Hotărârea nr. 83/2013

Hotãrârea nr. 83 privind încetarea mandatului domnului consilier George Stanciu

R O M ÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 83 privind încetarea mandatului domnului consilier George Stanciu

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Referatul Primarului și al Secretarului Municipiului Ploiești;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului STANCIU GEORGE, ca urmare a demisiei înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 5459/25.03.2013;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Ținând cont de prevederile art. 9 alin. 2, lit. „a” și ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 470 din 20 decembrie 2012;

în temeiul art. 36 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului STANCIU GEORGE - Uniunea Social Liberală, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant locul deținut de acesta.

Art.2 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.REFERAT

Potrivit art. 9, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei din calitatea de consilier local.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 5459 în data de 25.03.2013, domnul consilier Stanciu George și-a înaintat demisia din funcția de consilier local.

Potrivit legii, încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local, la propunerea primarului, adoptându-se o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Având în vedere aspectele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.P^f. 2.^. 02.V'ofâIn atentia domnului primar al Municipiului Ploiești, Iulian Badescu

In atentia Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Subsemnatul George Stanciu, domiciliat in Ploiești, str.Republicii nr.301 A, CNP                , demisionez din funcția de consilier

local in Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum si din comisiile, consiliile de administrație si din adunările generale începând cu data de 25.03.2013 din motive personale.

25.03.2013