Hotărârea nr. 86/2013

Hotãrârea nr. 86 privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de catre Organizaţia Umanitară Concordia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 86

privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit pe teren în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii nr.8155/23.01.2013, depuse de către Organizația Umanitară Concordia, cu sediul municipiul București, str. Drumul Regimentului nr.20D, sector 1, cod fiscal 5221142

în conformitate cu:

prevederile art. 250 alin. (1) punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourgla 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren pentru imobilele deținute de către Organizația Umanitară Concordia.

Facilitatea acordată consta in scutire de la plata sumei de 108.584 lei reprezentând impozit clădire, respectiv a sumei de 27.480 lei reprezentând impozit teren.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și teren în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia

Organizația Umanitară Concordia, cu sediul municipiul București, str. Drumul Regimentului nr.20D, sector 1, cod fiscal 5221142, solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferente imobilelor pe care le deține pe raza municipiului Ploiești, deoarece este organizație non-profit care are ca obiect de activitate ajutorarea copiilor și tinerilor defavorizați.

Potrivit prevederilor art. 285, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe clădire nu se aplică pentru “organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”;

în conformitate cu adresa nr.8155/23.01.2013 și cu declarația pe proprie răspundere a organizației, imobilele situate in Ploiești, Str.Eroilor nr.l8-20(Casa Austria), Str.Democrației nr.19 și nr.l9A (Casa Alexandra), Str.Buna Vestire nr.21(Casa Eva), Str.Gen.Er.Grigorescu nr.ll, bl.81, ap.42(apartament social), Șos.Centura de Vest IA (Orașul Copiilor și Casa Abraham) sunt utilizate pentru desfășurarea de activități umanitare. Deasemenea, se menționează faptul că în nici unul dintre aceste imobile nu se desfașoara activități economice și nu se realizează profit.

Conform statutului organizației, obiectul principal de activitate îl constituie “protecția copiilor și tinerilor defavorizați social”.


»<x-tX Precizăm faptul că din analiza balanței de verificare întocmită la data de 30.11.2012,

H4 . am observat faptul că veniturile acestei asociații provin din donații,''sjSbnWizări, precum și din chirii. Veniturile din chirii sunt obținute din închirierea clădiriiZ’Brutăriex?sjtuată în


Ploiești, Șos.Centura de Vest, imobil pentru care datorează impozit pe clădire.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru anul 2013, pentru clădirile menționate mai sus aparținând Organizției Umanitare Concordia.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și a impozitului pe teren în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia

Organizația Umanitară Concordia, cu sediul municipiul București, str. Drumul Regimentului nr.20D, sector 1, cod fiscal 5221142, solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferente imobilelor pe care le deține pe raza municipiului Ploiești, deoarece este organizație non-profit care are ca obiect de activitate ajutorarea copiilor și tinerilor defavorizați.

Potrivit prevederilor art. 285, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe clădire nu se aplică pentru “organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”;

în conformitate cu adresa nr.8155/23.01.2013 și cu declarația pe proprie răspundere a organizației, imobilele situate in Ploiești, Str.Eroilor nr.l8-20(Casa Austria), Str.Democrației nr.19 și nr.l9A (Casa Alexandra), Str.Buna Vestire nr.21(Casa Eva), Str.Gen.Er.Grigorescu nr.ll, bl.81, ap.42(apartament social),


Șos.Centura de Vest lA(Orașul Copiilor și Casa Abraham) sunt desfășurarea de activități umanitare. Deasemenea, se menționează faptul unul dintre aceste imobile nu se desfășoară activități economice realizează profit.

Conform statutului organizației, obiectul principal de activitate îl “protecția copiilor și tinerilor defavorizați social”.

Precizăm faptul că din analiza balanței de verificare intocmita la data de 31.11.2012, am observat faptul că veniturile acestei asociații provin din donații, sponsorizări, precum și din chirii. Veniturile din chirii sunt obținute din închirierea clădirii ” Brutărie” situată în Ploiești, Șos.Centura de Vest, imobil pentru care datorează impozit pe clădire.

In aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestei asociații propune Consiului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale care constau în scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren pentru clădirile menționate mai sus aparținând Organizației Umanitare Concordia.


Serviciul Public


FINA^^fc LOCALE
;O ’•-* O -' ■

O >O rS*4 !<^c               >*-?      *"« 'r*5 '<75 -<?■’• ;.rrj ? *>••«      •.•^••■:'r'. w

r., ,^           ■■■■.'.’■ r<         r; .<'<:£■: -N         =<?; W

t-v .........■W'Wl-t”. • .*• ..-.jî                            «•<..••;. ;ș*lr?—r!-r.i-;-.-y

o.o/.î <?;-«s                              ■ - ’o

aftK>;WJ«? ■ ț

?N4 .:. i . <■

■■ ’•

o -o .«>«>. o •a'T&c’Cis&oie -x> ^=0 .-«•■«>.' :i.;'S’Aî      ■.<•< •«$>' w -a

CJ :!» =<■ 7 'r*-; O ;<»        .o' ^ CP        ;o-.        W O 5^        J.'r-. ■£> 1-î.as ..f-î

*>:cs a> «■> rS':i~îveces                                                           ’'~«-

■'    «; <C'-   :<ik ;«ț..-,<“"             -5 ^•■'- ;o                  !”- •?’

;^.t" :■ -0^;!»    ■  ■  ■ ;'          ■:£>;. -r~-.-

.-x;                       :     ' " T ' <:: ’ ■ i ' ,5^. ■ .-^. ■

■■a o< :   W-ț.-,                      ~i■; ,W;

'i ■■^'^      ■ r&-,        .                 -     ■.' ■

'<&' tn 'x“j .'O'S'^.-'w !«£$;<& ÎS»-âa’Sîi'O-îoiâ :•» :jtt.;O!>___________________ .

!sș;r;                              "«r •cL-f^jOjo’o w.-«

ai:-x>‘-o

i-nW’^'-'SHsr>\' ;ad'                   ■■ -ui:

W- «"Si.    ■ ;O         -,^'Vî.. . 'O-         :O;Ș>:!

-                     --’i' :CK'

.::: ••-•.,

TA Dl* VERIFICE Xrfi 39.lî..2012


=’® :■•£

™<; f.lfilLi f~i           ■■-*■-.<-< ' r

iv&mbifi ..         ........ ...

>                         ''.i;-'^ io ■                      . • . ■ . ’?

®;        S ® ® o § S®i.3.S'3§.£ 3 ? 3S5 SS-


,^:c4 tsâ^ti» iprffiî-^șcîiC’j^hm , «n   j sn /î a   \ a ' w ;î un ua   ^cx î «> j.un

r~f -Vi ;,-ȚțrxSi i«2 rT* i-î*? i .-. i^r' ; ipA-Tirâl ' ?

:« -j» H».':d>.'iit^c'rs ;s» 3’0:»*?>'•■<*» -HM '.**>■< jOifl»   :

i • •iCI'l țÎQ.W. r

■               ■ .< ■ i: ' '- ■ i -«h-. ;

;<jf> W9|». : JZÎ ?C»    iflo ■: O. i f-i. 'i«:Ao-P ■: ;$» rsri:: <&. ■    ;t* :<t^ f

.. < ■ Sțgjpr-KT1 " :                             :        :i£S;.- iyrt j - -^:Șț.;

■    . .SfeH:'s4; -..H!i '<4: AHpșA. t ' ■■' ' '1 :i ■

i. ■ i                           ", ■ ■                       . ■'        1        ..*•<> ■ ■           < ■'■ ■: i. .: I , ■

U hJ...........;.....■ ;........J : ■ i i f.-'j 1


®Șs ■«>< li:? ȘSJjTC} ip i'S: «s ^bp;o^ofs>is>'^:.

■srl r                                                                                                                  ȘițjJ . s ^. '<--i

■■' ' I pi ? oii 5jî:-î1> ir- ;cî i^.l^Ș^ilA^iSWilaiiWlaS &££&;!   : ■ P '£<■

-;-•■•••••'- • ;£■ ■

i                                                               :            ■■ j

P -<r O :C: O O>> >*   :-^ ’■<?<.’-:>:«> -U*'c* "SÎA''^'\cs <t: 'o 6-0 *O C'ȘSO '6 ‘5'^:O ,O ’£Y 6 3>S=6'6 .6"’O '6?6 !O  U'&Z 6 :O

O        iO:'<?y.:^ LCS^Ci                 :o -un & &■•£};■■&> i,CS' O                                                   i'O’sO O iO rO4O^n.^i^-^IO <O.XA

f               w • «o *<■ *ș^£ș  V:'..*.  *; K.-.-'^y v»• *!'< V *i- *• V "*:'■*•• ■•<••'•>»:          •*•;      '<f *Î-.*..*?          »••:s?. U- A/ '\«     >i v.:  *4- *:.; *i < *ilM- **  <•• v: *.

