Hotărârea nr. 87/2013

Hotãrârea nr. 87 privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire şi a impozitului pe teren în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociaţia Înapoi la Muncă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 87 privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociația înapoi la Muncă

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren, în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociația înapoi la Muncă, cu sediul municipiul Târgoviște, str.Tineretului nr.l, cod fiscal 14175584.

A.

In conformitate cu:

dispozițiile pct.4 alin.(l) al art.250, respectiv art.257 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

prevederile art. 125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren pentru perioada ianuarie-noiembrie 2013, pentru imobilul situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr. 47.

Facilitatea acordată consta în scutire de la plata sumei de 7.304 lei reprezentând impozitului pe clădire și a impozitului pe teren.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 ma$
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■ l                          ■ ■.                         ■ f.-i 7.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor reprezentând reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociația înapoi la

Muncă

Asociația înapoi la Muncă, cu sediul municipiul Târgoviște, str.Tineretului nr.l, cod fiscal 14175584, solicită scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren taxei pentru imobilul situat în ploiești, str. Malu Roșu nr.47.

Potrivit pct.4 alin.(l) al art.250, respectiv art.257 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare stipulează faptul că nu se datorează impozit pe clădire pentru „clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice”, respectiv nu se datorează impozit pentru ” orice teren unei instituții de învățământpreuniversitar și universitar, autorizată provizoriu sau acreditată’

Conform Deciziei nr.l 11/04.02.4012, respectiv nr.427/27.11.2012, eliberate de către Ministerul Educației Naționale prin autoritatea Națională pentru Calificări, reiese faptul că Asociația ‘’înapoi la muncă” este autorizată să deruleze procese de evaluare a competențelor profesionale pentru o perioada de 1 an.

Potrivit statalului asociației, obiectul de activitate al acesteia îl constituie ” organizarea de cursuri de calificare, recalificare profesională, de inițiere și dezvoltarea de programe adiționale în domeniul protecției sociale, de reconversie profesională’ ’

Din analizarea balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2012, se poate observa că veniturile asociației sunt obținute din servicii prestate. Potrivit declarației reprezentantului asociației, veniturile obținute din serviciile prestate sunt dobândite exclusiv din taxe de școlarizare, iar în spațiul pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activități economice.

în aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestei fundații și propune Consiului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii pentru perioada ianuarie-noiembrie 2013, de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren, pentru spațiul deținut de către Asociația înapoi la Muncă, situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.47.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

9


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociația înapoi la Muncă

z\

Asociația înapoi la Muncă, cu sediul municipiul Târgoviște, str.Tineretului nr.l, cod fiscal 14175584, solicită scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren taxei pentru imobilul situat în ploiești, str. Malu Roșu nr.47.

Potrivit pct.4 alin.(l) al art.250, respectiv art.257 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare stipulează faptul că nu se datorează impozit pe clădire pentru „clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice”, respectiv nu se datorează impozit pentru ” orice teren unei instituții de învățământ preuniversitar și universitar, autorizată provizoriu sau acreditată ’

Conform Deciziei nr.l 11/04.02.4012, respectiv nr.427/27.11.2012, eliberate de către Ministerul Educației Naționale prin autoritatea Națională pentru Calificări, reiese faptul că Asociația ‘’înapoi la muncă” este autorizată să deruleze procese de evaluare a competențelor profesionale pentru o perioada de 1 an.

Potrivit statulului asociației, obiectul de activitate al acesteia îl constituie ” organizarea de cursuri de de calificare, recalificare profesională, de inițiere și dezvoltarea de programe adiționale în domeniul protecției sociale, de reconversie profesională”

Din analizarea balanței de verificare încheiată la data de 31. lj^^.lS,^fc^^oate observa că veniturile asociației sunt obținute din servicii prestate, ^ptrivit’;declarației Hoc!

reprezentantului asociației, veniturile obținute din serviciile prestate.' sunLylpbândite exclusiv din taxe de școlarizare, iar în spațiul pentru care se solib^^sypț^e^a se desfășoară activități economice.

In aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestei fundații și propune Consiului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii pentru perioada ianuarie-noiembrie 2013, de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren, pentru spațiul deținut de către Asociația înapoi la Muncă, situat în

Ploiești, str.Malu Roșu nr.47.


Avizat, Compartiment juridic Zamfir „Cristiana


ASOCIAȚIA “ÎNAPOI 1_A MUNCA”

TARGOVISTE, str. TINERETULUI, nr. 1 14175584


BALANȚA SINTETICA


Perioada de la ut,10.12 la 31.10.12


Cu documente temporare


- Lei -<■«

.Cont

Titlu Cont

Sold Inițial

Rulaj Precedent

Rulaj Curent

Total Sume

Sold Final

Debitor

Creditor

Debitor

j Creditor

Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

101’

CAPITAL

0.00

311,33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311.33

0.00

311.33

106’

REZERVE

0.00

433,742.87

0.00

461,481,44

0.00

0.00

0.00

895,224.3.1

:             0.00

895,224.31

Total subclasa

j 10 - APORTURI SI REZERVE .

O.CO

434,054.20

0.00

461,481,44

0.00

■0.D0

0.00

895,535.64

0.00

895,535.64

1171-

REZULTAT REPORTAT ACT. FSP

1,116.016.57

0.00

1,197,501.68

3,937.54

0.00

0.00-

2,313,518.25

3.937.54

2.309,580.71

0.00

1172’

REZULTAT REPORTAT AE

0.00

461,481.44

461,481.44

0.00

0.00

0.00

461,481.44

461,481.44

0.00

0.0G

1174’

REZULTAT REPORTAT DIN CORECȚII

2,488.56

0.00

221.19

0.00

0.00

0.00

.2,709,75

0.00

2,709.75

0.00

Total subclasa

11.1 - FONDURLPV, ACT. FARA SC. PATRIM &

1,118,505.13

461,481.44

1,659,204.31

3,937.54

0.00

0.00

2,777,709.44

465,418.98

2,312,290.46

0.09

1211.01*

REZULTAT AFSP

1,193,£64,14

0.00

64.622.45

3.633.802.57

0.00

94,989.18

1,258.188,59

3,728.791.75

0.00

2,470,605.16

1212*

REZULTATUL ACT EC

0.00'

461.481 '44

3,882,516.80

414,716.67

384,653.30

701,015.26

' 4.267,170.10

1,577.213.37

; 2.689,956.73

0.00

1292*

REPART.REZ. ACT.. ECONOMICE

461,481.44

0.00

0.00

461,481.44

0.00

0.00

461,481.44

401,481.44

0.00

0.00

Total subclasa

| 12 - REZULTATUL EXERCIȚIULUI

1,855,045.55

461,481.44

3,947,139.25

4,510,000.68

384,653.30

796,004,44

5,986,838.13

5,767,486.56

:   2,689.956.73

2,470,605.18

131’

SUBVENȚII PENTRU INVESTIT!!

' 0.00

272,585.15

457,203.74

715,690.31

109.044.00

226,864.95

■ 567,048.54

1,215,140.44

0.00

' 648,091.90

Total subclasa

13-SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII ■   .

■ 0.00

272,585.18

457,203.7.4

715,690.31

109,844.80

226,864.95

567,048.54

1,215,140.44

0.00

643,091.30

-67-167

ALTE ÎMPRUMUTURI SI ■ DATORII

■ .0.00

707,701.03

249,294.93

752.152.16

28,308.60

151,000.00

277,603.58

1.610,853.19

0.00

1.333.249,61

168’

DOBlNZ! AFERENTE IMPRUM. ASIM. '

0.00

13,812.75

12,258.03

3,937.78

1,061.64

0.00

13,319.67

17,750.53

o.co

4,430,86

Total subclasa

16-ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASlMlL. '

