Hotărârea nr. 89/2013

Hotãrârea nr. 89 privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul 2013, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăsoară activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă imobile

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 89 privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul 2013, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, acordarea de facilități fiscale asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare pentru persoanele juridice cu caracter non - profit, care au ca obiect de activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, alte tipuri de activitati social-umanitare de intrajutorare sau acordare gratuita de consiliere juridica, medicala sau de alta natura.

In conformitate cu:

prevederile art. 250 alin. (1) punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădiri aferenta anului 2013, stabilită îr conformitate cu dispozițiile art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TERITORIALĂ A SURZILOR PLOIEȘTI.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 17.476 lei reprezentânc taxă clădire.

Art.2. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădiri aferenta anului 2013, stabilită îr conformitate cu dispozițiile art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, ci modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA NEVAZATORILOR DIb ROMANIA - FILIALA PRAHOVA.

Facilitatea acordata constă în scutire de la plata sumei de 20 lei reprezentând taxe clădire.

Art.3. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădiri aferenta anului 2013, stabilită în conformitate cu dispozițiile art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC DIN ROMÂNIA-FILIALA PRAHOVA .

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 7.826 lei reprezentând taxă clădire.

Art.4 Aprobă scutire de la plata taxei pe clădiri aferenta anului 2013, stabilită în conformitate cu dispozițiile art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru FUNDAȚIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ PRAHOVA.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 7.968 lei reprezentând taxă clădire.

Art.5. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădiri aferenta anului 2013, stabilită în conformitate cu dispozițiile art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA .

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.288 lei reprezentând taxă clădire.

Art.6 Aprobă scutire de la plata taxei pe clădiri aferenta anului 2013, stabilită în conformitate cu dispozițiile art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNIA-FILIALA PRAHOVA.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 16.605 lei reprezentând taxă clădire.

Art.7. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădiri aferenta anului 2013, stabilită în conformitate cu dispozițiile art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA ROMÂNA DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA DROGURILOR.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 46.162 lei reprezentând taxă clădire.

Art.8. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădiri aferenta anului 2013, stabilită în conformitate cu dispozițiile art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA HANDICAPAȚILOR PRAHOVA.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 206.072 lei reprezentând taxă clădire.

Art.9. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.10. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.                            ,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impo

clădiri și a accesoriilor aferente, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile

în conformitate cu prevederile art.250, punctul 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare :“Clădiri pentru care nu se datorează impozit prin efectul legii sunt clădirile utilizate pentru activități social umanitare , de către asociații, fundații și culte potrivit hotărârii consiliului local.”

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art.249 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: "pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri”, iar aceste entitati au primit in concesiune, administrare sau folosința clădiri proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, care pana la data prezentei hotarari, nu au fost reevaluate, iar art. 253 alin (6) din același act normativ stipulează ,,a) 10% și 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință; b) 30% și 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință., in scopul sprijinirii acestora si pentru buna desfășurare in continuare a activitatilor prevăzute prin statut, Primăria Municipiului Ploiești vine in sprijinul acestor entitati prin acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri si a accesoriilor aferente .

In cursul anului fiscal 2012, respectiv 2013 la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate un număr de 8 (opt) cereri cu solicitări pentru scutirea de la plata taxei pe clădire pentru acele clădiri nereevaluate proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale Ploiești primite in concesiune, administrare sau folosință.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru anul 2013, entităților care au ca obiect de activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură gîzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate sau care desfășoară alte tipuri de activități social-umanitare de întrajutorare sau acordare gratuită de consiliere juridică, medicală sau de altă natură .


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a accesoriilor aferente, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile

9

In cursul anului fiscal 2013 la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate un număr de 8 (opt) cereri prin care s-a solicitat scutire de la plata impozitului, respectiv a taxei clădire pentru acele clădiri nereevaluate, proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale Ploiești primite ăn concesiune, administrare sau folosință, perioada anul fiscal 2013.

Aceste cereri au fost însoțite de documente justificative, iar în urma analizării acestora de către consilierii Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești s-a constatat:

L ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TERITORIALĂ A SURZILOR PLOIEȘTI - cu sediul in Ploiești, Str.Stadionului nr.2, Cod Fiscal: 18633056   - a depus cererea înregistrată sub

nr. 130040/21.12.2012, însoțită de balanțe de verificare încheiate la data de 30.06.2012, respectiv la data de 30.11.2012 și Declarația notarială 6493/20.12.2012, din care reiese faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică. Din verificarea balanțelor de verificare s-a constatat faptul că veniturile principale ale acestei asociații provin din cotizațiile


membrilor și subvenții. Obiectul principal de activitate îl constituie înt^âj^brd^ persoanelor cu deficiente de auz din județul Prahova;

 • 2.AS0CIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA P:

Cod fiscal: 10285401 - a depus cererea înregistrată sub nr. 8712/24.01.2013, însoțită de balanțe de verificare 30.06.2012, respectiv 30.11.2012 și Declarația notarială nr. , din care reiese faptul că în locația pentru care se solicita scutire nu se desfășoară activitate economică.Din verificarea balanței de verificare s-a constatat ca veniturile principale ale acestei asociații provin din cotizațiile membrilor si subvenții.

 • 3. ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC DIN ROMÂNIA-FILIALA PRAHOVA cu sediul in Ploiești , str.Basarabi nr.5, Cod Fiscal: 3283262 - a depus cererea înregistrată sub nr.5342/16.01.2013, însoțită de balanțe de verificare încheiate la data de 30.06.2012, respectiv 30.11.2012 și Declarația notarială nr. 162/15.01.2013 din care reiese faptul ca în locația pentru care se solicita scutire nu se desfășoară activitate economică. Din verificarea balanțelor de verificare s-a constatat faptul că veniturile principale ale acestei asociații non-profit provin din cotizații, sponsorizări și cote părți din impozitul pe venit(2%). Obiectul principal de activitate îl constituie sprijinirea prin diferite modalități prevăzute în statut a copiilor handicapați;

