00

DE ZI ( HIV-SIDA ) NR. Paturi = 10Nr. crt.

Denumirea funcției

I       Specialitatea

|         (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

x :

1

2

3

4

GIE


ii

farmacist primar

i-armacist

S

1,00

mediu sanitar asistente în farmacie


77

1

asistent medical principal

farmacie

PL

1,00

78

1

asistent medical principal

farmacie

PL

1,00

Personal

auxiliar îngrijitor curățenie farmacie

79

1'

îngrijitor

G

1,00

Personal auxiliar s


80

1

spalatoreasa cu gestiune

G

1,00

81

2

spalatoreasa

G

1,00

Alt p

►ersonai mediu sanitar(sterilizare,dietet

ca)

82

1

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

83

2

asistent medical principal

generalist

PL

1,00

84

3

asistent medical

generalist

PL

1,00

85

4

asistent medical

generalist

PL

1,00

86

5

asistent medical

generalist

PL

1,00

CAMERA DE GARDA

serviciul este asigurat de personalul de pe secție


POSTUR PENTRU MEDICI DIN AFARA UNITATII PENTRU LINIA DE GARDA

.......— ■ .....-• - • — - — ---------------- | 87    1 medic primar


S ____________1,00

Personal din aparat funcțional________________________________________________

[Boii infectioase

Compartiment Financiar - contabilitate

88

1 (economist

[grad li

S

1,00

89

I____________________________

2 (contabil

(treapta IA

M

1,00


Compartiment Resurse Umane Normare Organizare Salarizare

90

1

economist

(grad IA

S

1,00

91

2

economist

(grad II          • •

S

1,00


Nr. crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

1

2

3

4

» \iCbmpartiment Juridic

consilier juridic

grad IA

S

1,00

r Compari

meni de statistica si informatica medicala

5^931

Analist (programator) ajutor

treapta IA

M

1,00

94j;?-. 2

asistent medical statistica

generalist

PL

1,00

^Ccffnpartiment Achiziții publice, contractare

951   1 (economist

grad I

S

1,00

Compartiment Securitatea muncii, P.SJ., protecție civila si situații de urgenta

|96

îj referent

grad li

SSD

1,00

sport, administrativ

97

1

secretar - dactilograf

treapta IA

M

1,00

98

2

magaziner

treapta 1

M

1,00

Compartiment Tehnic

Calitatii

100

1

sef birou

grad I

S

1,00

101

2

referent

grad II

S

1,00

102

2

referent

grad I

s

1,00

Personal de deservire - paza

103

1

paznic

treapta I

G

1,00

104

2

paznic

treapta I

G

1,00

105

3

paznic

treapta I

G

1,00

106

4

paznic

treapta I

G

1,00

107

5

paznic

treapta I

G

1,00

Personal

de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa, lumina si încălzire

108

1

muncitor calificat- instalator sanitar (treapta II

G

1,00

109

2

muncitor calificat tâmplar universal (treapta II

G

1,00

Personal de deservire - post fix - centrala telefonica

991 l|inginer

grad II

S

1,00

Birou

1

Nr, crt.

Denumirea funcției

Specialitatea (încadrare)

Nivel studii

Cuantum post

^0

1

2

3

4

Muncitor calificat -telefonist

treapta IV

G

1,00

Personal

de deservire - post fix - mijloc de ts

ransport

.-Iii

ș/l'2

șofer

treapta II

G

1,00

112

M:3

șofer autosanitara

treapta II

G

1,00

Personal

de deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

^3

1

Muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

1,00

114

2

Muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

1,00

115

4

Muncitor necalificat

G

1,00

116

3

Muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

1,00

TOTAL

116,00


TOTAL POSTURI din care:

116,00

conducere

3,00

personal sanitar

58,00

personal auxiliar sanitar

27,00

personal din aparat funcțional

14,00

personal de deservire

14,00


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

și a emis:
Data: