Hotărârea nr. 91/2013

Hotãrârea nr. 91 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377/2012 privind numirea reprezentanţilor municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. şi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „Apa Nova” S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI


HOTĂRÂREA NR. 91 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377/2012 privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.

„Dalkia Termo Prahova” S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377/2012 privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.;

Având în vedere prevederile Contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în municipiul Ploiești și a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termica produsă în sistem producție-transport și distribuție pentru municipiul Ploiești;

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 alin.3, lit.”c” și art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2012 în sensul înlocuirii domnului Paul Dumbrăvanu cu domnul Radu Brânzei în Adunarea Generala a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.377/2012 privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.

Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local.

In urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/26 iunie 2012 a fost validat Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Ca atare, configurația politică a fost modificată, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2012 au fost numiți reprezentanții municipiului Ploiești in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.

în urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, dl. Paul dumbravanu a fost ales in calitate de deputat. Ca atare, se impune modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 377/2012.

Fata de cele de mai sus, supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377/2012 privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local.

In baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată și republicată, coroborată cu prevederile contractelor de delegare a serviciilor publice de interes local, organul de conducere al societăților comerciale este Adunarea Generală a Acționarilor. Asociații pot fi reprezentați în Adunarea Generală prin mandatari cu împuternicire scrisă, persoanele juridice având obligația de a-și desemna reprezentanți permanenți.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 3 lit „c”, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii.

In urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/26 iunie 2012 a fost validat Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Ca atare, configurația politică a fost modificată, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2012 au fost numiți reprezentanții municipiului Ploiești in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.

In urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, dl. Paul dumbravanu a fost ales in calitate de deputat. Ca atare, se impune modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 377/2012.

z\

In contextul de mai sus, coroborate cu prevederile contractelor de delegare a unor servicii publice de interes local și a legislației în domeniu ce reglementează funcționarea acestor servicii, se impune inlocuirea domnului Paul Dumbravanu în Adunarea Generala a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L..

Fata de cele de mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv

Iulia Alina] Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377/2012 privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Apa Nova” S.R.L.


PREȘEDINT

Gheorghe Ș