Hotărârea nr. 88/2013

Hotãrârea nr. 88 privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia Umanitară Şansa Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 88 privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația Umanitară Șansa Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădire, în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația Umanitară Șansa Ploiești, cu sediul municipiul Ploiești, str. Bărcănești nr.131, cod fiscal 11977508.

A

In conformitate cu:

dispozițiile pct.4 al alin.(l) de la art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

prevederile art.125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădire aferenta anului 2013, pentru imobilul deținut cu chirie de către Fundația Umanitară Șansa Ploiești.

Facilitatea acordată consta in scutire de la plata sumei de 3.520 lei reprezentând taxă clădire.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce k cunoștința publică prezenta hotărâre.


Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu 1 !^^Contrasemnează S^crețar,

Oana CristibaROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația Umanitară Șansa Ploiești

Fundația Umanitară Șansa Ploiești, cu sediul municipiul Ploiești, str. Bărcăneșt nr.131, cod fiscal 11977508, solicită scutire de la plata taxei pe clădire aferent spațiulu: închiriat în suprafață de 510 mp, situat în Ploiești, str.Aleea Școlii nr.2, conform contractulu

/X

de închiriere nr.3/16.02.2009, aparținând Școlii Nicolae Bălcescu, în baza prevederiloi art.250, alin.(l) punctul 4 din Legea nr.571/2003 din Codul fiscal, cu modificările ș completările ulterioare.

Prevederile legale mai sus menționate stipulează faptul că nu se datorează impozii pe clădire pentru „clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu or acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice”.

Potrivit Autorizației de încredere nr.569/15.10.2003, eliberată de către Ministeru Educației Naționale prin Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Invățământulu Preuniversitar, fundația este autorizată să funcționeze provizoriu, pentru organizarea ș desfășurarea învățământului liceal.

Potrivit adresei transmisă de către Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr.l 13984/14.11.2012, Fundați; Umanitară Șansa Ploiești se încadrează în dispozițiile pct.4 al alin.(l) de la art.250 dii Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, car stipulează faptul că, nu se datorează impozit pe clădire pentru ” clădirile care constitui* patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particula) autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosit pentru activități economice ’ ’

în aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea d facilitați fiscale pentru anul 2013, pentru spațiul închiriat de către Fundația Umanitară Șans Ploiești, situat în Ploiești, str.Aleea Școlii nr.2, spațiu închiriat conform contractului d /X închiriere nr.3/16.02.2009, aparținând Școlii Nicolae Bălcescu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


9

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxei pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația Umanitară Șansa Ploiești

Fundația Umanitară Șansa Ploiești, cu sediul municipiul Ploiești, str. Bărcănești nr.131, cod fiscal 11977508, solicită scutire de la plata taxei pe clădire aferent spațiului închiriat în suprafață de 510 mp, situat în Ploiești, str.Aleea Școlii nr.2, conform

/\ o

contractului de închiriere nr.3/16.02.2009, aparținând Școlii Nicolae Bălcescu, în baza prevederilor art.250, alin.(l) punctul 4 din Legea nr.571/2003 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile legale mai sus menționate stipulează faptul că nu se datorează impozit pe clădire pentru „clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice ’

Potrivit Autorizației de încredere nr.569/15.10.2003, eliberată de către Ministerul

5                                                                                                     7

Z\

Educației Naționale prin Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a învățământului Preuniversitar, fundația este autorizată să funcționeze provizoriu, pentru organizarea și desfășurarea învățământului liceal.

Din analizarea Registrului National al Unităților de învățământ Preuniversitar, am constatat faptul că fundația este autorizată să funcționeze provizoriu, însă în perioada 2008-2009, este ‘ ’ în proceduri de ridicare a autorizației de funcționare provizorie.

Precizăm faptul că din convorbirea telefonică cu un reprezentant din cadrul biroului privind relația cu contribuabilii al Ministerului Educației Naționale -Comisia Naționala de Evaluare și Acreditare a învățământului Preuniversitar, am stabilit faptul că în perioada 2008-2009, fundația avea posibilitatea să solicite acreditarea, însă este în


continuare autorizată să funcționeze provizoriu.