 • 4. FUNDAȚIA OAMENILOR DE ȘTIINȚA PRAHOVA cu sediul în Ploiești, Str.Tache Ionescu nr.2, Cod fiscal: 9307506 - a depus cererea înregistrată sub nr.7108/21.01.2013, însoțită de balanțe de verificare încheiate la data de 30.06.2012, respectiv 31.12.2012, precum și Declarația notarială nr.34/21.01.2013 din care reiese faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică.Din verificarea balanțelor de verificare s-a constatat faptul că veniturile


principale ale acestei fundații provin din sponsorizări, ajutoare ș|° nerambursabile din străinătate. Obiectul principal de activitate îl constitir^^^sffi^ și informarea gratuită a cetățenilor care fac parte din categorii defavonzat^ale populației;

 • 5.AS0CIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA cu sediul in Ploiești, Str.Panselei nr.5-7, Cod fiscal: 10985057 - a depus cererea înregistrată sub nr.7336/21.01.2013, însoțită de balanțe de verificare întocmite la data de 30.06.2012, respectiv la data de 31.12.2012 și Declarația notarială nr.204/18.01.2013 din care reiese faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică. Din verificarea balanțelor de verificare s-a constatat că veniturile principale ale acestei asociații provin din venituri din vânzarea mărfurilor. Precizăm faptul că veniturile din vânzarea mărfurilor cuprinse în balanțele de verificare anexate la cerere sunt obținute doar în spațiul pentru care asociația nu solicită scutire.

Potrivit art.250 alin.(l) pct.l se acordă scutire de la plata taxei pe clădire pentru clădirile proprietate a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a oricăror instituții publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

Pentru spațiul cu valoarea de inventar de 17.106,86 lei, în suprafață de 33,47mp, contribuabilul nu poate beneficia de scutire de la plata taxei clădire, potrivit dispozițiilor punctului 22 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care stipulează faptul că, pentru spațiile care sunt folosite pentru desfășurarea unor activități economice se stabilește taxă clădire.

 • 6. ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNIA -FILIALA

PRAHOVA cu sediul in Ploiești, Str.Stefan Greceanu, B1.J5, ap.3, Cod fiscal:


r \

5427615 - a depus cererea înregistrată sub nr.8561/23.01.2013, însoțită-dje ^ăfânț^'âd verificare întocmite la data de și Declarația notarială nr. ^diâicaidî^es^ /

V

faptul ca în locația pentru care se solicita scutire nu se desfașoara^a'ctiyîtăte economică. Din verificarea balanțelor de verificare s-a constatat că veniturile acestei uniunii provin din cotizații și donații. Obiectul, principal de activitate îl constituie apărarea drepturilor și intereselor membrilor săi.

 • 7.ASOCIAȚIA ROMÂNA DE LUPTA ÎMPOTRIVA DROGURILOR cu sediul in Ploiești, P-ta.Victoriei nr.5, Bl.B-EST, Cod fiscal: 19226530 - a depus cererea înregistrată sub nr.6089/17,01.2013, însoțita de balanțele de verificare încheiate la data de 30.06.2012, respectiv 31.12.2012 și Declarația notarială nr.183/15.01.2013 din care reiese faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică. Din verificarea balanțelor de verificare s-a constatat că veniturile acestei asociații provin din cotizații. Obiectul principal de activitate îl constituie consilierea persoanelor care au consumat sau depind de droguri.

 • 8. ASOCIAȚIA HANDICAPATILOR PRAHOVA cu sediul in Ploiești, str.Mărășești nr.204, Cod Fiscal: 3283068 - a depus cererea înregistrată sub nr.6987/21.01.2013, însoțită de balanțe de verificare încheiate la data de 31.08.2012, respectiv 30.11.2012 și Declarația notarială nr.286/21.01.2013 din care reiese faptul că în locația pentru care se solicita scutire nu se desfășoară activitate economică. Din verificarea balanțelor de verificare s-a constatat faptul că veniturile principale ale acestei asociații non-profit provin din cotizații, sponsorizări. Obiectul principal de activitate îl constituie sprijinirea prin diferite modalități prevăzute în statut a copiilor handicapați;


  contribuabili figurează cu obligații de plata


In evidentele fiscale ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

in suma de 325.252 lei reprezentâ&d[atășă/^>* clădire.                                                                                  "

Având în vedere prevederile alin. (2) și alin. (3) al art.249 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează „Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum și taxa pe clădiri prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea, respectiv „pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri” s-a procedat la instituirea taxei pe clădire pentru persoanele juridice care au concesionat, închiriat, primit in administrare ori în folosință, după caz, clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale fapt ce a determinat calculul de accesorii.

Scutirea de la plata taxei/impozitului pe clădire se poate acorda in conformitate cu prevederile art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare :“Clădiri pentru care nu se datorează impozit prin efectul legii simt clădirile utilizate pentru activități social umanitare, de către asociații, fundații și culte potrivit hotărârii consiliului local”.

Menționam ca prin adresa de la Ministerul Administrației si Internelor înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale sub nr. 652805/.30.10.2006 s-a făcut precizarea ca actele normative cu caracter special stipulate la art.125 lit.d din


Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, r^j^blicatâ,- cu modificările si completările ulterioare sunt asimilate Hotărârilor de Consiliu Local..  .,4? /

Precizam faptul ca cererile au fost analizate de către consilierii diru cadruL

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești din punct de vedere fiscal, verifîcandu-se in mod special următoarele documente:

 • a) certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul entitatea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare,

asociații și reprezentanții legali, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

 • b) statutul entitatii;

 • c) situații financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar, în copie, insotita de balanța de verificare din care sa reiasa ca desfasoara activități social-umanitare prin acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura găzduire, Îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate sau care desfasoara activitati umanitare de întrajutorare sau acordare gratuita de consiliere juridica, medicala sau de alta

natura;

 • d) in cazul in care in incinta clădirilor deținute de către acești contribuabili se desfasoara activitati cu caracter economic, aceștia erau obligați sa aduca la cunoștința acest aspect.

Având în vedere că aceste entitati au primit în concesiune, administrare sau folosința clădiri proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale Ploiești, pentru care datorează chirii către bugetul local, dar în același timp în


\\ / O r        vv

condus la îngreunarea desfășurării activității prevăzute prin statutul acestor âsQcîații^Ă și fundații, mai mult în unele cazuri activitatea nu se mai poate desfășura.

