Hotărârea nr. 90/2013

Hotãrârea nr. 90 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 90 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Badescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 19 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Numește reprezentanții autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești astfel:

Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” - Dna Iolanda Băzăvan

Filarmonica ”Paul Constantinescu” - Dl George Sorin Botez

Teatrul ”Toma Caragiu” - Dna Paulica Drăgușin

Art.2 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit art. 36 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, Consiliul local are inițiativa si hotărăște in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată. Conform art. 19 (1) al Ordonanței consiliile administrative se înființează prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului și este un organism cu rol deliberativ.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propun proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR, Iulian Bădescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea

9

Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit art. 36 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, Consiliul local are inițiativa si hotărăște in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile Di companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată.

Conform art. 19 (1) al Ordonanței de Guvern 21/2007 consiliile administrative se înființează prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului și este un organism cu rol deliberativ, format din:

  • a) Președinte - directorul general, sau după caz, directorul;

  • b) Membri:

  • -  directorii, directorii adjuncți sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;

  • -  consilierul juridic;

  • -  delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, de reprezentantul salariaților;

reprezentantul autorității administrației publice centrale ori locale în subordinea căreia funcționează instituția de spectacole sau concerte și, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia.

Președintele consiliului administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Consiliul administrativ se organizează și funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare al insituției respective.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE Iulia Alina Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CUUH

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile Administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan


SECRETAR,

Cristian Dumitru