Hotărârea nr. 92/2013

Hotãrârea nr. 92 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal Ploiesti, institutie sub autoritatea Consiliului Local Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Ă R E A Nr. 92


privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane;

în baza prevederilor Ordinului nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.5 3/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr.284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aprobă organigrama și statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești conform anexelor nr. 1 si nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2013.

Art.2. - începând cu aceeași dată anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr.501/2011 si prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.l64/2012 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.348/2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

în conformitate cu prevederile art.26, alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, este reglementată promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Totodată potrivit prevederilor art.l din Ordinul nr.975/2012 la nivelul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se înființează structura de management al calității serviciilor medicale în subordinea managerului, care se normează la posturi fixe generale și se organizează la nivel de birou pentru spitalele care au mai puțin de 300 de paturi

Având în vedere prevederile art.l5 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 propun aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA Ml

RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Prevederile art.26, alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Având în vedere cele de mai sus propunem următoarele modificări :

 • 1.    transformarea din gradul profesional I în gradul profesional IA a două posturi de economist din cadrul serviciului Financiar Contabilitate, pentru angajatele care au fost declarate „admis” la examenul de promovare în grad, conform procesului verbal anexat;

 • 2.    transformarea din gradul profesional I în gradul profesional IA al postului de consilier juridic, pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în grad, conform procesului verbal anexat;

 • 3.    înființarea Biroului Management al Calității Serviciilor Medicale în subordinea directă a managerului, având structura de 3 posturi din care :

 • - un post de șef birou;

 • - un post de economist, studii superioare;

 • - un post de asistent medical principal, studii postliceale ;

 • 4.    mutarea postului de asistent medical principal studii postliceale din cadrul Compartimentului de Hematologie în cadrul secției de Medicină internă ;

 • 5.    urmare pensionării titularului postului de asistent medical sef Secție Reumatologie solicităm transformarea postului din studii medii în studii superioare;

 • 6.    transformarea a două posturi de studii superioare din asistent medical în asistent medical principal în cadrul secției Reumatologie;

 • 7.    transformarea a două posturi de studii postliceale din asistent medical în asistent medical principal în cadrul secției Reumatologie ;

 • 8.    transformarea unui post vacant de infirmiera în post de îngrijitoare din cadrul secției Oncologie Medicală;

 • 9.    mutarea a doua posturi de medic primar din cadrul compartimentului Radioterapie în cadrul Laboratorului Radioterapie ;

 • 10.   mutarea postului de medic specialist din cadrul Laboratorului Radioterapie în cadrul compartimentului Radioterapie;

 • 11.   transformarea unui post de farmacist primar în post de farmacist rezident I în cadrul compartimentului Farmacie;

 • 12.   transformarea unui post de asistent medical în post de-: asistent

medical principal în cadrul compartimentului Farmacie;                     '   ' •A

 • 13.   transformarea unui post de medic primar în post de medic rezident I

în cadrul Laboratorului Analize Medicale;                         v            A/

 • 14.   transformarea unui post de biolog principal în post de K biolog în cadrul Laboratorului Analize Medicale;

 • 15.   transformarea din studii medii în studii postliceale a două posturi de asistent medical principal în cadrul Laboratorului Analize Medicale;

 • 16.   transformarea din medic rezident an IV în medic rezident an V în cadrul Cabinetului Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;

 • 17.   mutarea unui post de asistent medical principal din cadrul Cabinetului Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice la Cabinetul Oncologie Medicală;

 • 18.   transformarea din medic rezident an III în medic rezident an IV în cadrul ambulatorului Integrat al Spitalului în cabinetul Chirurgie generală;

 • 19.   mutarea unui post de asistent medical principal din cadrul cabinetului Reumatologie în cadrul cabinetului Endocrinologie;

 • 20.   transformarea din medic rezident an III în medic rezident an V în cadrul ambulatorului Integrat al Spitalului, în cabinet Endocrinologie;

 • 21.   transformarea din medic rezident an III în medic rezident an V în cadrul ambulatorului Integrat al Spitalului, în cabinet Neurologie;

 • 22.   transformarea unui post de asistent medical în post de asistent medical principal în cadrul ambulatorului Integrat al Spitalului, în cabinet Cardiologie;

 • 23.   transformarea unui post de asistent medical în post de asistent medical principal în cadrul ambulatorului Integrat al Spitalului, în cabinet Pediatrie;

 • 24.   transformarea din gradul II în gradul I al postului de economist din cadrul compartimentului Informatică;

 • 25.   transformarea din treapta profesională III în treapta profesională II a două posturi de muncitor - fochist din cadrul instituției;

 • 26.   transformare din treapta profesională II în treapta profesională IV a postului de muncitor - lenjereasă din cadrul instituției.