A

In aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestor asociații și fundații și propune Consiului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale care constau in scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădire celor 8 (opt) entitati, pentru anul fiscal 2013, care au ca obiect de activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura găzduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, care desfasoara alte tipuri de activitati social-umanitare de intrajutorare, sau care acorda consiliere juridica, medicala sau de alta natura gratuita.Avizat,


Compartiment juridic Zamfir Cristiana

? ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAU HZIC

Registru comerțului:

Co

" A^e^arPWMtj.'^sarabilor 5
Balanța de verificare luna Noiembrie 2012


Sold inițial


Rulaj precedent Debit I Credit


Rulaj curent Debit


Credit


Total sume Debit


Credit


Sold final

Debit


Credit


Credit

Debit

...

>1171

fîSzultatul reportat

o

207.360

0

6.782

1201

Profit si pierdere

0

6.782

89.077

27.626

129

Repartizarea profitului

0

0

6.782

6.782

Total clasa 1

0

214.142

95.859

41.190

Clasa 2

213

Instalații tehn.,mijl. de transp.,animale si f

6.806

0

0

0

213.01

Echipam, tehnologice (mas, utilaje si inst;

6.806

0

0

0

214

Mobilier, ap.bîrotîca, echipam, de protecții

3.664

0

0

0

231

Imobilizări corporale in curs

0

0

120

0

267            ;

Creanțe imobilizate

19

0

0

0

267.08

Alte creanțe imobilizate

19

0

0

0

281

Amortizări privind imobilizări corporale

0

9.346

0

950

281.03

Amortiz.instal.,mijl.de transp. .anim.si plan

0

9.346

0

950

9.346

10.489

Total clasa 2


o;

6.554

____0

6.554


0

43.034

_____0

43.034


214.142’

77.442

6.782

102.413   298.366


0

95.631

6.782
0

6.806

0

0

6.806

0

0

3.664

0

0

120

0

0

19

0

0

19

0

10.391

0

10.391

10.391

0

10.39110.391

10.391

Clasa 3

302

Materiale consumabile

0

0

2.577

2.473

0

66

2.577

2.539

38

0

302.01

Materiale auxiliare

0

0

65

16

0

33

66

49

16

0

302.04

Piese de schimb

0

0

588

588

0

0

588

588

0

0

302.08

Alte materiale consumabile

0

0

1.924

1.869

0

33

1.924

1.902

22

0

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

0

0

2.926

2.626

o

300

2.926

2.926

0

0

Total clasa 3

0

0

5.503

5.099

0

366

5.503

5.465

38

0


Clasa 4

401

Furnizori ■

0

782

28.105

27.517

876

907

28.981

29.206

0

225

408

Furnizori - facturi nesosite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

409

Furnizori’ debitori

0

0

6.268

6.268

0

0

6.268

6.268

0

0

409.01

Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de r

0

0

6.268

6.268

0

0

6.268

6.268

0

0

421

Personal - remunerații datorate

0

2.133

35.750

35.305

2.589

3.715

38.339

41.153

0

2.814

425

Avansuri acordate personalului

0

0

0

0

-106

-106

-106

-106

0

ol

427

Rețineri din remunerații- Garanție

0

3.750

0

0

0

o

0

3.750

0

3.750

431

Asigurări sociale

0

1.241

15.616

15.404

1.029

1.554E     16.645

18,199

0

1.554

431.01

Contribuția: unitatiî la asigurările sociale

0

599

7.448

7.347

498

751

7.946

8.697

0

751

431.02

Contribuția personalului la asig.soc.

0

303

3.897

3.845

251

379

4.148

4.527

0

379|

431.03

Contrib.angajatorului pt. asig.sociale de s

0

150

1.859

1.833

124

188

1.983

2.171

0

188!

431.04

Contribuția.angajatilor pt.asig.soc.de sans

0

160

2.048

2.020!i           132

199

2,180

2.379

0

199[

431.05

Coriîfîb*ESi§»3CciQGnîs s munca/boîi proi

0

5

58

57

4

6

62

68

0

6=

431.08

Contrib îndemniz boala 0.85

o

24

306

302

20

31

326

357

; 0 !

31;

437

Ajutor de șomaj

0

36

455

450

31

46

486

532j          0

46;

437.01

Contribuția unitatii la fondul de șomaj

0

14S        1781         174E            12:          18

190

2065          0

161

437.02

Contribuția personalului la fondul de soma!           0

15

185

185j           13

19

198

219

0

21’

437.03

Fd.garantare creanțe salariale

0

7

92_____________91

6

____________9

98

107-           0

yata: 14.12.2012                                                     Balanța de verificare Noiembrie2012

I Simbol

Denumire cont

1         Sold înîtiar

l ■                                     .....«■ii i

Rulaj precedent

Rulaj curent

->tal sume

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

De..,.

Credit

Debit

Credit

xȘtafnȘainitatii pt.ajutor șomaj

0

0

265

265

27

27

292

292

0

0

Cohțribc^ngajatorului pt.asig.sociale de s

0

0

1.833

1.833

188

188

2.021

2.021

0

0

Alte. Cheltuieli priv.asig.sî protecția sociala

0

0

302

302

31

31

333

333

0

o

§S5[01

Cotikatirșj;contribuții la organisme din tar;

0

0

840

840

0

0

840

840

0

0

^.Ite’Cheitufeli de exploatare

0

0

351

351

0

0

351

351

0

0

ĂltS cifeltuîeli de exploatare

0

0

351

351

0

0

351

351

0

0

<?>.____

68M?™T'

Gh^Ituieli'din diferente de curs valutar

0

0

518

518

0

0

518

518

0

0

thșîtdfeli de exploatare privind amortiz. si

0

0

950

950

95

95

.1.045

1.045

0

0

esi.oi^55^^

T5Heit.de expl.privind amortizarea imobiliz;