0,00

721,513.78

261,553.01

758,089.94

29,370.24

151,000.00

230,923.25

1,628,603.72

0.00

1,337,680.47

TOTAL CLASA

1 - CONTURI.OE CAPITALURI'

2,773,550.71

2,351,116.04

6,325,100.31

6;447,199.91

523,868.34

1,173,869.39

9,822,519.36

9,972,185.34

I 5,002,247.19

5,351,913.17

2051*

CONC.BREV.DREPT, FARA SCOP PATR

41,167.23

0.00

13,591.00

0.00

0,00

0.00

60.758.23

0.00

60,758.23

0.00

2052*

CONC.DREPT. ALTE ACT. ECONOM

14,544.87

0.00

.  409.00

' 0:00

0,00

D.oo

14,953.87

0.00

14.953.87

0.00

Total subclasa

20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE

55,712.10

■ 0.00

20,000.00

0.00

■ o;oo

c.00

75,712.10

0.00

75,712^0.

0-00

2111.02’

TERENURI ACT ECONOMICE

136,658.52

0.00

0.00

0.00

. 0.00

■ .0.00

136,658.52

0.00

! x^,65q.62‘

C-      0.00

f'-.

2121.01,*

CONS. PT.ACT. FARA ■ SCOP PATR

0.00

o.op

8.95&12

0.00

0.60

o.co

8,658.12

o.eo

f/± ^.658.12


1EL Contn Standard - Versiunea - 6.38.2


Balanța deaffeare --Rag-Urp;? -'/■ ®

\c,M

Titlu Cont

Sold Inițial

Rulaj Precedent

Rulaj Curent

Total Sume

Sold Final

Debitor •

:i Creditor ;■

, Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

FURNIZORI -

0,00

’ 21,508.13

777,174.60

708,587.49

48,910.55

50,028,77

026,085.15

868,124.39

0.00

42,039.24

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

1,460.75

0.00

802,340.92

816,201.33

129,129.75

117,996.78

932,931.42

934,198.11

0.00

1,266.69

409'

FURNIZORI DEBITORI

2,131.54

0.00

155,022.12

157,226,60

0,00

0,00

157,953.66

157,226.60

727.06

0.00

Total subclasa | 40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

3,552.29

21,508.13

1,735,337.64

1,762,015.42

178,040,30

176,025.55

1,916,970.23

1,959,549,10

727.06

43,305.93

411’

CLtENTI

150.00

0.00

169,410.00

134,400.00

119,100.00

14,650.00

208,660.00

149,050.00

139,610.00

0.00

419*

CLIENT! CREDITOR!

0.00

400.00

10,950.00

12,730.00

1,600.00

2,700.00

12,550.00

15,830.00

0.00

3,230.00

Total subclasa | 41 - CLIENT! SI CONTURI ASIMILATE

150.00

400.00

180,360.00

147,130.00

120,700.00

17,350.00

301,210,00

164,880.00

139,610.00

3,280.00

421*

PERSONAL-SALARU DATORATE

0.00

163,763.00

1,964,660.00

2,087,346.00

197.160.00

149,099,00

2,161,820.00

2,400,208.00

0.00

238,388,00

427’

REȚINERI DIN REMUNERAȚII TERTI

0.00

0.00

13,890;00

13,890.00

0.00

1,460.00

13,890,00

15,350.00

0.00

1,460.00

Total subclasa j 42 - PERSONAL Sl CONTURI ASIMILATE

0.00

163,763.00

1,978.550.00

2,101,236.00

197,160.00

150,559.00

2,175,710,00

2,415,558,00

0.00

239,848.00

431*

ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

80,447.00

690.074.00

789,346.00

0.00

59,246.00

690,074,00

929,039.00

0.00

238,965.00

437*

AJUTOR DE ȘOMAJ

0.00

2.630,00

. 22,293.00

25,528.00

0.00

1.866.00

22,293.00

30,024,00

0 00

7,731.00

4381*

ALTE DATORI! SOCIALE

0.00

■ 2,372.00

20,128.00

23,003.00

0.00

1,683.00

20,128.00

27,058.00

0.00

6,930.00

Tot?.! subclasa | 43-ASIGURĂRI SOC., PROTECȚIE SOC.