Totodată se solicită desființarea postului de medic rezident an II ca urmare a încetării la data de 15.02.2013 a contractului individual de muncă al doamnei Matei

Ioana.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Manager

Spitalul Municipal/ Ploiești Dumitru MihaeTa Carmen


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv

Alexandru Julia Alina w/


Șef serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă

Protecția Muncii na - DanielaAn

/ cA frc.C.


LABORATOARE


AMBULATORIU DE SPECIALITATE

ALTE SERVICII

X___

(COMPARTIMENTE)

/ —AINFORMATICA MEDICALA

__________________________________________________7

COMP.PREVENIRE SI CONTROL' AL INFECȚIILOR NOSOCOMINALE

<SERV. APROVIZIONA^ RE ADMINISTRATIV TRANSPORT ÎNTREȚINERE REPARAȚII


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

STAT DE FUNCȚIINr. ort.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

COMITETUL Dl

RECI

roR

1

Manager

Fizio-recuperare

s

1.00

2

Director medical - medic specialist

Obstetr.-ginecolog ie

s

1.00

3

Director fin-contabil - economist IA

Economist

s

1.00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 80 , din care : Comp. HEMATOLOGIE = 10 paturi; Comp. CARDIOLOGIE =10 paturi; SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6

Personal medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1.00

5

medic primar

Medicină internă

s

1.00

6

medic primar

Medicină internă

s

1.00

7

medic primar

Medicină internă

s

1.00

8

medic primar

Medicină internă

s

1.00

9

medic primar

Medicină internă

s

1.00

Ambulatoriu integrat

10

medic specialist

Medicină internă

s

1.00

Personal mediu sanitar

11

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1.00

12

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

17

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

18

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

19

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

20

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

21

asist, med.

Medicală

PL

1.00

22

asist, med.

Medicală

PL

1.00

23

asist, med.

Medicală

PL

1.00

24

asist, med.

Medicală

PL

1.00

25

asist, med.

Medicală

PL

1.00

26

asist.med.

Medicală

PL

1.00

27

asistmed.

Medicală

PL

1.00

28

asist.med.

Medicală

PL

1.00

29

sora med.pr.

Medicală

M

1.00

30

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

31

infirmieră

G

1.00

32

infirmieră

G

1.00

33

infirmieră

G

1.00

34

infirmieră

G

1.00

35

infirmieră

G

1.00

36

infirmieră

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

II â Observații; ț

0

1

3

4

5

37

infirmieră

G

1.00

38

infirmieră

G

1.00

39

infirmieră

G

1.00

40

infirmieră

G

1.00

41-

îngrijitoare

G-

-1;00-

42

îngrijitoare

G

1.00

43

îngrijitoare

G

1.00

44

îngrijitoare

G

1.00

45

îngrijitoare

G

1.00

46

îngrijitoare

G

1.00

47

îngrijitoare

G

1.00

48

îngrijitoare

G

1.00

49

îngrijitoare

G

1.00

50

îngrijitoare

G

1.00

51

îngrijitoare

G

1.00

52

îngrijitoare

G

1.00

53

îngrijitoare

G

1.00

| Hematologie | S | 1.00 |

Compartiment HEMATOLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior

| 54 [medic primar

Personal mediu sanitar

55

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

56

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

57

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

58

infirmieră

G

1.00

59

infirmieră

G

1.00

Compartiment CARDIOLOGIE (1

Personal medical superior

0 paturi)

|60

medic specialist

Cardiologie

S

1.00 | !

Personal mediu sanitar

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

63

asist med.

Medicală

PL

1.00

64

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

65

infirmieră

G

1.00

66

infirmieră

G

1.00

67

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

68

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1.00

69

medic primar

Reumatologie

S

1.00

70

medic specialist

Reumatologie

S

1.00

Ambulatoriu integrat

71

medic specialist

Reumatologie

S

1.00

Ambulatoriu integrat

Personal mediu sanitar

72

asist.med. - șefă

Medicală

S

1.00

73

asist.med.pr.

Medicală

S

1.00

74

asist.med.pr.

Medicală

S

1.00

75

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

76

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

77

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

78

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Nr, cri

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant post

zObșentații

0

1

3

4

5

nTWsnr

79

asist, med.