1                  o

0

950

950

95

95

1.045

1.045

0

0

Total clasa 6

0

0

82.295

82.295

6.554

6.554

88.849

88.849

0

0,

Clasa 7

731.01

Venituri din cotizații membri

0

0

5.925

5.925

2.250

2.250

8.175

8.175

0

0

733.02

Venituri din sponsorizări

0

0

13.963

13.963

0

0

13.963

13.963

0

0

7341

Venituri din dobânzi

0

0

1.627

1.627

2

2

1.629

1.629

0

0

739.01

Venituri din cote parii primite potrivit stătu

0

0

1.328

1.328

40.727

40.727

42.056

42.056

0

0

739.01.02

2%

0

0

1.328

1.328

40.727

40.727

42.056

42.056

0

0

739.02

Ajutoare si împrumuturi nerambursabile d

0

0

30

30

0

0

30

30

0

0

739.09

Alte venituri din activitati fara scop patrim

.0

0

2.805

2.805

54

54

2.859

2.859

0

0

758

Alte venituri din exploatre

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

758.08

Alte venituri din exploatare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

765

Venituri din diferente de curs valutar

0

o

1.894

1.894

0

0

1.894

1.894

0

0

767

Venituri din sconturi obținute

0

o

53

53

0

0

53

53

0

' 0

Total clasa 7

0

0

27.626

27.626

43.034

43.034

70.660

70.660

0

0|

'TOTAL GENERAL

231.787

231.787

446.220

446.220

104.131

104.131

782.139

782.139

233.074

233.074


BALANȚA DE VERIFICARE LA 31 DEC.2012 BUGET


Simbol4$

ggȘOLDURI.TRJV'' .

iMw

©W/toare

(■.Debită

105

REZERVE DIN REEVALUARE

0.00

14,160.92

0.00

0.00

0.00

14,160.92

0.00

14,160.92

106

REZERVE

0.00

4,732.11

0.00

0.00

. p.,00

, L 4,732.11

0.00

4,732.11

117 ;

REZULTATUL REPORTAT

20,513.51

0.00

0.00

33,121.82

20,51^3.51

,33,121.82

0.00

12,608.31

1211

EXCED./DEFIC.ACT.UN1T

0.00

33,121.82

151,378.12

141,748.13

151,378.12

174,869.95

0.00

23,491.83

214101

MOBIL.APAR.BIR.S! ALTE ACT0

2,794.03

0.00

0.00

0.00

2,794.03

0.00

2,794.03

0.00

28091

AMORTIZ.MOBILIER, APAR.

. 0.00

3,445.49

0.00

307.88

0.00

3,753.37

0.00

3,753.37

3021

MATER.CONSUMAB(TIFLOT.)

1,073.33

0.00

0.00

82.50

1,073.33

82.50

990.83

0.00

3028

ALTE MATER.CONSUMAB.

0.00

0.00

1,158.60

. 1,158.60

1,158.60

1,158.60

0.00

0.00

303

MATER.DE NT.OB.1NV.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3031

FONOTECA,BIBL.BRAILLE

719.94

0.00

73.20

0.00

793.14

0.00

793.14

0.00

3032

FONOTECA,BIBL.BRAILLE

0.00

' 719.94

0.00

73.20

0.00

793.14

0.00

793.14

401

FURNIZORI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

421

PERSONAL-REMUN. DATORATE

0.00

0.00

81,506.00

81,506.00

81,506.00

81,506.00

0.00

0.00

423 ■

PERSONAL-AJUT.MAT.DATOR.

0.00

0.00

338.00

338.00

338.00

338.00

0.00

0.00

425 !

AVANSURI ACORDATE PERS.

0.00

0.00

29,300.00

29,300i.00

29,300.00

29,300.00

0.00

0.00

427 i

RTIN.D1N REM.DATOR.TERT1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4311

DECONT.PRIVIND CAS-U.L

0.00

0.00

17,012.00

17,012.00

17,012.00

17,012.00

0.00

0.00

4311

DECONT.FOND RISC SI ACC.

0.00

0.00

132.00

132.00

132.00

132.00

0.00

0.00

4312

DEC.PRIVIND PENS.SUPLIM

0.00

■ 0.00

■8,560.00

8,560.00

8,560.00

8,560.00

0.00

0.00

4313

DEC.FD.SANAT.ANGAJATOR

0.00

0.00

4,264.00

4,264.00

4,264.00

4,264.00

0.00

0.00

4314

DEC.FD.SANAT.ANGAJATI

0.00

0.00

4,483.00

4,483.00

4,483.00

4,483.00

0.00

0.00

4315 i

DEC.FD.0,85% CONC.MEDIC,

0.00

0.00

976.00

976.00

976.00

976.00

0.00

0.00

4371

DEC.FOND ȘOMAJ ANGAJATOF

0.00

0.00

272.00

272.00

272.00

272.00

0.00

0.00

4372

DEC.FODN ȘOMAJ ANGAJAȚI

. ■ 0.00

0.00

272.00

272.00

272.00

272.001      0.00

0.00/ f

0.00

■0.00

0.00

0.00

. ■; ■ v              1 ■ 1

<:    ■. V

{l

0.00

0.00

? j ’5

0.00

0.00

'î; y

0.00

0.00

Lt | ~  *,> XS

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56;440.26;

K8MS

OWîeSS
NEA^U/GÂB


ECONOMIST,


STANCS^RODiCA


BALANȚA DE VERIFICARE NOIEMBRIE 2012

o*

.....

-&JMBO

DENUMIREA CONTULUI

SOLD INIȚIAL

RULAJ PRECEDENT

RULAJE IN LUNA

TOTAL SUME

SOLD FINA;

{ ?       V

CONT

D

c

D

c

D

C

D

c

D

c

> 106

REZERVE

0

14602.29

34

0.00

14,636.29

0.00

14,636.29

u'șâ ’ ;< 'ii7-^3** / Vj    AC

'7// 117

Rezultatul reportat

0

0.00

5208.17

5,208.17

0.00

5,208.17

O.CO

^fî 7.4

Diferența an 2010(CM)

202.00

0.00

202.00

202.00

V?

/ 121

Rezultatul exercițiului

5,208.17

0.00

37,317.74

24,656.11

6,867.06

1,435.05

49,392.97

26,091.16

23,301.81

■ 0.00

129

Repartizarea rez.exercitîului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

208

Imobilizări necorporale

3,161.33

0.00

3,161.33

0.00

3,161.33

0.00

280

Amortizare imob.necorp.