0.00

85,449.00

732,495.00

837,877.00

0.00

62,795.00

732.495.00

986,121.00

0.00

253,626.00

441* ■

IMPOZIT PE PROFIT

0.00

80,684.00

80.884.00

0.00

0.00

0.00

80,884.00

80,684.00

0.00

0.00

444*

IMPOZITUL PE SALARII

0.00

29,693.00

251,660.00

298.821.00

0.00

19,949.00

251.660.00

348,463.00

0.00

96,803.00

445*

SUBVENȚII

9.853,237.24

0.00

2,018,450.52

402,661,72

0,00

2,444.67

11.871.687,76

405.108,39

11,466,581.37

0.00

4482*

ALTE CREANȚE PRIVIND BUGETUL

179,467.61

0.00

205,573.13

136.735.16

31,159.52

0.00

416,200.26

136,735,16

279,465.10

0.00

Total subclasa I 44 - BUGET STAT|FONDURl SPEC.

10,032,704.85

110,377.00’

2,556,367.65

838,217.88

31,159.52

22,393,67

12,620,232.02

970,988,55

11,746,046.47

96,803.00

4S81’-

DECONT. OP. IN

PART1C1P.-PASIV

0.00

4,241,253,69

49,837.91

807,493.07

1,356.37

0.00

51,184.28

5,048,746.76

' 0.00

4,997,552.48

4582’

DECONT. OP. IN PARTICIP.-ACTIV

2,019,387.30

0.00

766.67

654,456.30

0.00

207,139.21

2,020,153.97

861.595.51

1,158,558.46

0.00

Total subclasa | 45 - GRUP Sl ASOCIAT!

2,019,387.30

4,241,253.69

50,604.58

1,461,949.37

1,356.37

207,139.21

2,071,348.25

5,910,342.27

1,158,558.46

4,997,552.48

461*

DEBITORI DIVERS!

1,363,682.68

0.00

121,557.79

290,092.32

367.63

0.00

1,485,608,10

290.092.32

1,195,515.78

0.00

462*

CREDITOR! DIVERȘI

0.00

3,105,861.87

1,050,203.37

449,758.84

50,286.52

0,00

1,100,489.89

3,555,820.71

0.00

2.455,130.82

Total subclasa I 46 - DEBITORI Sl CREDITORI DIVERȘI

1,363,682.68

3,105,861.87

1,171,761.16

739,851.16

50,654.15

0,00

2,586,097,99

3,845,713.03

1,195,515.78

2,455,130.82

471*

CHELT. INREG. IN AVANS

20,005.53

0.00

-3.303.82

17,014.59

0.00

2,152.80

24.701.71

19,167.19

5.53&5Z-

0.00

472*           .                         ■

VENITURI INREG. IN AVANS

0.00

7,481,977.44

. 1,217.763.28

.1,210.020.00

282.612.73

0.00

1.500.376.01

8.691.997.44

//    r*            I

.....

473*

DEC. DIN OP. ÎN CURS OE CLAR1F

■ 0,00

. o;oo

- 8,370.08

h1’   8,370.08

'455.71-

182.32

8,825.79

8,552.40

273.39 (<\ V'tebfei

7-iV ■ -        —r-r-A

Balanța de ve


;Ci_ Conta L-,»;;. . rd - Versiunea - 6.38,2
.:■■■ ' -         1'1.. fț

:            i - 'Cont

Titlu Cont

Sold inițial         .f

Rulaj Precedent

Rulaj Curent

Total Sume

Sold Final

'      ■ A? 4

Debitor

Creditor ț

■5’%; •Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

Debitor

Creditor

S25,ap^\'7/

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI AE

0.00

0.00

2.706,23

2,706.29

227 50

227.50

2,933.79

2,933.79

0.00

0.00

CH POȘTALE SI TAXE TELECAE

0.00

0.00

17.436.35

17,404.45

23.00

54.90

17.459,35

17,459.35

0.00

o.oo-

626.02*

CH POȘTALE SI TAXE TELECAFSP

0.00

0.60

104.96

104.96

0.0D

0.00

104.96

104,96

0.00

0.00

627.01*

CH. SERV. BANCA RE AE

0.00

0.00

10.755.S2

9,803.87

931.83

1,883.48

11.687.35

11,687.35

0.00

0.00

628.01’