Medicală

PL

1.00

floBi «W fe );

80

asistmed.

Medicală

PL

1.00

u O C; \   j ia11ti

81

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

82

asistmed.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

83

infirmieră

G

1.00

84

infirmieră

G

1.00

85

infirmieră

G

1.00

86

infirmieră

G

1.00

87

îngrijitoare

G

1.00

88

îngrijitoare

G

1.00

89

îngrijitoare

G

1.00

90

îngrijitoare

G

1.00

91

îngrijitoare

G

1.00

92

îngrijitoare

G

1.00

93

infirmieră

G

1.00

94

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr, paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4 Personal medical superior

95

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1.00

96

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

97

medic specialist

Fizio-recuperare

S

1.00

Ambulatoriu integrat

98

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

Personal mediu sanitar

99

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1.00

100

asistmed. pr.

Medicală

PL

1.00

101

asist med.pr.

Medicală

PL

1.00

102

asist med. pr.

Medicală

PL

1.00

103

asist med.pr.

Medicală

PL

1.00

104

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

105

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

106

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

107

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

108

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

109

asistmed.

Medicală

PL

1.00

110

asistmed.

Medicală

PL

1.00

111

asistmed.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

112

infirmieră

G

1.00

113

infirmieră

G

1.00

114

infirmieră

G

1.00

115

infirmieră

G

1.00

116

infirmieră

G

1.00

117

infirmieră

G

1.00

118

infirmieră

G

1.00

119

îngrijitoare

G

1.00

120

îngrijitoare

G

1.00

121

îngrijitoare

G

1.00

122

îngrijitoare

G

1.00

123

îngrijitoare

G

1.00

124

îngrijitoare

G

1.00

125

îngrijitoare

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Obzse^âțiil z

0

1

3

4

5

#;■           'v\

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIUjNTEGRAT ■

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8        i !         & J

Personal medical superior

126

medic primar-șef secție

.....Oncologie

. S

.1.00

.............

127

medic primar

Oncologie

S

1.00

128

medic primar

Oncologie

S

1.00

129

medic primar

Oncologie

S

1.00

| 130 | Psiholog                                      | Psihologie | S | 1.00 |

Personal mediu sanitar

131

asist, med.pr.-șefâ

Medicală

PL

1.00

132

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

133

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

134

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

135

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

136

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

137

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

138

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

139

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

140

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Spitalizare de zi

141

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

142

asist.med.

Medicală

PL

1.00

143

asist.med.

Medicală

PL

1.00

144

asist.med.

Medicală

PL

1.00

145

asist.med.

Medicală

PL

1.00

146

asist.med.

Medicală

PL

1.00

147

asist.med.

Medicală

PL

1.00

148

asist.med.

Medicală

PL

1.00

149

asist.med.

Medicală

PL

1.00

150

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

151

infirmieră

G

1.00

152

infirmieră

G

1.00

153

infirmieră

G

1.00

154

infirmieră

G

1.00

155

infirmieră

G

1.00

156

infirmieră

G

1.00

157

infirmieră

G

1.00

158

îngrijitoare

G

1.00

159

îngrijitoare

G

1.00

160

îngrijitoare

G

1.00

161

îngrijitoare

G

1.00

162

îngrijitoare

G

1.00

163

îngrijitoare

G

1.00

164

îngrijitoare

G

1.00

165

îngrijitoare

G

1.00

166

îngrijitoare

G

1.00

167

îngrijitoare

G

1.00

168

îngrijitoare

G

1.00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE

Personal medical superior

Nr. paturi = 17

169

medic specialist

Radioterapie

s

1.00 |

Personal mediu sanitar

170

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

171

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Obsejn/ații^^

0

1

3

4

5

172

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

173

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

i §f Ăa&w v j.

174

asist, med.

Medicală

PL

1.00

175

asist, med.

Medicală

PL

1.00

»II

Personal auxiliar

176

infirmieră

G

1.00

177

îngrijitoare

G

1.00

178

îngrijitoare

G

1.00

179

îngrijitoare

G

1.00


 • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALA , Nr. paturi = 20

 • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5


închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și asigurarea cu * personal

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

180

medic primar

Radioterapie

S

1.00

181

medic primar

Radioterapie

S

1.00

Alt personal superior___________________________________________________

| 182 |Fizician specialist                           | Fizician | S | 1.00 |

Personal mediu sanitar

183

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

184

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

185

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

186

asist med.