Potrivit adresei transmisă de către Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare

Locale, înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr.l 13984/14.11.2012, Fundația Umanitară Șansa Ploiești se încadrează în dispozițiile pct.4 al alin.(l) de la art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează faptul că, nu se datorează impozit pe clădire pentru ‘ ’ clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice”

Din analizarea balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2012, se poate observa că veniturile fundației sunt obținute exclusiv din taxe școlare.

In aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestei fundații și propune Consiului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii pe anul fiscal 2013, de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri, pentru spațiul închiriat de către Fundația Umanitară Șansa Ploiești, situat în Ploiești, str.Aleea Școlii nr.2, spațiu închiriat conform contractului de închiriere nr.3/16.02.2009, aparținând Școlii Nicolae Bălcescu.


Avizat, Compartiment juridic Zamfir Cristiana

întocmit, Florentina Leescu


BALANȚA DE VERIFICARE LA DATA DE 31,10.20X2

/’     ____ *3x1                                     tZe«.x<i


te înregistrate b luna Octombrie inclusiv, anul 2-012

1

nbol si semnificație cont

SeW Inițial

Rulaj curent

.              -                                      i       .                       .. i..                        .

Total sunie

Sold final

Simbol cont

Debitor

Creditor

. Debitor

Creditor

Debitoare

Creditoare

Debitor

Creditor

1102

APORT

6.00

300,00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

102

1102

APORT

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

, 0.00

300.00

102

:1O

APORT.                      .-,         ■ ■

?W

3O0S0

■’ 0.00

-■         \.Kdh

■ ■ 0.00

. 300.00

■ .. 0.0C

’. 300-bo

' 1'0 T

1171

. Rezultatul reportat activitate ESP

0.00

153 731.75

o.ao

0.00

•9 162.37

153 731.75

0.00

162 91.4,12

1171

11/71

Jtezuftalui nsportst activitate FSP

o.oe

153 731.75

0.00

O.QL

~9162.37

153 731.75

152 924.12

1171

117

Rezultatul reportat

0,00

153 731.75

0.00

0.00

-9 1B2.37

153 73175

0.00

: 16291442

117

11

REZULTATUL REPORTAT;         ■  '

!? ■ -153.731,75

- Mo

•' •' '■ 4 102:37

153 731.75

■ ■' 0,00

■i62.9H12

li ;::j

12U.

)i       Rezultatul exercițiului db exploatare ESP

o.yu

9 169.95

0 107.46

8 086.43

99 037.70

132 622.45

0.00

33 584.75

120.01

120,

)2        Rezultata exercițiului financiar ESP

o.ob

12.42

0.00

1.99

0.00

9.17

0.00

947

120.02

ilC

Kezviwwi exerdcRiiin

O.GO

9 182.37

â iu7.fd

BOWrt

99037.70

132 631.62

0.00

33 593.92

120

12

REZULTATIJL^ERCrnUl^i.

=: V T.L-O&SÎ

?      ^‘8 102,46

. 0 0fi6,42

J; &i:037>{!

*-;Î32'631.62

. ojba

' 33‘ 593.92

: 22

167

Alte imprurriutori si datorii asimilate

fton

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

167

16

iMPRUHLrnjRisi datori j asimilate

. , -     ■: O.CHQ

U ;.:.azW

T=ÎT . î 0-00

Ui(W

• 0.00

.* ,..w

.: j. J, DOC

•T •■■■ - 0.00

: 16

SSS3ES

O Z

X <T

Ll


WKHCTKR

205

205

Concesiuni brevete, rtiento, marc! comerciale, drepturi si active similare

Concesiuni, brevete, 11 tente, Pierd comerdateț, drepturi sl active similare

7 675,5'0

7 675.50

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 575.50

7 67S.50

0.00

0,00

7 675.50

7 675.50

0.00

0.00

205

205

20

IMOBILIZĂRI (NEC0RPbpAL6v £ • .