ALTE CH.SERV.EX.TERTl AE

0.00

0.00

81,322 29

79,778.53

11,107.74

12,651.50

92,430.03

92,430,03

0.00

0.00

Total subclasa j 52 - CHELT. CU ALTE SERVICII EX. DETERT1

0.00

0.00

288,478.46

243,055.00

15.031.41

60,454.87

, 303,509.87

303,509.87

0.00

0.00

635.01'

CHAlLTE IMP.Si TAXEAE

0.00

0.00

15,953.34

15.836.72

313.00

439.62

15,276.34

16,276.34

0.00

0.00.

Total subclasa j 63 - CHELT. CU IMPOZITE,TAXE,VĂRSĂM

0.00

0.00

15,963.34

15,336,72

313.00

439.62

16,276,34

16,276.34

0.00

o.eo ■

641.01"

CHELT. PERSONAL AE

D.00

0.00

2.087,346.00

2.044,400.00

149.0S9.00

192,045.00

2,236.445.00

2,236,445.00

0.09

0.00

6451.01*

CHELT. CONTRAS. SOC AE

0.00

0.00

423.815.00

423.716.00

31.013.00

31,112.00

454,828 00

454,828.00

0.00

0.00

6452.0 C

CH.CONTR.ASIG.DE ȘOMAJ AE

0.00

0.00

10.236.00

10.231.00

745.00

750.06

10,981.00

10,981.00

0,00

0.00

6452.02*

CH.CONTR.ASIG.SOMAJ

AFSP

0.00

O.OCJ

-13.00

-13.00

0.00

0.00

-13.00

-13.00

0.00

0.00

6453.01*

CH.ASIG.SANATATE AE

0.00

0.00

105.953.00

105.925.00

7,753.00

7.777.00

113.706.00

113.706.00

0.00

0.00

6456.01 *

CH FD GARANTARE 0.25% AE

0.00

0.00

5,093.00

5,092.00

373.00

374.00

5,466 OD

5,466.00

0.00

0.00

6458.01*

CH FNUASS AE

0.00

0.00

23,010.00

23,003 00

1,683.00

1,690.00

24,693 00

24.693.00

0.0D

0.00

6458.02’