............ ~' -’ ■■* $gp<-f

•i


"■ii-iț 'x "‘v   "»'••»•».• -v                V: P*.   ■*■;  *•’••       '•*'*■’ ’v» ’  ** !' VI K?-   ^-'i- J*.j *ț' K. *<'• ' Hi.’ • x»', .■*:••*.:

-O:c£   «<•*’fca :Qrpi-sr/ițnp

■   ■;£», :■ ■ ■ ■ ;Ș^Π                          ;p ;?£>■ ȚQ .W ■ w? .:!£? 3^ss5s/.£JiȘ2 ;<> <••; r~. i . ;p iș


.?£>.■:.» i>l .'£>■: <5 '>..&'.» Wî ȘOrQ :o sO ;'Q An i <-< <ci

. "oje»to.<O^-^IU»-'O:0H*lW ■ ?O W Air            ișvs        A-ț iînrs!’           iirt

■i &^4 ;<*? i rt itf> ic» ><iaio-isyît» irf> iciAs« i sd p :i'' ® «<a-iXf’tf'iî«r:.’ !«v«-ț;a&ir4;• -«-țwir •• ■’   • *■•“

i^iWi i: '


tC3?r* : -o-.s •'' itfV'*#                                                    5O/sn:^r

•o< ./ .• io.-.

Hi " Hi ■                              -A?/. A .*. >r .<< .’L.*i

p.' i • •' :X>i y

..                   ' Ș^'O:.*#-

î> O ,O O .O C O XT O e- '-IX-: :-^’r-'Ap :O H io ira ,'r- io I

CȘKȘ ’«>                           =țți!^«-U^?O !r^«3         l

piiiisiyjp

ini"!-:......'  ■  ■                    ^-«’S'Sț-*: ■             "ir-ț:.  !  ; . !■ <feW.=--- ■  A«^.;wr                           :'A

-;          ••   '                                    ........— -r        ■   ■   .   :■ ■  ; j j.rsșH®;...... . ; 1 A^jlfî.iPrpr - ^ii^.ppAarȘiiîțȚip.Oi ' i: . jrtf.
i'\. S«!'..i. ■.3-.:: pm

in-     1 :i p;,;'■

j                             i    r :   ■■■ ■< ,:    ;

■  1   ț-i ’ ;   \  ./ -   p ;  ■■■

■?: ' 'rf ';.' '.^ .' --f- ’ ■ : L.L.Hj.........................................................

ga» t!» 4» io .'o i ci jiS|« :PWy<r •«? iSfie»'?S we? isNi^țrSi;5S

i c?           ? xs? isN >rC jijJipi i?î iiS' i o i o i »t

.■ '«șA-st rvi^               i^' - ‘WC

MȘ<S. S» i?=K. Ș> -'.ffis     J f'-.'.'ii'î :<Si ■ ■ ;O [ia1-

i ■■ i. :. r .,

js'-O C, ;■.;■ ’o »’$ Ș;O

io ■o..s»;d.: ••:■> iO:rOSOT ; «Pipi = ■ HR ■ J


B-'-i

. J.....;..............b :  ;■■:■■■ i

b.b.J..........:.    .:   ..................:....., -..................

’ ’" <»>’•*« ■/> 0:0'«■>>'«'. ;-• O--4-^sr- "•■.;>■: 5>*,0-C.:fl0>0.0/^,0:OW’0

. ;•;                                w—s.>ft--A> o;<»>,o;.«;o?o.O;Q'1o.;0 pH'î.c1-

r<-               !»țTSfe,?-x       .■st.rsW ■£»                 A"--   — — -   ■>•’•

7 S-J. '^ i?.'-. -' u>        O .    .rs'r'.-.o rtAfi            o.

•■.7«ț :*y.,^b^ț ‘ •*,*!/   , ’4S$ :

șbOWbfî'

?m3-ca'. t                  *r>

rpb                             • •• .- C- • j-ri .


.t-< &i «->5 .'■’î’zf'--^'«•'w'■c;o ■<~>;o7iC! o>6 '<5\o.,o t"r          /S         -«--: '<# SÎ.O O.O.CiCr © O;O ;■ s

•>>-,   •*>•;   > .•. St- ’■*■>'•■, •■»' •*   • *•     *-'         . * i K!,   *'■   ^ . *!• ,*r   *     *• ■■   *<■: .-V-f                          >*v .«^. .<*■ .*•

:«av/ e#-■* <<ț &'&. w ^s'*wA' oc> a            .ev

/-*■o =rx                 :rs —' ''o:cx> a5. :<r? >br* •’'£■

:> b> >7'    >v .’*>'»*> WO ’.O '^1 ;»£>•&■> _<*b,îb ?’îf & >.O A- .O 'C  O O,

.■£>•«•' s-t <■! ■■b'5 -i- -tf.   ■’-T    :   X;    >> 'u> •» ii1: \~i b        :

■’.;>                         -   -s“s. -» '-*s-t/V -<4'-    ■■■<•• 0-0         -v -■< '^-:

-0:1/! ■         '■   ■•,   '■   ;:'t;A:- ■   :■              ȘM» :‘-'     '■ K ■ :<

, ■ i - ■ 5":                   ; \ b b 5b i           ■',<■; 7

I

■L


■b.

<o.‘


IfceObbKKs® s's-șsis Msrfs WsSsSbtSîf

>.; "''!'.............:.........................";.......

'■'£           •r’J :''TV?r r'ib î*î .'t!'■*-' '-li»'»» (b--.        L';ySa.1 ■-X-’iî'J-W .î>; •^“bSț./j&țăs'.bb

b Sbb b :y 3        ■.?    b b b Wb® b b b b b bb


WE: ^OWIOL LGCMM mOHICIFIUlUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC. FI WFE LOCALE


■ Dectemtte pe proprietașpupdeFe

Organizația-’ Umanitara Concârdîa xu sediul /m ■ București, str/’-Drumul Regimentului .200/ sector-1,/; cod yfișcal 5221142?.av.and- .ca /.obiect, de., activitate protecția, in griji rea,.. reintegrarea so.daia si școlara/ educarea ■ si preluarea în plasament a copiilor si tinerilor defavorizați sacîal/reptezentate prin Bogdan Braku, Manșgirig-Dkector? declara pe proprie răspundere ca In următoarele Idealii din Ploiești/ pentru care solicitam actualizarea 'Scutirii, de • la plata impozitelor si taxelor locale aferente anului 2013, nu'realizam activitati economice:

1, ■ Casa Austriateladire, str» Eroi tor Ar. 18-20*         ■

■ 7/Xasa Ayștria<laditeșTterert/ștn .Democrației nr. ISsi 19A,

3, Casa Eva-dadire.si teren,sti. Buna Vestire nr. 21,

4r- Apartament social st Gavril/ctedire s-t teren,str. General Eremh.Grtgorescu ; /nr41, bL 813c CtapL4-2,, .                     . ..   ■            ■

. 54 ^Concordiș/OrașulCo/pinor -dadife Șoseaua Centura de Vest 1Â? .

6.. Casa-Abteha’rn-ch.dire Sose'âua Centura de Vest IA .

■ Organizația Umanitara-Concordia plătește impozit-■pentru, dadire Brutărie COC (Concordia Orașul Copiilor); -.situata pe S-q$ișaua;Centura Vest IA. .Mepttonam/ca-. respectiva c.tedîre-.este închiriata spdetatH Concordia Developmenț SRL București. Închirierea-Clădirii “Brutărie COC-'apdîtînand Organizației .Umanitare Concordia către Concordia Development SRL; are. ca scop-crearea de topuri de munca pentru tinerii cate au absolvit cursurile .Scolii' de Meserii ■-> secțiunile-, brutar sr.patisers. școala care îsi ctoșfasoar-aactivitatea in cadruLOUG          ■

Managing Director,

Bogdan Braicu ’


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia

și a emis:
SECRETAR,

Cristiani Ganea

Data: 2 1 •      2/? /3>