1  7675.50

îi:/:’; t ’y-m»

' Y;.-: * ;OhOO

- i- . -7 675.50

J-V. &00

211:

Amenajai! de terenuri

5 291.88

0.00

0.00

0.00

S29L80

0.00

5 291.B8

OM

2112

21K

Amenațfari de terenuri

5291.83

o.w

mg

OQt

5291.88

529U8

0.00

2112

211

Terenuri sl a menajeri du terenuri

5 291.88

0.00

0.00

0.00

5 291.88

0.00

5 291.08

0.00

211

2131

EthlpRmentft tetinnloglcfi (mașini utilaje sl instalat!! de lucru )

39 363.90

0,00

O.DD

0.00

39 363.90

0,00

39 363.00

0.M

2131

: 2131

Ecftjramwjfe tehnoitiglee ( mașini, uUiaje si instabili de k/crti)

39353.96

0.00

&.G6

39363.00

0.06

39363.96

0,0.

2131

213-

Mijloace de transport

290394.09

o.ocj

0.00

0.00

290 394.09

0.00

290 394.09

0.00

2133

2131

Mfioatttte transport

290 394 (M

e.M

0.6%

290394.09

0.06

290394.09

6.013

2133

2X3

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale $1 plantam

329 757.99

0.00

0.00

0.00

329 757.99

0.00

329 757,99

0.00

213

214

Mobilier, aparatura birotica, edilp.protectt a valorilor umane SI alte active corporale

:      64 686.65

0.00

0.00

0.00

64 686.65

0.90

64 606.65

O.(H1

214

214

Mobilier, aparatura bhotica, echip-protecth a valori Ier umane si alte active corporale

64 686.65

0.00

0.00

0.00

64 686.65

0.00

64 686,65

o.oc

214

21

IMOBILIZĂRI CORPâRAtE ’• . .;/' 7?

■W736^2

f: ’/T ' ■ b.GO

;   -î- 299 736:52

r- ' 399:736.52

:::"rîU(W

•ii.:


O or

I.L


Synchrcn v .1.0.1185 - www.softserylDe.rcAdmtHfitntor

Data: '28,11.2012w

Li_


O ■.

ti.


in

Simbol si semnificație cont

Sold Irwtlal

Rulaj curent

Total sume

Sold final

Simbol cont

Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

Debitoare

CreditMre

Debitor

CcecKtor

4(H

furnizori de iniotjHlwirt

0.00

o.oc

0.00

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

404'

4092

Furnizori ■ debitori pentru prestări servicii sl excutarl de lucrări

0.00

0.00

67.90

491.39’

571.32

503,34

67.98

0.00

4092

Î.WZ

■ /wwzori - defiftar? pentru prestări servidl» emulări <tte intrări

0.06

m

67.96

491.39

571.32

503.34

67.96

0.06

4032

J

409

Furnizori - debitori

OjCC

0.00

67.90

491.39

571.32

503.34

67.98

0.00

409

40 ;

J,j '1 â&tfâio

.T422W3

>    J595#D

țJjijjh ș..J. ii;

421

Peîsonal - sacrii datorați

G.OQ

1747.00

3 JSCpOG

3300.00

‘ 37 631.00

30 515.00

0.05

arid AftJ

Vtri'VUr

42jj

421

Personal - «larii datorat»

0.0c

1 747,00

3 300.00

3300.00

37 631.00

3B 515.00

O.DC

B&4.0D

421

423

Pernei - ajutoare fitoteilale datorate

0.00

0.00

0.00

1 469.00

1676.00

13 05LM

14 421.00

0.00

1 370.00

423

423

Faraonii - «juteare materiale datorate

0.00

1 409.00

1 676,00

13 051.00

14 421.00

OjOO

1 370.0C

423

425

Avansuri acordate personalului

0.0c

0.00

1SOO.OG

l 500.00

15 900.00

15 900.00

0.00

0.00

425

4?5

425

Avansuri acordate personalului

0.00

0.00

1500.0a

1 500.00

15900.00

15 900.00

0.00

0.00

42

PERSONALSlCOrmiRî aswW . u î..