Medicală

PL

1.00

187

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar_________________________________________________________

| 188 [îngrijitoare                                     |                       | G | 1.00 |

FARMACIE

Personal medical superior

189

farmacist primar-sef

Farmacie

S

1.00

190

farmacist rezident I

Farmacie

S

1.00

Personal mediu sanitar

191

asist, med. pr.-șefă

Farmacie

PL

1.00

192

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

193

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

194

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

195

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

Personal auxiliar____________________________________________________________

| 196 (îngrijitoare                                   |                      | G | 1.00 |

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

197

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1.00

198

medic specialist

Laborator

S

1.00

199

medic rezident I

Laborator

S

1.00

200

medic primar

Laborator

S

1.00

Alt personal superior

201

chimist pr.

Laborator

S

1.00

202

biolog pr.

Laborator

S

1.00

203

biolog pr.

Laborator

S

1.00

204

biolog

Laborator

S

1.00

Personal mediu sanitar_______________________________________________

r205 lasistmed.pr.-șefă                      | Laborator | PL | 1.00 |

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Obse.ryații

0

1

3

4

5

^8 \

206

asist, med. pr.

Laborator

PL

1.00

207

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

208

asist med. pr.

Laborator

PL

1.00

< ’it              //

209

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

210.

asistmed.

Laborator

PL

1.00

211

asistmed.

Laborator

PL

1.00

212

laborant pr.

Laborator

M

1.00

213

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

214

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

I

Personal auxiliar

215

îngrijitoare

G

1.00

216

îngrijitoare

G

1.00

217

îngrijitoare

G

1.00

218

îngrijitoare

G

1.00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

219

medic primar - șef

Radiologie

S

1.00

220

medic rezident an II

Radiologie

S

1.00

221

medic specialist

Radiologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

222

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

223

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

224

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

225

asistmed. pr.

Medicală

PL

1.00

226

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

227

sora med.pr.

Radiologie

M

1.00

228

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

Personal auxiliar__________________________________________________________

| 229 [îngrijitoare                                     |                       | G | 1.00 |

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior_______________________________________________________

| 230 Imedic primar                               | Anatomie patologică | S | 1.00 |

Alt personal medical superior______________________________________________________

| 231 |bîolog principal               ~~             | Laborator | S | 1.00 |

Personal mediu sanitar

232

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

233

asist.med.pr.

Laborator

M

1.00

Personal auxiliar

234

îngrijitor

G

1.00

235

îngrijitoare

G

1.00

LABORATC

»R EXPLORĂ

Rl FU

NCȚ

ONALE

236

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

237

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

238

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

239

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ SI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Nr. crt

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

Personal medical superior

240

profesor C.F.M. princ.

CFM

S

1.00

241

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1.00

//* 7.--A

242

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1.00

II *            A ?

Personal mediu sanitar                                 - - ------       --------J

243

asist.med.pr.

Fîzîo-terapie

PL

1.00

-a--^

244

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

245

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

246

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

247

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

248

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

249

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

250

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

251

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

252

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

253

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

254

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

255

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

256

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

257

asist.med.pr.

Masaj

PL

1.00

258

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

259

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

260

asist, med.

Fizio-terapie

PL

1.00

261

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

Personal auxiliar

262

îngrijitoare

G

1.00

263

îngrijitoare

G

1.00

264

îngrijitoare

G

1.00

265

îngrijitoare

G

1.00

266

îngrijitoare

G

1.00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE SI BOLI METABOLICE

Personal medical superior

267

medic primar

Diabet

S

1.00

268

medic rezident an V

Diabet

S

1.00

Personal mediu sanitar

269

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Personal medical superior

270

medic primar

Oncologie

S

1.00

Cab. Oncologie integrat

271

medic specialist

Oncologie

S

1.00

Cab. Oncologie integrat

Personal mediu sanitar

272

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

273

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

274

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior

| 275 | medic primar

| Medicina muncii

s

1.00 I                                             I

Personal mediu sanitar

[ 276 |asist.med.pr.

|     Medicală

I PL

1.00 I                                             I

COMPARTIMENT PREVENIRE SI CONTROL AL INFECȚIILOR NOZOCOMIALE

Personal mediu sanitar

Nr. ort.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

277

asist, med. pr.

Igienă

PL

1.00

Personal auxiliar

1^7

// $7

Igiena

i ,i


UNITATE TRANSFUZII SANGUINE


| 280 | asist med, pr.