0.00

3,161.33

0.00

3,161.33

0.00

3,161.33

3028

Materiale consumabile

0.00

0.00

163.50

163.50

163.50

163.50

0.00

0.00

303

Obiecte inventar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

401

Furnizori

0.00

0.00

4,694.89

4,569.17

485.94

527.55

5,180.83

5,096.72

84.11

0.00

40101

Furnizori colaboratori

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404

Furnizori de imobilizări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

409

Furnizori debitori

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

421

Personal salarii-datorate

0.00

0.00

17,638.00

22,275.00

1,314.00

4,215.00

18,952.00

26,490.00

0.00

7,538.00

423

Ajutoare materiale datorate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

425

Avansuri acordate

0.00

0.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

427

Garanții dat.de salariati

0.00

224.00

448.00

865.00

173.00

448.00

1,262.00

0.00

814.00

428

Alte datorii in leg.cu pers.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4311

CAS Angajator

0.00

0.00

2,631.00

4,634.00

877.00

2,631.00

5,511.00

0.00

2,880.00

4311

Fond acc.si boli prof.

0.00

0.00

21.00

37.00

7.00

21.00

44.00

0.00

23.00

4312

CAS Asigurați

0.00

0.00

1,329.00

2,341.00

443.00

1,329.00

2,784.00

0.00

1,455.00

4313

CASS Angajator

0.00

0.00

657.00

1,158.00

219.00

657.00

1,377.00

0.00

720.00

4313

Fond concedii medicale

6,396.00

0.00

108.00

5,579.00

202.00

36.00

6,706.00

5,615.00

1,091.00

0.00

4314

CASS Asigurați

0.00

0.00

696.00

1,226.00

232.00

696.00

1,458.00

0.00

762.00

4371

Șomaj angajator

0.00

0.00

48.00

84.00

16,00

48.00

100.00

0.00

52.00

4372

Șomaj asigurați

0.00

0.00

45.00

79.00

15.00

45.00

94.00

0.00

49.00

4373

Fond garantare

0.00

0.00

33.00

58.00

11.00

33.00

69.00

0.00

36.00

4426

TVA tichete de masa

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

444

Impozit venit salarii

0.00

0.00

1,810.00

2,400.00

170.00

451.00

1,980.00

2,851.00

0.00

871.00

445

Subvenții

0.00

0.00

7,701.00

7,701.00

7,701.00

7,701.00

0.00

0.00

4471

Comision ITM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

461

Debitori diverși

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

472

Venituri înregistrate in avans

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

481

Decontări intre unit.si subunit.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

5121

Banca in lei

0.00

0.00

4,083.75

4,080.68

0.01

3.08

4,083.76

4,083.76

0.00

0.00

512101

Banca subcont

1,034.85

0.00

0.08

1,034.93

1,034.93

1,034.93

0.00

0.00

512103

Banca sub cont

2,187.27

0.00

11,309.69

13,306.12

0.02

190.00

13,496.98

13,496.12

0.86

0.00

512104

Banca subcont subv.CN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

512105

Banca subcont Buzău

0.00

0.00

600.18

600.18

0.02

0.02

600.20

600.20

0.00

0.00

512107

Banca popriri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0.0

5187

Dobinda BCR

0.00

0.00

3.67

3.67

0.05

0.05

3.72

3.72

0.00

0.00

5311

Casa in lei

0.00

0.00

14,291.27

14,045.28

1,435.00

1,421.35

15,726.27

15,466.63

259.64

0.00

c

531101

Casa in lei Buzău

0.00

0.00

1,310.00

1,217.30

1,310.00

1,217.30

92.70

0.00

5328

Alte valori ■

(

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FOSP PRAHOVA c.f. 9307506 r.c. 229/000/2007

Județul PRAHOVA loc. PLOIEȘTI sector O str. GENERAL VASILE MILEA bl. A. P cod posta! 100045 tel. 723149239

Balanța de verificare

-V(01.12.2012-31.12,2012 x

213Z.'" ' Z'

i'NSTÂiiÂTIf TEHNIC     TRANS P. ^ANIMALE

.SI FU^ZfZZZZZZZ ' . . '-ZZZ:.?-->: .• '

'.71,860.53

Z :7ț'860.'53

. >>Z> p.00:

•>ZZ': 0:00

•> 0.60

Z>Z' .7'1-886.53

■ :000

ZZ:*. 71.860.53

: ’ -f ihr O.OO

214

MOBILIEF^APARATURA BIROTICA,ETC.

*35 251.52

0.001

35 251.52

. 0.00

0.00

0.00

35 251.52

0.00

35 251.52

0.00

231>>> >;

IMOBILIZA^IicdapORALE IN CURS-' ;:

:Ț-   14 3CO2

: ’ d.op |' -

-  14 836.92

>>..... o°q:

■Mife - ooc

■ >ZZ-; ZW6

L:>Z> 4.836.92

: >■0.00

; ■■■■■ 14 836.92

.0.00

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORP.

0,00

91 080.47]

’ 0:00

102 084.11

0.00

512.39

0.00

102 596.50

0.00

102 596.50

121 948.97      91 080.47      121 948.'97     102 084,11


Total sume clasa 2


■ ■ Z ' '

Denumirea contului

■■

Solduri inițiale an

Sume precedente j.

- - Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

. Debitoare:

...Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

\ZZv

âi:t|'r|zebveLIyL         : ••■>„..,

Z        o.oo

' > '>2 733:64

■ lj -^6.00

:  >2-733.64

/ >.'.   0.00

"Z ■> : >'P-dp

.2:733.64

0.00

.. 2 733.64

r^ultatul reportat

0,00

10 209.51

0.00

10 209:51

,. > ' 0.00

0.00

6.00

10 209.51

0.00

10 209.51

1:171 "‘'2~

REZULTATUL'REPQRTAT - PROFITUL .     : ?