CHFNUASSAFSP

0.00

0.00

-7.00

-7.00

0.00

0.00

-7.00

-7 00

0.00

0.00

Total subclasa j 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL

0.00

0.00

2,655,433.00

2,612,351.00

190,666.00

233,748.00

2,846,099.00

2,846,099.00

0.00

0.00

6581 01*

DESPAGUBIRJ. AMENZI SI PENALITATt AE

0.00

o.ao

20.24

C.oa

0.00

20.24

20 24

20.24

0.00

0.00

6588.01*

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE AE

0.00

0.00

8,417.51

7.267 50

450.00

1.600,01

8.867 51

8,867.51

0.00

0.00

Total subclasa j 65 - ALTE CHELTUIELI OE EXPLOATARE

0.00

o.oo

8,437.75

7,267.50

450.00

1,620.25

8,887.75

8,887.75

0.90

0.00

665.01 *

CH DIF CURS VALUTAR AE

0.00

0.00

1,019.71

1,006.66

0.00

13.05

1.019.71

1,019.71

0,00

0.00

666.01*

CHELT. PRIVIND DOBÂNZILE AE

0.00

0.00

12,258.03

12,258.03

3.011.54

3,011.54

15.269.57

15,269.57

0.00

0.00

668.01*

ALTE CHELTUIELI FINANCIARE AE

0.00

0.00

8,211 08

5,550.32

1.040.80

3.701.55

9.251,88

9,251.88

0.00

0.00

Total subclasa | 6S * CHELTUIELI FINANCIARE

0.00

0.00

21,488.82

18,815,01

4,052.34

6,726.15

25,541.16

25,541.16

0.00

0.00

6811.01*

CH EXPL AMORTJZAE

0.00

0.00

141.198 4 7

124,279.95

18.142.19

35.060.71

159,340.66

159,340.66

0.00

0 co

Total subclasa | 68-CHELT. CU AMORTIZĂRI SI PROV.

0.00

0.00

141,198.47

124,279.95

18,142.19

35,060.71

159,340.66

159,340,66

0.00

0.00 '

TOTAL CLASA j 6 - CONTURI DE CHELTUIELI*

0.00

0.00

3,510,127-95 |

3,481,720.27

256,007.53

384,415.21

3,866,135.48

3,866,135.48

0.00

0.00

704*

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

0 00

0.00

405?07C QQ:

-    645,120.00

423.340.00

183,290.00

828,410 00

828,410 00

0.00

0.00

Batanta de verificare - Pag.1. 5/6
:ÎEL Certa Standard - Versiunea - 6.38.2‘FRX NO. •’ 3157855


Apr. 05 2012 11:51 AM P'T'; T" •DECIZIE

Nn ///- dinAvând în vedere:

 • ♦  prevederile ari 4 Jitera...kL,din Legeai'-nc' '132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de "Formare- Profesională a Adulțllor, republicată, cu modiflcâriie și cornplietâriieulterioare; -

 • ♦   prevederile art. 34’0’aliri..'(2)-||tera h) ș'bale-art..3421alin, (-4) din Legea educației naționale

nr. 172011; ■                              '"”Ț" '     "

 • ♦ . prevederile art..32; alin. £2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea

?p^^sț^af^a'âăutJÎλrfWptjW^t^;’’ew'W’o^*^rMâ;;șîicornpl®lârj|e- ulterioare;

 • ♦ . prevederile art. 4-.din Hofărârea Guvernului rir; i566 din 25 mai 2011 privind organizarea

și funcționareaAutorității Naționale pentru Calificări;

 • ♦  dispozițiile Capitolului II din Procedura de evaluare și certificare a competențelor

.•' :profesioriăle obțjnute~^pe~alte “căj decât cele .formale, aprobată prin Ordinul' ministrului .educației și cercetării și al ministrului muncii, 'Solidarității sociale' și familiei nr. 45437468/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦  prevederile art. 13 alin, (3) litera x, din Regulamentul de organizare și funcționare ,ai ■Autorității Naționale pentru/'Califfcări» aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr, 5428/21,09.2011;

 • ♦  adresa Asociației „înapoi la muncă" Dâmbovița înregistrată la ANO cu nr. 194a, 194b,

W4c/ I94dxim“25^1^2042^prinj;are.se solicită reautorizarea ca centru de evaluare și certificare a-wmpețerițslor-profewnale;                       ................-

« concluziile Raportului de evaluare din 26.03,2012, întocmit de doamna Viorica Raddian verificator extern, expert in cadrul Direcției Formarea Profesională a Adulților din cadrul ANC; ......-—,__________ ______

 • ♦  minuta reuniunii Comitetului de direcție a) Autorității Naționale pentru Calificări din data

de 02.04.2012;—____ .._______________________

 • ♦  Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului șl sportului mr.3042/16.01.201;1 privind nurnirea temporară .a doamnei Ivan Margareta Simona pe postul temporar vacant de director general al Autorității Naționale pentru Calificări,

Autoritatea Națională pentru Calificări

Decide:

Art. 1. (1) Se autorizează Asociația „înapoi la muncă" Dâmbovița cu sediul în Târgoviște; ..... -              strada Tineretului, nr,1, jud. Dâmbovița, cod de înregistrare fiscală GIF 14175584, pe o - perioada de I wderia^torereiter-iiaiUtoiizafiei, conform nivelului 1 de performanță.