Medicală


PL


1.00 |


SERVICIUL DE STATISTICĂ SI INFORMATICĂ MEDICALĂ

Personal mediu sanitar

281

asist, med.

Medicală

PL

1.00

282

statistician medical princ.

M

1.00

283

statistician medical

M

1.00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Biroul Management al Calitatii Serviciilor Medicale

284

medic - sef birou

S

1.00

285

jurist

S

1.00

286

asîstmed.pr.

PL

1.00

Biroul internări si informații

287

registrator med.pr.

M

1.00

288

registrator med.pr.

M

1.00

289

registrator med.pr.

M

1.00

Dietetica

290 lasistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

Culte

291 | preot definitiv

S

Tool

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă

Personal mediu sanitar

( 292 lasistmed.pr.

|     Medicală

I pL

I 1-00 |                                                |

Cabinet Reumatologie

Personal mediu sanitar

| 293 lasistmed.pr.

|     Medicală

I pL

rwi        :        i

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

| 294 | medic specialist

|       O.R.L.

I s

I 100 |                                         |

Personal mediu sanitar

| 295 |asist.med.

|     Medicală

I PL

I 1-00 I                                                  I

Cabinet Oftalmologie

Personal medical superior

| 296 | medic primar

| Oftalmologie

I s

I 100 |                                         |

Personal mediu sanitar

I297

sora med. pr.

Medicală

M

Too|                       |

Cabinet Chirurgie generală

Personal mediu sanitar

298

medic primar

Chirurgie

s

1.00

299

medic rezident an IV

Chirurgie

s

1.00

Personal mediu sanitar

300 lasist.med.

Medicală

PL

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie Personal mediu sanitar

| 301

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet O bstetrîcă-g in ecologie                                             fj                     ș

Personal medical superior•1/

302

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1.00

303

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1.00

Dr. Man6%iiiwaA(lih3^:Z Ri/ector med

Personal mediu sanitar

304

asist med. pr.

Medicală

PL

1.00

305

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Hematologie

Personal medical superior_______________________________________________

| 306 |medic specialist                          | Hematologie | S | 1.00 |

Personal mediu sanitar

307 |asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00 | |

Cabinet Dermato-venerologie Personal medical superior

308 | medic specialist

Dermatolog

s

1.00

Personal mediu sanitar

309 lasist.med.

Medicală

PL

1.00 | |

Cabinet Endocrinologie

Personal medical superior

310

medic rezident an V

Endocrine

S

1.00

311

medic specialist

Endocrine

D

1.00

Personal mediu sanitar

312

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

313

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Psihiatrie

Personal medical superior

314

medic primar

Psihiatrie

S

1.00

315

medic specialist

Psihiatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

316

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

317

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Neurologie

Personal medical superior

318

medic rezident an V

Neurologie

S

1.00

319

medic primar

Neurologie

s

1.00

Personal mediu sanitar

320

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00 I                                             |

Cabinet Cardiologie Personal medical superior

321

medic specialist

Cardiologie

D

1.00

Personal mediu sanitar

322 lasist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Pediatrie

Personal medical superior

323

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

324

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

325

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

326

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

327

îngrijitoare

M

1.00

328

îngrijitoare

M

1.00

329

îngrijitoare

M

1.00

330

îngrijitoare

M

1.00

331

îngrijitoare

M

1.00

332

îngrijitoare

M

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Obșewat'l

0

1

3

4

5

.8--

333

îngrijitoare

M

1.00

/// ' ■ • .

I

4


APARAT FUNCȚIONALPERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Biroul RUNOS

334

referent IA - sef birou RUNOS

M

1.00

335

economist I

S

1.00

Biroul Financiar -Contabilitate

336

economist IA

S

1.00

Butaru Gabrîela - Director fin

337

economist IA

S

1.00

338

economist IA

S

1.00

339

economist I

S

1.00

340

economist I

S

1.00

Serviciul Aprovizionare , Âd-tiv , Transport

341

inginer IA - șef serv. Aprovizionare

S

1.00

342

secretar dactilograf I

M

1.00

343

arhivar

M

1.00

344

magaziner

M

1.00

345

magaziner

M

1.00

Biroul Achiziții publice, contractare

346

subinginer I

SSD

1.00

Compartiment Juridic

347

consilier juridic IA

| S | 1.00 I

Compartiment securitatea muncii, PSI

protecție civilă si situații de urgentă

348

referent IA

M   1.00]

Compartiment informatică

349

economist I

I S | 1.00 I

MUNCITORI

întreținere clădiri si instalații, apă , lumină , încălzire , fri

gorifice

350

muncitor III

Tâmplar

Sc. prf.

