Hotărârea nr. 84/2013

Hotãrârea nr. 84 privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

R O M ÂNI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 84 privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Referatul Primarului și al Secretarului Municipiului Ploiești;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului STANCIU GEORGE, ca urmare a demisiei înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 5459 din data de 25.03.2013;

Având în vedere adresa Uniunii Social Liberale nr. 5679/27.03.2013 prin care s-a confirmat următorul supleant;

Văzând Raportul Comisiei de validare în care se consemnează legalitatea mandatului următorului membru supleant ales pe lista de candidați ai Uniunii Social Liberale la alegerile locale din data de 10 iunie 2012, și în consecință se propune validarea mandatului acestuia;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Ținând cont de prevederile art. 9 alin. 2, lit. „a” și ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 470 din 20 decembrie 2012;

în temeiul art. 36 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se validează mandatul de consilier al domnului IONESCU IONUȚ CRISTIAN-Uniunea Social Liberală.

Art.2 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

REFERAT

Potrivit art. 9, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei din calitatea de consilier local.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 5459 în data de 25.03.2013, domnul consilier Stanciu George și-a înaintat demisia din funcția de consilier local.

Prin adresa nr. 5679/27.03.2013 Uniunea Social Liberală ne-a confirmat numele următorului supleant, în persoana domnului Ionescu Ionuț Cristian.

Având în vedere aspectele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


SECRETAR, Oana Cristina Iacob


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


JJJRĂJWÂJVȚ


Subsemnatul IONESCU IONUȚ CRISTIAN, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

DATA:29.03.2013

Președinte de SÎRBU


Consilier,

IONESCU IONU L CRISTIAN


ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL încheiat astazi 29.03.2013

Astăzi 29.03.2013, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Uniunii social Liberale, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului STANCIU GEORGE.

S-a avut în vedere adresa Uniunii Social Liberale nr. 5679/27.03.2013 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul IONESCU IONUȚ CRISTIAN.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 10 iunie 2012.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de constituire.
UNIUNEA

SOCIAL LIBERALĂNr. 695/25.03.2013

Către,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE 0.5679       .......

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta vă facem cunoscut că dl. IONESCU IONUT CRISTIAN este membru al Partidului National Liberal și figurează pe listele de candidați USL la numărul 21 pentru Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 modificată și republicată, privind administrația publică locală și ale Legii 393/2004, actualizată, privind statutul aleșilor locali, nominalizăm pentru a face parte din Consiliul Local, pe dl. IONESCU IONUT CRISTIAN ca urmare a vacantării locului prin demisia d-lui STANCIU GEORGE, prin aplicarea art. 9, (lit. a) din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali. Menționam ca supleantă de pe pozițiile 19, respectiv 20, au renunțat la funcția de consilier.

S-a eliberat prezenta pentru validarea d-lui IONESCU IONUT CRISTIAN in ședința

Consiliului Local al Municipiului Ploiești ce va avea loc în data de .0^9... â 3.


reședințe Filiala Județeană Partidul Conservator