.-■ - -     --         ...      (2) Centrul de evaluare prevăzut la alin. (1) este autorizat să deruleze procese de

evaluare a competențeior profestonale obținute pe alte căi decât cele forfnale pentru LK                    ocupația/calificările:

4^;:  ;                .  Managera! sistemelor de management do mediu COR 325702;

TVT'Ț                  -  Lucrător finisor în construcții                    NC 7132.1.1;

- Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze NC 7136.2.2;

.       -  Operator mtroducere. validare și prelucrare date  NC 4113.2.1.


CNrPfi


FAX NO. :3157855


Apr. 05 2012 U:52AM P-2


- Zr' :

//, ‘ - '.

Art 2. Prezenta decizie se comunică Centrului de evaluare și certificare a Competențelor profesionale din cadrul Asociației „înapoi ia muncă

Direcției Formarea Profesională a Adulților.                _   ..  _____ _____ •

Art. 3. în aplicarea prezentei decizii, Direcția Formarea Profesională a AdulțilorSva^fberâ^ profesionale din cadrul Asociației „ înapoi Ia muncă” Dâmbovița, Târgoviște.


ică” Dâmbavîța, Târgoyiște' prin, grija


.3

C*>‘

Sf

<?;


Art* apucarea prezeniei ctecizu, uirecția rurmarea Hroresionaia a MOuițiior^Ya^eHDew ' x' autorizația de funcționare pentru Centrul de evaluare și certificare a competențelor'


Art 4. Direcția Formarea Profesională a Adulțiior va actualiza pagina web a ANO, conform prezentei decizii.


Aviz de legalitate, Avocat Mirele Cojooâtu
_2Q12 12:41 FAX


31^0053


-ACPâRT-AUTORITATEA

NAȚIONALA PENTRU

CALIFICĂRIDECIZIE

Nn^^.dln


Având în variere:

 • •  prevederile art. 4 litera k) din Legea nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național .de Formare Profesională a Adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  prevederile art. 340 alin. (2)>literah-)și .ale art. 342 alin. <4) din-Legeaeducației naționale nr. 1/2011;

 • •  prevederile art. 32 slin. (2)-din Ordonanța Guvernului nr. 1:2972000 privindformarea profesionalaaadulț(lorr.repMGaH/cu

 • •  prevederileart. 4 din HotărâreaGuvernuluinr. 556 din. 25 mai 2011 privind organizarea șifunoționarea AutorîtățiiNațianale-pentoCalificări'

 • •  dispozițiile Capitolului fi din Procedura de evaluare\și cerfificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formate, tep^bl^fă^

edut^iției și cercetării și al ministrului muncii,                             familiei nr;

4543M68/2004, w

 • •  prevederile art, 13 ^lîn         -x^in-Regdlarpâț^

AutorriățiirNaționale peritru’Căliflcari.aprabatprinCrdinulmiriidtruluitetiucăfiei/cerGetării, tineretulukși sportului nr. 5428/21.09.2011;                   ••-

 • •  adresele nr. 10092 și 10093 din 28.08.2012 din partea Asociățioi ,Jnapdi la mundă”-ASIM/Târgoviște, înregistrate.laANC cu nr. 23T9 și 2380 din 1’P^Q9J2012,Lprin?:câre se sdlicită autorizârea ca centru de evaluare șicertificare scompeterițelor-profesîonate;

 • •  cpriclUziile’Rănpartelor -de evaluare din 26.11.2012, întocmite de doamnaViorica RădUlian expertiin cadrurDiret^iăTFGrmarea Prdfesiohaiă a Add^n^fWiimi^ârW^^C; ‘

- -------~—------ —- . .—

 • •                         educației, -cercetării, tineretiitei "și jșpeMdldi nr.