1.00

351

muncitor IV

Zugrav

Sc. prf.

1.00

352

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

353

muncitor II

Electrician

Sc. prf.

1.00

354

muncitor IV

Electrician

M

1.00

355

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

Posturi fixe (centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spița

x 3 ture ;

356

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

357

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

358

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

359

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

360

muncitor li

Fochist

Sc. prf.

1.00

361

muncitor III

Fochist

Sc. prf.

1.00

Centrala telefonică

362 |muncitor III

Telefonistă

M

1.00

Compartiment transport

363

muncitor II

con d. auto

Sc.prof.

1.00

364

muncitor II

con d. auto

M

1.00

365

muncitor II

con d. auto

M

1.00

366

muncitor II

cond.auto

M

1.00

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( deservește până la 700 paturi)

367

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1.00

368

muncitor IV

Bucătar

Sc. prf.

1.00

369

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

370

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

371

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1.00

—s.'A

372

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

/fu /

373

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

li ~               .-ii

374

muncit.necalificat l - bucătărie

M

1.00

;; -

375

muncitnecalificat I - bucătărie

- G

1.00

___v / .. -■.          6' "7;......

■■      ■    z..-V

376

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

r ■             * rt //

377

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1.00

Compartiment ad-tiv, pază

378

portar

G

1.00

379

portar

G

1.00

380

portar

G

1.00

381

portar

G

1.00

382

portar

G

1.00

383

portar

G

1.00

384

portar

G

1.00

Alte muncitori necuprinsi in formații de lucru

385

muncitor IV

lenjereasa

G

1.00

386

muncitor IV

achizitor

M

1.00

387

îngrijit, curățenie

M

1.00

388

îngrijit curățenie

G

1.00

Spălătorie

389

spălătoreasă cu gestiune

G

1.00

390

spălătoreasă

G

1.00

391

spălătoreasă

G

1.00

392

spălătoreasă

G

1.00

MEDICI REZIDENȚ1

| 393 |medic rezident an III

| Med, familie | S | 1.00 |


TOTAL POSTURI = 393 , din care funcții de conducere = 11

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


SPITALUL MUNICIPAL

PLOIEȘTI


PROCES VERBAL^?VALIDAT

MANAGSEB


încheiat astazi 18.03.2013, de comisia de examen de promovare a următorilor salariati :

 • - D-na Enache Mihaela din economist II in economist I din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate;

 • - D-na Vasile Nina din economist II in economist I din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate ;

 • - D-l Sandu Mihai Andrei din consilier juridic I in consilier juridic IA.

Comisia de examinare a fost aprobata prin Decizia Managerului nr.51/01.10.2012.

Examenul s-a desfasurat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/31.03.2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examenul constând intr-o lucrare scrisa .

Rezultatele examenului :

 • - D-na Enache Mihaela - economist I

  Nota = 10;

  Nota =10;

  Nota = 9 ;


 • - D-na Vasile Nina - economist I

 • - D-l Sandu Mihai Andrei - cons.juridic

Având in vedere aceste rezultate, comisia aproba promovarea in grad superior a celor trei personae.

COMISIA :

Ec. Butaru Gabriela

Ec. Musca Marlena


 • - director fin.-contab. - președinte

 • - economist          - membru

întocmit - Secretar David Rbdica


ROMÂNIA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI POLITICI SALARIALE

NR.IEȘIRE : 5016 Data : 29.01.2013


Către,

13. FES. 2013 Primăria Municipiului Ploiești

Județ Prahova

J

La adresa dvs. nr.1498 / 2013, vă facem cunoscut următoarele:

Potrivit prevederilor din H.G.529/2010, pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, Spitalul Municipal Ploiești este unitate sanitară pentru care managementul asistenței medicale s-a transferat către autoritatea administrației publice locale, respectiv Consiliul Local Ploiești.

Potrivit prevederilor art.15 lit.c din H.G.56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, autoritatea administrației publice locale, prin structura cu atribuții specifice în domeniu, are competența de a aproba organigrama și modificarea acesteia.

Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, solicitarea Spitalului Municipal Ploiești se referă la modificarea organigramei pentru aparatul funcțional și este de competența Consiliului Local Ploiești.


CONSILIER

EC. ADRIANA TRUTESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARĂ

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGN^Bm^

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


PREȘEDINTE,

Paul Palaș


SECRETAR, Cristian Ganea

Data:       , o V