Hotărârea nr. 85/2013

Hotãrârea nr. 85 privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂREA Nr. 85 privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a primarului, dl Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte prin care se propune modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 470 din 20 decembrie 2012;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

In temeiului prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

Având in vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale;

In conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011, secțiunea a 2 a, art. 96, alin. (5), art. 61, alin. (1), (2), în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), (2), (4), și art. 102 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013, Hotărârii nr. 225/2012 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2012-2013 si adresei nr. 1146/2012 a Inspectoratului Școlar General Prahova, privind emiterea avizului conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2012-2013;

în baza Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4925/2005 și a strategiei descentralizării învățământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în ședința de Guvern din 20 decembrie 2005, modificată prin Ordinul nr. 4106/11.06.2010;

în temeiul art. 36 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2012 în sensul modificării componenței comisiilor de specialitate, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești în sensul înlocuirii domnului STANCIU GEORGE cu doamna BĂZĂVAN IOLANDA. ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești.

Art. 3 Se modifică art. 1 lit. „b” din Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local în sensul înlocuirii domnului STANCIU GEORGE cu domnul GANEA CRISTIAN ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație la Spitalul de Boli Infecțioase.

Art. 4 Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 267/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comisia Locală de Ordine Publică de la nivelul Poliției Locale Ploiești în sensul inlocuirii domnului STANCIU GEORGE cu doamna BĂZĂVAN IOLANDA.

Art. 5 Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 323/2012, în sensul inlocuirii domnului STANCIU GEORGE cu domnul GANEA CRISTIAN în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular următoare: Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”; Colegiul Național „Al. I. Cuza”; și cu domnul IONESCU IONUȚ CRISTIAN în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular următoare: Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii "Victor Slavescu"; Școala Gimnaziala "Rares Vodă"

Art. 6 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 29/2013, în sensul inlocuirii domnului STANCIU GEORGE cu domnul IONESCU IONUȚ CRISTIAN în Comisia de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.Contrasemnează Secreta Oana Cristina Iaco

COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 1. Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze o Alexandru Paul Palas o Ionuț Cristian Ionescu o Sanda Dragulea o Nicoleta Cătălină Bozianu o Silviu Sorin Constantin

 • 2. Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale

o Cristian Dumitru

o Cristian Ganea

o Constantin Popa

o GheorghePopa

o Iulian Bolocan

 • 3. Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului

 • • Constantin Popa

 • • Iulian Liviu Teodorescu

 • • Adrian Gelu Lupu

 • • Gheorghe Sirbu

 • • Gabriel Constantin Minea

 • 4. Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • •  Cristian Ganea

 • • Adrian Gelu Lupu

 • • Razvan Ion Ursu

 • • George Sorin Niculae Botez

 • • Costel Horghidan

 • • Paulica Dragusin

 • • Radu Marcel Socoleanu

 • 5. Comisia pentru protecție și asistență socială, libertăților cetățenești, petiții și reclamați!

 • • George Pana

 • • Marcian Cosma

 • • Robert Ionut Viscan

 • • Daniel Puiu Neagu

 • • Râul Alexandru Petrescu • 6. Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport

 • • Sanda Dragulea

 • •  Cristian Dumitru

 • • Iolanda Bazavan

 • • Marilena Stanciu

 • • Larisa Bazavan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectăndu-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

în urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/ 26 iunie 2012 a fost validat Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Având în vedere încetarea mandatului unui consilier și validarea, pe locul devenit vacant, a altui consilier, este necesară modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local referitoare la comisiile de specialitate, la consiliile de administrație la școli și grădinițe, la unitățile sanitare, reprezentanții S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești, etc.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC -

CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Astfel, începând cu 10 iunie 2012, configurația politică a Consiliului Local Ploiești este următoarea: 14 membri U.S.L., 10 membri P.D.L., 3 membri P.P.-D.D.

Prin adresa nr. 5459/25.03.2013 domnul George Stanciu și-a înaintat demisia din funcția de consilier local, pe locul devenit vacant fiind desemnat supleantul. Prin adresa nr. 5679/27.03.2013 Uniunea Social Liberală ne-a confirmat numele următorului supleant, în persoana domnului Ionescu Ionuț Cristian.

Având în vedere noile modificări se impune o reorganizare a comisiilor de specialitate, a structurilor de conducere a regiilor și serviciilor publice de interes local, a consiliilor de administrație la unitățile sanitare și la unitățile de învățământ preuniversitar, etc.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

IULIA ALINA ALEXANDRU

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești

și a emis:

O v rfe-


SECRETAR, Cristian Ganea


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PRd MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale

Consiliului Local al municipiului Ploiești


președinte;
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIFCATRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale

Consiliului Local al municipiului Ploiești

și a emis:

SECRETAR,

Cristian/Ganea


PREȘEDINTE Cristian DumitCOMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CUL

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale

Consiliului Local al municipiului Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan

SECRETAR,

Cristian Dumitru