- privîridĂitebireaT&mporarâ-^doamneidvamWaf^teteMSi^ de direclor-.qenerai-al AutoritSții -Nâțipn-ajerpentru^Califlcări,__1           _ ’ '

____

,                         Decide:

Art 4,(1) SeautorizeazăAsociâțte                          cu sediul în Târ^bviște/Str.

Tineretului, mr.1, Jud. Dârribovița,                                14d¥i^84,                   1

an'deladateemiteFii'autortzațieh^

(2) Centrul de evaluare prevăzut 4a âlin, (1) este autorizat să deruteze procese de ‘ evaluare ■-« competențelor profesionale obțrntfte pe alte căl decăt calIfiCărite/ocupațilIe:

. Bucătar                              coă NC 51222,1

 • • Brutar .    .      _                    -cod-^g 7^X224

’ Cottfecționer-asamblor articole textile      cod NC 3286.1.2

 • • Fierar botanist, montelor prefabricate cod NC 7123JL1

< Lucrător în comerț                     cod NC 5220.1.1


FAX 3130053


ACPĂBS’


Patiser

Zidar, pietrar,tencuitor Asfaltator

Pavatar

Mecarricauto formator

Manager resurse umane


cod NC7412.13 codNC7I22.2.1 codNC 7129.1.2 cod NC 7129.1.1 cod NC 7231X2 codCOR242401 cod COR 121207Art. 2. Prezenta decizie se comunică AsocIațîei „înapoi lamuncă’.’-ASIM Târgoviște, prin grija DirecțieiFormarea Profesională a. Aduiților.

Aii. 3. în aplicarea prezentei decizii, Direcția Formarea Profesională a Adulților va elibera               1

autorizația de funcționare pentru Asociația «înapoi la muncă”-ASlM Târgoviște.                            ?


Art. 4. Direcția Formarea Profesională a Aduițiior va actualiza pagina web a ANC, conform prezerrteidecizii.
ROMANIA

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale


Ministerul Educației, Cercetăr și Tineretului-:

■ Xp f P>irW>' J

Autoritatea Naționala pentru Calificări

COMISIA DE AUTORIZARE

...........................................7...............

Seria DB. Nr. 000524

.........................................

...................................... (Denumirea furnizorului de formare)

cu sediul în localitatea..str.....

Nr..Z. bloc ,cr......scara.. .rnr..... etaj.. .t . ?ap?.. .7^ județul / sectorul.

cod unic de înregistrare/ cod fiscal../^?../...? este-autorizat, înconformitate cu

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, să organizeze programul

de.... Z..£/.I...(............................pentru ocupatia / competențe comune ocupațiilor

cod COR.                ............. .....cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de“

formare profesională a adulților.                                 (2.Autorizația este valabilă 4 ani de la data eliberării

ROMÂNIA

T:RULrMUNCII,        MINISTERUL EDUCAȚIEI,

*=7 Etății sociale . cercetării și tineretului familiei' TA

' "         0017793

DE ABSOLVIRE


3)în anul................luna...

.......„.în localitatea............ /sectorul............................

a lui..................................


i :ipat:în perioada.................................

i ramul de inițiere/perfecționare/speci-

L cuduratade.................................ore

ocupația (competențe comune)iromovat examenul luna

*)■

roR •MINISTERUL MUNCII SOLIDARITĂȚII SOCJALE

MINISTERU

CÂȚI El,

*SI TINERETULUI

SI FAMILIEI

seria C. 00177Ș3


i ABSOLVIRE


nascut(ă) în anul


județul/sectorql


. fiul (fiica)*


organizat de


județul


reciălizare cu durata

! .:........oi

e, p


si al(a)...<


....la programul de inițiere/perfecj


ocupația (competențe comune) ...


codiCOR


cu sădiți I în localitatea


ion are/


formare^ profesională ja adu Iți lor cj


înmatriculat îji Registrul național al furniz


rilorlde


țși a; promovat exanfj


enulide


absolvire în anul


cu notâ/calificativul


Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată și este însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului.


PREȘEDINTE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire și a impozitului pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociația înapoi la Muncă

și a emis:Data: 2   O^.