■ <i.2$7iQ0

■ 4 wx>

iu         6.47.6,00

îi

; MW»

'      ■?;“ ? tO-0(3

■‘2 254.00

rîlPȘ

4311

Gintrlbiilig unitatll la asigurările sociale

0.00

1206.00

841.00

841.00

9212.00

10 053.00

0.00

841.00

43^1

4311

Caitrfbirtfe utâtatil te asigurările sxfale

0.06

1206.06

841.00

841,06

921200

10 053.06

0.06

841.00

4311 4312

1

4312'

ContiitxjUa personalului la asigurările sociale

0.00

747.00

425.00

425.00

5 700.00

6 125.00

O.OD

425.00

4312

<tw&ri&u£ia p&swtalufai te asigurările sociale

0.06

74206

425.0G

5700.00

6125.00

0.00

425.06

4312

■4313

Contribuția angajatorului la asigurările sociale de sănătate

0.00

302.00

i ■       172.00

172.00

2046.00

221S.00

0.00

172.00

43 p’

’ 1

4313

Cbfîtrtâutia angajatorului la asigwatite sociale de sanatete

302.06

17206

17206

2646.06

2218.00

0.00

172.06

4313

4314

Contribuția angajatllor pentru asigurările sociale de sanatate

0.00

320.00

182.00

225.00

2167.00

2392.00

0.00

225.00

4314

4314

Contribuite angaja&or pen teu as^urarite sodate de sanatate

320.Q6

13206

.   22506

2167.00

2 392.06

0.0c

225.06

4314

4316

FNLIASS

0.00

49.00

1 676.00

1 676.00

14 519.00

14 5L9.OO

0.00

0.00

4316

4316

fWASS

0.00

49.00

167&0Q

1676.06

-   14519.00

14 519.06

0.00

0.06

4316

431

Asigurări social»

0.00

2 624.00

3 296.00

3 339.00

33 644,00

35 307.00

0.00

1 563.M

431

4371

Contribuția unitatli la fondul de șomaj

0.00

29.00

17.00

17.00

224,00

241.00

0.00

17.00

4371

4371

Contribuite unitatii la fondul de șomaj

0.06

2A06

17.06

17.06

224.00

241.06

0.00

17,06

4371

4372

Contribuția personalului la fondul desome

0.00

4LM

17.00

17.00

301.00

316.00

0.00

17.00

4372

4372

Cbntritwtte personalului te fontiui de șomaj

acc

41.06

17.06

17.66

301,00

318.86

0.06

17.00

4372

4373

Contribuție angajator la fd garantare pt plata creanțelor salariate

0.00

15.00

B.OO

B.00

103.00

ti

LI 1,00

0.00

8.00

4373

4373

Contribuție angajator la fd garantare pt plate cre&ntefsr salariate

a as

a. oi

800

k *

111.06

O.OC

ff.OC

4373

Synchran v.L.G.1185 - wmrw,softearvlce.ro

Pag. 3/7


Administrator

Dala; 26.14.2012Simbol «J semnificație cont

Sold Inițial

Ru4j curent

Total sume

SoM final

Simbol

Debitor

cont

Debitor

Creditor

Dehftjor

Creditor

Debitoare

Creditoare

Creditor

■6021

Chdtiâeîi tw materialele auxiliare

0.00

0.00

o

.00

Q.M

1 224.50

'      1 224.50

0.00

' 0.00

6Q21

6021

CfteftufeA' cir inatwwfefe auwJiaw

0.W

0-(K

3.0i

t2<M

1224SG

1224,56

9.O£

' am

6021

6022

Cheltuieli privind combustibllui

0.00

O.OQ

0

ou

IU»

3 341.49

3 341,49

O.CC

0.00

6022

dtiz?

Cheilttwii privind canitxștiblfaf

aoi

(LOC

<■

.Oi

ftUC

3 341.49

3341.49

0.0i

O.&L

6022

6024

’ Cbeltufeli pnvirtd pesete de sclilm

b

0.00

0.00 o.oc

c

.G0

0.00

956.57

956.57

O.OD

O.Off

6024

6024

Ctîe/tu/eii privind pesete de schimb

dxJc

o.a

956.5?

S5&52

rol

0.01

6024  .

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

0,00

0.00

.00

0.00

293.39

293.39

0.00

0.00

6028

6020

■CteW pftefiHi eite materiafe ciMS&naWte

0.M

A5C

wt

aa

293.39

29339

aot

(LOi

6023

CltoHuteH cu materialele conjuniobOu

0.M

0.00

q.co

o.oc

5 «15.95

5 815.95

0.00

0.00

602

603

Cheltuieli fwMfid imaterialele de natura

o.&o

0.00

<

.00

O.GO

919.76

919.76

0.00

0.00

603

cblectdGr de Inventar

0.00

«03

Cheltuieli privind materialele de natura

0.00

0.00

.00

0.00

919.76

919.76

0.00

603

obiectelor de Inventar

60S

■ Cheltuieli privind energia sl apa

G.OO

0.00

lîjXJO

1S.W

5 502.00

;     5 502.00

8.00

0100

605

«05

Cheltuieli privind energia «1 apa

0.00

0.00

15.00

15.00

5 502.00

!     5 502,00

O.0C

•0.00

605

:60- ■

-:CH^^il^Pâ^HU'SfinC»CtiRXLRÎ -:F

, ■ /■<?:'.’ M-țp

;X..X

...        Î5>dî3

;12;2Ș?.7i

X.-.H? (XOD

612

Cheltuieli cu rerfeventelejocatlite de

0.00

o.w

2 -odq.oo

! 2 000.00

11 405.00

;   114054

0.00

0.00

612

gestiune si.-chlrlile

612

Cheltuieli cu redeventelMocatilta <1*

0.00

0.00

2 00C

.00

2MO.OO

11405.00

i 11405.0J)

O.QQ

0.00

612

QMtlune al chiriile

!

613

Cheltuieli du primele de asigurare'

0.00

0.00

'tj.op

0.CO

! 0.00

347.63

1       347.63

0.00

aoo

613

«13

Cheltuieli cu primele de aelgurara

0,00

0.00

I            0.00

347.63

347.63

o.<n

0.00

613

EXECUTATE-DE TERH

'^Qdi

X'

4X1792.63

’X&ioo

.te r-. :.'o,oo

Xsi

621

Cheltuieli cu colaboratorii

0.00

0.00

759

.00

759.00

9 426.00

9 426.00

o.oc

Q.00

621

621

Cheltuieli cu colaboratori

0.00

0.00

759.00

759.00

9 426.00

9426.00

0.0C

O.tH)

621

626 •

CheiCpcstete si laxe de telecomunicații

0.00

0.00

156

,56

156.56

1 880.23

1 080.23

0.00

0.00

626

«2«

Chait.postale «1 taxe de telecomunicații

0,00

0.00

ISS

,56

156.56

1 880.23

1880,23

0.00

0.00

626

627

- Chelt^qu serviciile bancare si asimilate

□.00

0.00

3J

.52

37,52

376,71

376.71

0,00

0.00

627

627

Cfveit.cu serviciile bancare *1 asimilate

o.co

0.00

Î7.S2

37.52

376.71

376.71

0.00

0.0C

627

628

Alte cheleai savidlte exec.delali

0.00

0.00

<

lOO

0.00

7 609.8Ș

7 689.85

0.00

0.00

628

«20

Alte cheltxu «crvicOte exec.de terii

aoo

O.lX)

0.00

‘ 0.00

, ...    7 689.85

7 689.89

0.0Q

0.00

628

TERTI      ,     ,

.08

i,JMX|

635

'Cheltuieli ar alte imporite^taxe sî

•: 0.00

0.00

ti

.00

12.00

3681.W

3 681.00

Q.OQ

0.00

635

varsaminte asimilate

635

Qveituteli cri alte irnporite,taxe <*l

o.0o

0.00

12

.00

12.00

3681.00

3 681.00

0.00

0.00

635

Syndtnm v.LO,lt0S - KAWMuftKnrice.rp

Administrator

Data: 2». LI .2012


FROM ;                                          FAX NO. :                           Feb. 22 2011 12:M In a?

3

“D UIUnitei e;:f IJNDATIA UMANITARA SANSfl


frânta înregistrate in luna Octombrie inclusiv, anul 2012


Simbol ai semnificație oont


Sold inițial


Rulaj curent


Total stime


Sold Inul


Simbol cont1299 219.71


Synchron v. 1.0.1185 - www.saftearvice.ro


Pag. 7 / 7Adm nbtrator

Data: 28.11.2012 japrobată de M.E.N. prin Ordinul ministrului nr.

_____ _____

pentru organizarea și desfășurarea___ în profilurile de spccializar^șiTiliere'de'form.axe„__.

Nr. si data eliberării:


REGISTRUL NATIONAL AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR


JUDEȚUL PRAHOVACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația Umanitară Șansa Ploiești

și a emis:

4//

Data: