Hotărârea nr. 9/2013

Hotãrârea nr. 9 privind înfiinţarea Fundaţiei “COPIII NOŞTRI” Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 9

privind înființarea Fundației “COPHI NOȘTRI” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești;

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

în temeiul art.36 alin. (1) și alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, membru fondator Municipiul Ploiești.

Art. 2 Aprobă Actul constitutiv și Statutul Fundației, anexa nr. 1 și anexa nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă patrimoniul inițial al fundației în valoare de 70 OOOlei, sumă ce va fi prevăzută in bugetul local pe anul 2013.

Art. 4 Numește 3 membri și secretarul Consiliului Director al fundației, precum și cenzorul, astfel:

Bazavan Larisa - membru

Bazavan Iolanda - membru

Minea Gabriel - membru

Botez George - secretar Cenzor - dna. Anca Agapie

Art. 5 Numește pe dna. Iulia Alexandru ca persoană împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Fundației.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC -ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind privind înființarea Fundației “COPHI NOȘTRI” Ploiești

Potrivit art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2012 a fost aprobata mandatarea primarului Municipiului Ploiești pentru susținerea negocierilor si semnarea cu SC OMV Petrom SA a contractului/contractelor de sponsorizare, in vederea preluării imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA., pentru realizarea unui spital de pediatrie.

în data de 20.12.2012 a fost semnat contractul de sponsorizare, imobilul mai sus menționat intrând astfel in patrimoniul municipiului Ploiești.

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune înființarea unei fundații -membru fondator Municipiul Ploiești - având ca scop organizarea de evenimente în vederea strângerii de fonduri necesare înființării și funcționării Spitalului de Pediatrie Ploiești ce urmează a funcționa în imobilul din Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, precum și organizarea de seminarii științifice și pe teme medicale cu participarea unor personalități de renume în acest domeniu.

Fundația se va constitui în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/18.07.2005,


a Legii nr. 215/23.04.2001 a administrației publice locale cu modificările-șr complectarile ulterioare, și va funcționa în conformitate cu prevederile actului constitutiv, a statutului și a legislației române în materie, în vigoare. Este autonoma, nonguvemamentala, nu are scopuri politice sau patrimoniale si se constituie in mod voluntar de către membrii fondatori, pe baza liberului consimtamant.

Denumirea fundației se propune a fî Fundația “COPIII NOȘTRI” Ploiești.

Fundația va fi condusă de un Consiliu Director, având ca președinte primarul. Vicepreședintele și un membru al Consiliului Director vor fi numiți prin Dispoziție a Primarului. Unul dintre membri și secretarul Consiliului Director, precum și cenzorul, se numesc prin HCL.

Patrimoniul inițial al Fundației este reprezentat de aportul în numerar al membrului fondator Municipiul Ploiești, în valoare de 70 000 lei.

Față de aspectele expuse supunem atenției consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV Iulia Alina Alexandru

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind privind înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești

Potrivit art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2012 a fost aprobata mandatarea primarului Municipiului Ploiești pentru susținerea negocierilor si semnarea cu SC OMV Petrom SA a contractului/contractelor de sponsorizare, in vederea preluării imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA., pentru realizarea unui spital de pediatrie.

In data de 20.12.2012 a fost semnat contractul de sponsorizare, imobilul mai sus menționat intrând astfel in patrimoniul municipiului Ploiești.

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune înființarea unei fundații -membru fondator Municipiul Ploiești - având ca scop organizarea de evenimente în vederea strângerii de fonduri necesare înființării și funcționării Spitalului de Pediatrie Ploiești ce urmează a funcționa în imobilul din Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, precum și organizarea de seminarii științifice și pe teme medicale cu participarea unor personalități de renume în acest domeniu.

Fundația este persoana juridica de drept privat constituita in conformitate cu prevederile OG nr 26/2000, actualizată, a Legii nr. 215/23.04.2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, a Statutului și a legislației române în materie, în vigoare. Este autonoma, nonguvemamentala, nu are scopuri politice sau patrimoniale si se constituie in mod voluntar de către membrii fondatori, pe baza liberului consimtamant.

Față de aspectele expuse supunem atenției consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.


ACT CONSTITUTIV

FUNDAȚIA „COPIII NOȘTRI” PLOIEȘTI

 • 1. Membrii fundației sunt:

1.1 Membri fondatori

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în municipiul Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4, reprezentat prin primar Iulian BĂDESCU, act de identitate seria PH, nr. 682458, cod numeric personal 1740521295881, domiciliat în Ploiești, str. Aleea Cătinei, nr. 9, bl.37 E, sc. A, ap. 18, reprezentant legal al Municipiului Ploiești, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.______________________;

Scopul Fundației este organizarea de evenimente in vederea stangerii de fonduri necesare înființării si funcționarii Spitalului de Pediatrie Ploiești ce urmeaza a funcționa in imobilul din Ploiești, Piața Eroilor nr. IA.

Fundația asigura o buna colaborare cu alte fundații din tara si străinătate, pe teme medicale si științifice.

Fundația asigura organizarea de seminarii științifice si pe teme medicale cu participarea unor personalități de renume in acest domeniu.

Denumirea fundației este „FUNDAȚIA COPIII NOȘTRI PLOIEȘTI”. Toate actele redactate și emise de Fundație vor purta aceasta denumire și specificația sediului social, emblema, numărul sentinței civile de înființare, numărul de înregistrare fiscală, valoarea inițială a patrimoniului și ștampila rotunda a acesteia, condiții fără de care nu va putea fi angajată răspunderea juridică, administrativă, civilă sau penală a Fundației.

Fundația s-a constituit în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/18.07.2005 și a Legii nr. 215/23.04.2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, a statutului și a legislației romane în materie, în vigoare.

Sediul Fundației este situat în județul Prahova, Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. IA.

Fundația poate deschide filiale, ca structuri teritoriale, în orice localitate din țară și/sau din străinătate, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și patrimoniu distinct, dispozițiile actelor normative în materie, în vigoare, fiind aplicabile.

Durata pentru care este constituită și urmează să funcționeze Fundația este nedeterminată.Patrimoniul inițial al Fundației este reprezentat de aportul în nhmerai;|al^m^mbrului fondator Municipiul Ploiești, în valoare de 70 000 lei.                     |                ■»

Patrimoniul Fundației va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu materie, pe numele Fundației „Copiii Noștri” Ploiești și va fi folosit exclusiv^"" ” scopului ei.

Organele de conducere, administrare si control ale Fundației sunt:

Consiliul Director denumit în continuare CD, ca organ de administrare al Fundației, este format din președinte, vicepreședinte și membrii, în următoarea componență a Consiliului

Director:

 • 1. Președinte: Iulian Bădescu

 • 2. Vicepreședinte:

 • 3. Membru:

 • 4. Membru:

 • 5. Membru:

 • 6. Membru:

 • 7. Secretar:

Viceprepedintele și un membru al Consiliului Director vor fi numiți prin Dispoziție a Primarului.

Trei membri si secretarul Consiliului Director se numesc prin HCL nr._________

Secretarul Consiliului Director are drept de vot.

în calitate de Cenzor se numește dna Anca Agapie prin HCL nr._______.

Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Fundației este Iulia Alina Alexandru, numită prin HCL nr.........

Prezentul Act Constitutiv, împreună cu Statutul Fundației sunt încheiate în ___________(........) exemplare originale.

Toate prevederile acestui document de constituire și ale statutului se completează cu prevederile legale în vigoare.

Semnăturile de validare a Actului Constitutiv de către membrii fondatori:

Municipiul Ploiești prin


Iulian BADESCU

Primar


Ânexa nr. 2 Ia H.C.L. nr.


STATUT

FUNDAȚIA „COPIII NOȘTRI” PLOIEȘTI

1. Denumirea, sediul, forma juridică, membrii și durata Fundației

 • 1.1 Denumirea completă a Fundației este FUNDAȚIA „COPIII NOȘTRI” PLOIEȘTI, denumită în continuare Fundația. Toate actele redactate și emise de Fundație vor purta această denumire și specificația sediului social, sigla, numărul sentinței civile de înființare, numărul de înregistrare fiscală, valoarea inițială a patrimoniului și ștampila rotundă a acesteia, precum și semnăturile olografe ale reprezentanților legali ai Fundației, condiții fără de care nu va putea fi angajată răspunderea juridică administrativă, civilă sau penală a Fundației.

 • 1.2    Sediul Fundației este situat în județul Prahova, Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A. Sediul Fundației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza Municipiului Ploiești, în baza unei hotărâri a Consiliului Director, conform prezentului Statut.

 • 1.3    Forma jurdica. Fundația este persoana juridica de drept privat constituita in conformitate cu prevederile OG nr 26/2000, actualizată, a Legii nr. 215/23.04.2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, a Statutului și a legislației române în materie, în vigoare. Este autonoma, nonguvemamentala, nu are scopuri politice sau patrimoniale si se constituie in mod voluntar de către membrii fondatori, pe baza liberului consimtamant.

1.4 Membrii Fundației

Membru fondator este MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în municipiul Ploiești, Bd Republicii nr. 2-4, reprezentat prin primar Iulian BADESCU, act de identitate seria PH, nr. 682458, cod numeric personal 1740521295881, domiciliat in Ploiești, str. Ale.Catinei nr. 9, bl.37E, sc.A, ap. 18 reprezentant legal al Municipiului Ploiești.

Fundația poate deschide filiale, ca structuri teritoriale, în orice localitate din țară și din străinătate, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și patrimoniu distinct, fîindu-le aplicabile dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • 1.5 Fundația a fost constituită și urmează să funcționeze pe durată nelimitată începând cu data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 • 2. Scopul și obiectivele Fundației


r- /

 • 2.1 Scopul Fundației este organizarea de evenimente in vederea stangerii -de;

fonduri necesare înființării si funcționarii Spitalului de Pediatrie Ploiești, ce ufrn^ăuâ^ funcționa in imobilul din Ploiești, str. Eroilor nr. IA.

 • 2.3 Obiectivele prin care Fundația își propune să își aducă la îndeplinire scopul sunt:

Fundația asigura o buna colaborare cu alte fundații din tara si străinătate, pe teme medicale si științifice.

Fundația asigura organizarea de seminarii științifice si pe teme medicale cu participarea unor personalități de renume in acest domeniu.

2.4 Caile si mijloacele de realizare a scopurilor si obiectivelor propuse sunt:

 • -   Realizarea de activitati sociale;

 • -  Acțiuni publice si campanii de presa;

 • -  întocmirea de programe de strângere de fonduri de la donatori particulari, comerciali, fundații, asociații, instituții, cluburi din tara si străinătate;

 • -  Funda □ ia va oferi informații prin dialog direct sau mass-media despre toate acțiunile sale;

3. Calitatea de membru. Drepturi și obligații ale membrilor.

 • 3.1     Poate deveni membru al Fundației orice persoană juridică publică, care cunoaște și respectă prevederile actelor de constituire și se declară de acord să sprijine material și moral Fundația. Calitatea de membru se solicită prin completarea unei cereri tip de înscriere, adresată Consiliului Director și înregistrată la secretariatul Fundației, care va funcționa la sediul Fundației.

 • 3.2   Solicitantul persoană juridică publică, va formula cererea de înscriere în Fundație prin reprezentantul său legal și va atașa acesteia acordul scris, exprimat anterior, al organelor sale de conducere, precum și specificarea persoanei delegată să reprezinte instituția în Fundație și perioada de timp pentru care aceasta a fost mandatată.

 • 3.3  Calitatea de membru este dovedita printr-un Certificat de Membru, emis de Secretariatul Fundației.

 • 3.4 Membrii Fundației sunt:

  • 3.4.1 Membrii fondatori - persoanele juridice nominalizate în Actul Constitutiv și în Statutul Fundației. Ei beneficiază prin Statut de unele drepturi și obligații specifice.


Membrii fondatori pierd aceasta calitate prin lichidarea sau dizolvară feupdațiej precum și prin excludere, la comiterea unor abateri statutare grave.

 • 3.4.2 Membrii - persoanele cărora Consiliul Director le-a avizat cererea de a deveni membrii ai Fundației. Ei își asumă obligația de a sprijini Fundația în mod activ, precum și plata la zi a taxelor și cotizațiilor de membru, în cuantumul stabilit anual și la termenele prevăzute prin prevederile prezentului Statut.

 • 3.5 Calitatea de membru al Fundației se pierde prin retragere, excludere sau neplata cotizației.

  • 3.5.1   Retragerea unui membru se formulează în scris, motivat, și se înregistrează la secretariatul Fundației cu cel puțin 30 de zile înaintea datei preconizată pentru retragerea efectivă. Cererea va fi avizată întâi de către Consiliul Director în prima ședință lunară a acestuia.

  • 3.5.2   Excluderea unui membru are loc la propunerea Consiliului Director, în următoarele situații:

 • a) Neplata taxelor și cotizațiilor datorate Fundației pe o perioada de 2 ani calendaristici consecutivi;

 • b) Nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor actelor constitutive și a regulamentelor de funcționare ale Fundației;

 • c) Prejudicierea prin orice mijloace a imaginii morale a Fundației, a scopului și obiectivelor acesteia;

 • d) Săvârșirea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale față de Fundație, sau față de oricare dintre membrii acestiea.

 • 3.6 Drepturile garantate prin Statut ale membrilor Fundației sunt:

 • a) Să aleagă și să fie aleși în organele de administrare și control ale Fundației;

 • b) Să participe de drept la orice manifestări sau programe organizate de Fundație;

 • c) Să reprezinte Fundația în limitele mandatului încredințat, la manifestări angajate cu terți;

 • d) Să beneficieze de bunurile și sprijinul Fundației în îndeplinirea sarcinilor delegate sau încredințate de Consiliul Director;

 • e) Să aibă acces la toate informațiile de interes colectiv referitore la acțiunile Fundației, la actele constitutive și hotărârile adoptate de către Consiliul Director și să le folosească pentru promovarea acelor interese proprii, care nu contravin Statutului, intereselor celorlalți membrii și intereselor Fundației;

 • f)  Să beneficieze de drept de toate actele cu caracter individual emise de Fundație;

 • g) Să primească recompense și sancțiuni din partea Fundației, prin procedurile legale;

 • h) Să conteste deciziile adoptate, inclusiv cea de excludere din Fundație;

 • i)  Să se retragă din Fundație, cu obligația de a notifica în prealabil acest lucru cu cel puțin 30 de zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectivă.

  3.7


  Obligațiile statutare ale membrilor Fundației sunt:  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)

  • f)

  • g)

  • h)

  • i)


Să respecte prevederile actelor constitutive, a regulamentelor Fundației, a normelor de procedură, precum și a altor angajamente convenite;

Să se abțină de la disputa și confruntarea politică în cadrul activităților promovate de Fundație;

Să promoveze eficiența și buna credință în toate acțiunile de realizare a obiectivelor Fundației;

Să-și îndeplinească la nivel de lucru bine făcut sarcinile asumate sau încredințate de Consiliul Director;

Să-și însușească și să-și adopte o conduită etica fermă, de integritate morală, conform normelor sociale democratice și standardelor de conviețurire în comunitățile multi-etnice, multi-confesionale și multi-partinice;

Să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza interesele morale și patrimoniale ale Fundației;

Să nu angajeze prin adresare verbală sau manifestări publice, agresarea demnității și integrității membrilor Fundației sau din alte organizații;

Să achite la termenele stabilite contribuțiile materiale și cotizațiile datorate;

Să anunțe în termen de 15 zile, la secretariatul Fundației, orice modificare care a survenit în legătură cu persoana sa (schimbare de sediu, nume, reprezentant legal etc.).

4. Atribuțiile Consiliului Director al Fundației

Pentru realizarea scopului și a obiectivelor sale, Fundația va constitui și va aproba un aparat executiv propriu. Aparatul executiv este condus de un director executiv numit de Consiliul Director. Membrii aparatului executiv vor avea statutul de salariați ai Fundației.

Directorul executiv îndeplinește:

 • a) Reprezintă Fundația în relația cu terții, corespunzător scopului Fundației;

 • b) Atribuțiuni de natură operațională atribuite prin ROF CD;

A

 • c) încheie acte juridice în numele și pe seama Fundației;

 • d) Atribuțiunile delegate de Președintele Consiliului Director;

 • e) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de Președinte și de Consiliul Director.

 • 4.1  Consiliul Director, menționat în continuare în cuprinsul prezentului act CD, este compus din 5 membri desemnați de fondator la momentul constituirii fundației.

 • 4.2  Membrii CD pot fi aleși exclusiv din rândul membrilor activi ai Fundației.

 • 4.3  Directorul executiv al Fundației este membru cu drept de vot consultativ în Consiliul Director.


 • 4.4  CD se întrunește în ședințe de lucru lunare, ca și imediat, în situații^peciale,ylă: convocarea Președintelui sau a doi dintre membrii săi.

 • 4.5  Consiliul Director lucrează valabil în prezența tuturor membrilor

valabil cu votul a minimum trei dintre membrii. Deciziile CD se consemneaza^n^Lfisî^

Procesul Verbal al ședinței și deciziile CD se întocmesc și se păstrează de către persoana desemnată de către Consiliul Director, de regulă consilierul juridic din structura executivă.

 • 4.6 Atribuțiile Consiliului Director:

 • 1.  Transmite instituțiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componență a CD, a conturilor bancare precum și a adresei de funcționare;

 • 2. Analizează cererile de înscriere în Fundație, face propuneri motivate cu privire la excluderea membrilor;

 • 3. Aprobă formatul certificatului care atestă calitatea de membru a Fundației;

 • 4.  Stabilește cuantumul taxelor de înscriere și a cotizațiilor;

 • 5. Supune aprobării Regulamentul de Organizare și Funcționare al CD - ROF/CD -și al personalului angajat ROF/PA;

 • 6. Asigură funcționarea eficientă a serviciilor administrative ale Fundației (secretariat, contabilitate și administrare financiară, activitățile contractate sau programate etc);

 • 7. Asigură rapoartele periodice prevăzute de legislație sau de obligațiile contractuale;

 • 8.  Stabilește și aprobă calendarul programelor de acțiuni și ia măsurile curente necesare pentru derularea activităților planificate; răspunde de calitatea, legalitatea și încadrarea în costuri a acestor activități;

 • 9. Angajează cu instituțiile publice, organizațiile neguvemamentale sau cu alti parteneri, corespondența necesară pentru îndeplinirea obiectivelor Fundației;

 • 10. Angajează programe de parteneriat cu terțe instituții sau asociații;

 • 11. Decide cu privire la oportunitatea angajării juridice a Fundației în contracte cu terțe părți;

 • 12. Gestionează patrimoniul material, societățile comerciale, conturile bancare și activitățile financiare curente ale Fundației;

 • 13. Decide cu privire la participarea Fundației la concursuri de finanțare și asigură implementarea programelor conform prevederilor proiectelor aprobate, bugetelor și legislației naționale și europene;

 • 14. Acceptă donațiile făcute Fundației;

5. Atribuțiile membrilor Consiliului Director al Fundației.

 • 5.1  Președintele Consiliului Director al Fundației este Președinte statutar al Fundației. Președintele reprezintă și angajează administrativ și juridic interesele Fundației.

 • 5.2  în cazul lipsei justificate a Președintelui Fundației, acesta poate delega în scris, pe durată determinată, atribuțiile sale Vicepreședintelui.

 • 5.3  Secretarul Fundației se ocupă de păstrarea hotărârilor și deciziilor adoptate, prin intermediul persoanei desemnate din cadrul structurii executive.

Zob—1

// 'v ’jf                "V \l

/Vi® v . tfj Z'i ■ !. j’ «■ \v ilbZ’’ ”-'‘4i   /©


 • 5.4 Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, Președintele emite delegafi\șcfiȘe;cătfe^ membrii Consiliului Director, membrii Fundației și către directorul executiv. Delegările.scrise, ale Președintelui vor fi păstrate de către persoana desemnată din cadrul structurii ekeCutiye-/

 • 5.5 Principalele atribuții ale Președintelui sunt:

 • 1.  Exercită întreaga sa autoritate și competența pentru a determina înfăptuirea scopului Fundației, respectarea prevederilor Statutului și a legislației;

 • 2.  Conduce lucrările Consiliului Director;

 • 3. Reprezintă Fundația, la demersurile de aderare în uniuni, federații sau grupări de persoane juridice cu caracter ne-guvemamental și apolitic, convenabile atingerii scopului Fundației;

 • 4.  Angajează Fundația în relațiile juridice și de colaborare cu terții;

 • 5. Veghează asupra modului de gestionare a conturilor curente ale Fundației prin intermediul structurii executive;

 • 6. Stabilește, conform procedurilor din ROF-CD, sarcini pentru membrii CD;

 • 7. Delegă sarcini către membrii Fundației, în conformitate cu programul de activități aprobat;

 • 8. întocmește împreună cu CD rapoarte anuale de activitate;

 • 9. întocmește rapoarte cu caracter periodic cerute prin contracte;

 • 10. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Director.

6. Atribuțiile Cenzorului Fundației

 • 6.1    Cenzorul Fundației este ales de Consiliul Director.

 • 6.2    Poate fi ales în funcția de cenzor numai un reprezentant al unui membru al Fundației, care are o pregătire de specialitate și nu este membru al CD.

 • 6.3    Cenzorul asigură controlul financiar intern al Fundației. Activitatea cenzorului este reglementată printr-un Regulament de Funcționare a Cenzorului Fundației.

 • 6.4    Atribuțiile principale ale Cenzorului sunt:

 • a)  Verifică sursele de venituri ale Fundației, conform prevederilor bugetare, programelor de asistență și documentelor primare ale Fundației;

 • b) Verifică, inopinat și periodic, legalitatea modului în care sunt cheltuite și gestionate resursele materiale și financiare ale Fundației, conform documentelor de evidență și urmărire;

 • c) Verifică încadrarea cheltuielilor Fundației în limitele bugetului sau de programele de finanțare angajate de Fundație;

 • d) Verifică legalitatea și conformitatea întocmirii documentelor bancare și a extraselor de cont;

 • e) Verifică legalitatea, conformitatea și încadrarea în termene a rapoartelor financiare cerute de lege și de prevederile contractelor de finanțare ale Fundației;

 • f)  Verifică legalitatea si conformitatea documentelor de plată a salariilor și indemnizațiilor aprobate, cu prevederile bugetare;


 • h) Face propuneri de ameliorare a procedurilor de lucru ale administrației Fundației, pentru o mai eficientă gestiune a resurselor și respectarea cadrului legal;

 • i)  întocmește Rapoarte Anuale de Control a Gestiunii Fundației;

 • j)  Poate participa la ședințele CD, cu drept de vot consultativ, pe probleme din domeniul său de competență;

 • k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul

  Director.


7. Resursele financiare și Patrimoniul Fundației

 • 7.1    întregul patrimoniu de resurse al Fundației se va utiliza, prin grija Consiliului Director și a Cenzorului, în vederea realizării exclusive a scopului pentru care s-a constituit Fundația.

 • 7.2    Patrimoniul inițial al Fundației este reprezentat de aportul în numerar al membrului fondator Municipiul Ploiești în valoare de 70 000 lei.

 • 7.3    Cuantumul taxei de înscriere și a cotizației anuale datorate de către membrii Fundației se stabilește de către Consiliului Director, în ultima ședința anuală, pentru anul următor.

 • 7.4    Categoriile de resurse patrimoniale ale Fundației sunt:

 • a) Taxa de înscriere, plătită o singură dată, la depunerea Cererii de înscriere în Fundație, în valoare inițială cu echivalentul în lei a 200 euro;

 • b) Cotizația anuală în valoare inițială cu echivalentul în lei astflel:

 • c) Finanțarea prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • d) Dobânzi bancare;

 • e) Donații, sponsorizări, subvenții sau subscripții publice din țara și din străinătate;

 • f)  Sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale;

 • g) Finanțări din programe angajate a fi implementate de Fundație;

 • h) Finanțări de la bugetele locale sau bugetul național, angajate conform legii;

 • i)  Contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanță pentru terți;

 • j)  Dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Fundației;

 • k) încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxa, organizate de Fundație;

 • l)  Finanțarea prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale

  membre.


 • 7.5 Cotizația de membru se va achita pană la data fixată de Consiliul Director .

8. Dizolvarea și lichidarea Fundației

 • 8.1 Dizolvarea și lichidarea Fundației se vor face conform prevederilor legale în vigoare în momentul intervenit dizolvării, respectiv a lichidării.

ry ®S] '■ 4

H' )|.l în cazul dizolvării Fundației, bunurile ramase în urma lichidării pot fî\Hr^snaise.scăîr^,>3;7!/ persoane juridice de drept public cu scop identic sau asemănător, prin/atribuire -d^^ către instanța competentă.                                               x

9. Dispoziții finale și tranzitorii

 • 9.1    Primul mandat al membrilor Consiliului Director și al Cenzorului curge de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a dispus dobândirea personalității juridice a Fundației și a înregistrării acesteia în registrul special al instanței.

 • 9.2    Mandatul membrilor Consiliului Director, al Cenzorului sau al Președintelui Fundației poate înceta înaintea duratei pentru care au fost aleși, prin pierderea calității de membru al Fundației sau prin deces.

 • 9.3    La sfârșitul mandatului toți membrii CD și Cenzorul Fundației sunt obligați să predea actele și documentele Fundației cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces verbal întocmit în acest sens de Secretarul Fundației.

 • 9.4    Anul fiscal al Fundației coincide cu anul calendaristic.

 • 9.5    Litigiile Fundației cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fî rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

 • 9.6    Toate prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.

Semnăturile de validare a Statutului de către membri fondatori

Municipiul Ploiești

Prin                      Iulian BADESCU

Primar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea Fundației „Copiii noștri” Ploiești

si a emis:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea Fundației „Copiii noștri” Ploiești

și a emis: