Hotărârea nr. 82/2013

Hotãrârea nr. 82 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 76/27.02.2013 privind aprobarea înstrãinãrii prin vânzare a terenului în suprafatã de 20.000 mp situat în Ploiesti, Tarlaua 13, Parcela A210 cãtre S.C. Dalasoil S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 82

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției de Gestiune Patrimoniu si Direcției Management Financiar, Contabil - Contracte privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. 2, alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările

- - și completările ulterioare;_________________________________________„____________________________________

HOTĂRĂȘTE:

Art L Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013, care va avea următorul conținut:

”Art. 2 (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 20.000 m.p., cu număr cadastral provizoriu nou 122274 (vechi 100381) situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L., identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre, cu condiția achitării in avans a primei rate reprezentând 30% din prețul terenului.

  • (2) încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru terenul situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 între Municipiul Ploiești si S.C. Dalasoil S.R.L. se va realiza în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

  • (3) Stabilește ca toate cheltuielile privind incheierea contractului de vanzare -cumpărare intre Municipiul Ploiești si S.C. Dalasoil S.R.L. sa fie achitate de către S.C. Dalasoil S.R.L.”

Art 2. Aprobă eliminarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013.

Art 3. Aprobă modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 care va avea următorul conținut:

”Art. 6. (1) împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile pentru acționarea în justiție a S.C. Petrotel-Lukoil S.A. în vederea recuperării contravalorii lipsei de folosință a terenului în suprafață de 24.500 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 de la data de 15.11.2011 până la data adoptării prezentei hotărâri calculată conform clauzelor și sumelor precizate în contractul de concesiune nr. 12150/23.11.2006 încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. Petrotel - Lukoil S.A., actualizate cu rata inflației, fără a fi percepute majorări de întârziere.”

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar Contabil, Contracte și Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publica prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi 7 martie 2013


Contrasemnează Secretar,

/'ttz—1\    Oana Cristina Iacob

ob


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a

terenului în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la vanzarea, concesionarea sau inchirerea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 s-a aprobat instrainarea prin vanzare a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, in suprafața de 20.000 m.p. situat in Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A 210 către S.C. Dalasoil S.R.L.

S.C. Petrotel - Lukoil S.A. nu a predat către Municipiul Ploiești terenul in suprafața de 24.500 m.p. situat in Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A 210 pe baza de proces verbal de predare -primire, fapt pentru care datoreaza contravalorea lipsei de folosința a terenului de la data de 15.11.2011 până la data adoptării prezentei hotărâri calculată conform clauzelor și sumelor precizate în contractul de concesiune nr. 12150/23.11.2006 încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. Petrotel - Lukoil S.A., actualizate cu rata inflației, fără a fi percepute majorări de întârziere.

Având in vedere faptul ca S.C. Petrotel - Lukoil S.A. nu a predat către Municipiul Ploiești terenul, in vederea recuperării lipsei de folosința a terenului în suprafață de 24.500 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210, de la data de 15.11.2011 până la data adoptării prezentei hotărâri, calculată conform clauzelor și sumelor precizate în contractul de concesiune nr. 12150/23.11.2006 încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. Petrotel - Lukoil S.A., actualizate cu rata inflației, fără a fi percepute majorări de întârziere, se vor iniția demersurile pentru acționarea în justiție a S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

Fata de cele expuse avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

DIRECȚIA DE GES

DIRECTOF

Florini


LJNE PATRIMONIU XECUTIV,


Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia AleVândru

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu         /'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 s-a aprobat instrainarea prin vanzare a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, in suprafața de 20.000 m.p. situat in Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A 210 către S.C. Dalasoil S.R.L.

S.C. Petrotel - Lukoil S.A. nu a predat către Municipiul Ploiești terenul in suprafața de 24.500 m.p. situat in Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A 210 pe baza de proces verbal de predare - primire, fapt pentru care datoreaza contravalorea lipsei de folosința a terenului de la data de 15.11.2011 până la data adoptării prezentei hotărâri calculată conform clauzelor și sumelor precizate în contractul de concesiune nr. 12150/23.11.2006 încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. Petrotel - Lukoil S.A., actualizate cu rata inflației, fără a fi percepute majorări de întârziere.

Având in vedere faptul ca S.C. Petrotel - Lukoil S.A. nu a predat către Municipiul Ploiești terenul, in vederea recuperării lipsei de folosința a terenului în suprafață de 24.500 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210, de la data de 15.11.2011 până la data adoptării prezentei hotărâri, calculată conform clauzelor și sumelor precizate în contractul de concesiune nr. 12150/23.11.2006 încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. Petrotel -Lukoil S.A., actualizate cu rata inflației, fără a fi percepute majorări de întârziere, se vor iniția demersurile pentru acționarea Injustiție a S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/27.02.2013 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 20.000 m.p. situat în Ploiești, Tarlaua 13, Parcela A210 către S.C. Dalasoil S.R.L

și a emis:

Data:          O 7. %> /