NEREPV PiREDERE ' .        S: <

>        ’':Zoo

7'--’''1;‘fZ 372.63

:W380^

117372.63

■ °:°o

o;oo

Z>Z.IA 380.39

1j 7 372.S3

, . .0.00

’ ; 103 992,24

1211

EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP

13 380.39

0.00

56-973.08

17 941.12

5 377.47

B 714.97

62350.55

■ 26 656.09

35 694.46

0.00

Total sume Clasa 1                      13380.39     130 315.78      70 353.47     148 256.90        5377.47       8714.97. '■ > 75 730.94     156 97t87      35 634.46     116 935.39

0.00         512.39      121 948.97     102 596.50. ■   121 948.97 ■    102 596.50:

4Q1. < ; ’ '

furnizori         > . ZZ^Z'^Z-Z-ZZ"’'

><■ ; ZZo.po

Z ' -14 688.20

? ■. 16 3iș’.4C>

ZȚ\ 16 313.49

:   . 4:276.27

fZ- 427s;27

:;Z:'20:583.76

. 20689.76

■>>■; ?■: 0.00

0 00

4111

CL1ENTI

4 000.00

0.00

4 000.00

4 000.00

0.00

0.00

4 000.00

4 000.00

0.00

0.00

Total sume plasa 4

4 000.00

-14 688.20

20 313,49

20 313.49

:      4 276,27

4 276.27

24 589.76

24 589.76

.0.00

O.O0

șiiai’ 'Z Z "

COUtURi dĂ'BANCA IN LEI ; ' 7 ,:Z>''       <

51 447.65

Z.ZZZZ0-00

' : > 6\278.38

Z. 11 107.36

/ZLlZZiZș?

:=/.'■ < 1B'088.81:

78 693.35

' 27Z.96.17|>' . 51 197.18

■>>>'?.> Zoo

5311

CASA IN LEI

15 930.99

0.00

124 652.99

116 985.49

7 100,00

4 276.27

131 952.99

121 261.76

10 591.23

0.00

5314- '

CASA IN DEVIZE- ■'>>"> ZZZ       '

>P >': >Zo5

/ -       • 0:60

tZ ZZ>Z-°5

Z»--‘T: d;co

jZ>. : ' p:6c

/ .0.00

•' ■ y-Z‘0.00.

" ■■ : > °-05

■             0.00

Total sume clasa 5

. 67 378.69

0.00

'  186 131.42

128 092,85

24 514.97

20 665.08

210.646.39

148 757.93

61 888.46

■ 0.00

6028 -

CHELT.CU ALTE MAȚ.CONSUMABILE

0.00

0.00

1 333,96

1 333.96

554; 81

■554.81

1 8B8.77

1 888.77

0.00

0.00

626: >■ >' "'

CHELT. POSTĂLE-SlfTAXE TELECOM. MW; ,: -

• . .0,00

>>>,:.>. ■ 6'°6

;>>> 1'476.68

■i 476-5ș:

Z':    1 688:24

1.688,24

■" 0^00

\          ' °-Q°

627

CHELT. CU SERV.BANCARE

0:00

0.00

253.40

253.40

34.00

34.00

287.40

287.40

0.00

0.00

6>8:: '

ALTE CHELT-.CU SERV1A T.ERTL •' :>>/>   .’,

>A>>> .0.00

Z>E»‘ 0-00

z - :ZZiZ58b;oQ

<-.;ZM.588.0(j'

Z:;• 3S8P.00

Z': ': 3 980.00

d'--.;. .18'568.0.0

>.13.568.00

2 -f Ț-Z'- 0-00

:>> ’> ■" ' ZOO

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

14 937.01

14 937.01

84.71

■ ' 84.71

:     15 021.72

15 021.72

0.00

0.00

68VPZ:ZZZ

CHELT.DEEXPLCUAMORT.iMOB.

> Z ^ . 7-6.00

e'Z-.Z '°-co

-■ 11.60364

' ?11 003.64

.        512:39

•'■Z. Z' ;:51^;39

; >11 516.03

ZZ ZiZOZZpo

ZZZ> o’db

Total sume clasa 6

0.00

0.00

43 592.69

43 592.69

5 377.47

5 377.47

48 970.16

48 970.16

0.00

0.00

7331

VENITURI DIN DONAȚII

0.00

0.00

1 824.00

? 1 824.00

■ 0.00

0.00

1 824.00

1 824.00

0.00

0.00

7392 >>'/ :T-

.AJUȚ^)-.IMPRțJMthÎERAMB;DIN STRĂINĂTATE- :

t?';'ZZZZ?-69

Z< r Z Z 9Z0

zzzz^zâz

ZZ?Z?736;31.

.    8;71:4i96

EE;-...' : 8 714:96

Z: 11 451.27

i:-:>:.1 >451:27

>0.00

Z’ZZț'îZZ-Pido

766

V. DIN DOBINZI .

0.00

0.00

0.42

0.42

0.01

0.01-

0.43

0,43

0.00

0.00

Total sume clasa 7

0.00

0.00

4 560.73

4 560.73

8 714.97

8 714,97

13 275,70

13275.70

0.00

0.00

ASOCIAȚIA FIL.DIN PLOIEȘTI A UAP DIN ROMANA

CF 10985057


BALANȚA VERIFICARE 2012

DECEMBRIE

CONT

RULAJ DECEMBRIE

TOTAL SUME

>31 DECEMBRIE 2012

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

1171

3423.50

2629.22

794.28

0.00

1201

1522.61

1965.62

18681.27

23879.22

0.00

5197.95

201

i              ș       243.401          O.UU

243,40

U.uvi

f

f                ’              -              Zr7i1-^ « «fi

Si pcfi

2553,36

.*rPl ' U.ULH

322

§ 0.00

2553.36

0.00

2553.36:

401/1

-lEC DA

*4       AV/A

t-^Uf _-Cc<7

1     4QAA AA

C .          C CîX-K-f .<J<J

4Q^n nnl      a aa

150.00

^vi/4

.09

A-1'.

-ț            i v /■țj'”'!

5 W’ta/^C r t

v.vv

0 pnl

V , V V f

>f £? 'T? *T

--> ă rx nn H-U.UU

4    vn

^“7

A AAÎ

H-V !/ 1

î

1 uyz . f î?

ijoy.if r

U4 i

v.uuj

462

1 0.00

8.45

0.00

8.45!

■tiv,- fsfi

Af»

E.=?

r» an;

w w i î

^.'w t *

l    l  W V

i *a-fwwrw

W , WV :

10?

n nn

35R ?S

n nn

358,29 i

1172

35036.50

0.00

35036.50

O.QOi

105

0.00

158049.00

0.00

158049.00]

î uob

(

0.00

' 5843.yșj       u/uu

5843,98î

1 xUzf

14305 43

13920.63

1 ---     J —     B, .-.

i7o/28.u0

6750. Dă

0.00

2121

164149.00

0.00

164149.00

0.00

2128

3116.73

0,00

3116.73

0.00!

9_q i -ț

i                i           n nn

i                :           u.vu

fiinn nn

n nn

u.uu

e-inn nnl

O

i          0.00

3116 73

0.60

C =7^ |

ni t o f  i

313

( 620.00

0.00

620.00

0.00!

321

Ș      808.07

A AC LȚc-V

8us^0/

Q.oo!

099

f             r* nn!                .- —

j             w,Vv(          &l;i,.'.vi'

U.ULÎ

op- A“i

WWW.Wf f

*5-7-i f-i

07 li !

4 O f-t -=> n

l ^4Z,.)U

■7'inriE

=Tr=7

1 as iș.y?

■i

î uj? y.yy

.-ini

u.uUi

371/2

5467.00

5467.00

55025.00

55025.00

0.00

o.oo!

!     'D-™-l ?rz

« -tA

Rî Ei A ț vr

A

W 4

:

w*J v i V

V vX'W

^7A ȘA

7Ct

T -^'! i~> i/E~

ȘLFt

QHT *>n

c_ - -

^=? î t f *-r }

5 ’țZ 5 %f«™V

’ * ” ’ ™ —'

w» w

37175’

7054.00

7nE/i nn / UQh- . ijv

hS^to nn

.-lU

65438.90

0.00

0.00

! 371/61

89.70

89.70

1667.50

1667.50

0.00

o.oo:

3/0/ i(

360,55

5350.47

8943.49

0.00

J        J J.               **■»

1 n J J

A  A

~ n a

-1* y-f-i

• u# t u.zb

ILMț JU.2U

U.UU

LALZw

3/8/3|

8.89

8.89

0.00

0.00

378/41

408.14

408-.14|     5416.40

5416.40

0.00

0.00

1622.61

*t £'<1 £H ! uir.u :

-șspîxs 94

15055.21

0.00

n nn'

3 / O/v i

24.15

74 15

449.3 *

448.31

0.00

0.00

401/11

14252.96

22315.74

0.00

8062.78

I        / -4 4

*t < i

4Gin

G4 n

< țj £ cr

61220.25

61220.25

n nn

0,00;

jf -f ’V-C Z>Z>

r — — —    .

*tAli

•DQ-J ‘ .VV

t f

-^rwOw^. Uw

y. w

s f

4231

Z1.;—T

yoa.uu

1

=?n> nn

l ^.uu

*7^4 nn f   ,UU

A nn y>uu

0, uu

425j

1300.00

1300.00

13741.00

~ 13741.00

o'ocT

oiodl

5;y

:.--- n -t

ccO

X<T<

i i

i

xLLz t i      i

"          w ,  \r

v v \j s-’

J             w                1

/5/|=fyț

100.00

G.00

100.00

0.00

,n 1 i j-i i

; “t-J î iz ’ |

1558.00

868.00

9259.00

10127.00

0.00

838.07

; 431172 i

357.00

217.00

2281.00

243?3.00

0.00

217.CC

i 4311/31

371 /C0'

229.00

2405.00

2634.00

0,00

22S.W:

oaianta sintetica


data: 31 Decembrie 2012

Filtru:  documentele sunt din luna 12/2012

v

'Simbol.' ; '

... .'f ,           ir

/ o Sold 1 Ianuarie

Rulaj

lunar

1

Total

rulaj

Sol

d

'■Cont ' ■'

D 1 c

D        |

c

1

D         |

C

D         |

C

1171

j; lj

5,719.23

8,118.32

8,118.32

1211

2,399.09

533.00

533.79

10,946.99

9,839.84

1,107.15

Clasa 1

8,118.32

533.00

533.79

10,946.99

17,958.16

1,107.15

8,118.32


473

300.00

300.00

300.00

Clasa 4

300.00

300.00

300.00

5121

8,059.51

24.79

10.00

8,433.26

8,125.00

308.26

5122

7,000.00

7,000.00

5311

358.81

509.00

523.00

8,425.81

8,422.90

2.91

581

1,000.00

1,000.00

Clasa 5

8,418.32

533.79

533.00

24,859.07

17,547.90

7,311.17

612

471.00

471.00

5,638.00

5,-.63 8.00

624

52.00

52.00

662.80

662.80

625

365.00

365.00

626

227.10

227.10

627

10.00

10.00

125.00

125.00

628

100.00

100.00

6581

830.00

830.00

6582

600.00

600.00

Clasa 6

533.00

533.00

8,547.90

8,547.90

7311

38.00

38.00

1,429.00

1,429.00

7332

471.00

471.00

5,638.00

5,638.00

766

24.79

24.79

373.75

373.75

Clasa 7

533.79

533.79

7,440.75

7,440.75

COD 14-6-30

Contat SQL 2013 beta 2. www.cometa.ro Tel:02121     ;0212110067;0788417506, Tehnic:03171S.    .0215692706, Fax:0318169851, office@cometa.ro

f jm nu/WM/v/n l/c                        L/ri^/wui i/ll/h * ll/juuh ui».jțt.v. i>u/i/T-ri^f.

Județul PRAHOVA loc. PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 5 bl. B-ESTtel.C 595511_______________

Balanța de verificare

01.12.2012— 31.12.20f2


/ z   J  <

‘; Contra

'  < \Denunurea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

1-l      r

Soldup finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

lt)2 ■ ! /

APORTURI-^/ .            .

0.00

.; - '; 400.00

; :     0.00

. 400.00

. 0.00

; 0.00

0.00

400.00

0,00

400.00

1171\’—1

\ r j

REZUUTAT$L REPORTAT - PROFITUL NgP^/plREDERE

0.00

56 514.95

0.00

57 006.20

0.00

0.00

0.00

57 006.20

0.00

57 006.20

i2or>*.L22J?

JBEZlltTAȚUli ACT FĂRĂ SCOP LUCRATIV ‘

- 0.00

491.25

24686.03

..   25 991.25

2 176.41

. 2 000.00

- ? 26 862.44

27991.25

■ 0.00

1 128.81

Total sume clasa 1                          0.00      57 406.20      24686.03     83397.45       2 176.41       2 000.00      26 862.44      85 397.45           0.00      58535.01

2311

IMOBJLJZ.CORP. IN CURS - PR1V.ACTIV.FARA

57 869.85

0.00

57 869.85

0.00

0.00

0.00

57 869.85

0.00

57 869.85

0.00

SCOP LU

Total sume Clasa 2                     57 869.85          0.00      57 869.85          0.00           0.00          0.00      57 869.85          0.00      57 869.85          0.00

303          i;

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

''<• ’Ă . 0.0'0

" ' °-00

< 610.08

610.08

■ 0.00

■ ' .    0.0b| '         610.08

610.08

0.00

0.00

Total sume clasa 3                          0.00          0.00         gio.ob 610.08           0.00          0.00        610.08        610.08           0.00          0.00

401

FURNIZORI

0.00

304.06

8 208.20

8 256.84

516.62

733.41

8 724.82

8 990.25

0.00

265.43

404   ■

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

500.00

, . . : ? 0.00

'   ; 500.00

' 0.00

- ; °-00

0.00

500.00

0.00

500.00

4092

FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII

0.00

0.00

34.35

34.35

0.00

0.00

34.35

34.35

0.00

0.00

446           ■ ~

ALTE IMPOZITE SI TAXE      .

0.00

•0.00

< 6.00

- 6.00

0.00

■ '000

6.00

6.00

0.00

■ 0.00

Total sume Clasa 4                          0.00        804.06       8 248.55      8 797.19         516.62        733.41       8 765.17       9 530.60           0.00        765.43

5311

CASA IN LEI

340.41

0.001      25 840.41

24 450.20 |       2 000.00

1 959.62]     27 840.41

26 409.82

1 430.59

Total sume clasa 5                       340.41          0.00      25840.41      24 450.20       2 000.00       1 959.62      27 840.41      26409.82       1 430.59          0.00

603

CHELT.-CU OBIECTE DE INVENTAR .

■ . 0.00

? ? 0.00

/ 610.08

‘ , 610.08

0.00

■ °-00

610.08

; 610.08

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

6 464.95

6 464.95

733.41

733.41

7 198.36

7198.36

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENȚE SI CHIRII

0.00

; ; 0.00

15 829.00

15829.00

1 443.00

. ,    1 443.00

\ 17272.00

17 272.00

0.00

0.00

628

ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI

0.00

0.00

814.43

814.43

0.00

0.00

814.43

814.43

0.00

0.00

635 ' ■

CHELTCU ALTE IMPOZITE & TAXE

0.00

' ' 0.00

6.00

6.00

0.00

; 0.00

6.00

6.00

0.00

■0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENAL.

0.00

0.00

470.32

470.32

0.00

0.00

470.32

470.32

0.00

0.00

Total sume clasa 6                         0.00          0.00      24194.78     24194.78       2176.41       2 176.41      26 371.19      26 371.19           0.00          0.00

ASOCIAȚIA HANDICAPATILOR PRAHOVA c.f. 3283068 r.C.

JîS^tul PRAHOVA loc. PLOIEȘTI str. MARASESTI nr. 204Balanța de verificare


01.11.2012- 30.11.2012


II

--L----------------------

y<c?penumirea contului

* O ZZ

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

---•. J»*1*

Spital subscris nevarsat

0.00

8 220.00

0.00

0.00

0.00

8 220.00

0.00

8 220.00

117

REZULTATUL REPORTAT

0.00

11 730.00

0.00

0.00

0.00

11 730.00

0.00

11 730.00

121

PROFIT SI PIERDERE

27 326.20

30 733.10

461.67

2 810.00

27 787.87

■   33 543.10

0.00

5 755.23

Total sume clasa 1

27 326.20

50 683.10

461.67

2 810.00

27 787.87

53 493.10

0.00

25 705.23

213

INSTALAȚII TEHNICE,MIJ. TRANSP., ANIMALE Șl PLAN

1 258.'00

0.00

0.00

0.00

1 258.00

1 0.00

1 258.00

0.00

214

MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.

3 348.00

0.00

0.00

0.00

3 348.00

0.00

3 348.00

0.00

Total sume clasa 2

4 606.00

0.00

0.00

0.00

4 606.00

0.00

4 606.00

0.00

|303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

6 676.00

460.00

0.00

0.00

6 676.00

460.00

6 216.00

0.00

6 676.00

460.00

6 216.00

6 676.00


Total sume clasa 3

FURNIZORI                         |        2 762.00

2 762.00

0.00

0.00

2 762.00

2 762.001            0.00

0.00

2 762.00

2 762.00

0.00

0.00

2 762.00

2 762.00

0.00 0.00


Total sume clasa 4


5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

12 585.00

630.53

0.00

8.92

12 585.00

639.45

11 945.55

0.00

5126

DEPOZIT BANCAR LA TERMEN 3 LUNI

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

. 0.00

0.00

5311

CASA IN LEI

16 829.10

16 248.67

2 810.00

452.75

19 639.10

16 701.42

2 937.68

0.00

32 414.10

19 879.20

2 810.00

461.67

35 224,10

20 340.87

14 883.23

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

3 262.01

3 262.01

344.81

344.81

3 606.82

3 606.82

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

244.50

244.50

0.00

0.00

244.50

244.50

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

1 003.50

1 003.50

0.00

0.00

1 003.50

1 003.50

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

3 090.40

3 090.40

0.00

0.00

3 090.40

3 090.40

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

183.17

183,17

24.34

24,34

207.51

207.51

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII

2 496.00

2 496.00

0.00

0.00

2 496.00

2 496.00

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL. RECLAMA

221.62

221.62

0.00

0.00

221.62

221.62

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL

1 660.41

1 660.41

0.00

0.00

1 660.41

1 660.41

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE TELECOM.

1 314.97

1 314.97

83.60

83.60

1 398.57

1 398.57

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE

40.53

40.53

8.92

8.92

49.45

49.45

0.00

0.00

628

ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI

2 292.09

2 292.09

0.00

0.00

2 292.09

2 292.09

0.00

0.00

15 809.20

15 809.20

461.67

461.67

16 270.87

16 270.87

0.00 0.00

Total sume clasa 5


Total sume clasa 6


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAR PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul 2013, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobileData: